yan~NamaUQva-maQaistya-k\ ca È 19 t~ GanaaM kvailakaM dn%vaa vaamahstpirxaopmaRjaumanaaivaQd masaMkuicatM maRdu pT\TM inavaoSya baQnaIyaat\ È na ca va`Nasyaaopir kuyaagdinqamaabaaQkrM ca ÈÈ20ÈÈ na ca ivakoiSakaOYaQao AitisnagQao

Ait$xao ivaYamao vaa kuvaIt yasmaaditsnaohat\ @laodao ,raOxyaacCodao , dunyaasaaWNavatmaa-vaGaYa-Naimait ÈÈ21 ÈÈ t~ va`NaayatnaivaSaoYais~ivaQaao Bavait gaaZ: sama: iSaiqala [it ÈÈ22 pIDyanna$jaao gaaZ:ÊsaaocC\vaasa: iSaiqala: smaRt: È naOva gaaZao na iSaiqala: samaao banQa: p`kIit-t: ÈÈ23 t~isf@kuixakxaava=\xaNaao$iSar:sau gaaZ:ÊSaaKavadnakNakNzmaoZ/mauYkpRYzpaEvaao-draor:

sau sama:Ê AxNaao: sainQaYau ca iSaiqala [it È24 t~ pOi<akM gaaZsqaanao samaM baGnaIyaat\ Ê samasqaanao iSaiqalaM Ê iSaiqalasqaanao naOva evaM SaaoiNatduYTM ca SlaOiYmakM iSaiqalasqaanao samaMÊsamasqaanao gaaZMÊgaaZsqaanao gaaZtrma\ evaM vaatduYTM ca ÈÈ25 t~ pOi<akM Sarid ga`IYmao iWrh\naao baQnaIyaat\ Êr@taopd`utmaPyaovaM ÂSlaOYmakM homantvasantyaaos~hat\ Êvaataopd`utmaPPyaovama\ È evamaByaUha` banQaivapyayaM ca kuyaat\ ÈÈ26 AbaQyamaanaao dMSamaSaktRNakaYzaoplapaMSauSaIt vaatatpp`BaRiva-SaoYaOriBahnyato va`Na:ÊivaivaQavaodnaaopd`utEca

duYTtamaupOit ÊAalapnaadIina caasya ivaSaaoYamaupyaaint ÈÈ29 caUiNa-tM maiqatM BagnaM ivaiSlaYTmaitpaittma\ AisqasnaayauisaraicCnnamaaSau banQaona raohit ÈÈ30 sauKmaovaM va`NaI Saoto sauKM gacCit itYzit sauKM SyyaasanaSqasya ixap`M saMraohit va`Na: ÈÈ31 AbanQyaa:ip<ar@taiBaGaativaYainai ma<a yada Saaofdah pak ragataodvaodnaaiBaBaUta: xaaraignadgQaa: pakat\ p`kuiqatp`SaINa-maaMsaaEca Bavaint ÈÈ32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful