You are on page 1of 19

1.

KONSEP ASAS MORAL

• Pengetahuan dan kefahaman teori
perkembangan moral dari segi
psikologi akan memperkukuhkan
kefahaman dan pendekatan guru
dalam penyampaian nilai-nilai moral
kepada murid-murid.
• Konsep asas moral berkaitan tentang
konsep nilai, etika dan
akhlak.Kesemua konsep ini saling
berkaitan.

merendah diri.tata tertib. undangundang. • Moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati. kepercayaan. norma dan adat dalam masyarakat.1.belas kasihan dan berkait rapat dengan beberapa peraturan seperti tata hukum. . • Perkataan ‘moral’ berasal daripada perkataan ‘mores’ dalam bahasa Yunani yang bererti –tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat.nilai tradisi.1 KONSEP MORAL • Moral ialah satu kualiti baik yang merupakan prinsip sosial dan piawaian tingkah laku yang dapat diterima individu dan masyarakat.tata susila.

1973) • Etika berasal daripada perkataan Yunani ‘ethos’ yang bermaksud adat atau cara hidup.sikap moral. .2 KONSEP ETIKA • Etika ialah falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan.masalah moral dan pertimbangan moral (Franken. • Konsep ini dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan seperti etika perguruan. kewajipan moral. perlakuan yang baik.1. W. etika guaman dan etika kedoktoran.K. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral.tanggung jawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik.

• Akhlak ialah tingkah laku secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. • Budi pekerti ini dirujuk kepada kelakuan atau watak atau gerak geri seseorang itu • Akhlak dan moral mempunyai maksud yang sama iaitu kelakuan baik atau buruk. .1.3 KONSEP AKHLAK • Akhlak ialah nilai-nilai yang baik dan sifat-sifat yang terpuji mengikut prinsip-prinsip moral Islam. • Akhlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang individu.

1.bersifat adil .akhlak yang buruk • Akhlak mulia ada 4 perkara :.bijaksana .keberanian .4 Moral.akhlak yang mulia .etika dan akhlak dari perspektif agama dan kepercayaan AGAMA ISLAM • Akhlak dibahagi kepada dua :.memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik .

. • Prinsip tersebut ialah sifat patuh dan disiplin dalam melaksanakan upacara keagamaan. • Tanda-tanda kejahatan pula ialah:. kekayaan.kemerdekaan . • Tanda-tanda kebaikan dalam agama Hindu ialah :. fakir. kebahagiaan. kesihatan.penghambaan. kecelakaan.AGAMA HINDU • Agama Hindu berdasarkan Kitab Veda yang mengandungi dasar-dasar ketuhanan dan prinsipprinsip etika yang wajib dipegang teguh. sakit.

kebaikan.AGAMA HINDU • Kod etika agama Hindu berdasarkan prinsip ‘Brahma’ yang merupakan salah satu matlamat hidup yang mesti diikuti yang membawa maksud keadilan. kesucian. • Prinsip etika Hindu ialah peraturan agama itu dipandang sebagai sumber segala kemuliaan akhlak manusia. . benar dan sederhana.

) Manusia perlu menghapuskan nafsunya untuk melepaskan diri daripada penderitaan dan . • Menurut agama Buddha terdapat 4 kebenaran mulia atau etika yang diperjuangkan iaitu :1.AGAMA BUDDHA • Pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddharta Gautama.) Manusia menderita kerana nafsu 3. 2.) Hidup manusia penuh penderitaan.

keinginan yang baik .kelakuan yang baik .pengetahuan yang baik .kehidupan yang baik .AGAMA BUDDHA 4.) Penderitaan dapat dihapuskan dengan mengamalkan Lapan Lapis Mulia iaitu:.pertapaan yang baik .perkataan yang baik .pemikiran yang baik .usaha yang baik .

AGAMA BUDDHA KEYAKINAN Dasar agama Buddha ialah penganutnya harus memiliki keyakinan terhadap Tuhan . BHAKTI Rasa hormat dan sujud kepada sesuatu yang . kitab suci dan nirwana. ETIKA Etika atau budi pekerti manusia dititik beratkan supaya manusia boleh mencapai sesuatu kebijaksanaan yang sempurna. adanya para Buddha.

• Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri. .AGAMA KRISTIAN • Agama Kristian diasaskan oleh Jesus Christ. • Ajaran Kristian menitik beratkan unsur kasih sayang dan belas kasihan sesama manusia. • Menggunakan panduan Kitab Injil (bible).

menghormati ibubapa.ada menyebutkan supaya manusia mengamalkan cara hidup yang baik diantaranya :. .jangan berzina.Tujuan hidup bukan hanya untuk mengumpul kebendaan.jangan membunuh.kedudukan dan pangkat kerana ia tidak kekal. • New Testament pula menekankan prinsip etika iaitu:.AGAMA KRISTIAN • Dalam Old Testament(Perjanjian Lama).kejujuran dan berbuat baik. amalkan keadilan.jangan mencuri.

meneliti dan belajar mencari kebenaran.AJARAN CONFUSIONISME • Ajaran ini di bawa oleh Kung Fu Tse iaitu seorang ahli falsafah China yang terkenal membawa nilai-nilai murni dalam ajarannya. Kebijaksanaan boleh dicapai melalui proses berfikir. .menganalisis. 2.menaakul. • Ajaran etika beliau ialah:1. Hanya kebenaran dapat menghasilkan etika yang baik. Orang yang bijaksana mampu untuk mencapai kesempurnaan berbanding dengan orang biasa.

5. Mengasingkan diri dengan tujuan mengabdikan diri kepada Tuhan. . Sentiasa menghadiri dan menganjurkan perbincangan yang berkaitan dengan ilmu secara terbuka. Masyarakat di galakkan mengamalkan etika yang baik dan mengelakkan etika yang jahat supaya hidup selesa dan bahagia. Membimbing dan menyebarluaskan ilmu berkaitan dengan etika kepada ahli masyarakat.AJARAN CONFUSIONISME 3. 4. Sentiasa gemarkan majlis ilmu. 6. Perbuatan mengasingkan diri untuk beribadat dianggap beretika.

Naturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar. .Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis .5 PEMIKIRAN MORAL NATURALIS .1.

Aliran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi.Perasaan ini dilahirkan melalui air muka. . . tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih.EMOTIVIS . kata-kata.

Pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu.Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal.INTUISIONIS . .Aliran pemikiran ini merujuk kepada ‘melihat’ dan memahami secara spontan. . . Ianya berkaitan dengan bisikan hati.

. maka teballah pemikiran intuisionisnya berbanding orang yang muda atau kurang pengalaman hidup.orang yang terlebih dahulu makan garam (berpengalaman luas).Kemunculan idea yang meledak secara tiba -tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan intuisionis. . .Kesimpulannya.

membuat keputusan dengan bijak.RASIONALIS .Manusia yang waras akan menggunakan akal fikirannya untuk menaakul. menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang waras dan logik. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua.mereka mencipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Hari Pembalasan dan sebagainya. .Ada juga perkara yang tidak boleh di taakulkan oleh manusia yang cerdik seperti Hari Kiamat. kewujudan Tuhan. menyelesaikan masalah. . .Rasionalis berasal dari perkataan ‘ratio’ yang bermakna ‘reason’ atau sebab.