You are on page 1of 121

PROGRAM

LATIHAN
MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

2015

L AT I H A N I N O VAT I F KO P E R A S I P R O G R E S I F

PROGRAM
LATIHAN
MAKTAB KOPERASI MALAYSIA

2015

L AT I H A N I N O VAT I F KO P E R A S I P R O G R E S I F

2 | Progr a m L a tiha n M aktab K operasi M alay si a 2015

Cetakan Pertama, 2015


Hak Cipta Maktab Koperasi Malaysia, 2015
Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian, daripada terbitan ini boleh diterbitkan
semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang
bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara elektronik,
gambar, serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada
Penerbit MKM terlebih dahulu.

Diterbitkan di Malaysia oleh


Maktab Koperasi Malaysia
103, Jalan Templer
46700 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel: 603-7964 9000
Faks: 603-7954 3957 / 03-7957 9076
E-mel : mkm@mkm.edu.my
Laman web : http://www.mkm.edu.my

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 3

CARA MEMOHON
Semua permohonan mestilah dibuat dengan menggunakan borang permohonan kursus yang
disediakan oleh MKM atau online di http://www.mkm.edu.my. Management Information Training
System (MITS).
Bagi anggota atau kakitangan koperasi dan badan swasta yang berminat, borang-borang permohonan
yang telah lengkap diisi boleh dihantar terus ke kampus di mana kursus dijalankan.
Untuk kakitangan jabatan dan agensi-agensi kerajaan, setiap permohonan mestilah melalui jabatan atau
agensi masing-masing.

YURAN
Yuran Pendaftaran
Koperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi
Jabatan Kerajaan
Swasta/Individu

-RM25.00
-RM25.00
-RM50.00

*Yuran tambahan RM20.00 untuk semua kursus komputer


Bayaran pendaftaran tidak akan dikembalikan sekiranya pemohon-pemohon yang telah dipilih tidak
menghadiri kursus.
Yuran Pengajian
Koperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi
Jabatan Kerajaan
Swasta/Individu

-Percuma
-RM50.00/hari
-RM100.00/hari

Makanan
Koperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi
Jabatan Kerajaan
Swasta/Individu

-Percuma
-RM30.00/hari
-RM30.00/hari

Penginapan
Koperasi/Jab./Agensi yang menyelia Koperasi
Jabatan Kerajaan
Swasta/Individu

-Percuma
-RM40.00/malam
-RM50.00/malam

Bagi kursus yang dijalankan di MKM Petaling Jaya, keutamaan bilik penginapan adalah kepada peserta
dari Luar Lembah Klang sahaja.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

PEMBAYARAN YURAN
Yuran pendaftaran/yuran pengajian boleh dibayar kepada MKM melalui kaedah berikut:
i)

Bayaran dimasukkan terus keAkaun Penerimaan Kecil MKM, CIMB Bank Berhad, No. Akaun
8002289488 dan mengemukakan slip/penyata bank sebagai bukti pembayaran.

ii)

Membuat pembayaran secara dalam talian (online) melalui www.cimbclicks.com.my


No. Akaun8002289488.

iii)

Cek berpalang atas nama: Akaun Penerimaan Kecil MKM.

iv)

Bayaran secara pesanan kerajaan/jabatan (L/O).

*Bayaran secara tunai tidak digalakkan dan perlu dijelaskan sebelum hadir kursus.

PEMBERIAN SIJIL KEHADIRAN


Sijil Kehadiran hanya akan diberikan kepada peserta kursus yang berjaya menghadiri kursus sekurangkurangnya 75% (berdasarkan rekod kehadiran).

PERTANYAAN DAN KETERANGAN LANJUT SILA HUBUNGI


Penyelaras Kursus/Setiausaha Kursus
Ibu Pejabat, Maktab Koperasi Malaysia
103, Jalan Templer
46700 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-7964 9000 Faks: 03-7954 3957 / 03-7957 9076 (Kursus Perniagaan)
E-mel: suk@mkm.edu.my
Penyelaras Kursus/Setiausaha Kursus
Maktab Koperasi Malaysia Cawangan Utara
No. 1515, Wisma KGMKB
Jalan Tunku Ibrahim
05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman
Tel: 04-7337527 Faks: 04-7337532
E-mel: mkmcutara@mkm.edu.my
Penyelaras Kursus/Setiausaha Kursus
Maktab Koperasi Malaysia Cawangan Timur
No. 13, Jln Kerayong 4
28200 Bera, Pahang Darul Makmur
Tel: 09-2506529 Faks: 09-2506530
E-mel: mkmctimur@mkm.edu.my
Penyelaras Kursus/Setiausaha Kursus
Maktab Koperasi Malaysia Cawangan Selatan
Tingkat 1, Bangunan Kerjasama Jalan Dhoby
80000 Johor Bharu, Johor Darul Takzim
Tel: 07-2262119 Faks: 07-2262125
E-mel: mkmcselatan@mkm.edu.my

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 5

KANDUNGAN
Penerangan Kod Kursus Jangka Pendek

Ringkasan Kursus (Januari Disember)

13

Kursus Tadbir Urus dan Perundangan Koperasi

39

Kursus Pengurusan Perniagaan

45

Kursus Perakaunan dan Kewangan

53

Kursus Teknologi Maklumat dan Komunikasi

61

Kursus Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi

71

Kursus Komunikasi

75

MKM Cawangan Utara

79

MKM Cawangan Timur

87

MKM Cawangan Selatan

95

MKM Cawangan Sabah

103

MKM Cawangan Sarawak

111

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 7

PENERANGAN KOD KURSUS


JANGKA PENDEK MKM

Latihan I novatif Koperasi Progresif

8 | Progr a m L a tiha n M aktab K operasi M alay si a 2015

PENERANGAN KOD KURSUS JANGKA PENDEK MKM


1.

Kursus-kursus dijalankan di Kampus Induk, Cawangan Utara (Kedah), Cawangan Timur (Pahang),
Cawangan Selatan (Johor), Cawangan Sabah dan Cawangan Sarawak.
Kampus Induk dan Cawangan-cawangan dikenali sebagai Pengendali. Senarai Kod Pengendali
adalah seperti berikut:
I
S
Q
J
C
K

=
=
=
=
=
=

Kampus Induk
Cawangan Sabah
Cawangan Sarawak
Cawangan Selatan (Johor)
Cawangan Timur (Pahang)
Cawangan Utara (Kedah)

(Kod Pengendali berdasarkan abjad pendaftaran kenderaan mengikut negeri dan sentiasa berada
di awalan kod kursus)
2.

Setiap kod kursus ada bidang major atau merujuk kepada pusat akademik yang mengendalikan
sesuatu kursus itu. Ia meliputi lima (5) bidang seperti berikut:
A
B
C
R
T

=
=
=
=
=

Akaun dan Kewangan (Account)


Bisnes dan Keusahawanan (Business)
Koperasi dan Perundangan (Co-operative)
Penyelidikan (Research)
Teknologi Maklumat / Komputer (Technology)

(Kod Bidang Major berada di abjad kedua dalam kod kursus)


3.

Kursus-kursus dijalankan sama ada di dalam atau di luar kampus. Kod tempat adalah seperti berikut:
D
L

= Dalam Kampus
= Luar Kampus

(Kod Tempat berada di abjad ketiga dalam kod kursus)


4.

Kursus-kursus yang dijalankan terbahagi kepada 3 kategori seperti berikut:


i)
ii)
iii)

Kursus Pengurusan dan Teknikal atau kursus biasa yang dijalankan di MKM
Kursus Wajib yang meliputi Wajib 1, Wajib 2, Wajib 3 dan Wajib JAD
Kursus Bidang Keberhasilan Utama yang merujuk kepada bidang yang ditetapkan oleh
Dasar Koperasi Negara (DKN) iaitu perkhidmatan kewangan, pemborongan dan peruncitan,
pelancongan, penjagaan diri dan kesihatan, pertanian dan industri asas tani dan juga
perladangan.

Kursus-kursus ini menggunakan kod seperti berikut:


P

= Pengurusan dan Teknikal

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 9

W = Kursus Wajib
BK = Kursus Bidang Keberhasilan Utama
(Kod Kategori Kursus berada di abjad keempat dalam kod kursus)
5.

Kod kursus terdiri daripada dua (2) hingga tiga (3) digit (dan akan bertambah ke empat digit di masa
akan datang) dan setiap digit membawa makna tersendiri seperti berikut:
Digit pertama Menunjukkan bidang minor pusat akademik. Setiap pusat akademik mempunyai
tiga (3) bidang minor masing-masing dan satu bidang minor khas untuk Wajib 1 (W1), Wajib
2 (W2), Wajib 3 (W3) dan Wajib JAD (WJ) (kecuali pusat akademik penyelidikan/Research yang
mempunyai dua (2) bidang minor sahaja).
Contoh pusat akademik Koperasi dan Perundangan (Co-operative) di bawah Pusat Pentadbiran,
Perundangan dan Kepimpinan Koperasi mempunyai bidang minor seperti berikut:
i)
ii)
ii)

Kod 1 - Pentadbiran dan Tadbir Urus Koperasi


Kod 2 - Perundangan
Kod 3 - Kepimpinan

Digit kedua atau digit yang berada di tengah, menunjukkan peringkat kursus tersebut iaitu:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Kod 1 Asas
Kod 2 Pertengahan
Kod 3 Peningkatan
Kod 4 Kajian Lapangan
Kod 5 Bengkel Susulan

Digit ketiga menunjukkan kedudukan dan bilangan kursus itu dalam senarai bidang minor
sesebuah pusat akademik.
Contoh pusat akademik Koperasi dan Perundangan (Co-operative) di bawah Pusat Pentadbiran,
Perundangan dan Kepimpinan Koperasi mempunyai tiga (3) bilangan kursus dalam bidang minor
Kepimpinan iaitu:
1.
2.
3.

Bengkel Inovasi dan Kreativiti


Kepimpinan 360 dalam Koperasi
Kem Pemantapan Kepimpinan Koperasi

Kursus-kursus bidang keberhasilan utama mempunyai kod tersendiri dan setiap bidang
mempunyai kod seperti berikut:
BK 1 - PERKHIDMATAN KEWANGAN & PERBANKAN
BK 2 - PERUNCITAN & PEMBORONGAN
BK 3 - PERLADANGAN
BK 4 - PERTANIAN & ASAS TANI
BK 5 - PELANCONGAN, KESIHATAN & PENJAGAAN DIRI
(Kod Bidang Keberhasilan Utama berada di digit pertama selepas abjad BK dalam kod kursus)
Latihan I novatif Koperasi Progresif

10 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


CONTOH 1: IBD W3 1 : KURSUS WAJIB 3 PENGURUSAN STRATEGIK

(Tiada Bidang Minor untuk Kursus-kursus Wajib)

CONTOH 2: IC D G 311 KURSUS GENERIK KEM PEMANTAPAN KEPIMPINAN KOPERASI

CONTOH 3: IC D BK 411 KURSUS BIDANG KEBERHASILAN UTAMA PENGURUSAN PENGELUARAN


AYAM PEDAGING

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 11

CONTOH 4: CA L G113 KURSUS GENERIK PERAKAUNAN ASAS

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 13

RINGKASAN KURSUS
JANUARI - DISEMBER

Latihan I novatif Koperasi Progresif

14 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


KOD DAN NAMA KURSUS

TARIKH DAN TEMPOH

JANUARI
1.

Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

08/01/2015 (1/2 hari)

2.

Bicara Profesional (Pengurusan Perniagaan)

13/01/2015 (1/2 hari)

3.

IA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

14 15/01/2015 (2 hari)

4.

Bicara Profesional (Cawangan Selatan)

15/01/2015 (1/2 hari)

5.

Bicara Profesional (Kampus Induk)

15/01/2015 (1/2 hari)

6.

Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

15/01/2015 (1/2 hari)

7.

Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

15/01/2015 (1/2 hari)

8.

Bicara Profesional (Kampus Induk)

15/01/2015 (1/2 hari)

9.

IA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

19 20/01/2015 (2 hari)

10.

QC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

19 20/01/2015 (2 hari)

11.

SC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/01/2015 (2 hari) (Kota Marudu)

12.

Bicara Profesional (Kampus Induk)

20/01/2015 (1/2 hari)

13.

Bicara Profesional (Kampus Induk)

22/01/2015 (1/2 hari)

14.

IC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/01/2015 (2 hari)

15.

IA(D) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

26 27/01/2015 (2 hari)

16.

JC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/01/2015 (2 hari)

17.

SC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/01/2015 (2 hari)

18.

CC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/01/2015 (2 hari)

19.

QC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/01/2015 (2 hari)

20.

QB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

27 28/01/2015 (2 hari)

21.

Bicara Profesional (Cawangan Utara)

28/01/2015 (1/2 hari)

22.

IC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/01/2015 (2 hari)

23.

JC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/01/2015 (2 hari)

24.

SB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 29/01/2015 (2 hari)

25.

CC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/01/2015 (2 hari)

26.

Bicara Profesional (Kampus Induk)

29/01/2015 (1/2 hari)

20 21/01/2015 (2 hari) (Semporna)

FEBRUARI
27.

QB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

02 03/02/2015 (2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

28.

SR(L) BK511
Pengurusan Pelancongan Inap Desa

02 06/02/2015 (5 hari)

29.

KC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/02/2015 (2 hari)

30.

CC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/02/2015 (2 hari)

31.

SC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/02/2015 (2 hari)

32.

JB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 05/02/2015 (2 hari)

33.

KA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

04 05/02/2015 (2 hari)

34.

IT(D) P124
Reka Grafik Adobe Photoshop

04 06/02/2015 (3 hari)

35.

IC(L) BK111
Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

04 05/02/2015 (2 hari)

36.

SB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 06/02/2015 (2 hari)

37.

JC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 09/02/2015 (2 hari) (Muar)

38.

IA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 10/02/2015 (2 hari)

39.

KB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

09 10/02/2015 (2 hari)

40.

QC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/02/2015 (2 hari)

41.

ST(D) P131
Dokumentasi Koperasi Berkomputer (MS Word)

09 11/02/2015 (2 hari)

42.

QT(D) P123
Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

09 11/02/2015 (2 hari)

43.

IB(D) BK211
Perniagaan Sistem Francais

09 12/02/2015 (4 hari)

44.

IA(D) P112
Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

09 13/02/2015 (5 hari)

45.

CA(D) P113
Perakaunan Asas (Kakitangan)

09 13/02/2015 (5 hari)

46.

CC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/02/2015 (2 hari)

47.

SC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/02/2015 (2 hari)

48.

QA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

10 11/02/2015 (2 hari)

49.

IC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/02/2015 (2 hari)

50.

SB(L) BK215
Pengurusan Kedai Runcit Moden

10 12/02/2015 (3 hari)

51.

KC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/02/2015 (2 hari) (Kedah)

52.

JA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 12/02/2015 (2 hari)

| 15

Latihan I novatif Koperasi Progresif

16 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


53.

IC(L) BK111
Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 12/02/2015 (2 hari)

54.

JC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/02/2015 (2 hari) (Kluang)

55.

IA(D) BK112
Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

16 18/02/2015 (3 hari)

56.

KT(D) P111
Kenali Komputer dan MS Word

16 18/02/2015 (3 hari)

57.

IB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 18/02/2015 (2 hari)

58.

IA(L) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

17 18/02/2015 (2 hari)

59.

CB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 18/02/2015 (2 hari)

60.

JC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 18/02/2015 (2 hari) (Melaka)

61.

SR(L) BK511
Pengurusan Pelancongan Inap Desa

18 22/05/2015 (5 hari)

62.

KA(D)P112
Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

22 26/02/2015 (5 hari)

63.

IC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 24/02/2015 (2 hari)

64.

SA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

23 24/02/2015 (2 hari)

65.

QA(D) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

23 24/02/2015 (2 hari)

66.

QC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 24/02/2015 (2 hari)

67.

IB(D) BK217
Pengurusan Perkhidmatan Stesen Minyak

23 25/02/2015 (3 hari)

68.

IA(D) P122
Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

23 25/02/2015 (3 hari)

69.

InK(D) P111
English Communication at Workplace

23 25/02/2015 (3 hari)

70.

SC(D) P111
Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

23 25/02/2015 (3 hari)

71.

IA(D) BK214
Pengurusan Perniagaan Restoran

23 26/02/2015 (4 hari)

72.

CT(D) P234
Bengkel e-Niaga

23 26/02/2015 (4 hari)

73.

IA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 25/02/2015 (2 hari)

74.

CA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 25/02/2015 (2 hari)

75.

CC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/02/2015 (2 hari)

76.

JA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 25/02/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

77.

QC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/02/2015 (2 hari)

78.

JT(D) P211
Aplikasi Google

24 26/02/2015 (3 hari)

79.

KC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/02/2015 (2 hari)

80.

IC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/02/2015 (2 hari)

81.

QB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/02/2015 (2 hari)

82.

IB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/02/2015 (2 hari)

83.

JC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/02/2015 (2 hari)

| 17

MAC
84.

IB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 03/03/2015 (2 hari)

85.

IA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

02 03/03/2015 (2 hari)

86.

SC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/03/2015 (2 hari)

87.

JC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/03/2015 (2 hari) (Mersing)

88.

QC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/03/2015 (2 hari)

89.

IB(D) P321
Rantaian Bekalan Peruncitan

02 04/03/2015 (3 hari)

90.

IT(D) BK212
Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

02 04/03/2015 (3 hari)

91.

KB(D) P221
Teknik Efektif Pengurusan Rekod dan Fail

02 04/03/2015 (3 hari)

92.

IC(D) BK213
Pengurusan Kedai Dobi

02 05/03/2015 (4 hari)

93.

JA(D) P111
Perakaunan Tunai Koperasi

03 04/03/2015 (2 hari)

94.

InE(D) P211
Peningkatan Keterampilan Diri

03 05/03/2015 (3 hari)

95.

KB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 05/03/2015 (2 hari) (Perlis)

96.

SB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

04 05/03/2015 (2 hari)

97.

CC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/03/2015 (2 hari)

98.

JA(L) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

09 10/03/2015 (2 hari) (Kluang)

99.

QA(D) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 10/03/2015 (2 hari)

100. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/03/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

18 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


101. IB(D) P227
Pengurusan Projek

09 11/03/2015 (3 hari)

102. IT(D) P321


Bengkel Penyelenggaraan Komputer
Peribadi (PC)

09 11/03/2015 (3 hari)

103. IR(D) P111


Bengkel Analisis Data Menggunakan SPSS

09 11/03/2015 (3 hari)

104. IB(D) BK611


Projek Perumahan/Hartanah

09 12/03/2015 (4 hari)

105. IB(L) BK411


Pengurusan Pemprosesan Baja Organik Secara Komersial

09 12/03/2015 (4 hari)

106. KT(D) P121


Aplikasi MS Excel

09 12/03/2015 (4 hari)

107. IA(D) P113


Perakaunan Asas (Kakitangan)

09 13/03/2015 (5 hari)

108. CA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

10 11/03/2015 (2 hari)

109. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/03/2015 (2 hari)

110. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/03/2015 (2 hari)

111. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 12/03/2015 (2 hari)

112. KA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

11 12/03/2015 (2 hari)

113. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/03/2015 (2 hari) (Segamat)

114. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/03/2015 (2 hari) (Perlis)

115. SB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

12 13/03/2015 (2 hari)

116. IC(D) P212


Memahami Undang-Undang Kecil Koperasi

16 17/03/2015 (2 hari)

117. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

16 17/03/2015 (2 hari)

118. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

16 17/03/2015 (2 hari) (P. Pinang)

119. IB(D) P121


Perniagaan Melalui Usaha sama (Joint Venture)

16 18/03/2015 (3 hari)

120. IA(D) BK111


Pengurusan Pembiayaan Mikro Kredit

16 18/03/2015 (3 hari)

121. IA(D) P221


Menganalisis Prestasi Koperasi

16 18/03/2015 (3 hari)

122. IT(D) P125


Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan MS Access

16 18/03/2015 (3 hari)

123. SA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

17 18/03/2015 (2 hari)

124. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 18/03/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 19

125. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 18/03/2015 (2 hari)

126. CB(D) P221


Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

17 19/03/2015 (3 hari)

127. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 19/03/2015 (2 hari)

128. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

18 19/03/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

129. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

23 24/03/2015 (2 hari)

130. IB(D) BK216


Pengurusan Perkhidmatan Teksi

23 24/03/2015 (2 hari)

131. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

23 24/03/2015 (2 hari) (Kluang)

132. InC(L) P311


Koperasi Penjana Ekonomi Anggota

23 25/03/2015 (3 hari)

133. IB(D) BK215


Pengurusan Kedai Runcit Moden

23 26/03/2015 (4 hari)

134. IT(D) P221


Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

23 26/03/2015 (4 hari)

135. IC(D) BK512


Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

23 26/03/2015 (4 hari)

136. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 25/03/2015 (2 hari)

137. SA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

24 25/03/2015 (2 hari)

138. QA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

24 25/03/2015 (2 hari)

139. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/03/2015 (2 hari)

140. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/03/2015 (2 hari)

141. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/03/2015 (2 hari)

142. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/03/2015 (2 hari) (Seremban)

143. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/03/2015 (2 hari) (Muar)

144. IA(D) P223


Pengurusan Risiko Aktiviti Kredit Koperasi

30 31/03/2015 (2 hari)

145. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 31/03/2015 (2 hari)

146. CB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

30 31/03/2015 (2 hari)

147. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 31/03/2015 (2 hari)

148. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

30 31/03/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

20 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


149. JA(L) W21
Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

30 31/03/2015 (2 hari) (Melaka)

150. IT(D) P122


Penerbitan Kreatif Menggunakan MS Publisher

30/03 01/04/2015 (3 hari)

151. IT(D) P234


Bengkel e-Niaga

30/03 02/04/2015 (4 hari)

152. IA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

31/03 01/04/2015 (2 hari)

153. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

31/03 01/04/2015 (Tambunan)


31/03 01/04/2015 (Kudat) (2 hari)

APRIL
154. IB(L) BK215
Pengurusan Kedai Runcit Moden

01 02/04/2015 (2 hari)

155. KA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 02/04/2015 (2 hari)

156. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

01 02/04/2015 (2 hari)

157. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

06 07/04/2015 (2 hari)

158. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

06 07/04/2015 (2 hari)

159. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 07/04/2015 (2 hari)

160. IT(D) P322


Bengkel Penyelenggaraan Notebook

06 08/04/2015 (3 hari)

161. IR(D) P212


Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

06 08/04/2015 (3 hari)

162. IB(D) P322


Pemasaran Strategik

06 08/04/2015 (3 hari)

163. IB(D) P212


Pengurusan Stres

06 08/04/2015 (3 hari)

164. KC(D) P111


Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

06 08/04/2015 (3 hari)

165. SB(D) BK215


Pengurusan Kedai Runcit Moden

06 08/04/2015 (3 hari)

166. ST(D) P133


Aplikasi Ms Excel Dalam Pengurusan Data Koperasi

06 08/04/2015 (3 hari)

167. IT(D) P111


Kenali Komputer dan MS Word

06 09/04/2015 (4 hari)

168. CA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

07 08/04/2015 (2 hari)

169. JA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

07 08/04/2015 (2 hari)

170. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 08/04/2015 (2 hari)

171. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 08/04/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 21

172. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 08/04/2015 (2 hari)

173. QB(L) BK215


Pengurusan Kedai Runcit Moden

07 10/04/2015 (4 hari)

174. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

08 09/04/2015 (2 hari)

175. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 09/04/2015 (2 hari) (Perak)

176. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 14/04/2015 (2 hari)

177. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

13 14/04/2015 (2 hari)

178. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 14/04/2015 (2 hari)

179. CC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 14/04/2015 (2 hari)

180. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

13 14/04/2015 (2 hari) (Mersing)

181. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

13 14/04/2015 (2 hari) (Kluang)

182. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 14/04/2015 (2 hari)

183. IC(D) P321


Bengkel Kreativiti Dalam Kepimpinan Koperasi

13 15/04/2015 (3 hari)

184. IB(D) BK513


Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan

13 16/04/2015 (4 hari)

185. IB(D) BK514


Perniagaan Penjagaan Warga Emas (Day Care)

13 16/04/2015 (4 hari)

186. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 15/04/2015 (2 hari)

187. CT(D) BK212


Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

14 16/04/2015 (3 hari)

188. SA(L) P133


Klinik Akaun Koperasi

14 17/04/2015 (4 hari)

189. KA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

15 16/04/2015 (2 hari) (Perak)

190. IA(D) P224


Penyediaan Belanjawan

20 21/04/2015 (2 hari)

191. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/04/2015 (2 hari)

192. SA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

20 21/04/2015 (2 hari)

193. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/04/2015 (2 hari)

194. IR(L) BK511


Kursus Pengurusan Perniagaan Homestay

20 22/04/2015 (3 hari)

195. KB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

20 22/04/2015 (3 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

22 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


196. QB(D) P111
Bengkel Pengurusan Rantaian Bekalan Perniagaan
Koperasi

20 22/04/2015 (3 hari)

197. IT(D) P221


Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

20 23/04/2015 (4 hari)

198. JC(D) BK512


Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

20 23/04/2015 (4 hari)

199. Bicara Profesional (Kampus Induk)

21/04/2015 (1/2 hari)

200. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

21 22/04/2015 (2 hari)

201. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 22/04/2015 (2 hari)

202. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 22/04/2015 (2 hari)

203. KB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

22 23/04/2015 (2 hari) (P. Pinang)

204. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

22 23/04/2015 (2 hari) (Melaka)

205. SB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

23 24/04/2015 (2 hari)

206. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/04/2015 (2 hari)

207. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/04/2015 (2 hari) (Kedah)

208. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/04/2015 (2 hari)

209. IT(D) P211


Aplikasi Google

27 29/04/2015 (3 hari)

210. IB(D) P224


Persediaan Pensijilan: HALAL, MESTI, GMP, HACCP, dan
Pengiktirafan BESS

27 29/04/2015 (3 hari)

211. IA(D) BK112


Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

27 29/04/2015 (3 hari)

212. IR(D) P322


Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

27 29/04/2015 (3 hari)

213. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/04/2015 (2 hari)

214. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/04/2015 (2 hari)

215. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/04/2015 (2 hari)

216. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

29 30/04/2015 (2 hari) (Kuala Selangor)

217. Bicara Profesional (Cawangan Timur)

30/04/2015 (1/2 hari)


MEI

218. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 06/05/2015 (2 hari)

219. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 06/05/2015 (2 hari)

220. QA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 06/05/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 23

221. CA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

05 06/05/2015 (2 hari)

222. CC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 06/05/2015 (2 hari)

223. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 06/05/2015 (2 hari)

224. QT(D) P123


Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

05 07/05/2015 (3 hari)

225. IR(L) P212


Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

05 07/05/2015 (3 hari)

226. IB(D) P211


Pengurusan Organisasi

05 07/05/2015 (3 hari)

227. InK(D) P111


English Communication at Workplace

05 07/05/2015 (3 hari)

228. IT(D) P121


Aplikasi MS Excel

05 08/05/2015 (4 hari)

229. IT(D) P234


Bengkel e-Niaga

05 08/05/2015 (4 hari)

230. IB(D) BK515


Perniagaan Farmasi dan Produk Kesihatan

05 08/05/2015 (4 hari)

231. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 06/05/2015 (2 hari) (Muar)

232. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

06 07/05/2015 (2 hari) (Mersing)

233. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

06 07/05/2015 (2 hari) (Perlis)

234. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 07/05/2015 (2 hari)

235. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 07/05/2015 (2 hari)

236. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 07/05/2015 (2 hari)

237. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

08/05/2015 (1/2 hari)

238. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/05/2015 (2 hari)

239. SA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 12/05/2015 (2 hari)

240. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/05/2015 (2 hari)

241. IB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

11 13/05/2015 (3 hari)

242. KT(D) P125


Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan Ms Access

11 13/05/2015 (3 hari)

243. IA(D) BK214


Pengurusan Perniagaan Restoran

11 14/05/2015 (4 hari)

244. CA(L) BK214


Pengurusan Perniagaan Restoran

11 15/05/2015 (5 hari)

245. IA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

12 13/05/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

24 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


246. CC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 13/05/2015 (2 hari)

247. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 13/05/2015 (2 hari)

248. Seminar (Sabah)

13 14/05/2015 (2 hari)

249. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

13 14/05/2015 (2 hari) (P. Pinang)

250. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

13 14/05/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

251. Bicara Profesional -Technology Update (Kampus Induk)

14/05/2015 (1/2 hari)

252. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

18 19/05/2015 (2 hari)

253. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 19/05/2015 (2 hari)

254. KB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

18 19/05/2015 (2 hari) (Kedah)

255. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 19/05/2015 (2 hari) (Melaka)

256. IT(D) P321


Bengkel Penyelenggaraan Komputer Peribadi (PC)

18 20/05/2015 (3 hari)

257. IC(D) P111


Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

18 20/05/2015 (3 hari)

258. KK(D) BK516


Kursus Pengurusan Hotel Bajet/Motel

18 20/05/2015 (3 hari)

259. QA(D) BK112


Peluang Perniagaan Ar-Rahnu

18 20/05/2015 (3 hari)

260. SR(L) BK511


Pengurusan Pelancongan Inap Desa

18 22/05/2015 (5 hari)

261. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

19 20/05/2015 (2 hari)

262. SB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

20 21/05/2015 (2 hari)

263. IA(D) P114


Pengiraan Zakat dan Cukai Koperasi

20 21/05/2015 (2 hari)

264. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

20 21/05/2015 (2 hari)

265. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

20 21/05/2015 (2 hari) (Gua Musang)

266. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

20 21/05/2015 (2 hari) (Muar)

267. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/05/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

268. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/05/2015 (2 hari)

269. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

25 26/05/2015 (2 hari)
(N. Sembilan Selatan)

270. CB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/05/2015 (2 hari)

271. JB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/05/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

272. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/05/2015 (2 hari)

273. QT(D) P333


Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop
(Lanjutan)

25 27/05/2015 (3 hari)

274. IA(D) P121


Perakaunan Berkomputer UBS

25 28/05/2015 (4 hari)

275. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

26 27/05/2015 (2 hari)

276. IB(L) P321


Rantaian Bekalan Peruncitan

26 27/05/2015 (2 hari)

277. CA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

26 27/05/2015 (2 hari)

278. QB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

26 27/05/2015 (2 hari)

279. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/05/2015 (2 hari)

280. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/05/2015 (Labuan)

281. QC(L) P111


Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

26 28/05/2015 (3 hari)

282. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/05/2015 (2 hari)

| 25

26 27/05/2015 (Kunak) (2 hari)

JUN
283. IB(D) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

01 02/06/2015 (2 hari)

284. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 02/06/2015 (2 hari)

285. KA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

01 02/06/2015 (2 hari)

286. IC(D) P122


Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

01 03/06/2015 (3 hari)

287. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/06/2015 (2 hari)

288. IB(D) P221


Teknik Pengurusan Rekod Dan Fail Yang Efektif

02 04/06/2015 (3 hari)

289. InE(D) P211


Peningkatan Keterampilan Diri

02 04/06/2015 (3 hari)

290. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

03 04/06/2015 (2 hari)

291. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/06/2015 (2 hari) (Kluang)

292. JA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 04/06/2015 (2 hari)

293. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/06/2015 (2 hari)

294. SA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 04/06/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

26 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


295. IC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 09/06/2015 (2 hari)

296. KA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

08 09/06/2015 (2 hari)

297. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 09/06/2015 (2 hari)

298. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

08 09/06/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

299. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

08 09/06/2015 (2 hari)

300. IA(D) P231


Bengkel Pembangunan Produk Pembiayaan Koperasi
Kredit

08 10/06/2015 (3 hari)

301. SS(L) BK612


Pelaburan dan Pengurusan Hartanah

08 10/06/2015 (3 hari)

302. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/06/2015 (2 hari)

303. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/06/2015 (2 hari)

304. QA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

09 10/06/2015 (2 hari)

305. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 10/06/2015 (2 hari)

306. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

09 10/06/2015 (2 hari)

307. IR(L) P211


Bengkel Penulisan Artikel

09 11/06/2015 (3 hari)

308. CB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

09 11/06/2015 (3 hari)

309. CC(D) P122


Penyediaan Laporan Tahunan Koperasi

09 11/06/2015 (3 hari)

310. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/06/2015 (2 hari)

311. IB(L) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

10 11/06/2015 (2 hari)

312. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/06/2015 (2 hari) (Perlis)

313. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

10 11/06/2015 (2 hari) (Nilai)

314. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

10 11/06/2015 (2 hari) (Segamat)

315. CC(D) W11

15 16/06/2015 (2 hari)

10 11/06/2015 (2 hari) (P. Pinang)

Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)


316. IB(L) P211
Pengurusan Organisasi

15 16/06/2015 (2 hari)

317. IT(D) P232


Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook

15 16/06/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 27

318. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

15 16/06/2015 (2 hari) (Kuala Kangsar)

319. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

15 16/06/2015 (2 hari) (Melaka)

320. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

16/06/2015 (1/2 hari)

321. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

16 17/06/2015 (2 hari)

322. Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

24/06/2015 (1/2 hari)

323. Bicara Profesional (Cawangan Timur)

24/06/2015 (1/2 hari)


JULAI

324. Bicara Profesional (Kampus Induk)

01/07/2015 (1/2 hari)

325. Bicara Profesional (Cawangan Utara)

08/07/2015 (1/2 hari)

326. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/07/2015 (2 hari)

327. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

27 28/07/2015 (2 hari) (Kedah)

328. KB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

27 28/07/2015 (2 hari)

329. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/07/2015 (2 hari)

330. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

27 28/07/2015 (2 hari)

331. IT(D) P124


Reka Grafik Adobe Photoshop

27 29/07/2015 (3 hari)

332. IT(D) P211


Aplikasi Google

27 29/07/2015 (3 hari)

333. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 29/07/2015 (2 hari)

334. CA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

28 29/07/2015 (2 hari)

335. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/07/2015 (2 hari)

336. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/07/2015 (2 hari)

337. IB(L) BK411


Pengurusan Pemprosesan Baja Organik Secara Komersial

28 31/07/2015 (4 hari)

338. IB(D) BK215


Pengurusan Kedai Runcit Moden

28 31/07/2015 (4 hari)

339. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

29 30/07/2015 (2 hari)

340. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 30/07/2015 (2 hari)

341. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 30/07/2015 (2 hari) (Perak)

342. SA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

29 30/07/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

28 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


343. IC(L) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 30/07/2015 (2 hari)

344. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 30/07/2015 (2 hari)

345. SB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

30 31/07/2015 (2 hari)
OGOS

346. Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

01/08/2015 (1/2 hari)

347. CC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/08/2015 (2 hari)

348. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/08/2015 (2 hari)

349. QA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

03 04/08/2015 (2 hari)

350. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/08/2015 (2 hari) (Kedah)

351. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/08/2015 (2 hari)

352. IT(D) P322


Bengkel Penyelenggaraan Notebook

03 05/08/2015 (3 hari)

353. JA(D) BK214


Pengurusan Perniagaan Restoran

03 06/08/2015 (4 hari)

354. IC(D) BK512


Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

03 06/08/2015 (4 hari)

355. IT(D) P121


Aplikasi MS Excel

03 06/08/2015 (4 hari)

356. KT(D) P234


Bengkel e-Niaga

03 06/08/2015 (4 hari)

357. SA(D) P112


Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

03 07/08/2015 (5 hari)

358. IA(D) P112


Perakaunan Asas (Bendahari, JAD dan ALK)

03 07/08/2015 (5 hari)

359. CA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

04 05/08/2015 (2 hari)

360. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 05/08/2015 (2 hari)

361. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 05/08/2015 (2 hari)

362. SB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 06/08/2015 (2 hari)

363. IB(L) BK215


Pengurusan Kedai Runcit Moden

05 06/08/2015 (2 hari)

364. KA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

05 06/08/2015 (2 hari)

365. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi
(Wajib 1)

10 11/08/2015 (2 hari) (Mersing)

366. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

10 11/08/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 29

367. IA(D) P321


Kemahiran Asas Pengauditan Dalaman

10 12/08/2015 (3 hari)

368. IT(D) P123


Penghasilan Video Korporat Menggunakan Movie Maker

10 12/08/2015 (3 hari)

369. IT(D) P332


Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -MS Access

10 12/08/2015 (4 hari)

370. SC(D) P111


Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

10 12/08/2015 (3 hari)

371. IB(D) BK211


Perniagaan Sistem Francais

10 13/08/2015 (4 hari)

372. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

11 12/08/2015 (2 hari)

373. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

11 12/08/2015 (2 hari)

374. IR(L) BK511


Pengurusan Perniagaan Homestay

11 13/08/2015 (3 hari)

375. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

12 13/08/2015 (2 hari)

376. Bicara Profesional (Cawangan Selatan)

13/08/2015 (1/2 hari) (Muar)

377. IA(D) P111


Perakaunan Tunai Koperasi

17 18/08/2015 (2 hari)

378. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 18/08/2015 (2 hari)

379. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 18/08/2015 (2 hari)

380. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

17 18/08/2015 (2 hari) (Segamat)

381. InK(D) P111


English Communication at Workplace

17 19/08/2015 (3 hari)

382. JT(D) P121


Aplikasi MS Excel

17 20/08/2015 (4 hari)

383. IT(D) P122


Penerbitan Kreatif Menggunakan MS Publisher

17 19/08/2015 (3 hari)

384. IT(D) P234


Bengkel e-Niaga

17 20/08/2015 (4 hari)

385. CA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 19/08/2015 (2 hari)

386. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 19/08/2015 (2 hari)

387. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

18 19/08/2015 (2 hari)

388. IR(L) P112


Pembangunan Soal Selidik

18 20/08/2015 (3 hari)

389. Bicara Profesional (Kampus Induk)

19/08/2015 (1/2 hari)

390. IA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

19 20/08/2015 (2 hari)

391. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

24 25/08/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

30 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


392. KA(D) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

24 25/08/2015 (2 hari)

393. QB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

24 25/08/2015 (2 hari)

394. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/08/2015 (2 hari) (P. Pinang)

395. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

24 25/08/2015 (2 hari) (Melaka)

396. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/08/2015 (2 hari)

397. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

24 25/08/2015 (2 hari)

398. IA(D) P221


Menganalisis Prestasi Koperasi

24 26/08/2015 (3 hari)

399. IT(D) P331


Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi MS Excel

24 26/08/2015 (3 hari)

400. IC(D) BK213


Pengurusan Kedai Dobi

24 27/08/2015 (4 hari)

401. IT(D) P221


Bengkel Mereka Bentuk Laman Web Koperasi

24 27/08/2015 (4 hari)

402. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/08/2015 (2 hari)

403. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

25 26/08/2015 (2 hari)

404. CT(D) P134


Pengurusan Pemprosesan Teks-MS Word Lanjutan

25 27/08/2015 (3 hari)

405. QC(L) P121


Kesetiausahaan Koperasi Berkesan

25 27/08/2015 (3 hari)

406. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/08/2015 (2 hari)

407. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/08/2015 (2 hari)

408. CB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

26 27/08/2015 (2 hari)
SEPTEMBER

409. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 02/09/2015 (2 hari)

410. IR(L) P212


Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

01 03/09/2015 (3 hari)

411. IT(D) BK212


Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

01 03/09/2015 (3 hari)

412. IT(D) P111


Kenali Komputer dan MS Word

01 04/09/2015 (4 hari)

413. CA(D) P121


Perakaunan Berkomputer UBS

01 04/09/2015 (4 hari)

414. SA(L) P133


Klinik Akaun Koperasi

01 04/09/2015 (4 hari)

415. IB(L) P221


Teknik Efektif Pengurusan Rekod dan Fail

02 03/09/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 31

416. KB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 03/09/2015 (2 hari) (Perak)

417. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 03/09/2015 (2 hari)

418. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/09/2015 (2 hari) (Perak)

419. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/09/2015 (2 hari)

420. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 03/09/2015 (2 hari)

421. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 03/09/2015 (2 hari)

422. QT(L) P333


Pengeditan Imej Kreatif: Adobe Photoshop (Lanjutan)

02 04/09/2015 (3 hari)

423. SB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

03 04/09/2015 (2 hari)

424. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

07 08/09/2015 (2 hari) (P. Pinang)

425. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

07 08/09/2015 (2 hari)

426. IB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

07 09/09/2015 (3 hari)

427. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 08/09/2015 (2 hari)

428. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 08/09/2015 (2 hari)

429. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 08/09/2015 (2 hari) (Kota Tinggi)

430. ST(D) P233


Pengurusan Pemasaran Online

07 09/09/2015 (3 hari)

431. JA(D) P121


Perakaunan Berkomputer UBS

07 10/09/2015 (4 hari)

432. IA(D) P131


Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

07 18/09/2015 (10 hari)

433. QA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

08 09/09/2015 (2 hari)

434. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 09/09/2015 (2 hari)

435. QC(L) P121


Kesetiausahaan Koperasi Berkesan

08 10/09/2015 (3 hari)

436. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

09 10/09/2015 (2 hari)
(N. Sembilan Selatan)

437. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 10/09/2015 (2 hari)

438. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 10/09/2015 (2 hari)

439. IC(D) P211


Bengkel Penyediaan Aturan Koperasi

14 15/09/2015 (2 hari)

440. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 15/09/2015 (2 hari)
(Sabak Bernam)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

32 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


441. IA(D) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

14 15/09/2015 (2 hari)

442. Konvensyen Modal Insan Koperasi (Utara)

14 15/09/2015 (2 hari)

443. CB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 15/09/2015 (2 hari)

444. JA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

14 15/09/2015 (2 hari)

445. JB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

14 15/09/2015 (2 hari)

446. SA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

14 15/09/2015 (2 hari)

447. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 15/09/2015 (2 hari)

448. Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

15/09/2015 (1/2 hari)

449. Bicara Profesional (Kampus Induk)

15/09/2015 (1/2 hari)

450. IC(D) P123


Mengurus Krisis Integriti Koperasi

17 18/09/2015 (2 hari)

451. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

21 22/09/2015 (2 hari)

452. IT(D) P232


Teknik Pemasaran Perniagaan Melalui Facebook

21 22/09/2015 (2 hari)

453. KA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

21 22/09/2015 (2 hari) (Perak)

454. SA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

21 22/09/2015 (2 hari)

455. Seminar (Sarawak)

21 22/09/2015 (2 hari)

456. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

21 22/09/2015 (2 hari) (Kedah)

457. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

22 23/09/2015 (2 hari)

458. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

27 28/09/2015 (2 hari) (Pontian)

459. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/09/2015 (3 hari)

460. IC(D) P111


Panduan Pengurusan Mesyuarat Agung Koperasi

28 30/09/2015 (3 hari)

461. IT(D) P332


Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi MS Access

28/09 01/10/2015 (4 hari)

462. QT(D) P331


Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi MS Excel

28/09 01/10/2015 (4 hari)

463. CC(L) BK512


Perniagaan Butik Kecantikan (spa) dan Kesihatan

28/09 01/10/2015 (4 hari)

464. SA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari)

465. IA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari)

466. CA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 33

467. JA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari) (N. Sembilan


Selatan)

468. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

29 30/09/2015 (2 hari)

469. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari)

470. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

29 30/09/2015 (2 hari)

471. IR(D) P111


Bengkel Analisis Data Menggunakan SPSS

29/09 01/10/2015 (3 hari)

472. JC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

30/09 01/10/2015 (2 hari)


OKTOBER

473. Bicara Profesional (Kampus Induk)

01/10/2015 (1/2 hari)

474. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

05 06/10/2015 (2 hari)

475. IA(D) P132


Penyediaan Penyata Aliran Tunai

05 06/10/2015 (2 hari)

476. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 06/10/2015 (2 hari) (Segamat)

477. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 06/10/2015 (2 hari)

478. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

05 06/10/2015 (2 hari)

479. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 06/10/2015 (2 hari)

480. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

05 06/10/2015 (2 hari)

481. IC(D) P124


Tadbir Urus Koperasi (Good Governance)

05 07/10/2015 (3 hari)

482. IB(D) P221


Teknik Efektif Pengurusan Rekod Dan Fail

05 07/10/2015 (3 hari)

483. InE(L) P211


Peningkatan Keterampilan Diri

05 07/10/2015 (3 hari)

484. IA(D) P113


Perakaunan Asas (Kakitangan)

05 09/10/2015 (5 hari)

485. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

06 07/10/2015 (2 hari)

486. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

06 07/10/2015 (2 hari) (Ranau)

487. IR(L) P211


Bengkel Penulisan Artikel

06 08/10/2015 (3 hari)

488. CT(D) BK212


Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

06 08/10/2015 (3 hari)

489. QT(L) P126


Persembahan Berkesan: Microsoft PowerPoint

06 08/10/2015 (3 hari)

490. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

07 08/10/2015 (2 hari)

06 07/10/2015 (2 hari) (Kuala Penyu)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

34 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


491. CB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

07 08/10/2015 (2 hari)

492. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 09/10/2015 (2 hari)

493. IC(D) P322


Kepimpinan 360 Dalam Koperasi

12 13/10/2015 (2 hari)

494. CC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

12 13/10/2015 (2 hari)

495. Seminar Bidang Keberhasilan (Kampus Induk)

12 13/10/2015 (2 hari)

496. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

12 13/10/2015 (2 hari)

497. IA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

12 13/10/2015 (2 hari)

498. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

12 13/10/2015 (2 hari) (Perak)

499. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

12 13/10/2015 (2 hari) (P.Pinang)

500. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

12 13/10/2015 (2 hari) (Melaka)

501. QA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

19 20/10/2015 (2 hari)

502. SC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

19 20/10/2015 (2 hari)

503. IA(D) P222


Bengkel Penyediaan Manual Prosedur Kerja

19 21/10/2015 (3 hari)

504. IA(D) P121


Perakaunan Berkomputer UBS

19 22/10/2015 (4 hari)

505. IT(D) P125


Aplikasi Pangkalan Data Menggunakan MS Access

19 21/10/2015 (3 hari)

506. SA(D) P131


Penyediaan Penyata Kewangan Koperasi

19 23/10/2015 (5 hari)

507. CA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

20 21/10/2015 (2 hari)

508. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/10/2015 (2 hari)

509. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

20 21/10/2015 (2 hari)

510. IR(L) P322


Bengkel Pengenalan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

20 22/10/2015 (3 hari)

511. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

20 21/10/2015 (2 hari)

512. JA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

21 22/10/2015 (2 hari) (Pontian)

513. SB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

21 22/10/2015 (2 hari)

514. Bicara Profesional - Technology Update (Kampus Induk)

22/10/2015 (1/2 hari)

515. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

23/10/2015 (1/2 hari)

516. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

26 27/10/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 35

517. KA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

26 27/10/2015 (2 hari) (P. Pinang)

518. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/10/2015 (2 hari) (Perak)

519. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

26 27/10/2015 (2 hari)

520. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

26 27/10/2015 (2 hari)

521. IA(D) P211


Asas Pengurusan Hutang

26 28/10/2015 (3 hari)

522. IB(D) BK513


Pengurusan Perniagaan Perkhidmatan Pelancongan

26 29/10/2015 (4 hari)

523. QT(L) P332


Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi -Ms Access

26 29/10/2015 (4 hari)

524. IT(D) P331


Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi MS Excel

26 28/10/2015 (3 hari)

525. SC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

27 28/10/2015 (2 hari) (Sandakan)

526. IA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

28 29/10/2015 (2 hari)

527. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

28 29/10/2015 (2 hari)

528. KB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

28 29/10/2015 (2 hari) (P. Pinang)

529. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

28 29/10/2015 (2 hari)

27 28/10/2015 (Tawau) (2 hari)

NOVEMBER
530. JC(D) W11
Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 03/11/2015 (2 hari)

531. IB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

02 03/11/2015 (2 hari)

532. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

02 03/11/2015 (2 hari) (Kedah)

533. CC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

02 03/11/2015 (2 hari)

534. IC(L) P311


Kem Pemantapan Kepimpinan Koperasi

02 04/11/2015 (3 hari)

535. IR(D) P212


Bengkel Penulisan Laporan Eksekutif

02 04/11/2015 (3 hari)

536. JT(D) P234


Bengkel e-Niaga

02 05/11/2015 (4 hari)

537. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

03 04/11/2015 (2 hari)

538. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

03 04/11/2015 (2 hari)

539. QA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

03 04/11/2015 (2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

36 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


540. IB(L) P223
Induksi Kakitangan Sokongan

03 05/11/2015 (3 hari)

541. CA(D) P122


Perakaunan Asas Menggunakan MS Excel

03 05/11/2015 (3 hari)

542. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

04 05/11/2015 (2 hari) (P. Pinang)

543. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

08 09/11/2015 (2 hari) (Melaka)

544. QB(D) P113


Padanan Pengalaman Perniagaan

09 11/11/2015 (3 hari)

545. QT(L) P331


Bengkel Sistem Pinjaman Koperasi MS Excel

10 13/11/2015 (4 hari)

546. IC(L) BK111


Kepimpinan Keusahawanan Mikro Kredit

11 12/11/2015 (2 hari)

547. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

11 12/11/2015 (2 hari)

548. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

11 12/11/2015 (2 hari) Morib

549. JB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

15 16/11/2015 (2 hari) Pontian

550. Sijil Profesional Setiausaha Koperasi (Kampus Induk)

16/11 27/11/2015 (10 hari)

551. IA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

16 17/11/2015 (2 hari)

552. IA(D) P223


Pengurusan Risiko Aktiviti Kredit Koperasi

16 17/11/2015 (2 hari)

553. InC(L) P311


Koperasi Penjana Ekonomi Anggota

16 18/11/2015 (3 hari)

554. IT(D) P332


Bengkel Sistem Keanggotaan Koperasi MS Access

16 19/11/2015 (4 hari)

555. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

17 18/11/2015 (2 hari)

556. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

17 18/11/2015 (2 hari)

557. CB(D) P222


Rancangan Perniagaan Format SKM

17 19/11/2015 (3 hari)

558. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

18 19/11/2015 (2 hari) (Kedah)

559. Bicara Profesional (Cawangan Sarawak)

20/11/2015 (1/2 hari)

560. Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

21/11/2015 (1/2 hari)

561. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

22 23/11/2015 (2 hari)

562. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

23 24/11/2015 (2 hari)

563. QC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

23 24/11/2015 (2 hari)

564. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

23 24/11/2015 (2 hari)

565. IT(D) BK212


Bengkel Perniagaan Kedai Maya (Virtual Mall)

23 25/11/2015 (3 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 37

566. CA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

24 25/11/2015 (2 hari)

567. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

24 25/11/2015 (2 hari)

568. KA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi
(Wajib JAD)

25 26/11/2015 (2 hari) (Perlis)

569. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

25 26/11/2015 (2 hari) (Batu Pahat)

570. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

25 26/11/2015 (2 hari) Langkawi

571. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

30/11 01/12/2015 (2 hari) (Kluang)

572. JA(L) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

30/11 01/12/2015 (2 hari) (Melaka)

DISEMBER
573. IA(L) WJ1
Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

01 02/12/2015 (2 hari)

574. CC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 02/12/2015 (2 hari)

575. QC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

01 02/12/2015 (2 hari)

576. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

01 02/12/2015 (2 hari)

577. Seminar Hasil Penyelidikan (Kampus Induk)

03 04/12/2015 (2 hari)

578. IA(D) WJ1


Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi

07 08/12/2015 (2 hari)

579. IA(D) P114


Pengiraan Zakat dan Cukai Koperasi

07 08/12/2015 (2 hari)

580. KC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 08/12/2015 (2 hari)

581. JA(D) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi

07 08/12/2015 (2 hari)

582. IC(D) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 08/12/2015 (2 hari)

583. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

07 08/12/2015 (2 hari) (Perak)

584. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

07 08/12/2015 (2 hari)
(N. Sembilan Selatan)

585. IB(D) P224


Persediaan Pensijilan: HALAL, MESTI, GMP, HACCP, dan
Pengiktirafan BESS

07 09/12/2015 (3 hari)

586. CB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

08 09/12/2015 (2 hari)

587. KA(L) W21


Pengurusan Kewangan Koperasi (Wajib 2)

09 10/12/2015 (2 hari) (Perak)

588. IC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

09 10/12/2015 (2 hari)

589. Bicara Profesional (Cawangan Sabah)

09/12/2015 (1/2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

38 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


590. KB(L) W31
Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 15/12/2015 (2 hari) (Perlis)

591. JB(D) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

14 15/12/2015 (2 hari)

592. KC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)

14 15/12/2015 (2 hari) (Kedah)

593. JC(L) W11


Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi

14 15/12/2015 (2 hari) (Muar)

594. Seminar (Timur)

16/12/2015 (1 hari)

595. IB(L) W31


Pengurusan Strategik (Wajib 3)

16 17/12/2015 (2 hari) (Gua Musang)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 39

KURSUS TADBIR URUS DAN


PERUNDANGAN KOPERASI

Latihan I novatif Koperasi Progresif

40 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

Bicara Profesional (BP)

OBJEKTIF

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian

SASARAN
PESERTA

t

TARIKH DAN
TEMPOH

#SPTVSBLBO
1)
diedarkan kemudian 2)
3)
4)

15/01/2015
20/01/2015
22/01/2015
01/10/2015
(1/2 hari)

2.

IC(D) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.

t
t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

26 27/01/2015
23 24/02/2015
09 10/03/2015
30 31/03/2015
20 21/04/2015
05 06/05/2015
25 26/05/2015
08 09/06/2015
27 28/07/2015
10 11/08/2015
07 08/09/2015
05 06/10/2015
26 27/10/2015
23 24/11/2015
07 08/12/2015
(2 hari)

3.

IC(L) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.

t
t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

28 29/01/2015
10 11/02/2015
25 26/02/2015
17 18/03/2015
24 25/03/2015
07 08/04/2015
14 15/04/2015
06 07/05/2015
12 13/05/2015
27 28/05/2015
10 11/06/2015
29 30/07/2015
04 05/08/2015
18 19/08/2015
25 26/08/2015
02 03/09/2015
09 10/09/2015
29 30/09/2015
20 21/10/2015
28 29/10/2015
03 04/11/2015
11 12/11/2015
01 02/12/2015
09 10/12/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

4.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IC(L) BK111
t
Kepimpinan
Keusahawanan Mikro
Kredit

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Kecil
dan Mikro

t

t

5.

IC(D) BK213

t

Pengurusan Kedai
Dobi

t

Peringkat Asas

6.

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

IC(D) P212

t

Memahami UndangUndang Kecil Koperasi


Peringkat Asas
Kluster Koperasi
Koperasi: Kecil dan
Mikro

t

t

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan konsep, prinsip
dan nilai-nilai koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kepentingan
Kumpulan Bantu Diri (SHG)
dan tanggungjawab ahli
kumpulan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
cara-cara membentuk
dan memimpin pasukan
cemerlang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan asas simpan kira
dan pengurusan wang.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kaedah
pengurusan kedai dobi.
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan berkaitan
potensi aktiviti pengurusan
kedai dobi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
rancangan perniagaan
dalam pengurusan kedai
dobi.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kepentingan
Undang-undang Kecil
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan peruntukan
Undang-undang Kecil
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan hak dan
tanggungjawab anggota
yang termaktub dalam
Undang-undang Kecil
koperasi.

t

"OHHPUB,PQFSBTJ
Kredit Mikro

| 41

TARIKH DAN
TEMPOH

44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)

04 05/02/2015
11 12/02/2015
11 12/03/2015
08 09/04/2015
20 21/05/2015
16 17/06/2015
12 13/08/2015
22 23/09/2015
07 08/10/2015
11 12/11/2015
(2 hari)

t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB 54) 02 05/03/2015


Koperasi
55) 24 27/08/2015
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
(4 hari)
"OHHPUB,PQFSBTJ
,BLJUBOHBO"HFOTJ
penyelia Koperasi
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

"OHHPUB,PQFSBTJ

56) 16 17/03/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

42 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

7.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IC(D) BK512
t
Perniagaan Butik
Kecantikan (spa) dan
Kesihatan
Peringkat: Asas

IC(D) P321
Bengkel Kreativiti
Dalam Kepimpinan
Koperasi

9.

IC(D) P111

t

,BLJUBOHBO,PQFSBTJ

t

"OHHPUB,PQFSBTJ

t

,BLJUBOHBO"HFOTJ
penyelia Koperasi

t

6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

"OHHPUB-FNCBHB 59) 13 15/04/2015


Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
"OHHPUB,PQFSBTJ
6TBIBXBO*OEJWJEV

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
rancangan perniagaan
dalam perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan pemikiran
kreatif dan kritis dalam
kepimpinan koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan faktor yang
mempengaruhi kemahiran
berfikir dalam kepimpinan
koperasi.
.FOHFOBMQBTUJUFPSJ
dan aplikasi kemahiran
berfikir dalam kepimpinan
koperasi.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik-teknik
untuk mengurus
mesyuarat agung koperasi
dengan cekap dan
berkesan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan prosedur dan
peruntukan undangundang berkaitan
pengurusan mesyuarat
agung koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
mengadakan mesyuarat
agung tahunan koperasi.

t

t

t

Panduan Pengurusan
Mesyuarat Agung
Koperasi
Peringkat Asas

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

t

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN
TEMPOH

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan tentang
potensi perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kaedah
pendekatan pengurusan
perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.

SASARAN
PESERTA

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

8.

OBJEKTIF

t
t
t
t
t

t
t
t

t

57) 23 26/03/2015
58) 03 06/08/2015
(4 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 60) 18 20/05/2015


Koperasi
61) 28 30/09/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
Kerajaan Yang
Menyelia Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

10.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IC(D) P122
t
Penyediaan Laporan
Tahunan Koperasi
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

11.

IC(D) P211

t

Bengkel Penyediaan
Aturan Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

12.

IC(D) P123

t

Mengurus Krisis
Integriti Koperasi
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

13.

t

t

IC(D) P124

t

Tadbir Urus Koperasi


(Good Governance)

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

| 43

TARIKH DAN
TEMPOH

.FNCFSJQFOEFEBIBO
t
berkaitan penyediaan
t
laporan tahunan dengan
lengkap dan teratur
t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
laporan tahunan koperasi
mengikut peruntukan
undang-undang koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tatacara dan
proses penyediaan laporan
tahunan

4FUJBVTBIB,PQFSBTJ
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
,BLJUBOHBO
Pentadbiran
Koperasi

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan prosedur dan
teknik penyediaan aturan
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan peruntukan
undang-undang yang
berkaitan dengan aturan
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
penyediaan aturan koperasi.

"OHHPUB-FNCBHB 63) 14 15/09/2015


Koperasi
(2 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVT
Kakitangan Kanan
Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ

t
t
t
t

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kepentingan
menguruskan krisis
integriti dalam koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kaedah-kaedah
dalam menguruskan krisis.
integriti dalam koperasi.
.FOHFOBMQBTUJJTVBUBV
masalah berkaitan dengan
pengurusan krisis integriti.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kepentingan
tadbir urus dalam koperasi
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan tentang
kepentingan tadbir urus
baik dalam koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
penyediaan kod etika bagi
meningkatkan tadbir urus
dalam koperasi.

t
t
t
t

t
t
t

t

62) 01 03/06/2015
(3 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 64) 17 18/09/2015


Koperasi
(2 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
,BLJUBOHBOLPQFSBTJ
"OHHPUBLPQFSBTJ

"OHHPUB-FNCBHB
65) 05 07/10/2015
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
(3 hari)
"OHHPUB,PQFSBTJ
,BLJUBOHBO"HFOTJ
Penyelia Koperasi
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

Latihan I novatif Koperasi Progresif

44 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

14.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IC(D) P322
t
Kepimpinan 360
Dalam Koperasi
Peringkat Pertengahan

15.

t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana

t

IC(L) P311

t

Kem Pemantapan
Kepimpinan Koperasi
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

16.

Sijil Profesional
Setiausaha Koperasi
Peringkat Sijil
Profesional

t

t

t

t

Kluster Koperasi: Kecil


dan Mikro
t

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan disiplin
kepimpinan 360 dalam
kepimpinan koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepimpinan 360
dalam koperasi.
.FOHFOBMQBTUJ
cabaran dan prinsip
yang digunakan dan
kepimpinan 360.

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kepentingan
kerja berpasukan dalam
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep
kepimpinan dalam
pasukan.
.FOHFOBMQBTUJQSPTFT
dan halangan dalam
kepimpinan.

t

.FOJOHLBULBO
pengetahuan dan
kompetensi sebagai
setiausaha koperasi.
.FOHFOBMQBTUJQFSBOBO
dan tanggungjawab
sebagai setiausaha
koperasi.
.FOHBQMJLBTJLBO
pengetahuan dan
kemahiran untuk menjadi
setiausaha koperasi yang
berkualiti.

t
t
t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t
t

t
t
t
t

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

TARIKH DAN
TEMPOH

66) 12 13/10/2015
(2 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 67) 02 04/11/2015


Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
"OHHPUB,PQFSBTJ

4FUJBVTBIB,PQFSBTJ
"OHHPUB-FNCBHB
,FUVB1FHBXBJ
Eksekutif/Pengurus
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

68) 16/11 27/11/2015


(10 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 45

KURSUS PENGURUSAN PERNIAGAAN

Latihan I novatif Koperasi Progresif

46 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI

1.

Bicara Profesional (BP)

OBJEKTIF

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

SASARAN
PESERTA

t

#SPTVSBLBO
diedarkan
kemudian.

TARIKH DAN
TEMPOH

1)
2)

13/01/2015
19/08/2015
(1/2 hari)

2.

IB(D) BK211

t

Perniagaan Sistem
Francais
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana
t

3.

IB(D) W31

t

Pengurusan Strategik
(WAJIB 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

4.

IB(D) BK217

t

t

Pengurusan
Perkhidmatan Stesen
Minyak

.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pendedahan kepada
konsep asas perniagaan
sistem francais.
.FOHFOBMQBTUJBTQFLBTQFL
perniagaan yang perlu
diketahui oleh koperasi
sebelum melibatkan diri di
dalam perniagaan sistem
francais ini.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan perundangan
dan Akta Francais 1998.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pendedahan berkaitan
pengurusan perniagaan
stesen minyak.

t

t

Pengurusan Strategik
(WAJIB 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t

t

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

3)
4)

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

09 12/02/2015
10 13/08/2015
(4 hari)

17 18/02/2015
02 03/03/2015
06 07/04/2015
05 06/05/2015
01 02/06/2015
28 29/07/2015
17 18/08/2015
07 08/09/2015
05 06/10/2015
02 03/11/2015
(2 hari)

t

t

Kluster: Besar

IB(L) W31

t
t

t

Peringkat Asas

5.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Perniagaan
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

t
t

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Perniagaan
6TBIBXBOEBO
individu yang
berminat

15) 23 25/02/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

(3 hari)

25 26/02/2015
25 26/03/2015
29 30/04/2015
20 21/05/2015
10 11/06/2015
15 16/06/2015
14 15/09/2015
11 12/11/2015
25 26/11/2015
16 17/12/2015
(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI

6.

IB(D) P321

OBJEKTIF

t

Rantaian Bekalan
Peruncitan
Peringkat Pertengahan t
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

7.

IB(D) BK611

t

Projek Perumahan/
Hartanah
Kategori Kursus:
Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar

t

t

t

8.

IB(L) BK411

t

Pengurusan
Pemprosesan Baja
Organik Secara
Komersial
Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFTFEBSBO
kepada koperator
kepentingan rantaian
peruncitan dalam
perniagaan koperasi.
.FOHFOBMQBTUJ
langkah-langkah yang
perlu diambil dalam
membentuk rantaian
peruncitan berkesan dalam
perniagaan koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai peluang serta
potensi dalam industri
pemborongan dan
peruncitan.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan potensi aktiviti
projek perumahan/
hartanah di Malaysia.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
pengetahuan pelaksanaan
projek perumahan/
hartanah.
.FOJOHLBULBO
pengetahuan pengurusan
projek perumahan/
hartanah.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
awal proses persediaan
pelaksanaan projek
perumahan/hartanah.

t

.FNCFSJLBOQFOEFEBIBO
asas tentang peluang
perniagaan dalam
menghasilkan baja organik
menggunakan tinja haiwan
ternakan.
.FNCFSJLBOQFOEFEBIBO
asas mengenai teknik
memproses tinja haiwan
ternakan.

t

t

t
t

t

t
t

t

t

t

| 47

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

26) 02 04/03/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

27) 09 12/03/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
"OHHPUB
Jawatankuasa Kecil
Projek
"OHHPUB,PQFSBTJ

28) 09 12/03/2015
29) 28 31/07/2015

(3 hari)

(4 hari)

(4 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

48 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

9.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IB(D) BK216
t
Pengurusan
Perkhidmatan Teksi

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana
10.

IB(D) BK215

t

Pengurusan Kedai
Runcit Moden
Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

t
11.

IB(L) BK215

t

Pengurusan Kedai
Runcit Moden
Peringkat Asas
t
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana
t
12.

IB(D) P322

t

Pemasaran Strategik
Peringkat Pertengahan t
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

t

OBJEKTIF

.FNCFSJQFOEFEBIBO
perkhidmatan teksi yang
cemerlang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan pengurusan
perkhidmatan teksi yang
terbaik.

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tatacara
pengurusan perniagaan
kedai runcit moden
berkaitan pengurusan
perniagaan stesen minyak.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
kepada peserta peluang
dan potensi perniagaan
runcit.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
aspek operasi perniagaan
runcit.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tatacara
pengurusan perniagaan
kedai runcit moden
berkaitan pengurusan
perniagaan stesen minyak.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
kepada peserta peluang
dan potensi perniagaan
runcit.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
aspek operasi perniagaan
runcit.
.FNCFSJLFGBIBNBOBXBM
terhadap kepentingan
pemasaran strategik dalam
perniagaan koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik-teknik
analisis penggubalan
strategi pemasaran.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik-teknik
komunikasi dalam
pemasaran perniagaan.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
penyediaan pelan
rancangan pemasaran
bersepadu.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

t
t

t

t

t
t

t

t

TARIKH DAN
TEMPOH

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pengurus/
Kakitangan Kanan
Koperasi
Anggota Koperasi
Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus/Penyelia
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
Anggota
Jawatankuasa Kecil
Projek
Usahawan/Individu
yang berminat

30) 23 24/03/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT1FOZFMJB
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"OHHPUB
Jawatankuasa Kecil
Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

33) 01 02/04/2015
34) 05 06/08/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
"OHHPUB
Jawatankuasa Kecil
Projek
6TBIBXBOLPQFSBTJ
/ Individu yang
berminat

35) 06 08/04/2015

(2 hari)

31) 23 26/03/2015
32) 28 31/07/2015
(4 hari)

(2 hari)

(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

13.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IB(D) P212

OBJEKTIF

t

Pengurusan Stres
Peringkat Asas

14.

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

IB(D) BK514

t

Perniagaan Penjagaan
Warga Emas (Day
Care)

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana dan Kecil
15.

IB(D) BK513
Pengurusan
Perniagaan
Perkhidmatan
Pelancongan

t

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana
16.

IB(D) P224
Persediaan Pensijilan:
HALAL, MESTI,
GMP, HACCP, dan
Pengiktirafan BESS

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang pengurusan dan
konsep tekanan kerja.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
tentang kaedah mengurus
masa.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
teknik menangani tekanan
kerja bagi meningkatkan
produktiviti dan kualiti
kerja.

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pendedahan berkaitan
perniagaan penjagaan
warga emas
.FOHFOBMQBTUJBTQFL
aspek pengurusan yang
perlu diambil kira dalam
mengurus warga emas dan
rumah penjagaan

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pendedahan
berkaitan pengurusan
perniagaan perkhidmatan
pelancongan.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan aspek
perundangan dalam
perniagaan pelancongan.

t

t

t
t
t

t

t
t

t
t
t

t
t

t

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai aspek
perkhidmatan makanan
dalam konteks membina
warga negara yang sihat.
.FMBIJSLBOLPQFSBUPSZBOH
kreatif dan mempunyai
kemahiran bagi
mengaplikasikan hukum
Islam dalam pemprosesan
dan teknologi makanan.
.FNCFSJQFOEFEBIBOEBO
kesedaran kepentingan
Amalan kebersihan yang
baik dalam penyediaan
dan penyajian makanan.

t
t

t
t

| 49

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 36) 06 08/04/2015


Koperasi
1FOHVSVTEBO
(3 hari)
kakitangan kanan
koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Perniagaan
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

37) 13 16/04/2015
(4 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 38) 13 16/04/2015


Koperasi
39) 26 29/10/2015
1FOHVSVT,PQFSBTJ
(4 hari)
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Projek Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

40) 27 29/04/2015
41) 07 09/12/2015
(3 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

50 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

17.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IB(L) P223

OBJEKTIF

t

Induksi Kakitangan
Sokongan
Peringkat:
Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
18.

IB(D) P211

t

t

Pengurusan Organisasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

19.

IB(D) BK515

t

Perniagaan Farmasi
dan Produk Kesihatan
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana
20.

IB(D) P222

t

Rancangan Perniagaan
Format SKM
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJMBUJIBOZBOH
bersistematik bagi
melahirkan pekerja
yang berdedikasi,
berpengetahuan dan
mampu melakukan
tugasan dengan baik.
.FOFSBOHLBOUFOUBOH
tanggungjawab, peranan,
peraturan dan hak setiap
kakitangan.

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pendedahan berkaitan
pengurusan organisasi.
.FOHFOBMQBTUJBTQFL
aspek pentadbiran yang
perlu diambil kira dalam
mengurus sesebuah
organisasi seperti koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
aspek perancangan yang
berkesan dalam organisasi.

t

.FNBIBNJTFDBSBBTBT
konsep perniagaan farmasi
dan produk- produk
kesihatan.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
kepada peserta peluangpeluang perniagaan
farmasi.

t

.FOFSBOHLBOUFLOJL
membuat Rancangan
Perniagaan mengikut
format SKM.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
untuk menggunakan
idea dan maklumat
peluang perniagaan bagi
menghasilkan strategi
perniagaan yang lebih
berkesan.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
idea dan peluang
perniagaan yang
dirancang itu dapat
disampaikan secara teratur
dan meyakinkan.

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t

t

t
t

t

t
t

t

t
t

TARIKH DAN
TEMPOH

,BLJUBOHBO
sokongan
*OEJWJEVZBOH
berminat
,BLJUBOHBO
sokongan agensi
yang menyelia
koperasi

42) 03 05/11/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Perniagaan
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

43) 05 07/05/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

44) 05 08/05/2015
(4 hari)

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

45) 11 13/05/2015
46) 07 09/09/2015

(3 hari)

(3 hari)

(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

21.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IB(L) P321

OBJEKTIF

t

Rantaian Bekalan
Peruncitan
Peringkat Pertengahan t
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

22.

IB(D) P221
Teknik Efektif
Pengurusan Rekod
Dan Fail

t

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
23.

IB(L) P222

t

Rancangan Perniagaan
Format SKM
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFTFEBSBO
kepada koperator
kepentingan rantaian
peruncitan dalam
perniagaan koperasi.
.FOHFOBMQBTUJ
langkah-langkah yang
perlu diambil dalam
membentuk rantaian
peruncitan berkesan dalam
perniagaan koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai peluang serta
potensi dalam industri
pemborongan dan
peruncitan.

t

.FNCFSJLBOLFTFEBSBO
kepentingan pengurusan
dan penggunaan sistem
fail yang baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang teknik
menyenggara sistem rekod
dan fail koperasi dengan
teratur.

t

.FOFSBOHLBOUFLOJL
membuat Rancangan
Perniagaan mengikut
format SKM.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
untuk menggunakan
idea dan maklumat
peluang perniagaan bagi
menghasilkan strategi
perniagaan yang lebih
berkesan.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
idea dan peluang
perniagaan yang dirancang
itu dapat disampaikan
secara teratur dan
meyakinkan.

t

t

t
t

t
t

t

t

t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

| 51

TARIKH DAN
TEMPOH

47) 26 27/05/2015
(2 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 48) 02 04/06/2015


Koperasi
(3 hari)
,BLJUBOHBO
Perkeranian Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

49) 10 11/06/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

52 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

24.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IB(L) P211

OBJEKTIF

t

Pengurusan Organisasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

25.

IB(L) P221
Teknik Efektif
Pengurusan Rekod
dan Fail

t

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
26.

Seminar Bidang
Keberhasilan

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pendedahan berkaitan
pengurusan organisasi.
.FOHFOBMQBTUJBTQFL
aspek pentadbiran yang
perlu diambil kira dalam
mengurus sesebuah
organisasi seperti koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
aspek perancangan yang
berkesan dalam organisasi.

t

.FNCFSJLBOLFTFEBSBO
kepentingan pengurusan
dan penggunaan sistem
fail yang baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang teknik
menyenggara sistem rekod
dan fail koperasi dengan
teratur.

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t

t
t

t
t

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Perniagaan
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

TARIKH DAN
TEMPOH

50) 15 16/06/2015
(2 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 51) 02 03/09/2015


Koperasi
(2 hari)
,BLJUBOHBO
Perkeranian Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat
#SPTVSBLBO
diedarkan
kemudian.

52) 12 13/10/2015
(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 53

KURSUS PERAKAUNAN DAN


KEWANGAN

Latihan I novatif Koperasi Progresif

54 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

IA(D) W21

OBJEKTIF

t

Pengurusan
Kewangan Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

SASARAN
PESERTA

t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FMBQJT"OHHPUB
Lembaga Koperasi

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

TARIKH DAN
TEMPOH

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

19 20/01/2015
09 10/02/2015
02 03/03/2015
06 07/04/2015
05 06/05/2015
01 02/06/2015
24 25/08/2015
21 22/09/2015
12 13/10/2015
16 17/11/2015
(2 hari)

2.

IA(L) W21

t

Pengurusan
Kewangan Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FMBQJT"OHHPUB
Lembaga Koperasi

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

21 22/01/2015
24 25/02/2015
24 25/03/2015
21 22/04/2015
26 27/05/2015
09 10/06/2015
11 12/08/2015
28 29/10/2015
(2 hari)

3.

IA(D) WJ1

t

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
1FMBQJT
Jawatankuasa Audit
Dalaman

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

26 27/01/2015
23 24/03/2015
13 14/04/2015
18 19/05/2015
03 04/06/2015
29 30/07/2015
14 15/09/2015
26 27/10/2015
23 24/11/2015
07 08/12/2015
(2 hari)

4.

Bicara Profesional (BP)

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian

t

#SPTVSBLBO
29) 29/01/2015
diedarkan kemudian
(1/2 hari)

5.

IA(D) P112

t

.FNCFSJQFTFSUB
kefahaman terhadap
konsep, prinsip dan
proses perakaunan serta
mengenal pasti tatacara
menyenggara akaun
koperasi dengan betul dan
sistematik.

t

#FOEBIBSJ
30) 09 13/02/2015
Penolong Bendahari 31) 03 07/08/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
(5 hari)
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi

Perakaunan Asas
(Bendahari, JAD dan
ALK)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

6.

IA(D) BK112

OBJEKTIF

t

Peluang Perniagaan
Ar-Rahnu
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap konsep, potensi
dan peluang perniagaan
sistem pajak gadai Islam
(Ar-Rahnu) dalam koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai kaedah
pelaksanaan Ar-Rahnu
dalam koperasi.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t

7.

IA(L) WJ1

t

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
8.

IA(D) P122

t

Perakaunan Asas
Menggunakan MS
Excel
Peringkat Pertengahan

| 55

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 32) 16 18/02/2015


Koperasi
33) 27 29/04/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVTBOEBO
Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
1FMBQJT
Jawatankuasa Audit
Dalaman

.FNCFSJLBOLFGBIBNBO
tentang proses
membangun, menyimpan
data serta mengurus
transaksi-transaksi
perakaunan koperasi
menggunakan aplikasi MS
Excel.

t

#FOEBIBSJEBO
41) 23 25/02/2015
Penolong Bendahari
5FOBHBLFSKB
kewangan koperasi (3 hari)

.FNCFSJQFOHFUBIVBO
berkaitan persediaan
dan keperluan untuk
memulakan perniagaan
restoran.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
awal mengenai
pengurusan, pengendalian
dan pemasaran perniagaan
restoran.

t

t

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

17 18/02/2015
31/03 01/04/2015
12 13/05/2015
19 20/08/2015
29 30/09/2015
12 13/10/2015
01 02/12/2015
(2 hari)

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
9.

IA(D) BK214

t

Pengurusan
Perniagaan Restoran
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t
t
t

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
"OHHPUB
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi

42) 23 26/02/2015
43) 11 14/05/2015
(4 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

56 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

10.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IA(D) P113
t
Perakaunan Asas
(Kakitangan)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

11.

IA(D) BK111

t

Pengurusan
Pembiayaan Mikro
Kredit

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFTFSUB
kefahaman terhadap
konsep, prinsip dan
proses perakaunan serta
mengenal pasti tatacara
menyenggara akaun
koperasi dengan betul dan
sistematik.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap konsep dan
pelaksanaan pembiayaan
mikro kredit kepada
koperasi.

t

Peringkat Asas

t
t
t

t
t
t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana
t

12.

IA(D) P221

t

Menganalisis Prestasi
Koperasi
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
13.

IA(D) P223

t

Pengurusan Risiko
Aktiviti Kredit Koperasi

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
dan kefahaman kepada
peserta tentang indikator
yang digunakan bagi
menganalisis prestasi
koperasi, maklumat yang
diperlukan untuk membuat
analisis dan kaedah analisis
bagi penilaian prestasi
kewangan koperasi.

t

.FOKFMBTLBOEFmOJTJ 
konsep dan jenis risiko.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
pengurusan dan ALK
terhadap pengurusan risiko
aktiviti kredit koperasi.
.FOJMBJSJTJLPBLUJWJUJLSFEJU
secara sistematik

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t

t
t

t
t
t

t

TARIKH DAN
TEMPOH

#FOEBIBSJ
44) 09 13/03/2015
Penolong Bendahari 45) 05 09/10/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
(5 hari)
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi
"OHHPUB-FNCBHB 46) 16 18/03/2015
Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi (ALK)
+BXBUBOLVBTB
Audit Dalaman
(JAD)
5FOBHB,FSKB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

47) 16 18/03/2015
48) 24 26/08/2015
(3 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 49) 30 31/03/2015


Koperasi
50) 16 17/11/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(2 hari)
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan tenaga kerja
koperasi
1FHBXBJBHFOTJ
yang menyelia
koperasi

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

14.

IA(D) P224

t

Penyediaan
Belanjawan

t

Peringkat Pertengahan

OBJEKTIF

t

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

15.

IA(D) P114

t

Pengiraan Zakat dan


Cukai Koperasi

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

16.

IA(D) P121

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai belanjawan
untuk operasi koperasi.
.FOZFEJBLBOCFMBOKBXBO
untuk operasi koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai belanjawan
sebagai alat untuk
mengawal operasi
koperasi.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap konsep zakat dan
cukai koperasi.
.FNCPMFILBO
peserta mentaksir dan
melaksanakan peruntukan
zakat dan cukai koperasi
secara berkesan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang penyediaan
penyata aliran tunai
tahunan koperasi dengan
lengkap dan teratur.

t

t
t
t

t

t
t
t

| 57

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 51) 20 21/04/2015


Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(2 hari)
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi
#FOEBIBSJEBO
52) 20 21/05/2015
Penolong Bendahari 53) 07 08/12/2015
,BLJUBOHBO
(2 hari)
Kewangan Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
tentang proses
menyimpan dan mengurus t
akaun-akaun koperasi
menggunakan perisian
t
UBS (User Business System).

#FOEBIBSJEBO
54) 25 28/05/2015
Penolong Bendahari 55) 19 22/10/2015
5FOBHB,FSKB
(4 hari)
Kewangan Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang produk-produk
pembiayaan dalam
koperasi kredit.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
tentang pembangunan
produk-produk
pembiayaan koperasi
kredit.

"OHHPUB-FNCBHB 56) 08 10/06/2015


Koperasi
(3 hari)
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi
1FNJNQJOQFMBQJT
koperasi

Perakaunan
Berkomputer UBS
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
17.

IA(D) P231

Bengkel
Pembangunan Produk
Pembiayaan
t
Koperasi Kredit
Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t
t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

58 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

18.

IA(D) P321

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

TARIKH DAN
TEMPOH

t

.FNCPMFILBOQFTFSUB
mengenal pasti peranan,
perancangan dan
teknik yang sesuai
bagi merancang dan
menjalankan pengauditan
dalaman di koperasi.

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU 57) 10 12/08/2015


Dalaman
(3 hari)

t

.FNCPMFILBOQFTFSUB
kefahaman terhadap
proses perakaunan
tunai serta tatacara
menyenggara akaun tunai
koperasi dengan betul dan
sistematik.

t

#FOEBIBSJEBO
58) 17 18/08/2015
Penolong Bendahari
(2 hari)
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
5FOBHB,FSKB
Kewangan Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang penyediaan
pelarasan yang sewajarnya
pada akhir tahun dan
seterusnya menyediakan
penyata kewangan
tahunan koperasi dengan
lengkap dan teratur.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang penyediaan
penyata aliran tunai
tahunan koperasi dengan
lengkap dan teratur.

t

Kemahiran Asas
Pengauditan Dalaman
Peringkat
Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster
19.

IA(D) P111
Perakaunan Tunai
Koperasi
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

20.

IA(D) P131

t

Penyediaan Penyata
Kewangan Koperasi
Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
21.

IA(D) P132
Penyediaan Penyata
Aliran Tunai

t

Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t

t
t
t

t
t
t

#FOEBIBSJEBO
59) 07 18/09/2015
Penolong Bendahari
(10 hari)
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
/ Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi
#FOEBIBSJEBO
60) 05 06/10/2015
Penolong Bendahari
(2 hari)
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

22.

IA(D) P222

OBJEKTIF

t

Bengkel Penyediaan
Manual Prosedur Kerja
Peringkat Pertengahan t
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

23.

IA(D) P211
Asas Pengurusan
Hutang
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang kepentingan
dan manfaat penyediaan
manual prosedur kerja
dalam koperasi.
.FOHFOBMQBTUJ
langkah-langkah untuk
membangunkan manual
prosedur kerja yang sesuai
untuk koperasi masingmasing.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
untuk membangunkan
draf manual prosedur kerja
koperasi.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
terhadap konsep,
pendekatan dan
pelaksanaan asas
pengurusan kredit
koperasi.

t

t
t

t
t
t

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
5FOBHB,FSKB,BOBO
Koperasi

| 59

TARIKH DAN
TEMPOH

61) 19 21/10/2015
(3 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 62) 26 28/10/2015


Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FOHVSVTBOEBO
tenaga kerja
koperasi yang
menjalankan aktiviti
pinjaman
1FHBXBJBHFOTJ
yang menyelia
koperasi

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 61

KURSUS TEKNOLOGI MAKLUMAT


DAN KOMUNIKASI

Latihan I novatif Koperasi Progresif

62 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF

1.

Bicara Profesional (BP)

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian

t

#SPTVSBLBO
1)
diedarkan kemudian 2)

15/01/2015
15/09/2015

2.

IT(D) P124

t

.FNQFMBKBSJUFLOJLUFLOJL
mereka bentuk dan
memanipulasikan grafik
dengan lebih berkesan
menggunakan perisian
Adobe Photoshop.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

04 06/02/2015
27 29/07/2015

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

t

"OHHPUB-FNCBHB
5)
Koperasi
6)
+BXBUBOLVBTB"VEJU 7)
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKBLPQFSBTJ
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

Reka Grafik Adobe


Photoshop
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

3.

IT(D) BK212

t

Bengkel Perniagaan
Kedai Maya
(Virtual Mall)
Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan
mengenai teknik- teknik
membangunkan kedai
maya (virtual mall).
.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan untuk
mengaplikasikan sistem
Shopping Cart.

SASARAN
PESERTA

t
t
t

t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mengikuti
Kursus e-Niaga di
MKM atau lain-lain
organisasi.

TARIKH DAN
TEMPOH

3)
4)

(3 hari)

02 04/03/2015
01 03/09/2015
23 25/11/2015
(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

4.

IT(D) P321

t

Bengkel
Penyelenggaraan
Komputer
Peribadi (PC)

t

Peringkat Pertengahan

OBJEKTIF

t

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

.FNCFSJLBOQFOEFEBIBO
tentang perkakasan dan
perisian komputer.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang masalah kerosakan
komputer yang biasa
berlaku.
.FNQFMBKBSJUFLOJL
teknik penyelenggaraan
komputer secara berkesan.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

5.

IT(D) P125
Aplikasi Pangkalan
Data Menggunakan
MS Access
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai aplikasi
pangkalan data.

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 8)
Koperasi
9)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

| 63

09 11/03/2015
18 20/05/2015
(3 hari)

10) 16 18/03/2015
11) 19 21/10/2015
(3 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

64 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

6.

IT(D) P221
Bengkel Mereka
Bentuk Laman Web
Koperasi

OBJEKTIF

t

t

Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

7.

IT(D) P234

t

Bengkel e-Niaga
Peringkat Peningkatan

t

Kluster Koperasi:
Sederhana dan Kecil
t

SASARAN
PESERTA

.FNQFMBKBSJUFLOJLUFLOJL
membina laman web
koperasi menggunakan
perisian yang sesuai.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pendedahan
memindahkan fail ke web
server.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
kaedah menjalankan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan
mengenai teknik-teknik
untuk membangunkan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai strategi
pemasaran perniagaan atas
talian.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

12) 23 26/03/2015
13) 20 23/04/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU 14) 24 27/08/2015
Dalaman koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer

t

"OHHPUB-FNCBHB 15) 30/03 02/04/2015


Koperasi
16) 05 08/05/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU 17) 17 20/08/2015
Dalaman koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

t
t
t

t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN
TEMPOH

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer dan
Internet.

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

8.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
IT(D) P322
t
Bengkel
Penyelenggaraan
Notebook

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

OBJEKTIF

.FNCFSJLBOQFOEFEBIBO
tentang perkakasan dan
perisian komputer riba.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang masalah kerosakan
komputer riba yang biasa
berlaku.
.FNQFMBKBSJUFLOJL
teknik penyelenggaraan
komputer riba secara
berkesan.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

9.

IT(D) P111

t

Kenali Komputer dan


MS Word

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai komputer
peribadi.
.FNBIBNJBQMJLBTJBTBT
terpilih dalam Sistem
Pengoperasian Windows.
.FNCFSJQFOHFUBIVBO
mengenai aplikasi MS
Word.

| 65

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 18) 06 08/04/2015


Koperasi
19) 03 05/08/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

t

"OHHPUB-FNCBHB
20) 06 09/04/2015
Koperasi
21) 01 04/09/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(4 hari)
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKBLPQFSBTJ
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

t
t
t

t
t
t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

66 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

10.

IT(D) P211

OBJEKTIF

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang maklumat di
dalam talian.

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan teknik-teknik
pengurusan maklumat
dalam talian secara
berkesan dengan Aplikasi
Google.

Aplikasi Google
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

11.

IT(D) P122

t

Penerbitan Kreatif
Menggunakan MS
Publisher

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang dokumen
penerbitan koperasi.

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan teknik-teknik
mereka bentuk bahan
penerbitan koperasi
menggunakan aplikasi MS
Publisher.

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Latihan I novatif Koperasi Progresif

SASARAN
PESERTA

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

TARIKH DAN
TEMPOH

22) 27 29/04/2015
23) 27 29/07/2015
(3 hari)

24) 30/03 01/04/2015


25) 17 19/08/2015
(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

12.

IT(D) P121

OBJEKTIF

t

Aplikasi MS Excel
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang aplikasi lembaran
elektronik MS Excel.
.FOFSBOHLBOQFNVEBI
cara menggunakan
lembaran elektronik MS
Excel untuk mengira,
memanipulasi serta
menganalisis data atau
maklumat.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t
t

| 67

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB
26) 05 08/05/2015
Koperasi
27) 03 06/08/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(4 hari)
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKBLPQFSBTJ
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat
1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan asas
mengenai komputer.

13.

Bicara Profesional Technology Update

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

t

#SPTVSBLBO
diedarkan
kemudian.

28) 14/05/2015
29) 22/10/2015

14.

IT(D) P232

t

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan mengenai
teknik-teknik pemasaran
perniagaan melalui
Facebook.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

30) 15 16/06/2015
31) 21 22/09/2015

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU
Keutamaan
diberikan kepada
peserta mempunyai
pengetahuan asas
komputer dan
Internet.

Teknik Pemasaran
Perniagaan Melalui
Facebook
Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai bagaimana
untuk melaksanakan
pemasaran melalui
Facebook.

(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

68 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

15.

IT(D) P123
Penghasilan
Video Korporat
Menggunakan
Movie Maker

OBJEKTIF

t

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

16.

IT(D) P332

t

Bengkel Sistem
Keanggotaan Koperasi t
-MS Access
Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

SASARAN
PESERTA

TARIKH DAN
TEMPOH

.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai persembahan
korporat koperasi yang
berkesan.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan mengenai
teknik-teknik membangun
persembahan korporat
menggunakan aplikasi
Windows Movie Maker.

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

t

"OHHPUB-FNCBHB 33) 10 12/08/2015


Koperasi
34) 28/09 01/10/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU 35) 16 19/11/2015
Dalaman koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang Sistem
Keanggotaan Koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan teknikteknik mereka bentuk
pangkalan data dan
membangunkan sistem
keanggotaan koperasi
dengan menggunakan
aplikasi MS Access.

t
t
t

t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

1SBTZBSBU1FTFSUB
yang telah
mempunyai
pengetahuan asas
menggunakan
aplikasi MS Access.

32) 10 12/08/2015
(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

17.

IT(D) P331

t

Bengkel Sistem
Pinjaman Koperasi
MS Excel

t

Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

OBJEKTIF

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang sistem pinjaman
koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan mengenai
teknik-teknik untuk
membangunkan sistem
pinjaman koperasi dengan
menggunakan aplikasi MS
Excel.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

t

| 69

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 36) 24 26/08/2015


Koperasi
37) 26 28/10/2015
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat
1SBTZBSBU1FTFSUB
mempunyai asas Ms
Excel dari MKM atau
lain-lain organisasi.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 71

KURSUS PENGURUSAN
PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Latihan I novatif Koperasi Progresif

72 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

1.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IR(D) P111

OBJEKTIF

t

Bengkel Analisis Data


Menggunakan SPSS
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

2.

t

t

IR(D) P212

t

Bengkel Penulisan
Laporan Eksekutif

t

Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

SASARAN
PESERTA

.FOJOHLBULBOLFNBIJSBOQBSB
peserta untuk menganalisis data
menggunakan perisian statistik
SPSS.
.FOZFEJBLBOTBUVCFOUVL
data untuk analisis dengan
menggunakan SPSS.
.FNCFSJQFOEFEBIBOLFQBEB
para peserta untuk menggunakan
analisis yang bersesuaian dalam
kajian.

t

.FOFSBOHLBOLFQFOUJOHBO
penulisan laporan.
.FOHFOBMJDJSJDJSJQFOVMJTBO
laporan.
.FNCFSJQFOEFEBIBOCFSLBJUBO
teknik penulisan laporan yang
berkesan.

t

t

t

t

t

t

t
3.

IR(L) BK511

t

Pengurusan
Perniagaan Homestay

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

.FNCFSJQFOEFEBIBOCFSLBJUBO
potensi dan cabaran perniagaan
homestay.
.FOJOHLBULBOQFOHFUBIVBO
dan kemahiran peserta dalam
menguruskan perniagaan
homestay.

t

t
t

t

t
t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FHBXBJ
Kementerian
dan Agensi yang
berminat
1FHBXBJ-BUJIBO
MKM yang sedang/
akan menjalankan
penyelidikan
*OEJWJEVZBOH
berminat

1) 09 11/03/2015
2) 29/09 01/10/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FHBXBJ
Kementerian
dan Agensi yang
berminat
1FHBXBJ-BUJIBO
MKM yang sedang/
akan menjalankan
penyelidikan
*OEJWJEVZBOH
berminat

3) 06 08/04/2015
4) 02 04/11/2015

(3 hari)

(3 hari)

1FOZFSUBBOLFQBEB 5) 20 22/04/2015
peserta yang
6) 11 13/08/2015
telah menceburi
perniagaan
(3 hari)
homestay atau akan
mengusahakan
perniagaan ini, yang
terdiri daripada:
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTLPQFSBTJ
dan Kakitangan
Koperasi
1FHBXBJBHFOTJ
yang menyelia
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
1FOHVTBIB
homestay/
Penyelaras
homestay/
Bakal Pengusaha
homestay yang
berminat

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

4.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IR(D) P322

OBJEKTIF

t

Bengkel Pengenalan
Kumpulan Inovatif dan t
Kreatif (KIK)
Peringkat Pertengahan

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLFGBIBNBOUFOUBOH
t
konsep asas pelaksanaan dan
falsafah KIK.
t
.FNCFSJLFGBIBNBOCFSLBJUBOUFPSJ
dan aplikasi teknik-teknik kawalan
t
kualiti.
t
t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
5.

IR(L) P212

t

Bengkel Penulisan
Laporan Eksekutif

t

Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

.FOFSBOHLBOLFQFOUJOHBO
penulisan laporan.
.FOHFOBMJDJSJDJSJQFOVMJTBO
laporan.
.FNCFSJQFOEFEBIBOCFSLBJUBO
teknik penulisan laporan yang
berkesan.

t
t

t

t
6.

IR(L) P211

t

Bengkel Penulisan
Artikel

t

Peringkat Pertengahan

.FNCFSJLFGBIBNBOEBMBN
penggunaan gaya bahasa dan
tatabahasa dalam penulisan ilmiah.
.FNCFSJQFOEFEBIBOCFSLBJUBO
teknik penulisan dan penyuntingan
artikel secara teori dan praktikal.

t
t
t

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t
7.

Bicara Profesional (BP)

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBOLFNVEJBO

8.

IR(L) P322

t

.FNCFSJLFGBIBNBOUFOUBOH
t
konsep asas pelaksanaan dan
falsafah KIK.
t
.FNCFSJLFGBIBNBOCFSLBJUBOUFPSJ
dan aplikasi teknik-teknik kawalan
t
kualiti.

Bengkel Pengenalan
Kumpulan Inovatif dan t
Kreatif (KIK)
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t
t

| 73

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 7) 27 29/04/2015
Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
(3 hari)
Dalaman
,BLJUBOHBO
Pengurusan
Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FHBXBJ
Kementerian
dan Agensi yang
berminat
1FHBXBJ-BUJIBO
MKM yang sedang/
akan menjalankan
penyelidikan
*OEJWJEVZBOH
berminat

8) 05 07/05/2015
9) 01 03/09/2015
(3 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 10) 09 11/06/2015


Koperasi
11) 06 08/10/2015
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
(3 hari)
1FHBXBJ
Kementerian/Agensi
yang berminat
4JEBOH&EJUPS
Pegawai Latihan
MKM
*OEJWJEVZBOH
Berminat
#SPTVSBLBO
12) 01/07/2015
diedarkan kemudian
(1/2 hari)
"OHHPUB-FNCBHB 14) 27 29/07/2015
Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
,BLJUBOHBO
Pengurusan
Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

Latihan I novatif Koperasi Progresif

74 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

9.

KOD, NAMA,
PERINGKAT
KURSUS/PROGRAM
DAN KLUSTER
KOPERASI
IR(L) P112
Pembangunan Soal
Selidik

OBJEKTIF

t
t

Peringkat Pertengahan

.FNCFSJLFGBIBNBOEBMBN
membangunkan soal selidik.
.FNCFSJQFOEFEBIBOCFSLBJUBO
teknik membangunkan soal selidik
yang baik dan berkesan.

SASARAN
PESERTA

t
t

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t
10.

Seminar Hasil
Penyelidikan

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBOLFNVEJBO

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FHBXBJ
Kementerian
dan Agensi yang
berminat
1FHBXBJ-BUJIBO
MKM yang sedang/
akan menjalankan
penyelidikan
*OEJWJEVZBOH
berminat

TARIKH DAN
TEMPOH

13) 18 20/08/2015
(3 hari)

#SPTVSBLBO
15) 03 04/12/2015
diedarkan kemudian
(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 75

KURSUS KOMUNIKASI

Latihan I novatif Koperasi Progresif

76 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

InK(D) P111

OBJEKTIF

t

English Communication
at Workplace
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

2.

InE(D) P211

Peningkatan
Keterampilan Diri

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t
t

3.

InE(L) P211
Peningkatan
Keterampilan Diri

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t
t

SASARAN
PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

5PFOIBODFLOPXMFEHFBOE t
understanding of the process
of eective interpersonal
t
and organizational
communication.
t
5PEFWFMPQTLJMMTBOE
confidence needed for
engaging eectively in a
variety of interpersonal
setting.
5PCFDPNFBXBSFPGUIF
common errors speakers
made.

$PPQFSBUJWF4UB
$MFSJDBM4VQFSWJTPS
$PPQFSBUJWF
Members
*OEJWJEVBMXIPBSF
interested

1)
2)
3)

23 25/02/2015
05 07/05/2015
17 19/08/2015
(3 hari)

Memberi kefahaman
tentang konsep personaliti
dan imej diri.
Membolehkan peserta
mengambil langkahlangkah untuk membentuk
imej diri yang positif.
Meningkatkan keyakinan
diri.
Meningkatkan
profesionalisme.

Anggota Lembaga 4)
Koperasi
5)
Pengurus Koperasi
Anggota Koperasi
Kakitangan Koperasi

03 05/03/2015
02 04/06/2015

Anggota Lembaga 6)
Koperasi
Pengurus Koperasi
Anggota Koperasi
Kakitangan Koperasi

05 07/10/2015

Memberi kefahaman
tentang konsep personaliti
dan imej diri.
Membolehkan peserta
mengambil langkahlangkah untuk membentuk
imej diri yang positif.
Meningkatkan keyakinan
diri.
Meningkatkan
profesionalisme.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t
t

t
t
t
t

(3 hari)

(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

4.

InC(L) P311

Koperasi Penjana
Ekonomi Anggota
Peringkat Asas
t

5.

Bicara Profesional (BP)

Memberi pengetahuan
tentang konsep
berkoperasi, pentadbiran
koperasi, aplikasi falsafah
koperasi, peranan anggota
serta ALK dan JAD bagi
entiti koperasi.
Memberi pendedahan
mengenai kaedah asas
untuk pengembangan
perniagaan (Tumpuan:
Kedai Menjual Barangan
Pengguna).
Memberi kefahaman
terhadap strategi
keusahawanan koperasi.
Risalah akan diedarkan
kemudian.

t
t

Anggota Koperasi
Orang Asli
Pegawai yang
menyelia koperasi
Orang Asli

7)
8)

Risalah akan
diedarkan
kemudian.

9)

| 77

23 25/03/2015
16 18/11/2015
(3 hari)

21/04/2015
(1/2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 79

MKM CAWANGAN UTARA

Latihan I novatif Koperasi Progresif

80 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

Bicara Profesional (BP)

OBJEKTIF

t

3JTBMBIBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

SASARAN
PESERTA

t

3JTBMBIBLBO
diedarkan
kemudian.

TARIKH DAN
TEMPOH

1)
2)

28/01/2015
08/07/2015
(1/2 hari)

2.

KC(D) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
(Wajib 1)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

3.

KA(L) W21

t

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
Anggota Lembaga
Koperasi.

t
t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

(2 hari)

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FMBQJT"OHHPUB
Lembaga Koperasi

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

24) 09 10/02/2015
25) 27 28/07/2015

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil Dan
Mikro
KB(D) W31

04 05/02/2015
18 19/03/2015
06 07/05/2015
27 28/07/2015
07 08/09/2015
12 13/10/2015
18 19/11/2015
09 10/12/2015
(2 hari)

Pengurusan Strategik
(Wajib 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

02 03/02/2015
25 26/02/2015
30 31/03/2015
13 14/04/2015
06 07/05/2015
20 21/05/2015
03 04/06/2015
29 30/07/2015
26 27/08/2015
28 29/09/2015
28 29/10/2015
22 23/11/2015
07 08/12/2015

t

Pengurusan Kewangan
Koperasi (Wajib 2)

4.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t

t

(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

5.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
KC(L) W11
t
Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
(Wajib 1)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

Memberi pendedahan
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
Memberi kefahaman
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
Memberi kefahaman
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t
t

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pemimpin Pelapis
Koperasi
Perwakilan Koperasi
Pengurus Koperasi

| 81

TARIKH DAN
TEMPOH

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

11 12/02/2015
11 12/03/2015
16 17/03/2015
08 09/04/2015
27 28/04/2015
13 14/05/2015
10 11/06/2015
(Perlis)
10 11/06/2015
(P.Pinang)
29 30/07/2015
03 04/08/2015
24 25/08/2015
02 03/09/2015
21 22/09/2015
12 13/10/2015
26 27/10/2015
02 03/11/2015
04 05/11/2015
07 08/12/2015
14 15/12/2015
(2 hari)

6.

KT(D) P111
Kenali Komputer dan
MS Word

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Mikro,
Kecil dan Sederhana

Memberi kefahaman
mengenai komputer
peribadi.
Memahami aplikasi asas
terpilih dalam Sistem
Pengoperasian Windows.
Memberi pengetahuan
mengenai aplikasi MS
Word.

t
t
t
t

t
t
t
7.

KA(D)P112
Perakaunan Asas
(Bendahari, JAD dan
ALK)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Membolehkan peserta
t
kefahaman terhadap
proses perakaunan
t
tunai serta tatacara
menyenggara akaun tunai
t
koperasi dengan betul dan
sistematik.
t

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

45) 16 18/02/2015
(3 hari)

Bendahari dan
46) 22 26/02/2015
Penolong Bendahari
(5 hari)
Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman
Tenaga Kerja
Kewangan Koperasi

Latihan I novatif Koperasi Progresif

82 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

8.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
KB(D) P221
t
Teknik Pengurusan
Rekod dan Fail Yang
Efektif

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

9.

KB(L) W31

Peringkat Asas

10.

KT(D) P121

Aplikasi MS Excel
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi: Mikro,
Kecil dan Sederhana

SASARAN
PESERTA

Memberikan kesedaran
t
kepentingan pengurusan
dan penggunaan sistem
t
fail yang baik.
Memberi kefahaman
tentang teknik
t
menyenggara sistem rekod
dan fail koperasi dengan
teratur.
t

Pengurusan Strategik
(Wajib 3)

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

Memberi kefahaman
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.
Memberi kefahaman
tentang aplikasi lembaran
elektronik MS Excel
Menerangkan pemudah
cara menggunakan
lembaran elektronik MS
Excel untuk mengira,
memanipulasi serta
menganalisis data atau
maklumat

t
t

t
t
t
t

t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN
TEMPOH

Anggota Lembaga
Koperasi
Kakitangan
Perkeranian
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia
Koperasi
Individu yang
berminat

47) 02 04/03/2015

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

48)
49)
50)
51)
52)
53)

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

54) 09 12/03/2015

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

(3 hari)

04 05/03/2015
22 23/04/2015
18 19/05/2015
02 03/09/2015
28 29/10/2015
14 15/12/2015
(2 hari)

(4 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

11.

KA(L) WJ1

OBJEKTIF

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi (Wajib JAD)
Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro
12.

KA(D) W21

t

Pengurusan Kewangan
Koperasi (Wajib 2)

SASARAN
PESERTA

| 83

TARIKH DAN
TEMPOH

Memberi kefahaman
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
Memberi pendedahan cara
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Jawatankuasa Audit
Dalaman
Pelapis
Jawatankuasa Audit
Dalaman

55)
56)
57)
58)
59)

11 12/03/2015
15 16/04/2015
21 22/09/2015
26 27/10/2015
25 26/11/2015

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik-teknik
untuk mengurus
mesyuarat agung koperasi
dengan cekap dan
berkesan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan prosedur dan
peruntukan undangundang berkaitan
pengurusan mesyuarat
agung koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
mengadakan mesyuarat
agung tahunan koperasi.

"OHHPUB-FNCBHB 63) 06 08/04/2015


Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJBHFOTJ
kerajaan yang
menyelia koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ

(2 hari)

60) 01 02/04/2015
61) 01 02/06/2015
62) 05 06/08/2015
(2 hari)

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro
13.

KC(D) P111

t

Panduan Pengurusan
Mesyuarat Agung
Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t
t
t
t

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

84 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

14.

KB(D) P222

OBJEKTIF

t

Rancangan Perniagaan
Format SKM
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

15.

KT(D) P125

t

Aplikasi Pangkalan
Data Menggunakan
Ms Access

SASARAN
PESERTA

.FOFSBOHLBOUFLOJL
membuat Rancangan
Perniagaan mengikut
format SKM.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
untuk menggunakan
idea dan maklumat
peluang perniagaan bagi
menghasilkan strategi
perniagaan yang lebih
berkesan.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
idea dan peluang
perniagaan yang
dirancang itu dapat
disampaikan secara teratur
dan meyakinkan.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai aplikasi
pangkalan data.

t

t

t
t

t
t

Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi: Mikro,


Kecil dan Sederhana
t
t

16.

KK(D) BK516

t

Kursus Pengurusan
Hotel Bajet/Motel
Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar
dan Sederhana

t

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
tentang potensi
perniagaan Hotel Bajet/
Motel.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang persediaan untuk
menceburi bidang Hotel
Bajet/Motel.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
tentang pengurusan
perniagaan Hotel Bajet/
Motel.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

TARIKH DAN
TEMPOH

64) 20 22/04/2015
(3 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 65) 11 13/05/2015


Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

t

"OHHPUB-FNCBHB 66) 18 20/05/2015


Koperasi
(3 hari)
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
"OHHPUB,PQFSBTJ
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

t

t
t

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

17.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
KA(D) WJ1
t
Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi (Wajib JAD)
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro
18.

KT(D) P234

Bengkel e-Niaga
Peringkat Peningkatan

Kluster Koperasi: Kecil


dan Sederhana
t

19

Konvensyen Modal
Insan Koperasi

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

| 85

TARIKH DAN
TEMPOH

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

+BXBUBOLVBTB"VEJU 67) 08 09/06/2015


Dalaman
68) 24 25/08/2015
Pelapis
(2 hari)
Jawatankuasa Audit
Dalaman

Memberi kefahaman
kaedah menjalankan
perniagaan dalam talian.
Memberi kefahaman
dan pengetahuan
mengenai teknik-teknik
untuk membangunkan
perniagaan dalam talian.
Memberi kefahaman
mengenai strategi
pemasaran perniagaan
atas talian.

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

Risalah akan diedarkan


kemudian.

t
t
t
t

t
t
t

Prasyarat : Peserta
telah mempunyai
pengetahuan asas
mengenai komputer
dan Internet.

Risalah akan
diedarkan
kemudian.

69) 03 06/08/2015
(4 hari)

70) 14 15/09/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 87

MKM CAWANGAN TIMUR

Latihan I novatif Koperasi Progresif

88 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS
DAN KLUSTER
KOPERASI

1.

CC(L) W11

OBJEKTIF

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
(Wajib 1)
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

TARIKH DAN
TEMPOH

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

26 27/01/2015
28 29/01/2015
03 04/02/2015
10 11/02/2015
17 18/03/2015
24 25/03/2015
07 08/04/2015
21 22/04/2015
28 29/04/2015
12 13/05/2015
19 20/05/2015
02 03/06/2015
09 10/06/2015
27 28/07/2015
29 30/07/2015
11 12/08/2015
18 19/08/2015
24 25/08/2015
02 03/09/2015
08 09/09/2015
05 06/10/2015
20 21/10/2015
17 18/11/2015
24 25/11/2015
01 02/12/2015
(2 hari)

2.

CA(D) P113

t

Perakaunan Asas
(Kakitangan)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
3.

CB(L) W31

t

Pengurusan Strategik
(WAJIB 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

.FNCFSJQFTFSUB
kefahaman terhadap
konsep, prinsip dan
proses perakaunan serta
mengenal pasti tatacara
menyenggara akaun
koperasi dengan betul dan
sistematik.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t

t

t

#FOEBIBSJ
26) 09 13/02/2015
Penolong Bendahari
(5 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
,BLJUBOHBO
Kewangan Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

27)
28)
29)
30)

17 18/02/2015
26 27/08/2015
07 08/10/2015
08 09/12/2015
(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS
DAN KLUSTER
KOPERASI

4.

CT(D) P234

OBJEKTIF

t

Bengkel e-Niaga
Peringkat Peningkatan

t

Kluster Koperasi: Kecil


dan Sederhana
t

5.

CA(L) W21

t

Pengurusan
Kewangan Koperasi
(Wajib 2)

.FNCFSJLFGBIBNBO
kaedah menjalankan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan
mengenai teknik-teknik
untuk membangunkan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai strategi
pemasaran perniagaan
atas talian.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

| 89

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 31) 23 26/02/2015


Koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat

t

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan asas
mengenai komputer
dan Internet.

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FMBQJT"OHHPUB
Lembaga Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

+BXBUBOLVBTB"VEJU 35) 10 11/03/2015


Dalaman
36) 05 06/05/2015
37) 04 05/08/2015
1FMBQJT
Jawatankuasa Audit
(2 hari)
Dalaman

32) 24 25/02/2015
33) 26 27/05/2015
34) 29 30/09/2015
(2 hari)

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro
6.

CA(L) WJ1

t

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
(Wajib JAD)

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Latihan I novatif Koperasi Progresif

90 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

7.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS
DAN KLUSTER
KOPERASI
CB(D) P221
t
Teknik Efektif
Pengurusan Rekod
Dan Fail

t

Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

8.

CB(D) W31

t

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
9.

CA(D) W21

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJLBOLFTFEBSBO
t
kepentingan pengurusan
dan penggunaan sistem
t
fail yang baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang teknik
t
menyenggara sistem rekod
dan fail koperasi dengan
teratur.

t

Pengurusan
Kewangan Koperasi
(Wajib 2)

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
,BLJUBOHBO
Perkeranian
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia
Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

38) 17 19/03/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

39) 30 31/03/2015
40) 25 26/05/2015
41) 14 15/09/2015

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

42) 07 08/04/2015
43) 18 19/08/2015
44) 24 25/11/2015

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

Pengurusan Strategik
(Wajib 3)
Peringkat Asas

OBJEKTIF

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t
t

t

Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

(3 hari)

(2 hari)

(2 hari)

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro
10.

CC(D) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
(Wajib 1)
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
t
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang. t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
Anggota Lembaga
Koperasi.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

13 14/04/2015
24 25/02/2015
09 10/03/2015
05 06/05/2015
15 16/06/2015
03 04/08/2015
12 13/10/2015
02 03/11/2015

1FOHVSVT,PQFSBTJ
(2 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

11.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS
DAN KLUSTER
KOPERASI
CT(D) BK212
t
Bengkel Perniagaan
Kedai Maya
(Virtual Mall)
Peringkat Peningkatan

t

Kluster Koperasi:
Mikro, Kecil &
Sederhana
12.

Bicara Profesional

t

OBJEKTIF

.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan
mengenai teknik- teknik
membangunkan kedai
maya (virtual mall).
.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan untuk
mengaplikasikan sistem
4IPQQJOH$BSU

3JTBMBIBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

SASARAN
PESERTA

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi

t

1FSXBLJMBO,PQFSBTJ

t

1FOHVSVT,PQFSBTJ

t

3JTBMBIBLBO
diedarkan
kemudian.

| 91

TARIKH DAN
TEMPOH

53) 14 16/04/2015
54) 06 08/10/2014
(3 hari)

55) 30/04/2015
56) 24/06/2015
(1/2 hari)

13.

CA(L) BK214

t

Pengurusan
Perniagaan Restoran
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana, Kecil
dan Mikro

14.

CB(D) P222

t

Rancangan Perniagaan
Format SKM
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

.FNCFSJQFOHFUBIVBO
berkaitan persediaan
dan keperluan untuk
memulakan perniagaan
restoran.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
awal mengenai
pengurusan, pengendalian
dan pemasaran perniagaan
restoran.

t

.FOFSBOHLBOUFLOJL
membuat Rancangan
Perniagaan mengikut
format SKM.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
untuk menggunakan
idea dan maklumat
peluang perniagaan bagi
menghasilkan strategi
perniagaan yang lebih
berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
"OHHPUB
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi

57) 11 15/05/2015

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

58) 09 11/06/2015
59) 17 19/11/2015

t

1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi

t

"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek

t

6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

t
t
t

t

(5 hari)

(3 hari)

.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
idea dan peluang
perniagaan yang dirancang
itu dapat disampaikan
secara teratur dan
meyakinkan.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

92 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

15.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
CC(D) P122
t
Penyediaan Laporan
Tahunan Koperasi
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

16.

CA(D) WJ1

t

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana, Kecil
dan Mikro
17.

CT(D) P134

t

Pengurusan
Pemprosesan Teks-MS
Word Lanjutan

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
t
berkaitan penyediaan
t
laporan tahunan dengan
lengkap dan teratur.
t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
laporan tahunan koperasi
mengikut peruntukan
undang-undang koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tatacara dan
proses penyediaan laporan
tahunan.

4FUJBVTBIB,PQFSBTJ
"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
,BLJUBOHBO
Pentadbiran
Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

+BXBUBOLVBTB"VEJU 61) 28 29/07/2015


Dalaman
62) 20 21/10/2015
"OHHPUBLPQFSBTJ
(2 hari)

.FSFLBCFOUVLQFMCBHBJ
dokumen pemprosesan
perkataan menggunakan
ciri-ciri tambahan aplikasi
pemprosesan perkataan
Microsoft Word.

"OHHPUB-FNCBHB 63) 25 27/08/2015


Koperasi
(3 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ

Peringkat Peningkatan

t
t
t
t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t
18.

CA(D) P121
Perakaunan
Berkomputer UBS
Peringkat Pertengahan

t

TARIKH DAN
TEMPOH

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
tentang proses
menyimpan dan mengurus t
akaun-akaun koperasi
menggunakan perisian
t
UBS (User Business
System).

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Latihan I novatif Koperasi Progresif

60) 09 11/06/2015
(3 hari)

#FOEBIBSJEBO
64) 01 04/09/2015
Penolong Bendahari
(4 hari)
5FOBHB,FSKB
Kewangan Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

19.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
CC(L) BK512
t
Perniagaan Butik
Kecantikan (spa) dan
Kesihatan
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

20.

CA(D) P122

t

Perakaunan Asas
Menggunakan MS
Excel
Peringkat Pertengahan

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kaedah
pendekatan pengurusan
perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan tentang
potensi perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
rancangan perniagaan
dalam perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.

t

.FNCFSJLBOLFGBIBNBO
tentang proses
membangun, menyimpan
data serta mengurus
transaksi-transaksi
perakaunan koperasi
menggunakan aplikasi MS
Excel.

t

3JTBMBIBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

t

t
t
t
t

t

| 93

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 65) 28/09 01/10/2015


Koperasi.
(4 hari)
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
"OHHPUB,PQFSBTJ
,BLJUBOHBO"HFOTJ
penyelia Koperasi
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

#FOEBIBSJEBO
66) 03 05/11/2015
Penolong Bendahari
(3 hari)
5FOBHBLFSKB
kewangan koperasi

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
21.

Seminar

t

3JTBMBIBLBO
diedarkan
kemudian.

67) 16/12/2015
(1 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 95

MKM CAWANGAN SELATAN

Latihan I novatif Koperasi Progresif

96 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

Bicara Profesional (BP)

OBJEKTIF

t

3JTBMBIBLBOEJFEBSLBO
kemudian.

SASARAN
PESERTA

t

3JTBMBIBLBO
diedarkan
kemudian.

TARIKH DAN
TEMPOH

1)
2)

15/01/2015
13/08/2015
(1/2 hari)

2.

JC(D) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

3.

JC(L) W11

t

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
t
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta t
amalan pengurusan yang
baik.
t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
t
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang. t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
t
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta t
amalan pengurusan yang
baik.
t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
t
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang. t
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
anggota Lembaga
Koperasi.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

26 27/01/2015
25 26/02/2015
16 17/03/2015
20 21/04/2015
11 12/05/2015
08 09/06/2015
03 04/08/2015
02 03/09/2015
30/09 01/10/2015
02 03/11/2015
(2 hari)

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

28 29/01/2015
08 09/02/2015
11 12/02/2015
17 18/02/2015
02 03/03/2015
11 12/03/2015
01 02/04/2015
06 07/04/2015
27 28/04/2015
05 06/05/2015
18 19/05/2015
20 21/05/2015
03 04/06/2015
10 11/08/2015
07 08/09/2015
27 28/09/2015
05 06/10/2015
12 13/10/2015
08 09/11/2015
25 26/11/2015
30/11 01/12/2015
07 08/12/2015
14 15/12/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

4.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
JB(D) W31
t
Pengurusan Strategik
(Wajib 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

5.

JA(D) W21

OBJEKTIF

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.

SASARAN
PESERTA

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

t

1FOHVSVTEBO
Kakitangan Kanan
Koperasi

t

TARIKH DAN
TEMPOH

36) 04 05/02/2015
37) 25 26/05/2015
38) 14 15/12/2015
(2 hari)

1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia koperasi

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

Pengurusan Kewangan
Koperasi

| 97

Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

39) 11 12/ 02/2015


40) 03 04/06/2015
41) 07 08/12/2015
(2 hari)

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro
6.

JA(L) W21

t

Pengurusan Kewangan
Koperasi

Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)

24 25/02/2015
23 24/03/2015
30 31/03/2015
13 14/04/2015
13 14/05/2015
20 21/05/2015
25 26/05/2015
10 11/06/2015
15 16/06/2015
21 22/10/2015
(2 hari)

7.

JT(D) P211

t

Aplikasi Google
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang maklumat di
dalam talian.

t

t
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan teknik-teknik t
pengurusan maklumat
dalam talian secara
t
berkesan dengan Aplikasi
Google.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi

52) 24 26/02/2015
(3 hari)

+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi

t

5FOBHBLFSKB
koperasi

t

"OHHPUBLPQFSBTJ

t

*OEJWJEVZBOH
berminat

Latihan I novatif Koperasi Progresif

98 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

t

8.

JA(D) P111

Membolehkan peserta
t
kefahaman terhadap
proses perakaunan
t
tunai serta tatacara
menyenggara akaun tunai
t
koperasi dengan betul dan
sistematik.
t

Bendahari dan
53) 03 04/03/2015
Penolong Bendahari
(2 hari)
Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Audit
Dalaman
Tenaga Kerja
Kewangan Koperasi

Memberi kefahaman
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit
Dalam Koperasi.
Memberi pendedahan cara
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Jawatankuasa Audit
Dalaman
Pelapis
Jawatankuasa Audit
Dalaman

54) 09 10/03/2015
55) 29 30/09/2015
56) 30/11 01/12/2015

Memberi kefahaman
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
JA(L) WJ1
Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Asas

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro
10.

JB(L) W31

Pengurusan Strategik
(Wajib 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

11.

JA(D) WJ1

t

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil dan
Mikro

1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

Perakaunan Tunai
Koperasi

9.

TARIKH DAN
TEMPOH

t

t
t

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit
Dalam Koperasi.
.FNCFSJQFOEFEBIBODBSB
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

(2 hari)

18 19/03/2015
25 26/03/2015
13 14/04/2015
22 23/04/2015
06 07/05/2015
08 09/06/2015
17 18/08/2015
24 25/08/2015
09 10/09/2015
15 16/11/2015
(2 hari)

+BXBUBOLVBTB"VEJU 67) 07 08/04/2015


Dalaman
68) 14 15/09/2015
Pelapis
(2 hari)
Jawatankuasa Audit
Dalaman

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

12.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
JC(D) BK512
t
Perniagaan Butik
Kecantikan (SPA) dan
Kesihatan
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t

13.

JA(D) BK214

t

Pengurusan
Perniagaan Restoran
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro

14.

JT(D) P121

t

Aplikasi MS Excel
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

t

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan kaedah
pendekatan pengurusan
perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.
.FNCFSJLFGBIBNBOEBO
pengetahuan tentang
potensi perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan penyediaan
rancangan perniagaan
dalam perniagaan butik
kecantikan (spa) dan
kesihatan.

t

.FNCFSJQFOHFUBIVBO
berkaitan persediaan
dan keperluan untuk
memulakan perniagaan
restoran.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
awal mengenai
pengurusan, pengendalian
dan pemasaran
perniagaan restoran.

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang aplikasi lembaran
elektronik MS Excel
.FOFSBOHLBOQFNVEBI
cara menggunakan
lembaran elektronik MS
Excel untuk mengira,
memanipulasi serta
menganalisis data atau
maklumat.

t

t
t
t
t

t
t
t

t

t
t
t

t
t
t

t

| 99

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 69) 20 23/04/2015


Koperasi.
(4 hari)
,BLJUBOHBO,PQFSBTJ
"OHHPUB,PQFSBTJ
,BLJUBOHBO"HFOTJ
penyelia Koperasi
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
"OHHPUB
Koperasi
1FOHVSVTBO,BOBO
dan Tenaga Kerja
Koperasi
1FHBXBJ"HFOTJ
yang menyelia
koperasi

70) 03 06/08/2015
(4 hari)

"OHHPUB-FNCBHB 71) 17 20/08/2015


Koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat
1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

100 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

15.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
JA(D) P121
t
Perakaunan
Berkomputer UBS
Peringkat Pertengahan

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

TARIKH DAN
TEMPOH

.FNCFSJLFGBIBNBO
t
tentang proses
menyimpan dan
t
mengurus akaun-akaun
koperasi menggunakan
t
perisian UBS (User Business
System).

#FOEBIBSJEBO
72) 07 10/09/2015
Penolong Bendahari
(4 hari)
5FOBHB,FSKB
Kewangan Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

.FOFSBOHLBOUFLOJL
membuat Rancangan
Perniagaan mengikut
format SKM.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
untuk menggunakan
idea dan maklumat
peluang perniagaan bagi
menghasilkan strategi
perniagaan yang lebih
berkesan.
.FOFSBOHLBOCBHBJNBOB
idea dan peluang
perniagaan yang
dirancang itu dapat
disampaikan secara teratur
dan meyakinkan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
1FOHVSVT,PQFSBTJ
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
"IMJ+BXBUBOLVBTB
Kecil Projek
6TBIBXBO*OEJWJEV
yang berminat

73) 14 15/09/2015

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
,BLJUBOHBO
Perkeranian
Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi yang
menyelia
Koperasi
*OEJWJEVZBOH
berminat

74) 05 07/10/2015

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
16.

JB(D) P222

t

Rancangan Perniagaan
Format SKM
Peringkat Pertengahan

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

17.

JB(D) P221
Teknik Efektif
Pengurusan Rekod
Dan Fail
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

t

t
t

t
t

.FNCFSJLBOLFTFEBSBO
t
kepentingan pengurusan
dan penggunaan sistem
t
fail yang baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
tentang teknik
t
menyenggara sistem rekod
dan fail koperasi dengan
teratur.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t

(2 hari)

(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

18.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
JT(D) P234
t
BengkeL e-Niaga
Peringkat Peningkatan

t

Kluster Koperasi:
Sederhana dan Kecil
t

OBJEKTIF

.FNCFSJLFGBIBNBO
kaedah menjalankan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
dan pengetahuan
mengenai teknik-teknik
untuk membangunkan
perniagaan dalam talian.
.FNCFSJLFGBIBNBO
mengenai strategi
pemasaran perniagaan
atas talian.

SASARAN
PESERTA

t
t
t
t

t
t
t

t

| 101

TARIKH DAN
TEMPOH

"OHHPUB-FNCBHB 75) 02 05/11/2015


Koperasi
(4 hari)
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FHBXBJKBCBUBO
agensi yang
menyelia koperasi
5FOBHBLFSKB
koperasi
"OHHPUBLPQFSBTJ
*OEJWJEVZBOH
berminat
1SBTZBSBU1FTFSUB
telah mempunyai
pengetahuan asas
mengenai komputer
dan Internet.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 103

MKM CAWANGAN SABAH

Latihan I novatif Koperasi Progresif

104 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

TARIKH DAN
TEMPOH

1.

Bicara Profesional (BP)

t

#SPTVSBLBOEJFEBSLBO
kemudian

t

#SPTVSBLBO
1)
diedarkan kemudian 2)
3)
4)
5)
6)

2.

SC(L) W11

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
Anggota Lembaga
Koperasi.

t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

15/01/2015
24/06/2015
01/08/2015
15/09/2015
21/11/2015
09/12/2015
(1/2 hari)

Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi :
Semua Kluster
t

t
t
t
t

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

20 21/01/2015
(Kota Marudu)
20 21/01/2015
(Semporna)
03 04/02/2015
10 11/02/2015
10 11/03/2015
31/03 01/04/2015
(Tambunan)
31/03 01/04/2015
(Kudat)
21 22/04/2015
28 29/04/2015
06 07/05/2015
26 27/05/2015
(Labuan)
26 27/05/2015
(Kunak)
09 10/06/2015
28 29/07/2015
26 27/08/2015
01 02/09/2015
09 10/09/2015
29 30/09/2015
06 07/10/2015
(Ranau)
06 07/10/2015
(Kuala Penyu)
08 09/10/2015
27 28/10/2015
(Sandakan)
27 28/10/2015
(Tawau)
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

3.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
SC(D) W11
t
Pengurusan dan
Pentadbiran Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
t

4.

SB(D) W31

Pengurusan Strategik
(WAJIB 3)
Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster
5.

SR(L) BK511

t

Pengurusan
Pelancongan Inap
Desa
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Kecil


dan Mikro
6.

SB(L) W31

Pengurusan Strategik
(WAJIB 3)
Peringkat Asas
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

.FNCFSJQFOEFEBIBO
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi serta
amalan pengurusan yang
baik.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
menguruskan koperasi
mengikut undang-undang.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan tugas dan
tanggungjawab sebagai
Anggota Lembaga
Koperasi.

t

Memberi kefahaman
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t
t
t
t

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi
1FNJNQJO1FMBQJT
Koperasi
1FSXBLJMBO,PQFSBTJ
1FOHVSVT,PQFSBTJ

| 105

TARIKH DAN
TEMPOH

30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

26 27/01/2015
02 03/03/2015
13 14/04/2015
27 28/04/2015
18 19/05/2015
03 04/08/2015
24 25/08/2015
07 08/09/2015
05 06/10/2015
19 20/10/2015
(2 hari)

.FNCFSJQFOEFEBIBO
dan pengetahuan kepada
peserta berkaitan peluang
menjalankan perniagaan
inap desa melalui koperasi.
.FNCFSJQFOHFUBIVBO
dan kemahiran
kepada peserta dalam
mengendalikan
perniagaan inap desa.

t
t
t
t

Memberi kefahaman
berkaitan konsep dan
kepentingan pengurusan
secara strategik dalam
pengurusan dan
pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik teknik
analisis, pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

t

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

40)
41)
42)
43)
44)

28 29/01/2015
04 05/03/2015
20 21/05/2015
05 06/08/2015
21 22/10/2015

"OHHPUB-FNCBHB
"OHHPUBLPQFSBTJ
1FOHVSVTLPQFSBTJ
1FHBXBJKBCBUBO
agensi kerajaan
yang menyelia
koperasi
6TBIBXBOJOEJWJEV
yang berminat

45) 02 06/02/2015
46) 18 22/05/2015

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

47)
48)
49)
50)
51)

(2 hari)

(5 hari)

05 06/02/2015
12 13/03/2015
23 24/04/2015
30 31/07/2015
03 04/09/2015
(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

106 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

7.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
ST(D) P131

OBJEKTIF

Dokumentasi Koperasi
Berkomputer (MS
Word)
Peringkat Asas

Membolehkan peserta
menggunakan komputer
peribadi dengan pakej
pemprosesan teks MS
Word bagi menjalankan
kerja-kerja penyediaan
dokumen di koperasi

Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro
8.

SB(L) BK215

t

Pengurusan Kedai
Runcit Moden

t

Peringkat Asas

SASARAN
PESERTA

Anggota Lembaga
Koperasi

Jawatankuasa Kecil
Koperasi

Juruaudit Dalaman
Koperasi

Kakitangan Koperasi

Anggota Koperasi

Individu yang
berminat untuk
menjadi usahawan

.FNBIBNJUBUBDBSB
t
perniagaan dalam bidang
kedai runcit moden.
t
.FNCFSJQFOEFEBIBO
kepada kaedah niaga kedai
runcit moden terkini.
t

Kluster Koperasi: Kecil


dan Mikro

t

t
9.

SA(D) W21

Pengurusan
Kewangan Koperasi

TARIKH DAN
TEMPOH

52) 09 11/02/2015
(2 hari)

"OHHPUB-FNCBHB
53) 10 12/02/2015
Koperasi
(3 hari)
1FOHVSVTEBO
kakitangan kedai
runcit
"OHHPUB,PQFSBTJ
Jawatankuasa Audit
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
Agensi Kerajaan yang
menyelia koperasi
*OEJWJEV6TBIBXBO
yang berminat

t
Memberi kefahaman
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

Anggota Lembaga
Koperasi
Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

54) 23 24/02/2015
55) 11 12/05/2015
56) 14 15/09/2015

.FNCFSJQFOEFEBIBO
t
berkaitan teknik-teknik
untuk mengurus
t
mesyuarat agung koperasi
dengan cekap dan
t
berkesan.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

57) 23 25/02/2015
58) 10 12/08/2015

(2 hari)

Peringkat Kursus: Asas


Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil Dan
Mikro
10.

SC(D) P111

t

Panduan Pengurusan
Mesyuarat Agung
Koperasi
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

t

.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan prosedur dan
peruntukan undangundang berkaitan
pengurusan mesyuarat
agung koperasi.
.FNCFSJLFGBIBNBO
berkaitan kepentingan
mengadakan mesyuarat
agung tahunan koperasi.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman
+BXBUBOLVBTB,FDJM
Koperasi

t

1FHBXBJ"HFOTJ
Kerajaan Yang
Menyelia Koperasi

t

"OHHPUB,PQFSBTJ

(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

11.

SA(L) P133

OBJEKTIF

Klinik Akaun Koperasi


Peringkat Pertengahan

12.

Memberi kefahaman
terhadap konsep, prinsip
dan proses perakaunan
serta mengenal pasti
tatacara penyelenggaraan
akaun koperasi dengan
teratur dan sistematik.

SASARAN
PESERTA

| 107

TARIKH DAN
TEMPOH

Bendahari dan
59) 14 17/04/2015
Penolong Bendahari 60) 01 04/09/2015

Kakitangan
Kewangan Koperasi

Pegawai agensi
yang menyelia
koperasi

(4 hari)

Kluster Koperasi: Kecil


dan Mikro

Menyiapkan segala rekod


perakaunan dan penyata
kewangan untuk tujuan
pengauditan luar.

SA(L) W21

t
Memberi kefahaman
terhadap kaedah bagi
menilai prestasi koperasi
t
dan mengurus modal kerja
koperasi dengan berkesan.

Anggota Lembaga
Koperasi
Pelapis Anggota
Lembaga Koperasi

61) 17 18/03/2015
62) 03 04/06/2015
63) 29 30/09/2015

Memberi kefahaman
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
Memberi pendedahan cara
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Jawatankuasa Audit
Dalaman
Pelapis
Jawatankuasa Audit
Dalaman

64) 24 25/03/2015
65) 21 22/09/2015

.FNBIBNJUBUBDBSB
perniagaan dalam bidang
kedai runcit moden.

"OHHPUB-FNCBHB
Koperasi

66) 06 08/04/2015

Pengurusan
Kewangan Koperasi

(2 hari)

Peringkat Kursus: Asas


Kluster Koperasi: Besar,
Sederhana, Kecil Dan
Mikro
13.

SA(L) WJ1

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro
14.

SB(D) BK215

t

Pengurusan Kedai
Runcit Moden

t

Peringkat Asas
Kluster Koperasi: Kecil
dan Mikro

t

t
.FNCFSJQFOEFEBIBO
kepada kaedah niaga kedai
runcit moden terkini.
t

1FOHVSVTEBO
kakitangan kedai
runcit

t

1FHBXBJ+BCBUBO
/ Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi

t

*OEJWJEV6TBIBXBO
yang berminat

(2 hari)

(3 hari)

"OHHPUB,PQFSBTJ
Jawatankuasa Audit
Dalaman Koperasi

Latihan I novatif Koperasi Progresif

108 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015


BIL.

15.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
ST(D) P133
t
Aplikasi Ms Excel
Dalam Pengurusan
Data
Koperasi

16.

OBJEKTIF

Mempelajari teknik-teknik
penggunaan perisian MS
Excel untuk merekodkan
dan menganalisis data
koperasi dengan lebih
berkesan.

SASARAN
PESERTA

t
t
t

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Sederhana dan Kecil

SA(D) WJ1

Tatacara Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi
Peringkat Kursus: Asas

Kluster Koperasi: Besar,


Sederhana, Kecil dan
Mikro

TARIKH DAN
TEMPOH

Anggota Lembaga
67) 06 08/04/2015
Koperasi
(3 hari)
Jawatankuasa Audit
Dalaman Koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai Jabatan
/ Agensi yang
menyelia koperasi
Kakitangan Koperasi

Memberi kefahaman
t
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
t
Jawatankuasa Audit Dalam
Koperasi.
Memberi pendedahan cara
melaksanakan kerja audit
dalaman menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Jawatankuasa Audit
Dalaman
Pelapis
Jawatankuasa Audit
Dalaman

68) 20 21/04/2015
69) 29 30/07/2015
(2 hari)

17.

Seminar

t

#SPTVFSBLBOEJFEBSLBO
kemudian

t

#SPTVSBLBO
70) 13 14/05/2014
diedarkan kemudian
(2 hari)

18.

SS(L) BK612

t

.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai aspek
pengurusan pelaburan
dan perundangan dalam
industri hartanah.
.FNCFSJQFOEFEBIBO
mengenai peluang
pelaburan dalam industri
hartanah.

t

"OHHPUB-FNCBHB 71) 08 10/06/2015


Koperasi
(3 hari)
1FOHVSVTEBO
kakitangan kanan
+BXBUBOLVBTB"VEJU
Dalaman Koperasi
1FHBXBJ+BCBUBO
/ Agensi Kerajaan
yang menyelia
koperasi
*OEJWJEV6TBIBXBO
yang berminat

Pelaburan dan
Pengurusan Hartanah
Peringkat Asas

t

Kluster Koperasi: Besar


dan Sederhana

t
t
t

t
19.

SA(D) P112
Perakaunan Asas
(Bendahari, JAD dan
ALK)
Peringkat: Asas
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Memberi peserta
kefahaman terhadap
konsep, prinsip dan
proses perakaunan serta
mengenal pasti tatacara
menyenggara akaun
koperasi dengan betul dan
sistematik.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

t
t
t
t

Bendahari &
72) 03 07/08/2015
Penolong Bendahari
(5 hari)
Jawatankuasa Audit
Dalaman
Kakitangan
Kewangan Koperasi
Pegawai Agensi
yang menyelia
koperasi

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

20.

KOD, NAMA,
PERINGKAT KURSUS/
PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI
ST(D) P233
t
Pengurusan
Pemasaran Online

Peringkat Peningkatan
Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

SASARAN
PESERTA

Memberikan kefahaman
t
bagaimana pemasaran
melalui Internet dijalankan. t
Memberikan pendedahan
tentang teknik-teknik
t
pemasaran yang boleh
dilaksanakan di Internet.
t

t
21.

SA(D) P131
Penyediaan Penyata
Kewangan Koperasi
Peringkat Pertengahan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil dan
Mikro

Menyediakan penyata
kewangan tahunan
koperasi dengan lengkap
dan teratur.

t
t

| 109

TARIKH DAN
TEMPOH

Anggota Lembaga
73) 07 09/09/2015
Koperasi
(3 hari)
Jawatankuasa Audit
Dalaman Koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai Jabatan
/ Agensi yang
menyelia koperasi
Kakitangan Koperasi
Bendahari dan
74) 19 23/10/2015
Penolong Bendahari
(5 hari)
Kakitangan
Kewangan Koperasi

Pegawai agensi
yang menyelia
koperasi

Jawatankuasa Audit
Dalaman Koperasi

Individu/ usahawan
yang berminat

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

| 111

MKM CAWANGAN SARAWAK

Latihan I novatif Koperasi Progresif

112 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

1.

Bicara Profesional
(BP)

OBJEKTIF

SASARAN PESERTA

Brosur akan diedarkan


kemudian.

Brosur akan
diedarkan
kemudian.

TARIKH DAN TEMPOH

1.
2.
3.
4.
5.
6.

08/01/2015
15/01/2015
08/05/2015
16/06/2015
23/10/2015
20/11/2015

(1/2 hari)
2.

QC(D) W11

Pengurusan dan
Pentadbiran
Koperasi (Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

3.

QC(L) W11

Pengurusan dan
Pentadbiran
Koperasi (Wajib 1)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

Memberi pendedahan
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi
serta amalan
pengurusan yang
baik.
Memberi kefahaman
berkaitan
kepentingan
menguruskan
koperasi mengikut
undang-undang.
Memberi kefahaman
berkaitan tugas dan
tanggungjawab
sebagai anggota
Lembaga Koperasi.

Memberi pendedahan
berkaitan ciri-ciri
pentadbiran koperasi
serta amalan
pengurusan yang
baik.
Memberi kefahaman
berkaitan
kepentingan
menguruskan
koperasi mengikut
undang-undang.
Memberi kefahaman
berkaitan tugas dan
tanggungjawab
sebagai anggota
Lembaga Koperasi.

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pemimpin Pelapis
Koperasi
Perwakilan Koperasi
Pengurus Koperasi

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

19 20/01/2015
09 10/02/2015
02 03/03/2015
30 31/03/2015
13 14/04/2015
11 12/05/2015
08 09/06/2015
27 28/07/2015
17 18/08/2015
14 15/09/2015
05 06/10/2015
26 27/10/2015
23 24/11/2015

(2 hari)

Anggota Lembaga
Koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pemimpin Pelapis
Koperasi
Perwakilan Koperasi
Pengurus Koperasi

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

27 28/01/2015
23 24/02/2015
24 25/02/2015
10 11/03/2015
24 25/03/2015
07 08/04/2015
28 29/04/2015
05 06/05/2015
26 27/05/2015
09 10/06/2015
28 29/07/2015
04 05/08/2015
25 26/08/2015
02 03/09/2015
29 30/09/2015
06 07/10/2015
20 21/10/2015
03 04/11/2015
17 18/11/2015
01 02/12/2015

(2 hari)

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

4.

QB(L) W31

Pengurusan
Strategik (Wajib 3)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

QB(D) W31

Pengurusan
Strategik (Wajib 3)

OBJEKTIF

5.

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

QT(D) P123

Penghasilan
Video Korporat
Menggunakan
Movie Maker

6.

Peringkat
Pertengahan

Kluster Koperasi:
Mikro, Kecil dan
Sederhana

SASARAN PESERTA

| 113

TARIKH DAN TEMPOH

Memberi kefahaman
berkaitan konsep
dan kepentingan

pengurusan secara
strategik dalam
pengurusan dan

pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik
teknik analisis,
pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

40. 27 28/01/2015
41. 25 26/02/2015
42. 26 27/05/2015

Memberi kefahaman
berkaitan konsep
dan kepentingan

pengurusan secara
strategik dalam
pengurusan dan

pentadbiran koperasi.
Memberi pendedahan
berkaitan teknik
teknik analisis,
pemilihan dan
kawalan pengurusan
strategik.

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus dan
Kakitangan Kanan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
Agensi yang
menyelia koperasi

43. 02 03/02/2015
44. 24 25/08/2015

Memberi kefahaman
mengenai
persembahan
korporat koperasi
yang berkesan.
Memberi kefahaman
dan pengetahuan
mengenai teknikteknik membangun
persembahan
korporat
menggunakan
aplikasi Windows
Movie Maker.

Anggota Lembaga 45. 09 11/02/2015


Koperasi
46. 05 07/05/2015
Jawatankuasa Audit
Dalaman koperasi
(3 hari)
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

(2 hari)

(2 hari)

Prasyarat : Peserta
telah mempunyai
pengetahuan
asas mengenai
komputer.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

114 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

7.

QA(L) W21

Pengurusan
Kewangan Koperasi
(Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana,
Kecil dan Mikro
QA(D) WJ1

8.

9.

10.

Tatacara
Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi (Wajib
JAD)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana,
Kecil dan Mikro

QA(D) W21

Pengurusan
Kewangan Koperasi
(Wajib 2)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana,
Kecil dan Mikro

QB(L) BK215

Pengurusan Kedai
Runcit Moden

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Sederhana dan
Besar

OBJEKTIF

SASARAN PESERTA

TARIKH DAN TEMPOH

Memberi kefahaman
terhadap kaedah
bagi menilai prestasi
koperasi dan
mengurus modal
kerja koperasi dengan
berkesan.

Anggota Lembaga
Koperasi
Anggota Koperasi

Memberi kefahaman
berkaitan peranan
dan tanggungjawab

Jawatankuasa Audit
Dalam Koperasi.
Memberi pendedahan
cara melaksanakan
kerja audit dalaman
menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Jawatankuasa Audit 50. 23 24/02/2015


Dalaman
51. 24 25/03/2015
Anggota koperasi
52. 19 20/10/2015

Memberi kefahaman
terhadap kaedah
bagi menilai prestasi
koperasi dan
mengurus modal
kerja koperasi dengan
berkesan.

Anggota Lembaga
Koperasi
Anggota Koperasi

Memberi kefahaman
berkaitan tatacara
pengurusan
perniagaan kedai
runcit moden
berkaitan pengurusan
perniagaan stesen
minyak.
Memberi pendedahan
kepada peserta
peluang dan potensi
perniagaan runcit.
Memberi pendedahan
aspek operasi
perniagaan runcit.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

47. 10 11/02/2015
48. 05 06/05/2015
49. 08 09/09/2015
(2 hari)

(2 hari)

53. 09 10/03/2015
54. 03 04/08/2015
(2 hari)

Anggota Lembaga 55. 07 10/04/2015


Koperasi
Pengurus/Penyelia (4 hari)
dan Kakitangan
Kanan Koperasi
Anggota
Jawatankuasa Kecil
Projek
Usahawan/Individu
yang berminat

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

11.

QB(D) P111

Bengkel
Pengurusan
Rantaian Bekalan
Perniagaan
Koperasi

12.

OBJEKTIF

Peringkat
Pertengahan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

QA(D) BK112

Peluang Perniagaan
Ar-Rahnu

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Besar dan
Sederhana

13.

QC(L) P111

Panduan
Pengurusan
Mesyuarat Agung
Koperasi

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

SASARAN PESERTA

Memberi kefahaman
tentang konsep
dan kepentingan
pengurusan rantaian
bekalan.
Menerangkan proses
dan kelebihan amalan
pengurusan rantaian
bekalan
dalam perniagaan
koperasi.
Memberi peluang
membentuk jaringan
strategik antara
koperasi.

Memberi kefahaman
terhadap konsep,
potensi dan peluang
perniagaan sistem
pajak gadai Islam (ArRahnu) dalam koperasi.
Memberi pendedahan
mengenai kaedah
pelaksanaan Ar-Rahnu
dalam koperasi.

Memberi pendedahan
berkaitan teknik-teknik
untuk mengurus
mesyuarat agung
koperasi dengan cekap
dan berkesan
Memberi kefahaman
berkaitan prosedur
dan peruntukan
undang-undang
berkaitan pengurusan
mesyuarat agung
koperasi.
Memberi kefahaman
berkaitan kepentingan
mengadakan
mesyuarat agung
tahunan koperasi

Anggota Lembaga
Koperasi
Pengurus/
Kakitangan
Koperasi
Pegawai Jabatan/
agensi kerajaan
yang menyelia
koperasi

| 115

TARIKH DAN TEMPOH

56. 20 22/04/2015
(3 hari)

Anggota Lembaga 57. 18 20/05/2015


Koperasi
Jawatankuasa
(3 hari)
Audit Dalaman
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pengurusan dan
Tenaga Kerja
Koperasi
Pegawai Agensi
yang menyelia
koperasi
Anggota Lembaga 58. 26 28/05/2015
Koperasi
Jawatankuasa
(3 hari)
Audit Dalaman
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai agensi
kerajaan yang
menyelia koperasi
Anggota Koperasi

Latihan I novatif Koperasi Progresif

116 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

14.

QT(D) P333

Pengeditan Imej
Kreatif: Adobe
Photoshop
(Lanjutan)

Peringkat
Peningkatan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

SASARAN PESERTA

Mereka bentuk danmemanipulasi grafik
dengan lebih berkesan
menggunakan perisian
Adobe Photoshop.


QA(L) WJ1

15.

16.

Tatacara
Pengauditan
dan Perakaunan
Koperasi (Wajib
JAD)

Peringkat Asas

Kluster Koperasi:
Besar, Sederhana,
Kecil dan Mikro

QC(L) P121

Kesetiausahaan
Koperasi Berkesan

Peringkat
Pertengahan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

Memberi kefahaman
berkaitan peranan
dan tanggungjawab
Jawatankuasa Audit
Dalam Koperasi.
Memberi pendedahan
cara melaksanakan
kerja audit dalaman
menggunakan
tatacara audit yang
sistematik.

Memberi pendedahan
berkaitan teknik-teknik
kesetiausahaan yang
cekap dan berkesan.
Memberi kefahaman
berkaitan peruntukan
perundangan yang
berkaitan dengan
tanggungjawab
sebagai setiausaha
koperasi.
Mengenal pasti tugas
dan tanggungjawab
sebagai setiausaha
koperasi.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN TEMPOH

Anggota Lembaga 59. 25 27/05/2015


Koperasi
Jawatankuasa Kecil (3 hari)
Koperasi
Kakitangan
Koperasi
Anggota/
Perwakilan
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Usahawan/Individu
yang berminat
Jawatankuasa
Audit Dalaman
Anggota koperasi

60. 09 10/06/2015
61. 03 04/11/2015
(2 hari)

Setiausaha
Koperasi
Anggota Lembaga
Koperasi

62. 25 27/08/2015
63. 08 10/09/2015
(3 hari)

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

17.

QT(L) P333

Pengeditan Imej
Kreatif: Adobe
Photoshop
(Lanjutan)

Peringkat
Peningkatan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

OBJEKTIF

SASARAN PESERTA

Mereka bentuk danmemanipulasi grafik
dengan lebih berkesan
menggunakan perisian
Adobe Photoshop.


18.

19.

Seminar

QT(D) P331

Bengkel Sistem
Pinjaman Koperasi
MS Excel

Peringkat
Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil
dan Mikro

Brosur akan diedarkan


kemudian
Memberi kefahaman
tentang sistem
pinjaman koperasi.
Memberi kefahaman
dan pengetahuan
mengenai teknikteknik untuk
membangunkan
sistem pinjaman
koperasi dengan
menggunakan aplikasi
MS Excel.

20.

QT(L) P126

Persembahan
Berkesan: Microsoft
PowerPoint

Peringkat
Pertengahan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

Memahami dan
mempelajari teknikteknik menghasilkan
suatu persembahan
interaktif yang
berkesan dengan
menggunakan perisian
Microsoft PowerPoint.

| 117

TARIKH DAN TEMPOH

Anggota Lembaga 64. 02 04/09/2015


Koperasi
Jawatankuasa Kecil (3 hari)
Koperasi
Kakitangan
Koperasi
Anggota/
Perwakilan
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Usahawan/Individu
yang berminat
Brosur akan
diedarkan
kemudian

65. 21 22/09/2015
(2 hari)

Anggota Lembaga 66. 28/09


Koperasi
01/10/2015
Jawatankuasa
Audit Dalaman
(4 hari)
koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

Pra syarat: Peserta


mempunyai asas
Ms Excel dari
MKM atau lain-lain
organisasi.

Anggota Lembaga 67. 06 08/10/2015


Koperasi
Jawatankuasa Kecil (3 hari)
Koperasi
Juruaudit Dalaman
Koperasi
Kakitangan
Koperasi
Anggota/
Perwakilan
Koperasi
Usahawan/Individu
yang berminat

Latihan I novatif Koperasi Progresif

118 | Progr a m L a tiha n M aktab K op erasi M alay si a 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

21.

QT(L) P332

Bengkel Sistem
Keanggotaan
Koperasi
-Ms Access

22.

Peringkat
Peningkatan

Kluster Koperasi:
Mikro, Kecil dan
Sederhana

OBJEKTIF

QB(D) P113

Padanan
Pengalaman
Perniagaan

Peringkat
Peningkatan

Kluster Koperasi:
Semua Kluster

Memberi kefahaman
tentang Sistem
Keanggotaan Koperasi.
Memberi kefahaman
dan pengetahuan
teknik-teknik mereka
bentuk pangkalan data
dan membangunkan
sistem keanggotaan
koperasi dengan
menggunakan aplikasi
MS Access.

SASARAN PESERTA

Mengenal pasti aktivitiaktiviti yang dijalankan


oleh koperasi.
Mengaplikasikan
aspek-aspek positif
dan peluang-peluang
perniagaan (rangkaian
perniagaan) yang
dijalankan oleh
koperasi yang dilawati.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

TARIKH DAN TEMPOH

Anggota Lembaga 68. 26 29/10/2015


Koperasi
Jawatankuasa
(4 hari)
Audit Dalaman
koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat

Pra syarat: Peserta


yang telah
mempunyai
pengetahuan asas
menggunakan
aplikasi MS Access.

Anggota Lembaga 69. 09 11/11/2015


Koperasi
Pengurus Koperasi (3 hari)
Kakitangan
Pengurusan
Koperasi
Pegawai/agensi
kerajaan yang
menyelia koperasi
Usahawan/Individu
yang berminat

Program Latihan M aktab K operasi M alaysia 2015

BIL.

KOD, NAMA, PERINGKAT


KURSUS/PROGRAM DAN
KLUSTER KOPERASI

23.

QT(L) P331

Bengkel Sistem
Pinjaman Koperasi
MS Excel

Peringkat
Peningkatan
Kluster Koperasi:
Sederhana, Kecil
dan Mikro

OBJEKTIF

Memberi kefahaman
tentang sistem
pinjaman koperasi.
Memberi kefahaman
dan pengetahuan
mengenai teknikteknik untuk
membangunkan
sistem pinjaman
koperasi dengan
menggunakan aplikasi
MS Excel.

SASARAN PESERTA

| 119

TARIKH DAN TEMPOH

Anggota Lembaga 70. 10 13/11/2015


Koperasi
Jawatankuasa
(4 hari )
Audit Dalaman
koperasi
Jawatankuasa Kecil
Koperasi
Pegawai jabatan/
agensi yang
menyelia koperasi
Tenaga kerja
koperasi
Anggota koperasi
Individu yang
berminat
Pra syarat: Peserta
mempunyai asas
Ms Excel dari
MKM atau lain-lain
organisasi.

Latihan I novatif Koperasi Progresif

Maktab Koperasi Malaysia


103, Jalan Templer, 46700 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-7964 9000 Faks: 03-7957 0434
Emel : mkm@mkm.edu.my
www.mkm.edu.my