You are on page 1of 4

Soalan HOTS Kumpulan 3

1.

Maklumat di bawahmenunjukkanciri-ciribagisejenissinaran.
Mempunyaifrekuensigelombang
yang tinggi
Bercas neutral dantiadajisim
Mempunyaihalajucahaya

elektromagnet

Antara yang berikut, yang manakahmerupakankegunaansinaran yang


mempunyaiciri-ciriseperti di atas?
A Mensterilkan peralatan pembedahan
B Menganggarkan usia artifak purba
C Mengawal ketebalan bahan
D Mengesan kebocoran paip bawah tanah
2.

PnJamaliahtelahmengalamisimptom-simptomberikutpadadirinyaiaitu

Terdapatbenjolataubintildi depanleheratauberhampiranhalkum.

Suaramenjadiparaudansukarbercakapdalam nada normal.

Noduslimfabengkakterutama di leher

Sukarmenelanataubernafas

Sakitpadatekakatauleher

Doktortelahmencadangkan agar
menerimarawatanterapiradioaktifuntukmengesanpenyakit yang
berlakupadakelenjarendokrinnyaitu.Apakahbahanradioaktif yang
sesuaidigunakanuntukrawatanini?
A. Plutonium 238
B. Uranium 235
3.

C. Iodin 131
D. Strontium 90

Malik mendapati pokok rambutan yang ditanamnya tidak berbunga, saiznya


kecil serta batang pokoknya mudah patah. Beliau ingin mengesan pengambilan
satu jenis nutrien yang bertanggungjawab bagi gejala tersebut. Apakah jenis
bahan radioaktif yang digunakan dan nutrien yang kekurangan pada pokok
rambutan tersebut

Bahan radioaktif

Nutrien

Iodin -131

Iodin

Fosforus-32

Fosforus

Natrium-24

Natrium

Karbon-14

Karbon

4.

Michiko yang sedang mengandung telah terdedah kepada bahan radioaktif


semasa gempa bumi di Fukushima. Enam bulan kemudiian beliau telah
melahirkan sepasang bayi lelaki. Apakah yang mungkin berlaku kepada bayi
tersebut?

A menghidap leukemia
B menghidap anaemia
C menghidap thalassemia
D merupakan kembar Siam

5 Dalamindustrimakanan, sinaranradioaktif
Ptelahdigunakanuntukmemanjangkantempohsimpananmakanan.
Apakahciri-ciri yang dimilikiolehsinaranradioaktiftersebut?
Jawapan :Sinarantersebutbolehmembunuhbaktera, kulatdanserangga yang
terdapat di dalammakanan.
6. Padamasakini,
didapatisegelintirkecilnegaramenjanakuasaelektrikdenganmenggunakantenagan
uklear.
Mengapakahnegaranegaratersebutmemilihtenaganuklearuntukmenjanakuasaelektrik?
Jawapan :Tenaganukleartidakakanmenyebabkanhujanasid, jerebudan
pencemaranudara. Lojijanakuasatenaganukleardapatmenjana
kuasaelektrikdenganbanyakdanlebihmurah.
7. Bahanbuanganradioaktif yang
dihasilkandalamlojijanakuasamerbahayakankesihatanpenduduk di sekelilingnya.
Bahanbuangantersebutmestilahdisimpankan di dalamdindingkonkrit yang
dibinakhasuntukmenyimpanbahanbuangantersebut.
Apakahkesanradioaktifkepadamanusia
(i) padajangkamasa yang pendek.
(ii) padajangkamasa yang panjang.
sekiranyabahanbuanganradioaktiftidakdikendalikandenganbaik?

Jawapan :
(i) Penyakitkulit, pening, muntah.
(ii) Kanser, mutasi gen.
8. Seorangpekerjasedangmengesankebocoranpaip di bawahtanah. Suatu
radioisotope telahdicampurkankedalam air yang mengalir di dalampaipitu.
SinaranXdaripadaisotopradioaktifmembolehkan proses
prosespengesanandilakukan.
TerangkansebabsinaranXdigunakandalammengesankebocoranpaip.
Jawapan: KeranasinaranX (beta) mempunyaikuasapenembusan yang lebihtinggi
danbolehdikesandenganmenggunakanpembilang Geiger-Muller
(Pembilang G M).
9.
Satukajiantelahmendapatisekumpulanserigalamengalamimutasidalamsistempembia
kan mereka. Keadaandisebabkanolehsatubencana yang telahberlaku di habitat
tersebut.Kesanini disebabkanolehpencemaran
A
B
C
D

Air
Udara
Radioaktif
Bunyi

10. Satueksperimen
yang
di
jalankan
pusatjanakuasatelahmenghasilkansatubentuktenaga yang sangatbesar.
Bahanbuanganhasiltindakbalasinitelahdisimpandidalambekas
plumbum.Perkarainidapatmenghalang
A

PencemaranRadioaktif

Kemalangan

Tindakbalas

Cahaya

di