You are on page 1of 3

|| SÒaÉÉï AÉUiÉÏ

||
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ, qÉærrÉÉ eÉrÉ zrÉÉqÉÉ aÉÉæUÏ
iÉÑqÉMüÉå ÌlÉxÉ ÌSlÉ krÉÉuÉiÉ (2)
WûËU oÉë¼É ÍzÉuÉeÉÏ
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 1 |
qÉÉÇaÉ ÍxÉlSÕU ÌuÉUÉeÉiÉ OûÏMüÉæ qÉ×aÉqÉS MüÉæ, qÉærrÉÉ...
EeeuÉsÉ xÉå SÉåF lÉælÉÉ (2)
cÉlSì uÉSlÉ lÉÏMüÉæ
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 2 |
MülÉMü xÉqÉÉlÉ MüsÉåuÉU U£üÉqoÉU UÉeÉå, qÉærrÉÉ...
U£ümÉÑwmÉ aÉsÉ qÉÉsÉÉ (2)
MühPûWûÉU xÉÉeÉæ
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 3 |
MåüWûËU uÉÉWûlÉ UÉeÉiÉ ZÉ…û ZÉmmÉU kÉÉUÏ, qÉærrÉÉ..
xÉÑU lÉU qÉÑÌlÉeÉlÉ xÉåuÉiÉ (2)
ÌiÉlÉMåü SÒZÉ WûÉUÏ
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 4 |
MüÉlÉlÉ MÑühQûsÉ zÉÉåÍpÉiÉ lÉÉxÉÉaÉëå qÉÉåiÉÏ, qÉærrÉÉ...
MüÉåÌOûMü cÉlSì ÌSuÉÉMüU (2)
UÉeÉiÉ xÉqÉ erÉÉåiÉÏ
eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 5 |
Durgaa Aarati v1
www.bharatiweb.com

1

.... qÉkÉÑ MæüOûpÉ xÉÇWûÉUå (2) xÉÑU pÉrÉWûÏlÉ MüUå eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 7 | oÉë¼ÉhÉÏ ÂSìÉhÉÏ iÉÑqÉ MüqÉsÉÉUÉlÉÏ.. kÉÔqÉë ÌuÉsÉÉåcÉlÉ lÉælÉÉ (2) ÌlÉxÉÌSlÉ qÉSqÉÉiÉÏ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 6 | cÉhQû qÉÑhQû SÉåF qÉÉUå zÉÉåÍhÉiÉ oÉÏeÉ WûUå.. qÉærrÉÉ.. qÉærrÉÉ.bharatiweb. oÉÉeÉiÉ iÉÉsÉ qÉ×SÇaÉÉ (2) AÉæU oÉÉeÉiÉ QûqÉà eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 9 | iÉÑqÉ WûÉå eÉaÉ MüÐ qÉÉiÉÉ iÉÑqÉ WûÏ WûÉå pÉUiÉÉ.. qÉærrÉÉ.. qÉærrÉÉ.com 2 .zÉÑqpÉ ÌlÉzÉÑqpÉ ÌuÉSÉUå qÉÌWûwÉÉxÉÑU bÉÉiÉÏ. AÉaÉqÉ ÌlÉaÉqÉ oÉZÉÉlÉÏ (2) iÉÑqÉ ÍzÉuÉ mÉOûUÉlÉÏ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 8 | cÉÉæÇxÉPû rÉÉåÌaÉÌlÉ aÉÉuÉiÉ lÉ×irÉ MüUiÉ pÉæUÉå. qÉærrÉÉ. pÉ£ülÉ MüÐ SÒ:ZÉ WûUiÉÉ (2) xÉÑZÉ xÉÇmÉÌ¨É MüUiÉÉ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 10 | Durgaa Aarati v1 www..

qÉærrÉÉ. MüWûiÉ ÍzÉuÉÉlÉlS xuÉÉqÉÏ (2) xÉÑZÉ xÉÇmÉÌ¨É mÉÉuÉæ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 13 | Durgaa Aarati v1 www..com 3 .. pÉÉsÉMåüiÉÑ qÉåÇ UÉeÉiÉ (2) MüÉåÌOû UiÉlÉ eÉÉåiÉÏ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 12 | AqoÉåeÉÏ MüÐ AÉUiÉÏ eÉÉå MüÉåD lÉU aÉÉuÉæ..bharatiweb. qÉærrÉÉ..pÉÑeÉÉ cÉÉU AÌiÉ zÉÉåÍpÉiÉ uÉU qÉÑSìÉ kÉÉUÏ... qÉlÉuÉÉÇÍNûiÉ TüsÉ mÉÉuÉiÉ (2) xÉåuÉiÉ lÉU lÉÉUÏ eÉrÉ AqoÉå aÉÉæUÏ | 11 | MÇücÉlÉ jÉÉsÉ ÌuÉUÉeÉiÉ AaÉU MümÉÔU oÉÉiÉÏ. qÉærrÉÉ.