11.0. Hubungan Masalah Tingkah laku Dengan Sikap Pelajar Remaja 11.

1 Pengenalan Alam remaja merupakan satu tahap kritikal dalam kehidupan manusia, iaitu tempoh peralihan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Pada peringkat ini seseorang itu akan mula bertindakbalas kepada tuntutan emosi untuk mencari identiti dan penampilan tersendiri. Ahli psikologi mengistilahkan alam remaja sebagai ‘umur emosi’ (emotional age) kerana di peringkat mencari identiti , mereka sering berhadapan dengan konflik diri di mana wujud dua pertembungan iaitu antara sifat kanak-kanak dan keinginan serta kebimbangan untuk menempuhi alam dewasa. Tetapi kini, remaja telah terlalu jauh meninggalkan batas keperibadiannya serta melupakan nilai-nilai etika dan moral yang sepatutnya tersemai di dalam diri mereka. Remaja memperoleh kesedaran pada diri mereka sebagai individu, rakan seksual, pekerja, dan ibu bapa yang berkebolehan serta sebagai individu yang baru. Tarikan pada jantina berlawanan akan muncul, pencarian idea dan orang yang boleh dipercayai juga bermula. Pengharapan baru pada diri mula diadaptasikan. Imej-imej kendiri ini mulanya cenderung menjadi fleksibel dan selalunya akan berubah mengikut masa, tempat, dan situasi. Perkembangan Ego pada peringkat ini menyediakan remaja bagi menanggung beban identity kendiri. Remaja akan berusaha menyelesaikan krisis identiti yang berlaku dengan menguji pelbagai peranan, nilai dan perhubungan. Tingkah laku pelajar remaja berkait rapat dengan sikap pelajar remaja tersebut dan mempunyai norma dalam kehidupan manusia. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah, malah persekitaran ini sudah menjadi rumah kedua bagi mereka. Remaja perlu belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang daripada ibu bapa tetapi kebanyakan daripada persekitaran sosial mereka ketika mereka membesar. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku, sikap, dan nilai, malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim, 1950). Norma tingkah laku ini dijelaskan sama ada seseorang itu baik atau buruk. Tingkah laku baik yang mengikut norma ialah seperti tidak bercakap semasa makan, menghormati orang tua, dan sebagainya. Contoh tingkah laku buruk pula ialah seperti menghisap rokok, bergaduh sesama sendiri,

1

berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi, lari dari rumah, dan perhubungan seks bebas turut juga dilakukan. Anak-anak, khasnya remaja pada abad ke21 ini lebih terdedah dengan pelbagai bentuk pengaruh. Dalam dunia yang disebut “borderless world” ini banyak menerima pengaruh positif mahu pun negatif. Anak-anak lebih mudah tertawan dengan program yang membunuh sahsiah berbanding program yang menghidupkan peribadinya (Hassan Mohd Ali, 1997). Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku ini dikenali pelajar devian. 11.2 Definisi Deviant – deviant behaviour, especialy sexual behavior, is considered tobe strange and morolly unaccaptable. Delinquent – someone especially a young person who breaks the law or behaves in ways their society does not approve. Longman Dictionary of Comtemporary English “ Kelakuan yang melanggar jangkaan yang diinstitusikan, iaitu jangkaan yang dikongsi dan diiktiraf sebagai sah dalam sesuatu sistem sosial.” Albert Cohen, Deviance and Control “ Kelakuan yang menyimpang secara significant daripada norma-norma yang ditentukan untuk individu dalam status sosial….,ia tidak dapat dipelihara secara abstrak tetapi perlu dikaitkan dengan norma-norma yang dianggap oleh masyarakat sebagai munasabah dan moral binding bagi orang yang menduduki status yang berlainan.” Robert Merton, Anomie and Sosial Structure “ Kelakuan mengikut arah yang tidak dipersetujui, yang bertentangan dengan norma dan darjatnya melebihi had toleransi sesuatu masyarakat.” M.B Clinard Sociolgy of Deviant Behaviour

2

Jelas bahawa devian dan delinkuen rata rata membawa maksud tingkah laku yang melanggar norma-norma masyarakat tertentu. Devian lebih merujuk kepada tingkah laku ini secara umum, manakala delinkuen pula menumpukan sesuatu had umur iaitu pelajar sekolah dan belia. Norma membawa pengertian peraturan dan garis panduan yang dikongsi bersama, sesuai dengan situasi. Norma memberi garus panduan tentang bagaimana individu bertingkah laku dalam masyarakat. Devian Apabila seseorang itu melanggar peraturan atau norma yang ditetapkan oleh sesuatu masyarakat tertentu dan dalam kes ini masyrakat dikatakan sebagai institusi sekolah, maka individu ini dikatakan bersikap devian. Devian lebih merujuk kepada tingkah laku atau pun “behaviour” seseorang tanpa mengira umur dan tidak bersifat konvensional. Delinkuen Delinkuen pula merupakan sekumpulan manusia yang mempunyai ciri-ciri khas iaitu mereka yang masih bersekolah dan belia. Kumpulan ini merupakan devian dalam masyakrakat tertentu, iaitu dalam institusi pendidikan seperti sekolah. 11.3 Teori Punca Tingkah Laku dan Masalah Sosial Pelajar Achenbach dan Edelbrock (1987) menyatakan bahawa kebanyakan ahli psikologi klinikal dan juga ahli-ahli psikologi yang lain membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja iaitu kecelaruan dalaman dan kecelaruan luaran. Kecelaruan dalaman ialah masalah-masalah remaja yang bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil. Kecelaruan luaran pula ialah masalah-masalah remaja yang bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalah-masalah tingkah laku. Ianya seperti penyalahgunaan dadah dan alkohol serta ponteng sekolah.Terdapat beberapa penjelasan mengenai punca devian. Teori fungsionalisme menganggap devian sebagai disfungsi pada struktur sosial. Teori konflik mengatakan devian merupakan tindakan golongan tertindas terhadap pihak minoriti yang menindas. Teori subbudaya dan diprivasi status

3

pula berpendapat devian berpunca daripada budaya kumpulan kecil yang berbeza dengan budaya masyarakat yang besar. Deprivasi selalu selalunya berpunca daripada kekurangan ekonomi dan kelemahan emosi. Remaja terutamanya daripada latar belakang kelas sosial yang rendah dan tidak berjaya dalam akademik akan mengalami kekecewaan dan tekanan status lalu akan bertindak melakukan devian. Teori interaksionisme pula melihat devian sebagai sesuatu yang subjektif dan merupakan suatu proses sosial. Pelajar sengaja memilih tingkah laku tertentu mengikut kemahuan mereka yang sesuai dengan cara mereka menginterpretasi sesuatu. Kajian Tattum (1986) mendapati bahawa pelajar sengaja melakukan devian sebagai neutralisasi dalam interaksi mereka. Menurut Merton (1938) terdapat empat jenis devian iaitu inovasi (suatu cara memenuhi matlamat dengan cara yang salah), ritual (tindakan mengulang perbuatan), undur (seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu melakukan alternatif lain sebagai tindakan) dan menentang (menolak matlamat persekolahan dan menggantikan dengan matlamat lain). 11.4.O Faktor-faktor Masalah di Kalangan Pelajar Remaja Berlaku Alaf baru memperlihatkan keruntuhan moral dalam kalangan pelajar remaja. Keruntuhan ini pula merupakan salah satu faktor yang akan memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Teori interaksionalisme berpendapat bahawa devian dan delinkuen sebagai satu proses sosial yang biasa. Ia merupakan salah satu proses harus dilalui oleh segolongan remaja dalam mengharungi alam menjelang kedewasaan. Ia juga dilihat sebagai satu proses neutralisasi dalam interaksi mereka. 11.4.1 Institusi Keluarga Seorang ahli antrapologi, George Peter Murdock menakrifkan bahawa keluarga adalah satu kelompok sosial yang tinggal di bawah satu bumbung, mempunyai kerjasama dalam kegiatan ekonomi dan menambah zuriat (Goode, hal. 362). Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosioekonomi sesebuah keluarga akan mencorak kehidupan seseorang kanakkanak. Kegagalan ibu bapa sendiri untuk membetulkan kepincangan anak-anak mereka akan menyebabkan anak-anak ini tidak lagi menghormati mereka. James Becker mengatakan ketidakseimbangan disiplin sesebuah keluarga akan menyebabkan anak-anak

4

tidak dapat mewujudkan pengawalan diri yang sempurna. Ini akan menjejaskan ketahanan diri pelajar. Maka, jelaslah bahawa institusi keluarga memainkan peranan penting sebagai pembentuk sahsiah anak-anak. Ibu bapa haruslah membimbing, memahami, dan menyelami kehendak jiwa remaja serta berfikiran lebih terbuka. Ini akan mewujudkan suasana yang harmonis. Sikap ibu bapa juga merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah sosial di kalangan pelajar remaja. Ibu bapa kini amat sensitif dan terlalu memanjakan anak mereka sehingga mengabaikan tanggungjawab dan sanggup menggadai kepentingan anak mereka secara tidak disedari. Menurut profesor Awang Had Saleh, ibu bapa kini terlalu berbeza dengan ibu bapa zaman dahulu. Pada zaman dahulu sekiranya guru merotan murid di sekolah kerana melakukan kesalahan dan apabila pulang ke rumah mereka mengadu kepada ibu bapa, ibu bapa akan merotan mereka lagi. Fenomena ini amat bertentangan dengan situasi sekarang kerana ibu bapa akan mengambil tindakan terhadap guru melalui saluran yang dianggap keterlaluan seperti laporan akhbar, membawa kes ke mahkamah dan kadangkala menyerang guru di sekolah. 11.4.2 Pihak Sekolah Sekolah merupakan sebuah komuniti yang menjadi sebahagian daripada masyarakat yang lebih luas. Sebagai sebuah institusi sosial, sekolah mempunyai ciri-ciri tersendiri yang sesuai dengan ciri-ciri organisasi moden seperti yang dinyatakan oleh Weber. Sebagai organisasi formal, sekolah mempunyai struktur kepimpinannya yang tersendiri. Pengetua atau Guru Besar bertanggungjawab memimpin guru-guru,kakitangan am dan pelajar. Guru-guru juga berperanan sebagai pemimpin dalam konteks masing-masing. Peringkat paling asas ialah kepimpinan guru dalam bilik darjah. Selain itu, guru juga berperanan sebagai pemimpin aktiviti-aktivitiak ademik serta kokurikulum seperti persatuan, sukan, kelab dan sebagainya. Tidak dapat dinafikan bahawa peranan guru semakin hari semakin mencabar. Kini, guru tersepit dalam menghadapi kerenah pelajar bermasalah yang datang daripada pelbagai latar belakang dan corak pendidikan ibu bapa. Sering kedengaran rintihan ibu bapa yang tidak lagi boleh membentuk dan mendidik anak-anak mereka, lalu merayu dan meminta guru untuk membetulkannya. Pelajar inilah yang sukar ditangani kerana mereka juga turut tidak mendengar nasihat dan

5

teguran guru. Dalam pada itu, kes-kes guru diserang oleh ibu bapa atau ahli keluarga pelajar sudah cukup mengajar guru untuk tidak bertindak menyelesaikan pelajar yang bermasalah. Namun, kemuliaan jiwa guru jelas terbayang apabila mereka tetap meneruskan usaha melalui pelbagai cara dan pendekatan guru berdasarkan pengalaman dan pengatahuan mereka untuk membentuk sahsiah pelajar supaya menjadi insan yang bermoral tinggi walaupun menyedari kesan negatif yang mungkin menimpa diri. Menurut Amir Hassan Dawi dalam bukunya Penteorian Sosiologi dan pendidikan,terdapat beberapa sebab mengapa seseorang itu berkelakuan devian dan delinkuen. Seseorang guru seharusnya menjadi contoh kepada pelajarnya, contoh disini lebih memberatkan tentang perwatakan dan nilai-nilai murni. Pelajar menganggap guru sebagai idola mereka. Apabila guru memberikan contoh yang kurang baik maka pelajar tidak boleh dipersalahkan apabila mereka mewarisi ciri-ciri seseorang yang devian atau delinkuen. Sebagai seorang guru yang tidak mempunyai nilai murni adalah tidak munasabah apabila pelajar disabitkan dengan kesalahan yang guru itu sendiri tidak mengamalkannya. Contoh yang paling ketara dalam dunia hari ini ialah merokok. Adalah tidak wajar bagi seseorang guru disiplin mengenakan sekatan kepada pelajar yang merokok, sedangkan guru itu sendiri dilihat merokok di kantin sekolah dan sebagainya. Faktor lain yang tidak kurang pentingnya yang telah digariskan oleh Amir adalah sikap guru yang tidak menghormati pelajar. Terdapat pepatah inggeris yang mengatakan ”give respect and take respect”. Hormat menghormati merupakan salah satu nilai murni yang perlu diamalkan oleh setiap individu tanpa mengira had umur, darjat,keturunan dan agama. Apabila kita menghormati seseorang, maka sudah tentu kita akan dihormati. Ini merupakan proses interaksi sosial yang biasa dalam sesebuah masyarakat. Andainya terdapat guru yang tidak menghormati pelajarnya sebagai seorang pelajar yang mempunyai hak tersendiri, maka pelajar tersebut akan bertindak balas untuk memenuhi kehendak nalurinya membalas dendam dan ini akan ditafsirkan sebagai tingkah laku devien dan delinkuen. Sebagai contoh, apabila pelajar A lewat tiba ke sekolah kerana mempunyai masalah dalam perjalanan ke sekolah, tidak diberi peluang langsung untuk membela diri dan memberi penjelasan, sebaliknya terus didenda oleh guru. Ini akan meninggalkan kesan yang mendalam dalam jiwa pelajar A, ketika dia memerlukan seseorang guru untuk mendengar penjelasan, sebaliknya terus didenda oleh guru. Ia akan

6

meninggalkan bibit-bibit hitam dan menyimpan rasa dendam terhadap guru tersebut. Hal ini akan berlarutan dan apabila dalam situasi lain pelajar A tidak menghormati guru berkenaan ianya akan dikategorikan sebagai tingkah laku devian dan delinkuen. 11.4.3 Media Massa Dewasa ini, media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi masyarakat khususnya golongan remaja. Melalui teknologi yang semakin canggih ini, golongan remaja mudah terdedah kepada banyak maklumat termasuk bahan yang tidak sesuai yang boleh mendatangkan bahaya jika digunakan tanpa panduan daripada golongan orang dewasa. Golongan pelajar lazimnya mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka. Paparan adegan-adegan negatif daripada filem Barat yang banyak memaparkan adegan ganas akan menimbulkan perasaan ingin tahu dan perasaan ingin mencuba sendiri apa yang mereka tonton dari video cakera padat dan sesetengah program televisyen. Remaja merupakan golongan yang mudah dipengaruhi, contohnya melalui filem-filem yang ditayangkan di televisyen akan memberikan pengaruh yang amat besar kepada mereka. Filem dan drama yang dihasilkan mengikut filem Barat menggambarkan seolah-olah kehidupan rakyat negara ini dengan masyarakat Barat mempunyai persamaan. Ini menyebabkan remaja mudah terpengaruh kerana beranggapan bahawa gaya hidup remaja Barat yang lebih menjerumus kepada perlakuan liar dan tidak menghormati orang tua adalah tidak salah dari segi agama dan budaya Malaysia. 11.4.4 Perkembangan Teknologi Moden Perkembangan teknologi moden seperti komputer, internet, e.mail dan video juga memudahkan remaja mendapatkan bahan hiburan yang tidak bersesuaian dengan jiwa mereka. Mereka boleh memperolehi maklumat berhubung bahan-bahan pornografi secara mudah melalui internet, cakera padat dan video juga yang tidak ditapis oleh pihak yang berwajib di pasaran gelap atau melalui rakan-rakan. Oleh itu, ibu bapa seharusnya membimbing dan memberi tunjuk ajarsupaya remaja ini mendapat panduan yang betul.

7

11.4.5 Rakan Sebaya Dalam kawasan sekolah, pelajar-pelajar juga dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh kajian, pengaruh rakan sebaya merupakan sumber yang paling kuat dalam mengubah nilai dan sikap seseorang apabila pengaruh keluarga berkurangan pada peringkat lewat kanak-kanak. Kanak-kanak atau remaja yang berasal dari keluarga yang bermasalah mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya yang mungkin senasib dengannya dan membentuk kumpulan tersendiri. Kumpulan ini mudah terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Mereka akan membuat sesuatu yang di luar jangkaan untuk menarik perhatian orang lain. Kemunculan golongan rendah moral dan tidak bertanggungjawab yang menaja budaya hedonisme di kalangan remaja seperti Black Metal dan Trash Metal sudah cukup memberi cabaran serta saingan kepada usaha guru untuk membimbing dan mendidik remaja sekolah ke arah pengalaman budaya sihat. Pengaruh rakan sebaya akan mencorak sikap dan nilai tingkah laku pelajar terutamanya pelajar yang berasal daripada keluarga yang bermasalah dan keciciran dalam pelajaran. 11.4.6 Kurangnya Didikan Agama Oleh Keluarga Ibu bapa adalah model kepada anak-anak dalam apa jua aspek kehidupan tetapi dalam soal keagamaan ianya seolah-olah diabaikan. Justeru itu, akan lahirlah generasi baru yang bertindak liar dan bersikap materialistik dan ala kebaratan. 11.4.7 Pengaruh Suasana Kebanyakan remaja yang tinggal di bandar mengamalkan kehidupan individualistik dan meterialistik. Oleh itu, dalam mengejar kemewahan mereka sanggup berbuat apa sahaja tanpa menghiraukan baik buruknya sesuatu perkara itu. Akibatnya, terjadilah kejadian mencuri, melacur, samun dan peras ugut untuk mendapatkan wang yang tidak mereka perolehi daripada ibu bapa mereka. 11.4.8 Tekanan Perasaan Yang Dialami Remaja Sesetengah remaja mengalami tekanan perasaan ketika berada di rumah akibat penceraian atau pergaduhan ibu bapa mereka. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak selesa untuk

8

berada di rumah dan membuatkan mereka lebih suka untuk berada di luar rumah serta bergaul dengan kawan-kawan tanpa menimbang baik dan buruknya. 11.4.9 Gagal Dalam Pelajaran Remaja yang terkandas dalam pelajaran mempunyai masa lapang yang banyak. Oleh itu, mereka akan mula bergaul dengan rakan-rakan yang juga tidak bersekolah, dan dari situlah mereka akan mula berkenalan dengan dadah, pil ecstasy, pusat-pusat hiburan, lumba haram serta judi. Kegiatan tersebut memerlukan wang yang banyak dan akan mendorong mereka melakukan kegiatan haram seperti mencuri, menyamun, merompak dan menculik. 11.5.0 Masalah-masalah Yang Timbul Dalam Kalangan Pelajar Remaja 11.5.1 Seks Bebas dan Jenayah Seksual Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan terutamanya di kawasan bandar dan kota. Apa yang menyedihkan ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun iaitu ketika mereka berada di tingkatan satu dan dua. Seorang guru disiplin di sebuah sekolah menengah mendedahkan bahawa beliau menemui kondom yang disimpan dalam beg oleh seorang pelajar wanita di sebuah sekolah di Taman Melawati, Kuala Lumpur dan kondom itu ditemui ketika pemeriksaan mengejut dilakukan di sekolah tersebut. Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. Seorang lagi guru di sebuah sekolah di Kuala Lumpur mendedahkan bahawa beliau pernah membuat tinjauan di Kuala Lumpur City Center (KLCC) pada waktu malam dan merasa sungguh terkejut kerana mendapati pelajarnya, lelaki dan perempuan meneguk minuman keras tanpa segan silu di khalayak ramai. Beliau juga mendedahkan bahawa terdapat seorang pelajar wanita di sekolahnya terlibat dalam pengedaran pil ecstasy. Pelajar terbabit kerap ponteng sekolah dan apabila disiasat, pihak sekolah mendapati pelajar iru adalah ketua pengedar pil ecstasy di sekolah itu. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Polis Kuala Lumpur, Datuk Mat Zain Ibrahim, jenayah seksual di kalangan pelajar terutamanya di sekitar Kuala Lumpur semakin meningkat. Di antara jenayah seksual yang mereka lakukan adalah seperti mencabul

9

kehormatan, merogol dan juga pelacuran. Mangsa yang dicabul oleh mereka bukan sahaja pelajar wanita tetapi juga wanita-wanita dewasa. Selain jenayah seksual, beliau juga mendedahkan mengenai masalah seks rambang, hamil luar nikah dan pelacuran dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi (IPT). Remaja dan pelajar merupakan golongan pewaris kepimpinan hari ini dan penerus wawasan negara. Kepesatan pembangunan ekonomi dan teknologi telah memberikan kesan kepada pembangunan sosial dan insaniah pelajar remaja. Minda mereka menjadi lebih terbuka dan bebas. Salah satu daripada gejala yang berlaku pada masa kini ialah masalah penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) di kalangan remaja. Aktiviti seperti melayari halaman lucah, hiburan keterlaluan, penyebaran fitnah dan sebagainya merupakan gejala negatif yang semakin menular dalam kalangan remaja. Oleh itu, satu bentuk langkah pembendungan dan penyelesaian terbuka yang sesuai dengan minat dan citarasa mereka perlu dilaksanakan agar mereka dapat mempertingkatkan potensi diri mereka dan memanfaatkannya ke arah yang lebih positiif. 11.5.2 Samseng dan Gengsterisme Gejala samseng atau gengsterisme di sekolah menengah di seluruh negara juga semakin membimbangkan. Mereka ternyata semakin berani mencabar undang-undang dan tidak takut melakukan kesalahan jenayah termasuklah menggunakan senjata merbahaya. Berita Harian, 12 Julai 2001 lalu melaporkan dalam tempoh 10 tahun antara 1989 hingga 1998 kadar jenayah membabitkan remaja lelaki dan pelajar meningkat sebanyak 35 peratus dan 25 peratus bagi remaja perempuan. Kementerian Pendidikan dengan kerjasama polis telah mengenal pasti pelajar di 456 sekolah menengah di seluruh negara terdedah kepada kegiatan samseng. Seawal belasan tahun pelajar sudah mula terjebak dengan jenayah ekstrem seperti membunuh, merogol dan menyamun. Mereka sudah menjinakkan diri dengan kes seperti mencuri motosikal, pecah rumah dan memukul orang. Oleh itu tidak mustahil mereka akan terjebek dengan jenayah berat seperti membunuh, sindeket senjata api, pengedaran dadah dan rompakan senjata api. Mengikut laporan Menteri Pendidikan Tinggi semasa persidangan di Parlimen, statistik kesalahan membunuh, merompak, merogol dan dadah yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh mengikut negeri-negeri dari tahun 1999 hingga tahun 2000 dan pertengahan tahun 2001

10

ialah 21 kes bunuh, 123 kes kes rogol dan 51 kes samun dan rompakan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya gejala-gejala tersebut, seperti faktor rumah tangga, sekolah, persekitaran, media massa dan pelajar itu sendiri. Pelajar atau remaja akan mengambil jalan singkat dengan menjadikan perbuatan tidak sihat sebagai jalan keluar kepada permasalahan mereka. 11.5.3 Ponteng Sekolah Senario ponteng sekolah bukanlah masalah sosial yang baru di kalangan pelajar sekolah kita. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan bilangan pelajar yang terbabit dengan gejala itu adalah agak membimbangkan iaitu 32092 orang pada 1993, 154305 pada tahun 1995 dan 80937 pada tahun 1997. Pelajar sekolah menengah, terutamanya di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng sekolah. Daripada keseluruhan pelajar yang terbabit dengan masalah ponteng, kira-kira 97 peratus adalah pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Di antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah berlakunya gejala ponteng di kalangan pelajar ialah tiadanya minat atau motivasi untuk ke sekolah, tiada kesedaran betapa pentingnya ilmu pengatahuan, pengaruh persekitaran seperti melepak di pusat hiburan, pusat membeli-belah, melayari internet di kefe siber dan terikut-ikut atau terpengaruh dengan rakan sebaya. 11.5.4 Black Metal Saban hari bilangan remja yang terjebak gejala social kian meningkat. Masalah Black Metal adalah umpama wabak yang menjangkiti pelajar remaja secara peringkat demi peringkat, masih terasa bahangnya ialah masalah Black Metal dan kini Pink Metal Kegiatan Black Metal adalah suatu kegiatan yang mempunyai unsur pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda taat setia kepada kumpulan mereka. Hasil daripada siasatan, polis mendapati 10 pelajar dari Parit Buntar mula terbabit dengan kumpulan sejak 1999. Ada diantara mereka membakar ayat Al-Quran dan mengikuti upacara yang diketuai ‘tok guru’ yang berselubung hitam. Akibat dari ketandusan aqidah, pelajar Islam mula terpengaruh dengan menafikan tauhid Uluhiyyah.

11

11.5.5 Dadah, Merokok, dan Lari Dari Rumah Penglibatan pelajar sekolah di negara kita dalam kes merokok, dadah, lari dari rumah dan judi bukanlah sesuatu yang baru. Bagi kesalahan menyalahgunakan dadah yang dilakukan oleh pelajar sekolah bagi tahun 1999 ialah sebanyak 328 kes manakala bagi tahun 2000 ialah 448 kes. Di antara jenis-jenis dadah yang dikesan dalam kalangan pelajar ialah ganja, heroin, pil ecstasy, menghidu gam, meminum ubat batuk dan lain-lain bahan yang mengandungi kesan-kesan dadah. Akhbar Utusan Malaysia 25.08.2000 melaporkan bahawa 10 orang pelajar ditahan dalam serbuan polis yang disyaki ponteng dan menghidu gam. Masalah merokok dalam kalangan pula semakin bertambah bilangannya, Akhbar Berita Harian bertarikh 30.03.1998 melaporkan terdapat lebih 7000 murid tahun 4 telah merokok di seluruh negeri. Manakala satu lagi masalah yang selalu melibatkan remaja ialah masalah lari dari rumah. Statistik untuk tahun-tahun kebelakangan ini menunjukkan remaja yang lari semakin membimbangkan. Masalah ini mungkin akan menyebabkan timbulnya masalah yang lebih besar apabila mereka menghadapi kesulitan hidup setelah lari dari rumah seperti terlibat dengan aktiviti pelacuran, pelayan kelab malam dan sebagainya Hall (1916) menjelaskan bahawa remaja adalah suatu jangka masa atau waktu yang penuh dengan konflik dan masalah. Ini diperolehi daripada kajian terhadap bidang baru yang agak saintifik, iaitu psikologi remaja. Bagi menerangkan pendapat Hall ini, Mindess dan Munford (1980) menerangkan bahawa disebabkan remaja merupakan tempoh transisi daripada masa kanak-kanak kepada dewasa, disebabkan perubahan psikologikal yang pesat berlaku semasa akil baligh, dan disebabkan oleh oleh dorongan seksual menimbulkan suatu ketegangan dan rasa rendah diri dalam masyarakat kita, tahun-tahun ke-12 dan ke-13 digambarkan sebagai tempoh yang penuh konflik.

12

Rumusan Remaja merupakan aset negara yang amat penting dan merupakan generasi pengganti pemimpin pada masa akan datang. Oleh itu, perubahan tingkah laku remaja ke arah positif adalah amat baik. Sebelum mengubah tingkah laku pelajar remaja ke arah kebaikan, terlebih dahulu kita sebagai guru perlulah mengetahui sikap pelajar tersebut dan dari situ kita akan mula memahami kenapa seseorang pelajar itu berkelakuan buruk dan seterusnya langkah modefikasi haruslah dijalankan. Proses modifikasi yang dilakukan melalui kaedah peneguhan merupakan satu proses yang amat penting dalam usaha mengubah tingkah laku remaja. Oleh kerana terdapat peneguhan untuk mengubah tingkah laku maka usaha itu dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Penyediaan program yang terancang akan lebih berkesan dalam mengubah tingkah laku remaja. Para guru boleh mengaplikasikan kaedah modifikasi, peneguhan dan teori beheviorisme dalam bilik darjah. Hal ini dapat membantu guru dalam mengawal susunan dan keadaan dalam kelas agar pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kebaikan dari mengubah tingkah laku ini melalui pelbagai aspek iaitu individu, masyarakat, dan sebagainya. Oleh sebab proses pengubahan tingkah laku remaja memerlukan perhatian yang serius, maka penglibatan semua lapisan masyarakat seperti ahli politik, ahli agama, penduduk dan semua kumpulan selain daripada guru amat diperlukan.

13

Rujukan Abd. Rahim Abd Rashid. 2000. Wawasan Dan Agenda Pendidikan. Kuala Lumpur .Utusan Publications. Abd. Rahim Abd. Rashid. 2001 .Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Utusan Publications. Amir Hasan Dawi. 2001. Penteorian Sosiologi Dan Pendidikan. Tanjung Malim : Quantum Books. Atan Long . 1976. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur . Dewan Bahasa Dan Pustaka. Alex Inkeles, 1982. What Is Sosiology? : An Introduction To The Discipline And Profession. Kuala Lumpur : Dewab Bahasa Dan Pustaka. Azimi Hamza. Turiman Suandi Dan Azmi Awang. 1993. Youth As Partner In Development : The Experience Of Kampung Endah Organisation. Serdang. Universiti Putra Malaysia. Berita Harian, 1 Julai 2000. Punca Masalah Disiplin Pelajar. Berita Harian, 31 Mei 2000. Tangani Masalah Remaja Lebih Serius. Http://Www.Hanan.Com.My/Article.Php?Sid=1873 Http://Www.Tutor.Com/My Lester D. Crow, Alice Crow. 1980. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Steven Box (Terjemahan Cheu Hock Tong). 1997. Devians, Realiti Dan Masyarakat. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

14