You are on page 1of 3

AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja vrijednosni izraz troenja dugotrajne imovine poduzea.

Tri su osnovne funkcije amortizacije:


a) odraava troenje imovine i smanjivanje njezine vrijednosti
b) slui za odreivanje dijela vrijednosti imovine koja se prenosi na realizirane uinke ostvarene
koritenjem te imovine
c) slui za obnavljanje, odnosno zamjenu dotrajale imovine

Obraun se amortizacije svodi na dva sustava obrauna:


a) sustav vremenske amortizacije
b) sustav funkcionalne amortizacije
c) sustav kombinirane amortizacije (kombinacija vremenske i funkcionalne
amortizacije)

Vremenski sustav obrauna amortizacije


-

Vremenski se sustav obrauna amortizacije temelji na pretpostavci da troenje dugotrajne


imovine ovisi o vijeku trajanja te imovine, pa vrijednost pojedine dugotrajne imovine treba
biti amortizirana kroz pretpostavljeni vijek trajanja.

Za utvrivanje se amortizacije koriste:


- linearna (ravnomjerna) metoda
- progresivna metoda
- degresivna metoda obrauna amortizacije

Linearna metoda obrauna amortizacije temelji se na pretpostavci da se dugotrajna imovina


ravnomjerno troi kroz itav vijek trajanja. Za primjenu navedene metode utvruje se:
Godinja stopa amortizacije (a%):

a=

100
t

t vijek trajanja

Godinji iznos amortizacije:

A=

NV
ili A=NVa
t

NV nabavna vrijednost dugotrajne imovine


Otpisana vrijednost:
OV = A
Sadanja vrijednost:
SV = NV OV
Primjer: Poduzee je nabavilo novi stroj ija nabavna cijena iznosi 270.000,00 kn, trokovi prijevoza
iznose 16.000,00 kn, osiguranje 2.000,00 kn, a montaa 12.000,00 kn. Ekonomski je vijek trajanja
stroja 8 godina.
Izraunajte:
a) amortizaciju za prve tri godine upotrebe
b) neotpisanu vrijednost stroja nakon tree godine
c) neotpisanu vrijednost stroja nakon este godine
d) postotak otpisanosti i neotpisanosti nakon este godine koritenja
Rjeenja:
Nabavna vrijednost stroja:
NV = 270.000,00+16.000,00+2.000,00+12.000,00 = 300.000,00 kn
Godinja stopa amortizacije:
a% = 100 / 8 = 12,5%
Godinji iznos amortizacije:
A = 300.000,00 / 8 = 37.500,00 kn
ili
A = 300.000,00 x 12,5% = 37.500,00 kn

c) OV6 = 6 x 37.500,00 = 225.000,00 kn


SV6 = 300.000,00 225.000,00 = 75.000,00 kn
d) %OV6 = OV6 /NV x100 = 225.000,00/300.000,00 x100= 75%

ili
%OV6 = 6 x 12,5% = 75%
%SV6 = SV6 /NV x 100 = 75.000,00/300.000,00 x100= 25%
ili
%SV6 = 100 - %OV6 = 100 75% = 25%