You are on page 1of 6

CONTRACTE

Donatia
- sub forma darului manual, se incheie prin acordul de vointe al partilor, insotit de
traditiunea bunului;
- promisiunea de donatie trebuie sa imbrace forma autentica sub sanctiunea nulitatii;
- se incheie in mod autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute;
- pot forma ob. darului manului: bunurile mobile corporale;
- darul manual este un contract real;
- daca se doneaza bunul altuia, contractul de donatie este supus nulitatii absolute;
- cand donatia se incheie intre absenti prin oferta si acceptare separate, atat oferta, cat
si acceptarea trebuie sa imbrace forma autentica;
- donatorul raspunde pentru evictiune in cazul in care a promis expres aceasta
garantie;
- in ceea ce priveste garantia contra viciilor ascunse ale bunului donat, nu este
adevarat ca donatorul nu raspunde pentru viciile ascune ale bunului donat;
- reprez. cauza pentru revocare pt. neexecutarea donatiei: daca donataraul nu
indeplineste sarcina la care s-a obligat;
- Nu reprez. caz de ingratitudine: cazul in care donatarul nu isi executa sarcina la care
s-a obligat prin contractul de donatie;
- Dreptul la actiunea prin care se solicita revocarea pentru ingratitudine a donatiei se
prescrie in termen de un an din ziua in care donatorul a stiut ca donatarul a savarsit
fapta de ingratitudine;
- Cererea de revocare pentru ingratitudine poate fi exercitata numai impotriva
donatarului;
- In caz de neexecutare a sarcinii la care donatarul s-a obligat, succesorii in drepturi
ai donatorului vor putea solicita revocarea donatiei.
! Le este interzis absolut dreptul de a primi orice fel de donatie persoanelor
neconcepute.
- Sunt incapabili de a primi donatie, medicii si farmacistii care nu sunt rude sau afini
ai donatorului.
- Donatia intre soti este revocabila in timpul casatoriei;
- Oferta de donatie este un act juridic revocabil daca revocarea are loc pana la
momentul la care ofertantul a luat la cunostinta de acceptarea ofertei de catre destinatar;
- In ipoteza donatiei cu sarcini donatorul va raspunde pentru viciile ascunse, fara a
depasi valoarea sarcinii;
- Proba donatiei unui nemiscator se face exclusiv cu act juridic autentic;
- Darul manual este un contract real si se incheie prin traditiunea bunului.
- Darurile de nunta sunt daruri manuale;
- Le este interzis absolut dreptul de a primi orice fel de donatii judecatorului care
judeca pricina reclamantului donator;
- Iertarea de datorie reprez. o donatie indirecta;
- In urma admiterii cererii de revocare a donatiei pentru ingratitudine, donatarul va fi
obligat sa restituie bunul donat, fructele, insa doar pe cele culese dupa data introducerii
cererii de revocare;
- Daca donatia se incheie intre absenti, in mod obligatoriu se va incheia in forma
autentica atat oferta de donatie, cat si acceptarea ei;
- Cand donatia a fost revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul donat va reintra
in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi, cu exceptia celor constituite cu titlu oneros
si cu notarea in cartea funciara;
- Donatorul raspunde doar pentru dol si culpa grava;

. rezilierea contractului. dar nu strict personala.Mandantul este obligat sa plateasca mandatarului o remuneratie chiar si in cazul in care. .poate fi cu sau fara reprezentare.Daca partile nu au prevazut in contract durata locatiunii ce are ca obiect o locuinta nemobilata. locatorul va avea posibilitatea sa solicite: daune-interese si. .Obligatia de recunostinta a donatarului fata de donator isi are izvorul in lege. . Contractul de locatiune .Daca locatorul refuza nejustificat predarea bunului dat in locatiune.Locatorul este tinut sa il garantee pe locatar impotriva tulburarilor: de drept cauzate de un tert.dintre doua pers. locatarul va avea posibilitatea sa solicite: predarea silita a bunului. . o obligatie principala a locatorului: predarea bunului impreuna cu accesoriile sale.Locatarul poate subcontracta sau ceda contractul de locatiune numai cu acordul scris al locatorului. si in forma inscrisului sub semnatura privata. .Mandatarul isi va putea substitui un tert pentru indeplinirea mandatului daca aparitia unor cauze neprevazute il impiedica sa aduca la indeplinire mandatul. . mandatul nu a putut fi executat. .daca partile nu au prevazut un termen.pretul locatiunii poarta denumirea de chirie.Obligatia debitorului (intretinatorului) este o obligatie: . .Daca locatarul modifica bunul ori ii schimba destinatia.Oferta de donatie poate fi revocata cat timp ofertantul nu a luat la cunostinta de acceptarea destinatarului. . . in conditiile legii. Aceasta intervine atunci cand un nou mandatar primeste imputernicire pentru aceeasi afacere. se prezuma a fi cu titlu gratuit.Mandatarul datoreaza dobanzi daca a intrebuintat in interesul sau sumele de bani cuvenite mandantului. . Contractul de mandat . . din ziua intrebuintarii.Locatorul raspunde pentru viciile care impiedica sau micsoreaza folosirea bunului.Contractul de locatiune inceteaza prin expirarea termenului. . .In cazul unei cesiuni a contractului de locatiune catre locatar. dreptul locatarului este opozabil in cazul imobilelor inscrise in cartea funciara. dupa caz. .cel cu reprez. .Sanctiunea neincheierii contractului de locatiune in forma autentica este: sanctiunea inopozabilitatii fata de terti. contractul de mandat inceteaza in termen de 3 ani de la data incheierii lui. fara culpa mandatarului.de a face”.Mandatul inceteaza in cazul revocarii sale de catre mandant. contractul se considera incheiat pe o perioada de un an.Mandantul este obligat sa repare prejudiciul suferit de mandatar in executarea mandatului daca prejudiciul nu provine din culpa mandatarului. .cu titlu oneros. cand locatiunea are ca obiect bunuri mobile. . se schimba persoana locatarului.poate avea ca obiect bunuri imobile si mobile. .. . . chiar si in lipsa unei tulburari de fapt. fiz. poate fi incheiat.Daca bunul dat in locatiune este instrainat. . . . fiind transmisibila la deces mostenitorilor sai.Reprez.Mandatul general il autorizeaza pe mandatar sa efectueze numai acte de conservare si acte de administrare.. daca locatiunea a fost notata in cartea funciara.

.In cazul reprezentarii prin mandatar – societate de inmatriculari auto. bunul care a constituit capitalul a pierit dintr-o cauza pentru care creditorul intretinerii nu este tinut sa raspunda.in cazul contractului de vanzare opereaza regula res perit domino.aleatoriu. fara exceptie!). incaltaminte.Obiectul principal al contractului de mandat consta in: incheierea oricarui act juridic. fiind un drept strict personal.este intotdeauna un contract sinalagmatic. daca se circumscrie practicilor anterioare dintre parti. menaj si folosinta unei locuinte corespunzatoare. .Renuntarea la mandat de catre mandatar poate interveni oricand.Caractere juridice: este un contract intuitu personae. deoarece mandatul se acorda in consideratia unei anumite persoane. cat si mandatarul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia actul mandatat.Obligatia de prestare a intretinerii poate fi constituita atat cu titlu gratuit.In cazul reprezentarii prin mandatar.Contractul de intretinere este revocabil indiferent de momentul incheierii contractului de intretinere. .Efectele incetarii mandatului prin revocarea de catre mandant se produc: numai pentru viitor (ex nunc). mandatul se considera acceptat.In schimbul intretinerii. .Dreptul de preemptiune poate fi si conventional. . .Caracterul intuitu personae al contractului de intretinere se poate invoca pe calea actiunii oblice. translativ de proprietate..debitorul obligatiei de intretinere este dator in special sa asigure creditorului hrana.sub sanctiunea nulitatii absolute. . se incheie in forma autentica (trebuie sa fie incheiat in forma autentica. .Mandatul este apreciat ca a incetat daca mandatarul a fost pus sub interdicitie. creditorul transmite debitorului un bun sau o suma de bani. este netransmisibila prin acte juridice inter vivos sau prin succesiune. . si bunurile viitoare. . conform principiului ad impossibilum nulla obligatio. contractul de .Printre obligatiile mandantului: obligatia de plata a remuneratiei. Contractul de intretinere .obiect al contractului de vanzare poate fi: un dezmembramant al dreptului de proprietate. inclusiv cele aflate in proprietatea privata a statului.In ceea ce priveste capacitatea partilor. Contractul de vanzare . . indiferent daca este cu titlu oneros sau gratuit. Atunci cand mai multi titulari ai dreptului de preemptiune si-au exercitat preemptiunea asupra aceluiasi bun. . .este un contract solemn. cat si cu titlu oneros. bunurile aflate in circuitul civil. in cursul exercitarii contractului. doar mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu!.Intretinerea continua a fi datorata chiar daca. cu executare succesiva. . dar nu mai cu conditia ca bunul viitor sa fie posibil. . . . . comutativ.creanta de intretinere.Mandatul fara reprezentare este o simulatie prin interpunere de persoane. . . imbracaminte. .Contractul de mandat se prezuma a fi cu titlu oneros daca este dat in exercitarea unei profesii. . atat mandantul.

. in lipsa de stipulatie contrara. . . contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodata incheiat. pe baza contractului de vanzare. fie rezolutiunea contractului si daune-interese.Drepturile reale imobiliare se dobandesc numai dupa inscrierea lor in cartea funciara. . . fara asistenta de specialitate. pe un pret stabilit. este domiciliul sau sediul vanzatorului.In cazul nulitatii absolute. dar numai daca este ratificat de catre tertul proprietar al bunului sau daca vanzatorul dobandeste proprietatea asupra bunului vandut.Obligatia vanzatorului de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului vandut este o obligatie de .Viciile ascunse – viciile care la data predarii nu puteau fi descoperite. Vanzatorul nu datoreaza garantie pentru viciile pe care cumparatorul le cunostea la incheierea contractului.in cazul contractului de vanzare. indiferent daca persoana lezata este un minor cu capacitate de exercitiu restransa sau o persoana cu capacitate de exercitiu plina. .! In cazul in care vanzatorul nu este proprietarul lucrului vandut la momentul incheierii contractului. daca i se cuvin. sunt suportate de catre cumparator. . in lipsa de stipulatie contrara. ..! Dreptul de proprietate publica apartinand statului nu poate fi instrainat prin vanzare. numai daca acestea sunt intemeiate pe un drept nascut anterior vanzarii. de cater un cumparator prudent si diligent. contractul de vanzare. . .Garantia contra viciilor bunului vandut constituie garantia vanzatorului contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu intrebuintarii careia ii era destinat. .Cheltuielile vanzarii.a da”. contractul de vanzare este valabil.In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor contractiuale in materia vanzarii opereaza rezolutiunea contractului de vanzare.Vanzarea unui bun individual determinat care apartine altuia este valabila numai cu obligatia vanzatorului de a dobandi proprietatea asupra bunului.In cazul contractului avand ca obiect bunuri determinate. . atunci cand se afla in concurs cu titularii unor drepturi conventionale de preemptiune. .Locul platii.Promisiunea bilaterala de vanzare este un antecontract in care ambele parti se obliga sa incheie in viitor. clauzele indoielnice se interpreteaza in favoarea cumparatorului.In cazul in care una dintre partile contractului de vanzare-cumparare nu isi executa obligatiile asumate.Actiunea in anularea contractului de vanzare pentru leziune poate fi admisa: atunci cand sunt indeplinite conditiile leziunii. . .Garantia contra evictiunii este datorata de catre vanzator atunci cand rezulta din pretentiile unui tert.Contractul de vanzare incheiat de minorul care are capacitate de exercitiu restransa este anulabil.Inalienabilitatea conventionala este permisa numai daca se justifica printr-un interes serios si legitim si numai daca are un caracter temporar. regula generala este ca efectul translativ de proprietate se produce solo consensu. .In contractul de vanzare. creditorul are dreptul de a cere fie executarea silita a obligatiilor contractuale. creditor al obligatiei de plata a pretului. .Obligatia vanzatorului de garantie contra evictiunii inseamna garantarea cumparatorului impotriva unor pretentii ale unui tert care il impiedica total sau partial in stapanirea netulburata a bunului. . . . . . pretul poate fi stabilit numai in bani.vanzare se considera incheiat: cu titularul dreptului legal de preemptiune.

la perfectarea acesteia.vanzarea unui bun individual determinat. sub sanctiunea nulitatii absolute. .Prin incapacitatea de a vinde si a cumpara se intelege ca vanzarea intre parinti si copii este interzisa.Promisiunea de vanzare – este un precontract din care se naste un drept de creanta. .In cazul pactului de optiune ce priveste vanzarea unui bun individual determinat. fara intentia de a fi platit. .Vanzarea privitoare la un imobil sau la un drept real cu privire la un imobil.In cazul vanzarii. contractul este valabil incheiat.Prin contractul de vanzare. determinat sau determinabili. creditorul obligatiei poate cere instantei pronuntarea unei hotarari care sa tine loc de contract.Pactul de preferinta – o varianta a promisiunii unilaterale de vanzare. . ce urmeaza a fi inscrisa in cartea funciara. ! Daca partile unei promisiuni bilaterale de vanzare refuza sa perfecteze vanzarea si toate conditiile de valabilitate sunt indeplinite. . . Este apreciat ca fiind determinabil daca poate fi stabilit potrivit clauzelor contractuale: dupa incheierea contractului. poate justifica cererea de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de contract. ??? / tutorii nu pot cumpara bunurile minorului reprezentat.Vanzarea intre soti este permisa. vanzatorul se obliga sa transfere atat dreptul de proprietate. a drepturilor reale. care. pretul negociat si declarat de catre parti trebuie sa fie exprimat in bani. . intre data incheierii pactului si data exercitarii optiunii/expirarii termenului de optiune: nu se poate dispune de bunul promis. . .Notarii publici nu pot cumpara drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de apel in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea.Transmiterea. la data incheierii contractului de vanzare.cand pretul este stabilit de partile contractuale ale unei vanzari. . .ca regula. Optiunea de rascumparare poate fi exercitata intr-un termen maxim de 5 ani. vanzarea este un act juridic consensual. vanzarea este anulabila. . diferenta dintre pretul rascumpararii si pretul platit pentru vanzare nu trebuie sa depaseasca nivelul maxim stabilit de lege pentru dobanzi! Contractul de vanzare (continuare): . . va suporta riscul pieirii bunului: cumparatorul.daca intr-o promisiune de vanzare nu se stabileste natura juridica a sumei platite. .Pretul vanzarii poate fi determinat de un tert.! Incheierea unei vanzari intre tutore si minor este interzisa sub sanctiunea nulitatii relative. . trebuie sa fie incheiata prin inscris autentic. In aceasta situatie. iar bunul piere fortuit anterior ultimei rate. .Contractul de vanzare este un contract sinalagmatic. in care obligatia de plata este garantata cu rezerva dreptului de proprietate.!!! Interzisilor de a instraina nu le este permisa cererea de anulare a vanzarii!!! . aceasta suma va avea natura juridica de avans din pret.Vanzarea cu optiune de rascumparare – vanzare afectata de conditia rezolutorie princ are vanzatorul isi rezerva dreptul de a rascumpara bunul sau dreptul transmis cumparatorului.Promisiunea unilaterala de vanzare da nastere unei obligatii de a face exclusiv in sarcina promitentului.. .Daca la momentul vanzarii cumparatorul se afla in imposibilitatea de a-si executa obligatia.In cazul vanzarii cu plata pretului in rate . . in cazul contractului de vanzare. . . se afla in posesia unui tert da nastere unui contract valabil. este: de esenta vanzarii. cat si orice alt drept real.

In cazul in care promitentul-cumparator nu se prezinta la notar la termenul fixat pentru perfectarea actului. .Un contract de vanzare avand ca obiect un autoturism este valabil incheiat doar daca. Clauza contractuala cuprinsa intr-un antecontract de vanzare valabil incheiat. alaturi de consimtamantul partilor cu privire la elementele contractului. la restituirea dublului sumelor incasate. tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor sale. cu urmatorul continut: .Garantia contra evictiunii poate fi inlaturata prin restituirea catre cumparator a sumei achitate tertului evingator. va pierde sumele achitate cu titlu de avans din pret pana la acel moment in favorea promitentului-vanzator. iar.. . daca promitentul-vanzator nu s-ar prezenta la notar pentru perfectarea contractului de vanzare.Obligatia de garantie contra evictiunii este obligatia vanzatorului sa-l garanteze pe cumparator de tulburarea de drept a bunului vandut.. . ! Nu pot forma obiectul contractului de vanzare: drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal. . .Pretul trebuie sa fie fixat in bani. Obiectul dreptului de preemptiune este format din: terenurile cu vegetatie forestiera.Evictiunea reprez. . Titularii acestuia sunt: chiriasii.Pretul imobilului este purtator de dobanzi daca lucrul vandut este producator de fructe. a fost inmatriculat autoturismul pe numele cumparatorului in evidentele organelor de politie. fiind insa obligat. . intr-un asemenea caz. avand ca obiect un imobil.Daunele-interese datorate de vanzator cuprind: cheltuielile de autentificare.Dreptul de preemptiune este o varianta a pactului de referinta. . . va fi obligat la restituirea dublului sumelor incasate in temeiul antecontractului” permite promitentului-vanzator sa refuze prezentarea la notar pentru incheierea actului. dar si a dobanzii legale calculate de la data platii.Lucrul vandut trebuie sa fie in circuitul civil.