You are on page 1of 20

PLC (Programibilni Logički Kontroleri

)
Leder dijagram i instrukcije

Ladder Diagram
PLC Osnovni kurs

1

Leder
Leder dijagram
dijagram

April 2006

• Programski jezik Leder dijagram ((Ladder
Ladder Diagram
Diagram))
prakti
čno predstavlja lestvi
časti ((relejni)
relejni) dijagram u kojem
praktično
lestvičasti
je na grafi
čki na
čin prikazan tok struje u elektri
čnim kolima
grafički
način
električnim
sa elektromehani
čkim relejima. Stanja kontakta u ovakvim
elektromehaničkim
kolima zavise od vrednosti logi
čkih promenljivih (0 ili 1)
logičkih
koje su definisane u programu.
Linija instrukcije

Desna vertikalna linija (-)

Leva vertikalna linija-bus bar(+)

11/10/2009

Rang

2 NORMALNO OTVORENI I NORMALNO ZATVORENI KONTAKTI PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Ako posmatramo izlaze PLC -a. normalno otvoren izlaz bi predstavljao PLC-a. Kod normalno zatvorenog izlaza ima ćemo obrnutu situaciju: p o imaćemo po dovođenju signala kontakti releja ćće e prekinuti spoj. kontakte releja koji ćće e po dovođenju signala izvr šiti spoj (provode izvršiti struju). • Isto tako pojmovi normalno otvoren i normalno zatvoren odnose se i na ulaze PLC -a: normalno otvoren ulaz provodi signal samo kada je PLC-a: kontakt aktiviran (na 1) a normalno zatvoren provodi singal samo kada nije aktiviran (kada je na 0) Normalno otvoren ulaz Normalno zatvoren ulaz 11/10/2009 Normalno zatvoren izlaz Normalno otvoren izlaz .

LOAD i LOAD NOT instrukcije PLC Osnovni kurs • • • April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Prvi uslov kojim po činje bilo koji logi čki blok unutar relejnog dijagrama počinje logički odgovara instrukcijama LOAD ili LOAD NOT.00 ON. uslov izvr šenja izvršenja instrukcije na desnoj strani je ON kada je status kontakta ON. kada je bit 0. Obe instrukcije zahtev aju po zahtevaju jednu liniju u mnemoni čkom kodu. Ograni čenja: nema ograni čenja sem da se koristi kao prva instrukcija od leve Ograničenja: ograničenja ka desnoj stani LOAD instrukcija LOAD NOT instrukcija 11/10/2009 3 . Z a LOAD Za instrukciju (normalno otvoreni kontakt). naredna instrukcija bi će inzvr šena kada biće inzvršena je vrednost bita 0. a za LOAD NOT instrukciju (normalno za tvoreni zatvoreni kontakt). Sa desne strane linija instrukcije mo že se mnemoničkom može koristiti bilo koja izvr šna ((right-hand) right-hand) instrukcija izvršna Kada je jedan od ovih uslova jedini uslov u liniji instrukcije.01 u stanju OFF.

odnosno kada su sva tri kontakta u stanju ON. • Instrukcija na desnoj strani bi će izvr šena odnosno bit 10. AND i AND NOT.AND i AND NOT instrukcije PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Kada se dva ili vi še uslova nalaze redno povezani na jednoj liniji više instrukcije. prvom od njih odgovara instrukcija LOAD ili LOAD NO T.01 u stanju slučaju ON i bit 0. čenja: nema ograni čenja • Ograni Ograničenja: ograničenja 11/10/2009 4 .02 ON.00 u stanju ON. dok ostali pretstavljaju instrukcije AND ili AND NOT. • Slede ći primer prikazuje tri uslova kojima redom odgovaraju instrukcij e Sledeći instrukcije LOAD. NOT. U ovom slu čaju to ćće e se desiti kada je bit 0. bit 0.00 bi će u biće izvršena biće stanju ON samo kada su sva tri uslova koja se nalaze na liniji ispunjena.

ostali uslovi def inišu definišu OR ili OR NOT instrukcije. odnosno ako neki od bitova ima slede će vrednosti: 0.02 ON. OR i OR NOT. čenja • Ograni čenja: nema ograni Ograničenja: ograničenja 11/10/2009 . koje su više postavljene paralelno. ili bit 0.5 OR i OR NOT instrukcije PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Kada se dva ili vi še uslova nalaze na odvojenim linijama. prvo m prvom uslovu odgovara LOAD ili LOAD NOT instrukcija. i koje se u jednom trenutku spajaju. • Slede ći primer segmenta relejnog dijagrama pokazuje tri uslova kojima Sledeći odgovaraju instrukcije LOAD. 0.00 bi će u biće izvršena biće stanju ON samo kada je najmanje jedan od ova tri uslova ispunjen ispunjen.00 treba da bude sledeće ON. • Instrukcija na desnoj strani bi će izvr šena odnosno bit 10.01 ON..

01 biti u stanju OFF kada je status bita 0. odnosno uze će vrednost ON imaće izvršni uzeće kada je status uslova izvr šenja OFF. Instrukcija OUTPUT NOT dovodi do suprotnog rezultata. U slučaju da postoji potreba za dodeljivanje vrednosti svim bitovima jedne reči uz neki uslov to je moguće uraditi samo bit po bit. dok će bit 10. i obrnuto. 11/10/2009 6 . Kada se koristi instrukcija OUTPUT. NOT. Ovu instrukciju nije moguće koristiti za dodeljivanje stanja OFF iliON za više od jednog bita.OUTPUT i OUTPUT NOT instrukcije PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Najjednostavniji na čin za dobijanje rezultata kombinovanja izvr šnih uslova jeste način izvršnih njihovo direktno povezivanje sa instrukcijama OUTPUT i OUTPUT NO T.00 u stanju ON.00 imaće status ON dok god je bit 0.01 ON. ima će status OFF kada je status uslova izvr šenja izvršenja imaće izvršenja OFF. bit 10. Prethodno opisano prikazano je na slede ćem izvršenja sledećem primeru: U primeru na slici. njoj dodeljen bit ćće e biti uklju čen ako je uslov uključen izvr šenja u stanju ON. odnos no bit definisan uz odnosno nju ima će status OFF kada je izvr šni uslov ispunjen. Ograničenja: treba paziti da se instrukcije ne preklapaju po pitanju bita koji se kontroliše.

00 bi će biće upostavljen u stanje ON a bit 10. • U primeru na slici kada je bit 0.7 SET i RESET instrukcije PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Instrukcija menja stanje bita na kome se primenjuje u ON (instru kcija (instrukcija SET) ili u OFF (instrukcija RESET) kada je uslov izvr šenja ON. stanje bita se ne menja (za razliku od slučaju prethodne instrukcije).00 u stanju ON bit 10.01 u stanje OFF i njihovo stanje se ne će promeniti kada bit 0. 11/10/2009 . Ograničenja: ograničenja. neće • Ograni čenja: nema ograni čenja.00 dodje u stanje OFF. U izvršenja slu čaju kada je uslov OFF.

• U primeru na slici.00 promeni u ON stanje bita 10.01 ne promeni u OFF.8 KEEP instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Instrukcija se koristi za odr žavanje statusa bita na koga se održavanje primenjuje na osnovu dva ulaza. kada se stanje bira 0.00 se menja u ON i ostaje takvo sve dok se stanje bira 0. 11/10/2009 . Prvi ulaz menja staje bita u ON kad god je ispunjen uslov iz te linije a drugi u OFF kad je ispunjen uslov iz druge linje instrukcije.00 menja u OFF i ostaje takvo sve dok se stanje bita 0. kada se stanje bita 10.00 ponovo ne promeni u ON itd. Stanje bita se ne men ja menja sve dok se ne promeni neki od ta dva ulaza.

00 promeni u ON stanje bita 200.00 se menja u ON u trajanju od jednog ciklusa. 11/10/2009 . kada se stanje bita 0.01 promeni u ON stanje bira 200.9 ULAZNA (DIFU) i SILAZNA (DIFD) instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Uzlazna (DIFFERENTIATE UP) i silazna (DIFFERENTIATE DOWN) instrukcija menjaju stanje bita u trajanju od jednog ciklusa kada se ispuni uslov koji joj prethodi.01 se menja u OFF u trajanju od jednok ciklusa. U primeru koji sledi. Kada se stanje bita 0.

može korišten brojača tajmera že biti izabrana iz opsega 000 do 127 kod tajmera. Svaki TC broj mo že biti kori šten za definisanje jednog broja ča ili Number). DM a mo že biti zadata i može može kao konstanta. Re Reč ulogu mo že pripadati sektorima IO. može Naj češći i najjednostavniji na čin primene tajmera podrazumeva da je na Najčešći način ovom mestu definisana veli čina koja ima prirodu konstante (ukoliko se veličina po četna vrednost tajmera zadaje kao konstanta potrebno je ispred nje početna staviti znak #) 11/10/2009 10 . HR.1s od postavljene vrednosti do nule ali samo dok je uslov na ON. kada mo že imati vrednosti iz opsega 000.9. AR. Njegova vrednost mo može serije CPM1A i u opsegu 000 do 4095 kod serije CJ1M. Donji deo b loka bloka rezervisan je za prikazivanje po četne vrednosti tajmera č koja ima ovu početne tajmera. LR.0 do 999.TAJMERI – TIM instrukcija PLC Osnovni kurs • • April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Tajmeri su slo žene instrukcije koje imaju zadatak da vremenski odvoje složene dve programske akcije. Promenom stanja uslova u ON tajmer po činje da počinje odbrojava u koracima od 0... Vrednost data u srednjem delu bloka naziva se TC broj ((Timer Timer Counter Number ).

BROJAČI – CNT instrukcija PLC Osnovni kurs Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije April 2006 • Broja č dekrementira zadatu vrednost na svakom ON stanju uslova na Brojač CP liniji (CP – Counter Pulse ). promeni iz OFF u ON vrednost zadate vrednosti broja ča se umanji za brojača jedan. Ispunjenje uslova na R ((reset) reset) liniji postavlja broja č na po četnu brojač početnu vrednost. Svaki put kada se stanje na CP liniji Pulse). CP R 11/10/2009 11 .

HR. W. HR. DM ((CJ1M: CJ1M: IO. H.12 Premeštanje sadržaja reči – MOVE instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • Polazna re č ((Source Source Word čava re č ččiji iji je sadr žaj potrebno reč Word)) ozna označava reč sadržaj premestiti na neku drugu lokaciju. reč 11/10/2009 . D. kada ispred ččetvorocifrenog etvorocifrenog broja koji defini še njenu vrednost. W. • Kada je ispunjen uslov instrukcija MOV(21) sa slike kopira sadr žaj re či sadržaj reči DM100 u re č DM200. stoji simbol # (za definiše BCD) ili & (za decimalnu vrednost). T). AR. DM. Polazna re č premeštamo rečju reč mo že biti bilo koja re č iz sektora IO. CNT. LR. Re č destinacije mo že biti Reč može definisana kao re č iz sektora IO. Lokacija na koju sadr žaj sadržaj preme štamo određena je re čju destinacije ((Destination). A. C. AR. A. T) ili je konstanta. reč D. TIM može reč ((CJ1M: CJ1M: IO. Destination). C. LR. H.

Prvi parametar ove instrukcije predstavlja broj re či memorijskog bloka koji se reči kopira ((Number Number of words ). Drugi parametar je adresa prve re či memorijskog bloka words). C. W. D. 11/10/2009 . W. T). DM. TIM može ((CJ1M: CJ1M: IO. U ovom primeru kopira se deset (#10) re či po čev od re či sa adresom DM100 reči počev reči (dakle od DM100 do DM109) u memorijski blok koji po činje sa re či DM200 (dakle počinje reči od DM200 do DM209). LR. CNT. H. HR. D. Memorijski blok u koji se kopiraju poda ci mo že biti podaci može iz memorijskih zona IO. Memorijski word). T). A. A. LR. C. AR. TIM ((CJ1M: CJ1M: IO.13 Kopiranje jednog bloka reči u drugi – BLOCK TRANSFER instrukcija PLC Osnovni kurs • • • April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Instrukcija XFER(71) kopira sadr žaj jednog memorijskog bloka (jedna ili vi še re či sadržaj više reči u nekoj memorijskoj zoni) u drugi. AR. HR. H. blok koji se kopira mo že biti iz memorijskih zona IO. reči koji se kopira ((First First source word či word)) a poslednji parametar je adresa prve re reči memorijskog bloka u koji se podaci kopiraju ((First First destionation word ). DM. CNT.

5 veće ((CJ1M CJ1M CF005) menja u ON 11/10/2009 . pri ččemu emu se stanje bita P_LT sa adresom 255.. pri ččemu emu se stanje bita P_GT sa adresom 255. mo že biti: nakon slučaju reči može • * jednako emu se stanje bita P_EQ sa adresom 255. nako n poređenja u ovom slu čaju re či DM100 i DM200.14 Poređenje sadržaja dve memorijsko lokacije . • Izlaz.06 ((CJ1M CJ1M CF006) jednako. pri ččemu • • menja u ON * DM100 je manje od DM200.COMPARE instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije • CPM1A i CJ1M: Instrukcija CMP(20) poredi dve re či po ispunjenju reči uslova koji joj prethodi.07 ((CJ1M CJ1M CF007) menja u ON * DM100 je ve će od DM200.

Oba parametra mogu biti iz IO. U primeru na slici pomeraju se svi biti u shift registru koji se sastoji iz reči HR0 i HR1 u levo odn. Ulaz P koristi se za zadavanje takta SFT(10) instrukciji. bit najveće težine u HR0 se pomera na mesto najmanje težine u reči HR1 a bit najveće težine u reči HR1 se nepovratno gubi a svi biti između se pomeraju za jedno mesto u smeru bitova veće težine. HR. Promenom stanja na P liniji iz OFF u ON vrši se pomeranje bitova u levo za jedno mesto. Sve dok se na liniji R ne pojavi stanje OFF instrukcija se ne izvršava. Prvi parametar je početna reč (Starting word) a drugi parametar je završna reč (End word) shift registra. Do novog pomeranja bitova dovodi tek nova promena stanja na P liniji iz OFF u ON. ili ON kada se svi bitovi unutar shift registra postavljaju na 0. ako je stanje na I liniji ON onda se sa desna ubacuje 1 i obrnuto ali prema taktu koji se zadaje sa P linije. A. 11/10/2009 .Pomeranje sadržaja reči za jedan bit u levo – SHIFT REGISTER PLC Osnovni kurs April 2006 15 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Instrukcija SFT(10) koristi se za pomeranje sadržaja između početne i završne reči za po jedan bit u levo odn. Stanje na liniji R može biti OFF kada se instrukcija normalno izvršava prema stanjima na I i P liniji. Ulaz I definiše da li se u shift registar ubacuje 0 ili 1. LR memorijskih zona (CJ1M: IO. W. AR. H). prema bitovima veće težine.

Ovaj parametar može biti iz memorijskih zona IO. Tada je tačan rezultat u reči DM300 koja se posmatra kao DOUBLE. 11/10/2009 . Oba ova parametra mogu biti iz memorijskih zona IO. DM. HR. LR. LR.16 Sabiranje dve BCD vrednosti . Treći parametar (Result word) je adresa gde se smešta rezultat sabiranja. U slučaju prekoračenja opsega (u DM300 staje najviše 9999 jer je u pitanju BCD format) na pr. kada ispred četvorocifrenog broja koji definiše njihovu vrednost stoji simbol # (za BCD). DM. HR. AR.BCD ADD instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Instrukcija ADD(30) koristi se za sabiranje dve BCD vrednosti. AR. U ovom slučaju se u DM300 upisuje 9998 a da bi imali tačan rezultat sabiranja mora se napisati programski kod koji će 1 da upiše u DM301 koristeći keri fleg kao uslov. Prvi parametar (Augend word) ove instrukcije je prvi sabirak u operaciji sabiranja a drugi parametar (Addend word) je drugi sabirak. CNT. 9999+9999=19998 aktivira se keri (Carry) fleg za signalizaciju da je došlo do prekoračenja. TIM ili su konstanta.

Prvi parametar ove instrukcije (Source word) predstavlja adresu reči čiji je sadržaj neki podatak u BCD formatu i koji treba da se predstavi u binarnom formatu. Drugi parametar (Result word) predstavlja adresu reči u koju se smešta rezultat ove operacije odn. podatak u binarnom formatu.Konverzija BCD broja u binarni – BCD TO BINARY PLC Osnovni kurs April 2006 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Instrukcija BIN(23) vrši konverziju broja predstavljenog u BCD formatu u isti taj broj ali predstavljen u binarnom formatu. 11/10/2009 17 .

11/10/2009 .Kraj programa – END instrukcija PLC Osnovni kurs April 2006 18 Leder Leder dijagram dijagram instrukcije instrukcije Instrukcija END(01) je obavezna instrukcija na kraju svakog programa. Bilo koja instrukcija napisana posle ove neće biti izvršena.

Neophodni uslovi za pokretanje instalacije CX-Programmer-a su Microsoft Windows 98 ili novije verzije tog operativnog sistema i personalni računar Pentium ili noviji. Monitor ili Run mod) -komentari unutar programa -simboličke adrese (svaka adresa ima svoje ime) -simblička imena sekcija (svaka sekcija programa ima svoje ime) -komentari (simbola.19 PLC Osnovni kurs April 2006 CX-Programer Podržava sve tipove OMRON-ovih PLC-ova.) -štampanje programa i dokumentacije -konverzija fajlova iz drugih paketa 11/10/2009 . instrukcije u programu itd. CX-Programmer nudi širok spektar pogodnosti za PLC programera u svim fazama rada kao što su: -kreiranje novog programa -čuvanje i editovanje programa -učitavanje programa u PLC i isčitavanje programa iz PLC-a -status programa tokom izvršenja -izmena progama u toku rada PLC-a (on-line edit) -promena moda rada PLC-a (Program. rangova.