You are on page 1of 1

‫כל הכתוב כאן למעט המשפט הזה יצא על דפי העמותה לה את‪/‬ה שייכים‬

‫אישור רכז‪/‬ת תקשורת קהילתית או מנהל‪/‬ת עמותה העוסקת‬
‫בתקשורת קהילתית‬

‫אני הח"מ מאשר‪/‬ת כי מר‪/‬גב'‬
‫_________________________ת‪.‬ז‪_____________.‬‬

‫פעיל‪/‬ה בקבוצתי יותר משנה אחת ‪ .‬החל משנת ____________והיה‪/‬היתה‬
‫שותפ‪/‬ה ביצירת לפחות ‪ 4‬כתבות בתחומי תקשורת קהילתית ‪ ,‬שומר‪/‬ת על‬
‫כללי‬
‫האתיקה ‪ ,‬חופש הביטוי ונמע‪/‬ת מפגיעה והוצאת לשון הרע‬

‫על החתום‪/‬ה‬
‫_________________________________________________________‬
‫שם פרטי ומשפחה‬

‫תפקיד‬

‫ת‪.‬ז‪.‬‬

‫__________________________________________________________‬
‫כתובת‬

‫טל רגיל ונייד‬

‫_____________________________________‬
‫חתימה‬

‫תאריך‬

‫דוא"ל‬