You are on page 1of 3

Nama :_______________________________

Kelas :____________________________

Band 2 : Tahu dan faham


Pentaksiran : ____________________________________________
Tarikh

:____________________________________________

Standard
pembelajaran
6.1.1 :
Mengenalpasti
objek yang boleh
menyerap air dan
kalis air dengan
menjalankan
aktiviti .

Standard Prestasi

Deskriptor

Evidens

B2
Memahami perkara
perkara asas
dalam sains dan
teknologi.

B2D5
Penyerapan air

B2D5E1
Mengenalpasti
objek yang boleh
menyerap air dan
kalis air dengan
menjalankan
aktiviti.

Warnakan objek- objek yang boleh menyerap air.

Nama :_______________________________
Kelas :____________________________
Band 2 : Tahu , faham dan boleh buat
Pentaksiran : ____________________________________________
Tarikh
:____________________________________________
Standard pembelajaran

Standard Prestasi

Deskriptor

Evidens

6.1.2 :

B2

B3D7

B3D7E1

Mengenalpasti bahan
yang boleh menyerap
air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti .

Mempamer keupayaan
mengetahui dan
memahami perkaraperkara asas dalam
sains dan teknologi.

Penyerapan air

Mengelas bahan yang


boleh menyerap air dan
kalis air dengan
menjalankan aktiviti.

Suaikan gambar dengan perkataan yang sesui

MENYERAP

PLASTIK

AIR
KALIS AIR

KAIN

KAYU

BESI