You are on page 1of 1

YAMANG TAO

Ang mga yamang tao o nakukuhang mga tauhan (Ingles: human resources) ay isang
mabilisang lumalawak na katawagang tumutukoy sa pamamahala o pangangasiwa
ng "puhunang mga tauhan" o "pondong mga tao," ang mga tao ng isang samahan o
organisasyon. Umusod ang larangan mula sa isang tradisyunal na tungkuling
pampangangasiwa papunta sa isang mayroong estratehiyang kumikilala sa
ugnayan sa pagitan ng may talentong at nakatutok na mga tao at sa tagumpay na
pang-organisasyon. Kumukuha ang larangan mula sa mga konseptong pinaunlad sa
Sikolohiyang Industriyal/Organisasyonal at Teoriya ng Sistema. Lumabis-kumulang,
may dalawang interpretatsyon o pagpapaliwanag ang yamang tao batay sa
konteksto. Hinango ang pinagmulan o orihinal na konsepto mula sa ekonomiyang
pampolitika at ekonomiya, na nakaugaliang tinatawag na ekonomiya ng paggawa o
payak na bilang "paggawa" lamang, isa sa apat na mga sangkap ng produksiyon
bagaman ang ganitong pananaw ay nagbabago ayon sa tungkulin ng bago at
umiiral na pananaliksik papunta sa mas estratehikong mga pagharap sa mga antas
na pambansa.

LIKAS NA YAMAN

Ang likas na yaman (tinutukoy sa ekonomika bilang yamang lupa, lupain o hilaw na
materyal) ay likas na nagkakaroon sa loob ng mga kapaligiran na hindi gaanong
ginagambala ng tao, sa isang likas na anyo. Kadalasang binibigyan ng katangian
ang likas na yaman sa laki ng kaibahan ng biyolohika na mayroon sa iba't ibang
mga ekosistema.