You are on page 1of 7

SULIT

KATEGORI 1b
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN GURU
TAHUN: 2015
Sekolah

Nama Pegawai Yang Dinilai

No. Kad Pengenalan

Gred Penyandang

: 32 I 34 I 44 I 48 I 52 (Si/a bulatkan gred berkenaan)

Mata Pelajaran Diajar

: DUNIA SAINS & TEKNOLOGI, REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Gred Yang Dipohon

: 34 I 38 I 48 I 52 I 54 (Si/a bulatkan gred berkenaan)

Arahan: 1. Si/a berikan huraian yang ringkas dan padat da/am ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian per/u disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendak/ah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Si/a serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah /engkap diisi.

A. LAPORAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Bil.
1.

2.

3.

4.

Domain
PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN (CONTENT
KNOWLEDGE)

PENYAMPAIAN

PENILAIAN
PEMBELAJARAN

BIMBINGAN & KHIDMAT


RUNDINGAN

Elemen

Huraian Ringkas (10 hingga 20


perkataan bagi setiap elemen)

a. Penguasaan isi
kandungan; atau
b. Pengetahuan dan
kemahiran kaunseling
(terpakai kepada guru
bimbingan dan
kaunseling.

Dapat menjelaskan konsep/ fakta


atau memberi jawapan dengan
yakin, jelas dan tepat.

a. Objektif pengajaran atau


objektif program

Mempunyai kemahiran
meningkatkan isi pelajaran
mengikut potensi murid.
Mencapai objektif dirancang

b. Strategi dan aktiviti

Menggunakan dan mengadakan


pelbagai sumber yang sesuai
dengan tahap pelajar

c. Bahan I sumber
pengajaran dan
pembelajaran

Menggunakan dan mengadakan


pelbagai sumber digunakan dengan
berkedan

Peningkatan pencapaian
murid dari segi:
Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Kemahiran memimpin
Kemahiran dwi bahasa
Etika dan kerohanian
Identiti nasional

Peningkatan GPMP dari Tov 2.44


kepada 1.67 dalam percubaan
UPSR Sains.

Peningkatan sebanyak 15% murid


Tahun 6 lulus percubaan UPSR
(9/10)

Bimbingan dan khidmat


rundingan kepada :
Pelajar dan / atau
Guru; dan / atau
Komuniti

Program Mentor Mentee bersama


pelajar Tahun 2 (5 Orang)
PLC bersama rakan sejawat

SULIT
1

SULIT
B. LAPORAN KOKURIKULUM
Bil Kelabl
Persatuanl
Badan
Beruniforml
Sukan
dan
Permainan

1
2
3
4

Peringkat Pencapaian ( / )
Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa

Catatan

Sekolah

Daerah

Pengakap

Kelab bola
sepak
Per. Sains &
matematik
Kelab rukun
Negara

2004-2015

2004-2015

2010-2015

2004-2015

C. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL


Peringkat Pencapaian ( / )

Aktiviti

Bil

Sekolah

Daerah

Negeri

Catatan

Kebangsaan

Antarabangsa

Juruaudit

2011

Lembaga pemeriksa
pelupusan aset alih
kerajaan

2011

3 Pengawas

2014

Peperiksaan UPSR

*Dokumen sokongan merujuk kepada Buku Persediaan Mengajar Guru, sijil penghargaan / penyertaan,
laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun
terakhir di Gred semasa.
PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan memahami
bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.
Tarikh :
(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN

( Tandatangan

Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh

(Tandatangan Ketua Jabatan)


Cop Rasmi

( Tandatangan Ketua Jabatan)


Cop Rasmi

SULI
T

RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN (Markah - Diisi oleh Panel Penilai)


Pane/ Peni/ai dikehendaki memberikan peni/aian menggunakan ska/a 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan)
Nama Pegawai Yang Dinilai

: ROMZI BN ZAINAL

No. Kad Pengenalan

: 730710-01-6627

BAHAGIAN A - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)

Penilai Pertama
(PP)

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

1. Pengetahuan Isi Kandungan (Content


Knowledge)

/10

/10

/10

2. Penyampaian

/10

/10

/10

3. Penilaian Pembelajaran

/10

/10

/10

4. Bimbingan & Khidmat Rundingan

/10

/10

/10

x 80 =

Jumlah markah mengikut wajaran

BAHAGIAN B - LAPORAN KOKURIKULUM (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
sokongan sebagai bukti)
1.

x 80 =
40

40

Penilai Pertama
(PP)

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

Penglibatan dalam Kelab I Persatuan I Badan


Beruniform I Sukan dan Permainan

/10

Penglibatan dalam tugas khas I sumbangan


profesional

x 10 =

10

10

Penilai Kedua
(PK)

Ketua Penilai
(KP)

/10

/10

x 10 =

Jumlah markah mengikut wajaran

/10

x 10 =

10

BAHAGIAN C - TUGAS KHAS I SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)


KRITERIA
Penilai Pertama
(Dinilai berdasarkan laporan dan disertakan dokumen
(PP)
sokongan sebagai bukti)
1.

/10

x 10 =

Jumlah markah mengikut wajaran

x 80 =

40

/10

x 10 =

10

10

x 10 =
10

BAHAGIAN D - JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)

MARKAH
KESELURUHAN

PP (%)

PK (%)

KP (%)

/100

/100

/100

MARKAH PURATA (%)

/100

Penilai Pertama

Penilai Kedua

Tandatangan

Tandatangan

Nama Pegawai :

Nama Pegawai :

Jawatan

Jawatan

Tarikh

Tarikh

BAHAGIAN E TAHAP KECEMERLANGAN (Diisi oleh Ketua Penilai)


Sila tandakan ( / ) di ruang berkenaan
Cemerlang

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL PENILAI

Diperaku

Tidak Diperaku *

Ulasan :

Ketua Penilai (Pengerusi)

Tandatangan
Nama Pegawai :
Jawatan

Tarikh Lembaga Panel Penilai Bersidang :


Nota :

(i) Ketua Penilai WAJIB membuat ulasan bagi PPP yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) Ulasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli-ahli panel.
(iii) Jika keputusan Panel Penilai TIDAK DIPERAKU, Panel Penilai perlu memaklumkan kepada PPP
dan
rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 HARI dari Tarikh Panel Penilai Bersidang. *

LAMPIRAN E
BORANG RAYUAN TAHAP KECEMERLANGAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PPP)
KEPADA :
PENGERUSI PANEL RAYUAN

NAMA

NO. KAD PENGENALAN

TEMPAT BERTUGAS

GRED PENYANDANG SEKARANG : 29 1 32 1

34 1 41 1 44 1 48 1 52 (si/a bu/atkan gred

berkenaan)

ASASASAS RAYUAN :

TANDATANGAN
Tarikh :
Nota : (i) Rayuan hanya boleh dibuat sekali (1) sahaja untuk sesuatu urusan
(ii) Rayuan hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diterima oleh PPP.
(ii) Sila sertakan dokumen tambahan yang tidak dikemukakan semasa penilaian terdahulu (jika
berkenaan). (iii) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.

SULIT

LAMPIRAN F
LAPORAN PANEL RAYUAN TAHAP
KECEMERLANGAN TAHUN :
NAMA

NO. KAD PENGENALAN

TEMPAT BERTUGAS

GRED PENYANDANG SEKARANG: 32 1 34 1 44 1 48 1 52 (sila bulatkan gred berkenaan)


Panel Rayuan dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 10 seperti di Lampiran A (Skala
Penilaian Kriteria Kecemerlangan) (Markah . Diisi oleh Panel Rayuan)
BAHAGIAN A . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (80%)
KRITERIA
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan
dokumen sokongan sebagai bukti)

Ahli Panel Rayuan


(APR)

Pengerusi Panel
Rayuan (PPR)

/10

/10

2. Penyampaian

/10

/10

3. Penilaian Pembelajaran

/10

/10

4. Bimbingan & Khidmat Rundingan

/10

/10

1.

Pengetahuan Isi Kandungan (Content Knowledge)

Jumlah markah mengikut wajaran

BAHAGIAN B . LAPORAN KOKURIKULUM (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan
dokumen sokongan sebagai bukti)
1.

BAHAGIAN C . TUGAS KHAS 1 SUMBANGAN PROFESIONAL (10%)


KRITERIA
(Dinilai berdasarkan Laporan Panel Penilai dan disertakan
dokumen sokongan sebagai bukti)

Pengerusi Panel
Rayuan (PPR)

/10

/10

x 10 =
10

x 10 =
10

Ahli Panel Rayuan


(APR)

Pengerusi Panel
Rayuan (PPR)

/10

/10

Penglibatan dalam tugas khas 1 sumbangan profesional

Jumlah markah mengikut wajaran

x 80 =
40

Ahli Panel Rayuan


(APR)

Penglibatan dalam Kelab 1 Persatuan 1 Badan


Beruniform 1 Sukan dan Permainan

Jumlah markah mengikut wajaran

1.

x 80 =
40

x 10 =
10

x 10 =
10

BAHAGIAN D . JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%) (RAYUAN)


APR (%)

PPR (%)

/100

/100

MARKAH KESELURUHAN

MARKAH PURATA (%)

/100

BAHAGIAN E . TAHAP KECEMERLANGAN (RAYUAN)


Sila tandakan () di ruang berkenaan (Diisi oleh Pengerusi Panel Rayuan)
Cemerlang

Sangat Baik

Baik

Sederhana

Lemah

Tahap
Kecemerlangan

KEPUTUSAN PANEL RAYUAN


Diperaku

Tidak Diperaku

ULASAN :

Pengerusi Panel Rayuan :

Ahli Panel Rayuan:

Tandatangan:

Tandatangan
Nama Ahli :
Jawatan

Nama Pengerusi :
Jawatan

Tarikh Lembaga Panel Rayuan Bersidang:


Nota : (i) Pengerusi Panel Rayuan hendaklah memberi ulasan ke atas penilaian semula yang telah
dilaksanakan. (ii) Borang ini hendaklah dikepilkan bersama-sama dengan salinan Borang Penilaian Tahap
Kecemerlangan
terdahulu.
(iii) Sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan di atas tidak mencukupi.