You are on page 1of 24

MATEMATIKA

via razina

MATA.22.HR.R.K1.24
MAT A D-S022
6669

12

MAT A D-S022.indd 1

30.6.2014 12:29:51

ra

zn

st

ra
ni
ca

Matematika

MAT A D-S022

99


MAT A D-S022.indd 2

30.6.2014 12:29:51

OPE UPUTE
Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okreite stranicu i ne rjeavajte zadatke dok to ne odobri deurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili
u sigurnosnoj vreici.
Ispit traje 180 minuta.
Ispred svake skupine zadataka je uputa za rjeavanje. Pozorno je proitajte.
Za pomo pri raunanju upotrebljavajte list za koncept koji se nee bodovati.
Na listu za odgovore i u ispitnoj knjiici upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom
se pie plavom ili crnom bojom.
Olovku i gumicu moete upotrebljavati samo na listu za koncept i za crtanje grafa.
Piite itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.
Ako pogrijeite u pisanju, pogreke stavite u zagrade, precrtajte ih i stavite
skraeni potpis.
Moete upotrebljavati priloenu knjiicu formula.
Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.
elimo Vam mnogo uspjeha!
Ova ispitna knjiica ima 24 stranice, od toga 2 prazne.

Ako ste pogrijeili u pisanju odgovora, ispravite ovako:


a) zadatak zatvorenoga tipa
Ispravno

Ispravak pogrenoga unosa

Prepisan toan odgovor


b) zadatak otvorenoga tipa

(Marko Maruli)

Precrtan netoan odgovor u zagradama

Neispravno

Skraeni potpis

Petar Preradovi
Toan odgovor

Skraeni potpis

MAT A D-S022

99
99


MAT A D-S022.indd 3

30.6.2014 12:29:51

Matematika
I. Zadatci viestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Za pomo pri raunanju moete pisati i po ovim stranicama ispitne knjiice.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore kemijskom olovkom.
U zadatcima od 1. do 10. toan odgovor donosi jedan bod, a u zadatcima od 11. do 15. dva boda.

1. Koji je od navedenih brojeva prirodni?


1

A. 7 2
1

B. 9 3
C. 3 27

A.
B.

D.

125

C.
D.

2. Koliko cijelih brojeva ima apsolutnu vrijednost manju od


A.
B.
C.
D.

5
?
2

dva
tri
etiri
pet

A.
B.
C.
D.

3. U trima posudama nalazi se voda. U prvoj je posudi 50 L, u drugoj 0.6 m3, a u treoj
20 000 cm vode. Koliki je ukupan volumen vode u svim trima posudama?
(Napomena: 1 L = 1 dm3)
3

A.
70.6 L
B.
670 L
C. 2 056 L
D. 50 060.2 L

A.
B.
C.
D.

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 4

30.6.2014 12:29:51

Matematika
A.

4. Zbroj dvaju brojeva iznosi 30.66 , a njihov je omjer 4 : 3.

Koliko se dobije ako se od veega broja oduzme manji?

A.
B.
C.
D.

B.
C.

4.38
5.11
7.665
9.198

D.

5. Koliki je zbroj rjeenja jednadbe 2 x + 11 =

21
?
x

A.
B.

A. 10.5
B. 5.5
C.
5.5
D. 10.5

C.
D.

A.

6. Koja od navedenih jednadb nema realnih rjeenja?


x 3
=0
x
B.
x 3 = 0

B.

A.

C.
D.

C. sin x = 2
D. tg x = 2

7. Koji je od navedenih vektora kolinearan (usporedan) s vektorom 2 i + 4 j ?

A. i + 2 j

B. 2 i 4 j

C. 3 i + j

A.

B.

D. 4 i 3 j

C.
D.

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 5

30.6.2014 12:29:51

Matematika
8. Ako je cos x = 0.6 i x

, 22 , koliko je cos x ?
2
3

A. 0.44720
B. 0.39282
C.

0.1

D.

0.5
A.
B.
C.
D.

log2 2x x
9. Ako je yy== 2
233++log
, koliko je x ?

A. x =

y
8

B. x = y 3
C. x = log( y + 3)
D. x = 2

A.
B.

8
y

C.
D.

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 6

30.6.2014 12:29:51

Matematika
10. Na slici je prikazan graf funkcije f .

Kojoj od navedenih funkcija pripada prikazani graf?

A. f ( x) = 2 x 4
B. f ( x) = 2 x 2

1
2

1
2

A.
B.

C. f ( x) = 4

C.
D.

D. f ( x) = 2

11. Zadane su funkcije f ( x) =


A. x =

a 3
5a

B. x =

a 3
2a 2

C. x =

x
i g ( x) = 2 x + 3 . Za koji x vrijedi f ( g(x)) a = 0?
x +1

A.
B.

4a 3
a 5

C.
D.

4a 3
D. x =
2 2a

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 7

30.6.2014 12:29:51

Matematika
12. Kolika je visina h kue prikazane na skici?

A.
B.
A.
B.
C.
D.

C.

4.2 m
4.5 m
5.1 m
5.4 m

D.

13. Na skici je prikazan trapez kojemu je jedan krak okomit na osnovice. Duljine

osnovica iznose 10 cm i 6 cm, a duljina kraka okomitoga na osnovice iznosi 4 cm.


Povuena je duina usporedna s osnovicama i ona taj trapez dijeli na dva dijela
jednakih povrina. Na kojoj je udaljenosti od krae osnovice trapeza povuena
ta duina?

A.
B.
A.
B.
C.
D.

C.

2.057 cm
2.246 cm
2.793 cm
2.918 cm

D.

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 8

30.6.2014 12:29:52

Matematika
14. Zadano je beskonano mnogo krugova kojima su sredita na jednome pravcu i koji se dodiruju
izvana kao to je prikazano na skici. Krug K1 ima polumjer 10 cm. Promjer kruga K 2 jednak je
polumjeru kruga K1, promjer kruga K 3 jednak je polumjeru kruga K 2 itd.
Koliki je zbroj povrina svih tih beskonano mnogo krugova?

A. 75 cm2
A.

B. 125 cm2

B.

400

400
cm2
3
500
500
D.
cm2
3

C.

C.

D.

15. Zbroj prvih n lanova nekoga aritmetikog niza jednak je S n = bn 2n 2.


Koliki je koeficijent b ako je deseti lan toga niza jednak 16 ?
A. b = 4
B. b = 9
C. b = 17
D. b = 22

A.
B.
C.
D.

MAT A D-S022

01


MAT A D-S022.indd 9

30.6.2014 12:29:52

Matematika
II. Zadatci kratkoga odgovora
U sljedeim zadatcima odgovore upiite samo na predvieno mjesto u ovoj ispitnoj knjiici.
Za raun upotrebljavajte list za koncept.
Piite kemijskom olovkom i itko. Neitki odgovori bodovat e se s nula (0) bodova.
Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

1 2
7
4 3
16. Izraunajte koliko je
4
4 1
0

0
i zaokruite rezultat na tri decimale.

1
2

Odgovor: ________________________
bod

17. Obrok od osam jagoda srednje veliine osigurava 16 % preporuenih dnevnih


potreba za prehrambenim vlaknima. Koliko komada jagoda srednje veliine
treba pojesti kako bi se zadovoljilo 40 % preporuenih dnevnih potreba za
prehrambenim vlaknima?

0
1
2

Odgovor: ________________________ komada


bod
0

18. Rijeite zadatke.


18.1. Izrazite c iz formule

1 1+ c
=
.
a
b

Odgovor: c = ________________________
bod
11

33

18.2.

( x +izraz
2)((xa+a 5)
2)(
+u5)
= 0potencije s bazom a.
Napiite
obliku
a a: :a=
ax 0

Odgovor: ________________________

33 22

0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
10

MAT A D-S022.indd 10

30.6.2014 12:29:52

Matematika
0

19. Rijeite zadatke.

1
19.1. Pojednostavnite izraz (x y)2 (x y) + (x + y)3 i napiite ga u obliku binoma.

Odgovor: ________________________

19.2. Pojednostavnite izraz

bod

x + x 18 + 6 x

i napiite ga kao potpuno


x + 3 x2 1

skraen razlomak.

Odgovor: ________________________

0
1
2

bod
0

20. Rijeite zadatke.


3
20.1. Rijeite nejednadbu ((5x
5 x 44)) 77xx
11.
2

1
2

Odgovor: ________________________
bod

20.2. Odredite jednadbu pravca koji prolazi tokama A(2,2) i B (8,1).


Odgovor: ________________________________________________

0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
11

MAT A D-S022.indd 11

30.6.2014 12:29:52

Matematika
21. Zadana je funkcija f (x) = x2 + 2x + 3.
21.1. U zadanome koordinatnom sustavu nacrtajte graf funkcije f .

0
1
21.2. Rijeite nejednadbu f (x) 3 za tu funkciju i rjeenje napiite

s pomou intervala.

bod

Odgovor: ________________________________________________
0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
12

MAT A D-S022.indd 12

30.6.2014 12:29:52

Matematika
0

22. Rijeite zadatke.

1
22.1. emu je jednak x ako je log x = log a + log b log c

gdje su a, b, c pozitivni brojevi?

Odgovor: x = ________________________

bod
0

22.2. Odredite nultoke funkcije f ( x) = x + 1 3 .

1
2

Odgovor: ________________________
bod

23. Rijeite zadatke s kompleksnim brojevima.


23.1. U kompleksnoj ravnini prikaite broj z = 4i .

0
1
2

bod
0
1
23.2. Zadan je kompleksan broj z = a 2i , gdje je a realan broj. Koliko je z 2 z ?

Odgovor: z 2 z = ________________________

bod

MAT A D-S022

02
13

MAT A D-S022.indd 13

30.6.2014 12:29:52

Matematika
24. Buket se sastoji od rua i kompleta ukrasnoga bilja. Na svake tri rue u buket se stavlja

jedan komplet ukrasnoga bilja (tako, primjerice, uz tri, etiri ili pet rua stavlja se jedan komplet
dok se uz est, sedam ili osam rua stavljaju dva kompleta). Cijena buketa ukljuuje cijenu rua,
ukrasnoga bilja i papira, a naplauje se i izrada buketa.
Cjenik je prikazan u sljedeoj tablici.
Cijena
Jedna rua

12 kn

Jedan komplet ukrasnoga bilja

15 kn

Jedan ukrasni papir


Izrada jednoga buketa

8 kn
20 kn

24.1. Koliko je kupac platio buket s 11 rua?


0

Odgovor: ________________________ kn

1
2

24.2. Koliko je rua u buketu koji kota 283 kn?


bod

Odgovor: ________________________

0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
14

MAT A D-S022.indd 14

30.6.2014 12:29:52

Matematika
25. Rijeite zadatke.
25.1. Toka T (4, y ) lei na paraboli y 2 = 2px
px . Udaljenost toke T od ravnalice

(direktrise) parabole iznosi 7. Kako glasi jednadba te parabole?

Odgovor: ________________________

25.2. Duljine stranica trokuta ABC prikazanoga na skici iznose AB


A
B = 112
2 cm,

BC
B
C = 5 cm i AC
A
C = 9 cm. Za kutove vrijedi BAC BCD.

CD
Izraunajte duljinu duine C
D .

0
1
2

bod
0
1

A
C = 9________________________ cm
Odgovor: CD

bod

MAT A D-S022

02
15

MAT A D-S022.indd 15

30.6.2014 12:29:52

Matematika
0

26. Rijeite zadatke.

1
26.1. Koliki je temeljni period funkcije f ( x) = 2 cos (8x)
(6 x )?

Odgovor: ________________________

bod
0

26.2. Odredite ope rjeenje jednadbe tg x = 2 .

1
2

Odgovor: x = ________________________
bod
0

27. Rijeite zadatke.

1
27.1. Rijeite jednadbu

2 x 1 = 4.

Odgovor: x = ________________________

bod
0

27.2. Rijeite jednadbu 8 42 x +3 = 2 x 6.

1
2

Odgovor: x = ________________________

27.3. Odredite sva realna rjeenja jednadbe (x3 3)2 3(x3 3) 10 = 0.


Odgovor: ________________________________________________

bod
0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
16

MAT A D-S022.indd 16

30.6.2014 12:29:53

Matematika
28. Zadana je funkcija f ( x) =

5x + 2
.
2x + 1

28.1. Odredite domenu funkcije f .

Odgovor: ________________________

0
1

28.2. Odredite sjecita grafa funkcije f s koordinatnim osima.

Odgovor: (__________, __________); (__________, __________)

bod
0
1

28.3. Odredite derivaciju funkcije f .

bod

Odgovor: f ' (x) = ________________________

0
1
2

bod

MAT A D-S022

02
17

MAT A D-S022.indd 17

30.6.2014 12:29:53

Matematika
III. Zadatci produenoga odgovora
U 29. i 30. zadatku napiite kemijskom olovkom postupak rjeavanja i odgovor na predvieno
mjesto u ovoj ispitnoj knjiici. Prikaite sav svoj rad (skice, postupak, raun).
Ako dio zadatka rijeite napamet, objasnite i zapiite kako ste to uinili.
Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

29. Rijeite zadatke.


29.1. Na skici je prikazana mrea uspravnoga tijela. Mrea se sastoji od kvadrata

i sukladnih jednakokranih trokuta. Izraunajte obujam toga tijela ako je a = 5 cm.

a
a

0
1
2
3

Odgovor: _________________________ cm3

bod

MAT A D-S022

02
18

MAT A D-S022.indd 18

30.6.2014 12:29:53

Matematika

29.2. Zadan je vektor AB = 2i + 5 j i toke C(1, 3) i D(4, 7).


Odredite mjeru kuta izmeu vektora AB i CD .

0
1
2
3

Odgovor: _________________________

4
bod

MAT A D-S022

02
19

MAT A D-S022.indd 19

30.6.2014 12:29:53

Matematika
29.3. Odredite opseg etverokuta prikazanoga na skici.

0
1
2
3

Odgovor: _________________________ m

4
bod

MAT A D-S022

02
20

MAT A D-S022.indd 20

30.6.2014 12:29:53

Matematika
29.4. Zadana je krunica kojoj je sredite u sjecitu pravaca 2 x + 3 y 1 = 0 i

x + y + 3 = 0 i koja prolazi ishoditem koordinatnoga sustava.

Odredite jednadbu tangente na tu krunicu u ishoditu.

0
1
2
3

Odgovor: _________________________

4
bod

MAT A D-S022

02
21

MAT A D-S022.indd 21

30.6.2014 12:29:53

Matematika
1
30. Analizirajte jednadbu log
log(x
(x + 55)) = x3 3x 2 5 x i utvrdite koliko rjeenja ima ta jednadba.
3
(Napomena: Tijekom rjeavanja zadatka moete se koristiti koordinatnim sustavom.)

MAT A D-S022

02
22

MAT A D-S022.indd 22

30.6.2014 12:29:53

Matematika

0
1
2
3
4

Odgovor: ________________________

bod

MAT A D-S022

02
23

MAT A D-S022.indd 23

30.6.2014 12:29:53

ra

zn

st

ra
ni
ca

Matematika

MAT A D-S022

99
24

MAT A D-S022.indd 24

30.6.2014 12:29:53