1 สิงหาคม 2552

World Internet Users and Population Stats

updated on March 31, 2009.
Source : http://www.internetworldstats.com/stats.htm

ประชากรคนใชอินเตอรเน็ตในไทย?
(20 %)
จากคนไทย 65 ลานคน
ขอมูลจาก: NECTEC

แนวโนม E-Commerce ตางประเทศป 2010สื่อมีความหลากหลายมากขึ้น (Rich Media)
มีความฉลาดมากขึ้น (Behavioral)
Mash Up (ผสมผสาน-เชื่อมโยง)
Social Commerce
– Review, บอกตอ

• มีความเปนทองถิ่น (Local) มากขึ้น
• ชองทางการขายที่แปลกไป

Social Commerce

Mash Up (ผสมผสาน-เชื่อมโยง)

IP, Geo
Location

Physical
Location
(สถานที่)

One-to-One
Targeting
Behavior
Demographic
Information
(ขอมูลสถิติ)

Member Profile

(Date & Time)
พฤติกรรม
(วัน-เวลา)

Cookie,
Session, Time

มีความเปนทองถิ่น (Local) มากขึ้น

หากทานที่สนใจ บูทดานหนา
เกี่ยวกับ “การเริ่มตนทําการคาออนไลน”
แพ็กเกจโปรโมท “เพิ่มยอดคนเขาเว็บไซต”
หนังสือ TARADedu ลดสุดๆ 20-30%
หลักสูตรอบรม สัมมนา
ปรึกษา-สอบถามกับทีมงาน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful