-v°æÆæç-TÆæ’h-†o -*-†o-@-ߪ’®˝ ≤ƒy-N’, £æ…-ïÈ®j-† -¶µºèπ◊h-©’

¶µºí∫-´ç-ûª’úø’ Ææ®Ωyç-ûª-®√uN’
éπKç-†-í∫®˝ ≤ƒçÆæ\%-Aéπç, †÷uÆˇ-ô’úË: °æ®Ω´÷-ûª’túø’ ¢Ájèπ◊ç-®∏Ωç™ Öçö«-®ΩE Åçü¿®Ω’
ņ’-èπ◊ç-ö«®Ω’ é¬F ¶µºí∫-´ç-ûª’úø’ °æ®Ω-®Ω÷-°æ¤úø’
鬕öÀd Åçûªö« Öçö«-®ΩE, Ææ®Ωyç-ûª-®√uN’
ÅE vAü¿çúÕ *†o @ߪ’®˝ ≤ƒyN’ Ê°®Ì\Ø√o®Ω’. ñ„ö¸ Né¬Ææ ûª®Ωç-TùÀ ≤˘ï-†uçûÓ
éπKç-†-í∫®˝ Ææ®Ω\Æˇ víıçú˛™ X ´’ü∆s¥-í∫-´ûª
Æ槃h£æ« íÓ≠œe 鬮Ωu-véπ-´’ç™ ¶µ«í∫çí¬ Çߪ’†
NNüµ¿ °æ‹ñ« 鬮Ωu-véπ-´÷™x §ƒ™Ô_E ¶µºèπ◊h-©èπ◊
´÷®Ω_-ü¿-®Ωz†ç î˨»®Ω’. ¶µºí∫-´ç-ûª’úø’, v•£æ«t,
°æ®Ω-´÷-ûª’túø’, ¢√Ææ’-üË´ Ñ Ê°®ΩxFo °®Ω’-´÷∞¡x-¢Ë-†E ÅØ√o®Ω’. ¶µºí∫-´ç-ûª’úø’ Åçûªö«
ÅØËéπ ®Ω÷§ƒ©™ Öçö«-úøE, à ®Ω÷°æç™
éÌL-*Ø√ Ç ≤ƒyN’ éπ%°æ Öçô’ç-ü¿E îÁ§ƒp®Ω’.
´’J í∫’∞¡Ÿx, íÓ°æ¤-®√©’ áçü¿’-éπçúÕ? ÅØË Ææí∫ô’
¶µºèπ◊h-©èπ◊ ÆæçüË£æ«ç ´Ææ’hç-ü¿E ÅØ√o®Ω’. Å®·ûË
Åúø’-í∫-úø’-í∫’Ø√ ´’E-≠œéÀ ñ«c°æéπç îËߪ’-ú≈-EéÀ ÉN
Öçö«-ߪ’-Ø√o®Ω’. ´’çvû√-©ûÓ °æ‹>-≤ƒh®Ω’ 鬕öÀd
´’†ç í∫’∞¡xèπ◊ ¢Á∞«h-´’-Ø√o®Ω’. üË´¤Eo îª÷úø-ö«-EÍé
í∫’úÕéÀ ¢Á∞¡Ÿh-Ø√o-´’E îÁ°æpúøç ´‚®Ω^ûªyç Å´¤-ûª’çü¿E ÅØ√o®Ω’. ®Ω÷§ƒ©’, Ææn™«©’, Ê°®Ω’©’ à¢ÁjØ√
Ç ¶µºí∫-´ç-ûª’E ´÷®Ω’p Öçúø-ü¿E N´-Jç-î√®Ω’.
´’E≠œ Å£æ«ç-鬮Ωç ´©x §ƒ°æ éπ®Ωt©’ îËÆæ÷h ´’Sx

*†o @ߪ’®˝ ≤ƒyN’

´’Sx ïEtÆæ’h, ´’J-ùÀ-Ææ’hç-ö«-úøE Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’.
´’E≠œ ûÁL-¢Áj† ¢√úø’ é¬F ÅA ûÁL-Ní¬ v°æ´JhÆæ÷h §ƒ°æ éπ®Ωt©’ îËÆæ÷h °æ¤†-®Ωb†t §Òçü¿’-ûª’Ø√o-úøE Ö°æüËPçî√®Ω’. ¶µºí∫-¢√-†’E ÖE-éÀE ûÁ©’Ææ’-èπ◊çõ‰ Ñ v°æ´÷ü¿ç Öçúø-ü¿-Ø√o®Ω’. 鬕öÀd
´’E≠œ à °æE-îË-ÆœØ√ ¶µºí∫-´ç-ûª’-EÍé îË®√-©†o
ûª°æ† Öçú≈-©-Ø√o®Ω’.

¶µºèπ◊h-©îË Ææçéπ©p¥ íÓ°æ‹ï
v°æ´- ¢ËC-éπèπ◊ ÆæO’-°æç™ •’üµ¿-¢√®Ωç íÓ¨»-

©™ ´çü¿-™«C ¶µºèπ◊h-©îË Ææçéπ©p íÓ °æ‹ï†’
≤ƒyN’@ E®Ωy-£œ«ç-î √®Ω’. ´·éÓ\öÀ üË´-ûª-©èπ◊
íÓ´÷ûª E©ßª’ç 鬕öÀd ´÷†´ @´-Ø√-üµ∆-®√EéÀ íÓ´¤ v°æüµ∆†ç 鬕öÀd ´÷†´ ´’†’-í∫-úøèπ◊
íÓ°æ‹ï îËߪ÷-©E ≤ƒyN’@ ¶µºèπ◊h-©èπ◊ Ææ÷*çî√®Ω’. íÓ´¤Lo £æ«ûªu îËߪ’-´-ü¿lE îÁ§ƒp®Ω’.
Öü¿ßª’ç ≤ƒyN’éÀ ´’çí∫∞¡ ¢√®·-ü∆u-©ûÓ
≤ƒyí∫ûªç °æL-鬮Ω’. ņç-ûª®Ωç X Æ‘û√-®√-´’îªçvü¿ °®Ω’-´÷∞¡x ≤ƒyN’éÀ Ç®√-üµ¿† 鬮Ωuvéπ´’ç îË°æ-ö«d®Ω’. ¢Ëü¿ Nü∆u-®Ω’n©’, ¢Ëü¿
≤ƒy´·©’ ¢Ëü¿ §ƒ®√-ߪ’ùç î˨»®Ω’. ņçûª®Ωç ÇvûËߪ’ ¢√Ææ’-üË-¢√-î √®Ωu ¢Ë§ƒ®˝ ≤ƒyN’
•%çü¿ç ¢√JîË E®Ωy-£œ«ç-*† ¶µºï-†©’, éîΩh†©’ ¶µºèπ◊h-©†’ N¨Ï-≠æçí¬ Çéπ-ô’d-èπ◊-Ø√o®·. X
´’ü∆s¥-í∫-´ûª ví∫çü∑¿ç†’ ¢√uÆæ °‘®∏Ω °æ‹ï°j °öÀd
¢ËüÓ-éπhçí¬ °æ‹ï©’ E®Ωy-£œ«ç-î √®Ω’. Ñ °æ‹ï™
ú≈éπd®˝ E®Ωt-™«-üËN, ïØ√-®Ωl-Ø˛-È®úÕf, îÁ†o-´’-ØËE
£æ«†tç-ûª-®√´¤, Ö´÷ üËN ü¿ç°æ-ûª’©’ °æ‹ñ«
E®√y-£æ«-èπ◊-©’í¬ ´u´-£æ«-Jç-î √®Ω’. Ñ Çüµ∆u-Atéπ
鬮Ωu-véπ-´÷©’ †çG ¢Ëù’-íÓ-§ƒ-™«-î √-®Ω’u©’, †N’L-éÌçúø ®Ω´’-ù«-î √-®Ω’u©’, v°æî √®Ω 鬮Ωu-ü¿Jz
ûªçÍíúø †´-F-ûª-®√´¤, >™«x °æ¤®Ω v°æ´·-ê’©’
ûªC-ûª-®Ω’©’ §ƒ™Ô_-Ø√o®Ω’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful