1

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫س‬
‫ن‬
‫ت‬
‫‪2‬‬

‫از ‪:‬‬
‫اند‬
‫عبارت‬
‫سنتها‬
‫اين‬
‫‪ -1‬بلند نمودن دستان در تکبير تحريمه‬
‫‪ -2‬باز داشتن انگشتان در وقت تکبير تحريمه‬
‫‪ -3‬بلند گفتن تکبير برای امام‬
‫‪ -4‬ثنا) سبحانک اللهم ( خواندن‬

‫‪3‬‬

‫‪ -5‬اعوذ بال خواندن‬
‫‪ -6‬آمين گفتن ) به شکل خفيه (‬
‫‪ -7‬گذاشتن دست راست بالی دست‬
‫چپ‬
‫‪4‬‬

‫‪ -8‬تکبير رکوع‬
‫‪ -9‬تکبير بلند شدن از رکوع‬
‫‪ -10‬تسبيحات رکوع‬
‫‪ -11‬گرفتن زانوها با دستان در رکوع‬
‫‪ -12‬گشاده داشتن انگشتان در رکوع‬
‫‪ -13‬تکبير سجده‬
‫‪5‬‬

‫‪ -14‬تکبير بلند شدن از سجده‬
‫‪ -15‬تسبيحات سجده‬
‫‪ -16‬گذاشتن زانو ها و دستان در زمين در سجده‬
‫‪ -17‬فرش نمودن پای چپ و ايستاده نمودن پای‬
‫راست در حالت سجده‬
‫‪ -18‬قومه )ايستادن بعد از رکوع (‬
‫‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -19‬جلسه ) نشستن دربين دو سجده (‬
‫‪ -20‬درود فروستادن بالی محمد‬

‫صلی ال عليه‬

‫وسلم‬

‫‪ -21‬دعا ) اللهم ربنا آتنا ( خواند ن‬
‫از صفحه ‪ 42 - 40‬کتاب کنزالدقائق‬
‫‪7‬‬

‫آداب نماز‬
‫‪8‬‬

‫ن‬
‫م‬
‫ا‬
‫ز‬
‫ا‬
‫ي‬
‫س‬
‫ت‬
‫ا‬
‫درمقا دن‬
‫خ‬
‫بل‬
‫د‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ع‬
‫ز‬
‫و‬
‫ج‬
‫ل‬
‫ا‬
‫س‬
‫ت‬

‫‪9‬‬

‫‪ -1‬نظر‬
‫کردن به‬
‫جای سجده‬
‫‪10‬‬

‫‪ -2‬پــوشيدن دهان‬
‫درهنـــــــــــــــگام‬
‫فــــــــــــــاژه‬
‫‪11‬‬

‫‪-3‬بيرون کشيدن‬
‫کفهای دست‬
‫از آستين ها‬
‫درهنگام تکبير گفتن‬
‫‪12‬‬

‫‪ -4‬برخواستن درهنگاميکه‬
‫موذن قدقامت الصلة‬
‫ميگويد ‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ - -5‬شروع کردن امام‬
‫درهنگاميکه موذن‬
‫حی علی الفلح‬
‫‪14‬‬

‫ميگويد ‪.‬‬

‫ن‬
‫م‬
‫ص‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ز‬
‫ح‬
‫ه‬
‫ر‬
‫ا‬
‫‪1‬‬
‫ا‬
‫ک‬
‫ن‬
‫‪4‬‬
‫ز‬
‫‬‫ز‬
‫ا‬
‫‪2‬‬
‫ل‬
‫‪4‬‬
‫د‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ک‬
‫ئ‬
‫ت‬
‫ا‬
‫برای ق جلد ب‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ا‬
‫و‬
‫ن ن تهي ل‬
‫موديم ه‬
‫‪.‬‬

‫‪15‬‬