You are on page 1of 1

~~ DeLe Þeer pevceHeef$ekeÀe ~~

Birth-Date
Birth-Time (Ghatipal)
Birth-Place
Kartikadi
Chandra Rasi
Nakshatra
Karan

:
:
:
:
:
:
:

02-11-1956
: Friday
Birth-Day
14:30:00 ( 19:31:29 )
: 23:15:29 ( CP )
Ayanamsa
Mumbai/Khar / India ( 019:05:N, 072:51:E, +05:30 )
2012 - Ashwin
: 2013 - Kartik
Chaitradi
Tula ( R,T )
: Krishna - 15
Tithi
Swati - 2 ( PAY )
: Ayusman
Yoga
Nagara
: 1878
Sake

Lagna Chart

Manglik

Navamsa Chart
Ravi Ketu

1

12

Mang 11 Lagna

Ketu

3

10

2

8

4

Sani
7
6

5

Sukr 12

9
Rahu

11

Chan

Budh
10

7

1
Ravi
Chan
Budh

2

4

3

Sani Rahu
10

Ketu

3

9

9
Rahu

2

8

4

Sani
7
6

5

8

Ravi

Vimshotari Maha Dasa
17-09-1966
17-09-1982
17-09-2001
17-09-2018
17-09-2025
17-09-2045
17-09-2051
17-09-2061
16-09-2068

Male : Annu Mallik

Lagna
Ravi
Chan
Mang
Budh
Guru
Sukr
Sani
Rahu (R)
Ketu (R)

Chan
7

Ravi
Chan
Budh

1

Mang 11
12

Planetary Longitudes
Kumbh 10:48:37 Satatara
Tula
16:39:59 Swati
Tula
12:41:18 Swati
Kumbh 23:10:12 P.bhadra
Tula
10:06:45 Swati
Kanya 00:51:17 U.phalgun
Kanya 08:36:19 U.phalgun
Vrschik 09:08:42 Anuradha
Vrschik 06:36:32 Anuradha
Vrishab 06:36:32 Krittika

Sukr Guru
Budh 6 5

4

10

2 3
Ketu

Guru Sukr

Rahu
Guru
Sani
Budh
Ketu
Sukr
Ravi
Chan
Mang

Sani

Moon Rasi Chart

Mang
11

5 6
Rahu

Chalit Chart
12

8

Mang

Guru Sukr

1

9

Guru

2
3
2
1
2
2
4
2
1
3

Avakhada Chakra
Yoga
Ayusman
Karan
Nagara
Varan
Kshudra
Tatva
Vayu
Vashya
Manav
Varga
Mrig
Yoni
Mahi
Gana
Dev
Yunga
Madhyas
Nadi
Antya

...1...