You are on page 1of 24

B GIO DC V O TO

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG H SPKT TP.HCM

c lp T do Hnh phc

CHNG TRNH GIO DC I HC


Tn chng trnh:

QUN L CNG NGHIP

Trnh o to:

I HC

Ngnh o to:

QUN L CNG NGHIP

M ngnh:
Hnh thc o to:

52510601
Chnh quy

(Ban hnh theo Quyt nh s: ..ngy thng.nm 201 ca Hiu trng


trng i hc S phm K thut Tp. H Ch Minh)
1. THI GIAN O TO:

4 nm

2. I TNG TUYN SINH: Tt nghip THPT (hoc tng ng)


3. THANG IM, QUY TRNH O TO, IU KIN TT NGHIP
- Thang im:

10

- Quy trnh o to:


(Ban

Theo Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy


hnh km theo Quyt nh s 43/2007/Q BGDT ngy
15 thng 8 nm 2007 ca B Gio dc v o to)

- iu kin tt nghip:

+ iu kin chung: Theo qui ch ban hnh theo Quyt nh s 43/2007/Q


BGDT
5. KHI LNG KIN THC TON KHO (tnh bng tn ch)
- 150 Tn ch (khng bao gm khi kin thc GDTC v GDQP-AN)
6. PHN B KHI LNG CC KHI KIN THC
Tn
Kin thc gio dc i cng
L lun chnh tr v Php lut i cng
Khoa hc XH&NV
Anh vn

Tng
56
12
9
9

S tn ch
Bt buc
52
12
5
9

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

T chn
4
4

Page

Tin hc
Ton v KHTN
Khi kin thc chuyn nghip
C s nhm ngnh v ngnh
Chuyn ngnh
Thc tp xng
Thc tp tt nghip
Kha lun tt nghip
Khi kin thc s phm (nu c)
L thuyt
Thc tp s phm

3
23
94
27
53

3
23
82
21
47

4
10

4
10

12
6
6

7. NI DUNG CHNG TRNH


A PHN BT BUC

7.1 Kin thc gio dc i cng (50 tn ch)


7.1.1 L lun chnh tr + php lut i cng v Khoa hc XH & NV
STT
1
2
3
4
5

M hc phn

Tn hc phn

LLCT150105 Nhng nguyn l c bn CN Mc


Lnin
LLCT120314 T tng H Ch Minh
LLCT230214 ng li CM ca CS Vit Nam
INMA
Nhp mn ngnh Qun l cng nghip
130106
GELA220405 Php lut i cng
SCRE220306

Phng php NCKH kinh t


Tng cng

S tn
ch
5
2
3
3 (2+1)

Ghi ch
BB B
BB B
BB B
BB trng

BB B

BB khoa

17

7.1.2 Ngoi ng
STT
1
2
3

M hc phn

Tn hc phn

ENGL130137 Anh vn 1
ENGL230237 Anh vn 2
ENGL330337 Anh vn 3
Tng cng

S tn
ch
3
3
3
9

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Ghi ch
BB trng
BB trng
BB trng

Page

7.1.3 Ton Tin hc Khoa hc T nhin


STT

M hc phn

1
2
3
4

MATH130801
MATH130901

Tn hc phn
Ton cao cp C1
Ton cao cp C2

S tn
ch
3
3
3 (2+1)
2

ADPR131185

Lp trnh Qun l (MS Access)

GCHE220203

Ha i cng B

PHYS120102

Vt l i cng A1

PHYS120202

Vt l i cng A2

MATH130401

Xc sut thng k ng dng

EMET230606

Kinh t lng

LIPR 230706

Ti u ha

Tng cng

Ghi ch
BB trng
BB trng
BB trng
Khoa
chn
Khoa
chn
Khoa
chn
Khoa
chn
Khoa
chn
Khoa
chn

26

7.2 Kin thc gio dc chuyn nghip


7.2.1 Kin thc c s nhm ngnh v ngnh
STT

M hc phn

1
2
3
4
5
6
7

BENG330706
FECO240206
PRAC230407
BLAW230906
FUMA230806
STAT231006
EDDG220120

Tn hc phn
Anh vn thng mi
Kinh t hc i cng
Nguyn l k ton
Lut kinh doanh
Qun tr hc cn bn
Thng k trong kinh doanh
V k thut
Cng

S tn
ch
3
4
3
3
3
3
2
21

Ghi ch
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa

7.2.2.a Kin thc chuyn ngnh (cho cc hc phn l thuyt v th nghim)


STT
1
2
3

M hc phn

Tn hc phn

MAMA340906 Qun tr marketing


MAAC331307 K ton qun tr
FTMA432406 Qun tr ngoi thng

S tn
ch
4
3
3

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Ghi ch
BB khoa
BB khoa
BB Khoa

Page

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRMA330806
PRMA331506
TEMA331406
MARE330206
HRMA331206
QMAN331606
MAIM330406
MAIS440306
STMA430406
PROM430506
FIMA420807
ECOM431006

Qun tr sn xut 1
Qun tr sn xut 2
Qun tr cng ngh
Nghin cu tip th
Qun tr ngun nhn lc
Qun tr cht lng
Qun l bo tr v bo dng CN
H thng thng tin qun l (MIS)
Qun tr chin lc
Qun tr d n cng nghip
Qun tr ti chnh
Thng mi in t
Cng

3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
47

BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa
BB khoa

7.2.2.b Kin thc chuyn ngnh (cc hc phn thc hnh xng, thc tp cng
nghip)
STT

M hc phn

INTE441106

Tn hc phn
Thc tp tt nghip
Cng

S tn
ch
4

Ghi ch
BB
trng

7.2.3 Kho lun tt nghip (hoc thi tt nghip)


STT

M hc phn

IMGR410120
6

Tn hc phn
Kha lun tt nghip QCN/Thi TN
Cng

S tn
ch
10

Ghi ch
BB
trng

10

B PHN T CHN:
1. Kin thc gio dc i cng: (Chn 2 mn trong cc mn: 04 tn ch)

STT M hc phn
1

Tn hc phn

S tn
ch

K nng xy dng k hoch


T duy h thng
K nng thuyt trnh
Nhp mn logic hc
C s vn ha Vit Nam
Nhp mn x hi hc

PLSK320605
SYTH220505
PRSK320705
INLO220405
IVNC320905
INSO321005

THTV220905

Ting Vit thc hnh

2
3
4
5

Ghi ch

2
2
2
2
2

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

2. Kin thc gio dc chuyn nghip


2.1 T chn nhng mn thuc nhm k thut (Nhm A)
(Chn 2 trong cc mn: 06 Tn ch)
STT

M hc phn

CADM230320

2
3

AMAP432225

4
5
6
7

Tn hc phn
ho k thut trn my tnh
(CAD)Auto Cad cn bn

T ng ha qu trnh sn xut
MASI230226 Vt liu hc c s (M ng l
ENMA220126)
ELEN232044 K thut in
GMEN134025 C kh i cng
DITE334029 K thut s
ENIA334125
nh gi tc ng ca mi trng

S tn
ch
3
3
3

Ghi ch
(2+1)

(2+1)

3
3
3
3

2.2 T chn nhng mn thuc nhm Kinh t (Nhm B):


(Chn 03 trong cc mn: 06 Tn ch)
STT

M hc phn

Tn hc phn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ORBE320306
PRAN321106
BCOM320106
SEMA320907
CUSM321006
MARI420107
ADBE430206
PSBU221106
INTB320606

10
11

BCUL320506 Vn ha doanh nghip


LJIT420906 Qun tr sn xut theo lean and Jit

Hnh vi t chc
Lp v phn tch d n
Giao tip trong kinh doanh
Th trng chng khon
Qun tr quan h khch hng
Qun tr ri ro ti chnh
Anh vn thng mi nng cao
Tm l hc kinh doanh
Kinh doanh quc t

S tn
ch
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Ghi ch

(chuyn
t chn
i
cng v
t chn
chuyn
ngnh
nhm B)

2
2

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

8. K HOCH GING DY
Hc k 1:
TT

M HP

Tn hc phn

S TC

MATH130801
GELA220405
PHYS120102
LLCT150105

Ton cao cp C1
Php lut i cng
Vt l i cng A1
Nhng nguyn l c bn CN Mc-Lnin

ADPR131185

INMA130106

3
2
3
5
3 (2+1)
3 (2+1)
19

2
3

Lp trnh Qun l (MS Access)

Nhp mn ngnh QLCN


Tng

M HP
tin
quyt
(nu c)

Hc k 2:
TT

M HP

Tn hc phn

S TC

MATH120901
ENGL130137
FECO240206
LLCT120314
PHYS120202
GCHE220203
MATH130401
PHED110513

Ton cao cp C2
Anh vn 1
Kinh t hc i cng
T tng H Ch Minh
Vt l i cng A2
Ho i cng B
Xc sut thng k ng dng
Gio dc th cht 1
Chn 1 mn trong nhm t chn kin
thc gio dc i cng
Tng

3
3
4
2
3
2
3

22

Tn hc phn

S TC

2
3
4
5
6
7
8
9

M HP
tin
quyt
(nu c)

Hc k 3:
TT

M HP

LLCT230214 ng li cch mng ca CSVN


FUMA230806 Qun tr hc cn bn

3
3

ENGL230237 Anh vn 2

LIPR230706

3
3

Ti u ha

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

M HP
tin
quyt
(nu c)

Page

STAT231006

EDDG220120

PHED110613

Thng k trong kinh doanh


V k thut
Gio dc th cht 2
Chn 1 mn trong nhm t chn kin
thc gio dc i cng
Tng

3
2
2
19

Hc k 4:
TT

M HP

PRAC230407
EMET230606
TEMA321406
SCRE220306
ENGL330337
BLAW220906
PHED130715

2
3
4
5
6
7
8

Tn hc phn

S TC

Nguyn l k ton
Kinh t lng
Qun tr cng ngh
Phng php NCKH kinh t
Anh vn 3
Lut kinh t
Gio dc th cht 3
Chn 1 mn trong nhm t chn A
Tng

M HP
tin
quyt
(nu c)

3
3
3
2
3
3
3
20

Hc k 5:
TT

M HP

BENG330706
MAMA340906
MAAC331307
PRMA330806
QMAN331606

2
3
4
5
6

Tn hc phn

S TC

Anh vn thng mi
Qun tr marketing
K ton qun tr
Qun tr sn xut 1
Qun tr cht lng
Chn 1 mn trong nhm t chn A
Tng

M HP
tin
quyt
(nu c)

3
4
3
3
3
3
19

Hc k 6:
TT

1
2

M HP

Tn hc phn

HRMA331206 Qun tr ngun nhn lc


MAIM320406 Qun l bo tr v bo dng cng

S TC

M HP tin
quyt (nu
c)

3
3

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

3
4
5
6

nghip
MAIS430306 H thng thng tin qun l (MIS)
PRMA331506 Qun tr sn xut 2
MARE320206 Nghin cu tip th
Chn 2 mn trong nhm t chn B
Tng

4
3
3
4
20

MAIS440306

Hc k 7:
TT

M HP

STMA430406
PROM430506
ECOM431006
FIMA430807
FTMA432406

2
3
4
5
6

Tn hc phn

Qun tr chin lc
Qun tr d n cng nghip
Thng mi in t
Qun tr ti chnh
Qun tr ngoi thng
Chn 1 mn trong nhm t chn B
Tng

S TC

M HP
tin
quyt
(nu c)

3
3
3
3
3
2
17

Hc k 8:
TT

1
2

M HP

Tn hc phn

INTE441106 Thc tp tt nghip


IMGR401206 Kha lun TN QCN/Thi TN
Tng

S TC

M HP
tin
quyt
(nu c)

4
10
14

9. M T VN TT NI DUNG V KHI LNG CC HC PHN


9.1 Cc nguyn l c bn ca CN Mc Lnin

S TC:05

9.2 T tng H Ch Minh

S TC:02

9.3 ng li CM ca CS Vit Nam

S TC:03

9.4 Anh vn 1

S TC:03

9.5 Anh vn 2

S TC:03

9.6 Anh vn 3

S TC:03

9.7 Php lut i cng

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp:


- iu kin tin quyt:

2 (2, 0, 4)

- Tm tt ni dung hc phn:

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

- Php lut l h thng quy tc x s mang tnh bt buc chung do Nh Nc ban hnh. Cc
quy nh ca php lut tc ng n tt c mi ngi, n tt c lnh vc. Mt trong nhng
ngha v ca cng dn l sng v lm vic theo php lut
- Hc phn Php lut i cng trang b cho ngi hc nhng kin thc c bn v Nh Nc
v php lut. Ngi hc s c cung cp cc khi nim, thut ng php l cng nh cc kin
thc v cu trc, chc nng ca b my Nh Nc Vit Nam, cc quy nh ca cc ngnh lut
ngi hc c th tham gia vo cc quan h php lut mt cch ch ng, hiu qu.

9.8 Ton cao cp C1

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny bao gm cc kin thc v ma trn, nh thc,
h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect Rn, dng ton phng, php tnh vi phn
hm mt bin v mt s ng dng vo trong kinh t.

9.9 Ton cao cp C2

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt: Ton cao cp C1
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny bao gm cc kin thc v php tnh vi
phn hm nhiu bin, php tnh tch phn hm mt bin ( tch bt nh, tch phn xc
nh, tch phn suy rng), phng trnh vi phn cp 1 & 2. Mt s ng dng kin thc

ton vo trong kinh t.

9.10 Lp trnh qun qun l (MS Access)

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (2, 1, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny trang b cho ngi hc nhng kin thc i t
vic tm hiu cc khi nim v mt h qun tr c s d liu n cc thao tc to lp cc
i tng trong Access. ng thi, mn hc cng trang b cho sinh vin nhng thut ton cn
thit trong lp trnh qun l da trn ngn ng lp trnh VBA. Sau khi hc xong mn hc ny
sinh vin c kh nng xy dng c cc chng trnh qun l mc va phi phc v
cho vic hc tp, nghin cu v cng vic ca mnh.

9.11 Ha i cng B

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt: khng
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny trang b cho sinh vin kin thc c bn v l
thuyt ha i cng. Cung cp cc kin thc v nhit ng lc hc, vn tc phn ng, cn
bng ha hc, cc khi nim v dung dch, cc tnh cht ca cc dung dch v nghin cu v
pin in ha. y chnh l nn tng sinh vin tip thu cc kin thc c s ngnh. Ngoi ra
hc phn cn cung cp kin thc c bn v khoa hc t nhin nhm p ng cho kh nng
hc tp trnh cao hn hoc i hc vn bng hai.

9.12 Vt l i cng A1

S TC:03

9.13 Vt l i cng A2

S TC:03

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

9.14 Xc sut thng k ng dng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt: Ton cao cp C1
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny gii thiu cc kin thc c bn v l
thuyt xc sut v thng k ng dng gm : Bin c ngu nhin, xc sut v cc cng
thc tnh xc sut, bin ngu nhin v lut phn phi xc sut, l thuyt mu, c
lng tham s, kim nh gi thuyt, hi qui v tng quan tuyn tnh.

9.15 Nhp mn ngnh Qun l cng nghip

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn trang b cho sinh vin cc kin thc c bn
nht v ngnh hc Qun l cng nghip cng nh cc hiu bit nht nh v Khoa v
Nh trng. Trang b cho sinh vin mt s phng php hc tp ti bc i hc cng
nh 1 s k nng cn thit cho hc tp v lm vic sau ny.

9.16 Phng php NCKH kinh t

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (1, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Ni dung ch yu ca hc phn l trang b cho sinh vin
cc kin thc c bn v cch thc thc hin mt nghin cu khoa hc t khu ln k
hoch, vit cng s b, cng chi tit n khu hon thnh bo co nghin
cu.

9.17 Kinh t lng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (2, 1, 6)


- iu kin tin quyt: Thng k trong kinh doanh
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc cung cp cho sinh vin nhng kin thc
c bn v phng php lng ha mt m hnh kinh t. Gii thiu mt s k
thut c bn trong vic s dng kinh t lng trong vic nghin cu v phn
tch kinh t. Nhng k thut ny s c minh ha c th nh phn mm
thng k EViews 5.0. Phn mm ny s c minh ha vi cc v d lng vo
cc bui hc hng tun.
9.18 Ti u ha

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (2, 1, 6)


- iu kin tin quyt: Ton C1, C2
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc c m u bng vic gii thiu vi
vn thc t dn n m hnh quy hoch tuyn tnh. Trng tm ca mn hc
l phn trnh by gii thut n hnh cc mc s dng khc nhau. L
thuyt i ngu c trnh by mt cch n gin. Phn ng dng ca quy
hoch tuyn tnh c trnh by sau cng thy s ng dng rng ri ca
quy hoch tuyn tnh.
9.19 Qun tr ngoi thng

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

S TC:03

Page

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3,0, 6)


- iu kin tin quyt:
Tm tt ni dung hc phn
Mn Qun tr ngoi thng cung cp kin thc nghip v ngoi thng, gip ngi
hc c c nhng k thut c bn trong giao dch, mua bn vi nc ngoi. Trang b mt s
thng l, qui c trong thng mi quc t, gip ngi hc nm c ni dung v qui trnh
ca cc phng thc thanh ton quc t Ni chung, mn hc gip ngi hc c th qun
tr qu trnh thc hin hp ng mua bn ngoi thng hiu qu.

9.20 Kinh t hc i cng

S TC:04

- Phn b thi gian hc tp: 4 (4,0, 8)


- iu kin tin quyt:Khng
- Tm tt ni dung hc phn: Mn Kinh t hc i cng cung cp cho sinh vin
chuyn ngnh kinh t nhng nguyn l c bn phn tch hot ng kinh t ang
din ra trong nn kinh t th trng di gc vi m cng nh v m. Vi nhng
kin thc c cung cp t mn hc ny, ngi hc s c ci nhn nng ng v h
thng v cc hot ng kinh t trong thc tin ca nn kinh t th trng c s qun
ly ca nh nc. T , sinh vin c th vn dng cc nguyn l, cc quy lut kinh
t x l tnh hung c th.

9.21 Nguyn l k ton

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3,0, 6)


- iu kin tin quyt: Kinh t hc i cng
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc ny nhm trang b cho sinh vin nhng
kin thc c bn nht v k ton - mt trong nhng cng c qun l kinh t
ca doanh nghip. Sinh vin c trnh by v nhng l thuyt cn bn, mc
tiu ca k ton, i tng ca k ton, nguyn tc v cc phng php k
ton c vn dng cng nh cc bc thc hnh c bn trong 1 chu k k
ton (nh sinh vin c lm quen vi chng t k ton, vi vic nh khon
v ghi chp s sch k ton, lp bo co k ton dng n gin, ).
9.22 Lut kinh t

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: php lut i cng
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc Lut kinh doanh tng bc cung cp
cho ngi hc nhng kin thc nn tng v trit l, bn cht, vai tr v chc
nng ca php lut kinh t i vi mi trng kinh doanh. Mn hc ny cng
s gip cho ngi hc nhn din c mi quan h mt thit gia lut v kinh
t hc. Theo , lut php c c coi l mt yu t to nn chi ph kinh
doanh. Vi ch ch to mt mi trng hc tp t nhng g ang din ra
trong cuc sng hng ngy, mn hc Lut kinh doanh vi mt tp hp cc tnh
hung c tht s cung cp cho ngi hc nhng kin thc nn tng v cc trit
l ca php lut ni chung v lut kinh t ni ring. Cc hc thuyt ny bao
gm hc thuyt v quyn s hu; hc thuyt v quyn t do kinh doanh; l
thuyt v cnh tranh; thuyt chi ph giao dch; hc thuyt php nhn v tnh
chu trch nhim hu hn; l thuyt v u quyn- tc nghip; hc thuyt v t

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

do kh c; hc thuyt v iu chnh thng tin bt cn xng v qun l ri ro;


hc thuyt v l cng bng
9.23 Qun tr hc cn bn

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Vic qun l c hiu qu cng vic ca nhn vin
trong cc t chc l vn chnh yu ca x hi cng nghip ha v chnh
nhng ngi qun l l nhng ngi phi a ra quyt nh v vic s dng
ngun nhn lc, vt liu, cng ngh, v vn. Mn hc ny s khc ho hnh
nh thc t v nhng cng vic m ngi qun l cn lm. Hn na, mn hc
cng s gip ch ra nhng k nng m cc nh qun l phi p dng t
c nhng mc tiu v tiu chun quan trng ra bng cch cung cp
nhng kin thc c bn v mt lot cc ch bao gm hoch nh, t chc,
bin ch, lnh o, thay i v ra quyt nh trong t chc.
9.24 Thng k trong kinh doanh

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(2,1,6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc ny nhm gii thiu thng k hc ng
dng trong kinh doanh thng qua cc bi tp, n ly t thc t kinh doanh
sao cho sau khi hc xong mn hc, sinh vin s bit p dng vo thc t.
Ngoi phn thng k m t, trong sinh vin s lm quen vi cc phng
php thu thp, sp xp, trnh by d liu v.v, cn c mt phn thng k suy
on gip cho sinh vin bit dng cc cng c thng k ra quyt nh
mang tnh nh lng trong kinh doanh nh trc nghim gi thit, hi quy
tuyn tnh, hc tt mn ny, sinh vin cn c nhng hiu bit c bn v
EXCEL v tinh thn lm vic theo nhm.
9.25 V k thut

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: hc phncung cp cho sinh vin nhng quy tc c bn
xy dng bn v k thut bao gm: Cc tiu chun hnh thnh bn v k thut, cc
k thut c bn ca hnh hc ho hnh, cc nguyn tc biu din khng gian hnh
hc, cc php bin i, s hnh thnh giao tip ca cc mt, ..., cc yu t c bn ca
bn v k thut: im, ng, hnh chiu, hnh ct, cc loi bn v chi tit, v lp v
bn v s ng trn c s tiu chun TCVN v ISO.

9.26 Qun tr marketing

S TC:04

- Phn b thi gian hc tp: 4(4,0,8)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Qun tr marketing l mn hc cung cp nhng
kin thc c bn nht v marketing, marketing l g v qu trnh tin hnh hot
ng marketing trong mt n v nh th no. Qu trnh marketing bt u
bng vic phi hiu bit su sc mi trng marketing, nhu cu v c mun
ca ngi tiu dng, trn c s doanh nghip s xy dng mt chin lc

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

marketing hng v khch hng (customer-driven marketing strategy) nhm


cung cp gi tr vt tri cho khch hng. trin khai chin lc marketing
chn, doanh nghip phi c th ha chin lc marketing ca mnh thnh
mt chng trnh marketing lin hp (integrated marketing program) bao gm
cc yu t: chin lc pht trin sn phm (Product strategy), chin lc nh
gi sn phm (Price strategy), chin lc phn phi (Place strategy), chin
lc truyn thng/chiu th (Communication/Promotion strategy).
9.27 K ton qun tr

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: K ton qun tr c chc nng thu thp, x l v
cung cp thng tin cn thit cho nh qun tr thc hin qun tr t chc.
Thng tin ca k ton qun tr l mt trong nhng ngun thng tin ch yu
cho nh qun tr ra quyt nh, iu hnh v kim sot hot ng trong mt t
chc. Mn hc i vo cc ni dung c th ca k ton qun tr nh sau: phn
tch mi quan h chi ph khi lng li nhun, phn tch chi ph phc v
cho vic ra quyt nh kinh doanh, lp k hoch v d ton ngn sch, phn
tch bin ng chi ph sn xut, nh gi trch nhim qun l, s dng k
thut phn tch bin ng nh gi hiu qu cc hot ng trong doanh
nghip
9.28 Anh vn thng mi

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Anh vn 1, 2, 3
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc cng c v pht trin kin thc ng
php, cu trc v t vng vi trng tm l xy dng cu trc cu v on vn
s dng trong giao tip kinh doanh v vit th tn thng mi. Ngoi ra, mn
hc cn cung cp t vng v nhng khi nim c s dng trong cc sch,
bo, tp ch v cc ti liu chuyn ngnh thng mi. Sinh vin s c rn
luyn k nng c hiu v nghe hiu trong mi trng thng mi. Mn hc
c bit ch trng n k nng din t kin, suy ngh, tng trong mi
trng kinh doanh.
9.29 Qun tr sn xut 1

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Khng
- Tm tt ni dung hc phn: Sn xut l mt trong nhng chc nng chnh ca
doanh nghip, l qu trnh to ra sn phm v dch v cung cp cho th trng.
Hc phn qun tr sn xut 1 trang b cho ngi hc nhng kin thc nn tng
v cch thc vn hnh ca mt s h thng sn xut. Ngi hc s c cung
cp cc khi nim, thut ng trong lnh vc sn xut cng nh cc kin thc
v k nng v thit k quy trnh sn xut, tnh ton cc thng s trong h thng
sn xut, ng thi hiu c vai tr v nm bt cng vic ca mt ngi lm
cng tc qun l trong h thng sn xut. y l mn hc thuc kin thc
ngnh, l mn hc tin quyt gip ngi hc c kin thc c s c th lnh
hi cc kin thc cao hn, su hn trong chuyn ngnh qun tr sn xut nh:

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

qun tr sn xut 2, qun tr sn xut theo LEAN v JIT, qun tr chui cung
ng.
9.30 Qun tr sn xut 2
S TC:03
- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)
- iu kin tin quyt: Qun tr sn xut 1
- Tm tt ni dung hc phn: Sn xut l mt trong nhng chc nng chnh ca
doanh nghip, l qu trnh to ra sn phm v dch v cung cp cho th trng. Qun
tr sn xut c vai tr quan trng trong qun tr doanh nghip, nh hng n kt qu
hot ng ca doanh nghip thng qua chi ph sn xut, cht lng sn phm v thi
gian giao hng.
Hc phn qun tr sn xut 2 trang b cho ngi hc nhng kin thc nn tng v
cng tc qun tr sn xut v iu hnh trong doanh nghip. Ngi hc s c cung
cp cc khi nim, thut ng trong lnh vc sn xut cng nh cc kin thc v k
nng v d bo nhu cu sn xut, hoch nh cng sut nh my, nh v doanh
nghip, b tr mt bng, hoch nh tng hp, hoch nh nhu cu nguyn vt liu,
qun l hng tn kho, iu sn xut. y l mn hc thuc kin thc ngnh, gip
ngi hc nm vng l thuyt v vn dng c trong thc tin ti cc doanh nghip
sn xut v cung cp dch v.

9.31 Qun tr cng ngh

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc qun tr cng ngh cung cp cc kin
thc c s gip sinh vin ng dng c khoa hc qun tr vo lnh vc
khai thc, s dng cng ngh phc v k hoch sn xut kinh doanh ca doanh
nghip t hiu qu cao. Qun tr cng ngh c vai tr thc y u t pht
trin cng ngh ca doanh nghip, to ra v kh cnh tranh mnh m nht
trong nn kinh t th trng hin nay v n to nn tng cho s tng trng
kinh t ca doanh nghip.
Hc phn Qun tr cng ngh trang b cho ngi hc nhng kin thc c bn
v cng ngh v kin thc k nng qun tr cng ngh trong doanh nghip
cng nghip.
Hc phn qun tr cng ngh gip cho hc vin c c nhng kin thc v
k nng c bn phn tch nh gi c nng lc cng ngh, qua m la
chn, chuyn giao c cng ngh thch hp phc v cho sn xut kinh doanh
ca doanh nghip t hiu qu cao.
Hc phn qun tr cng ngh cn trang b kin thc, phng php lun v
cng tc qun l cng ngh phc v cho chin lc u t i mi cng ngh
trong doanh nghip.
9.32 Nghin cu tip th

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Khng
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny trang b cho ngi hc nhng kin thc/
k nng v cch thc tin hnh mt d n nghin cu tip th: thit k, thu thp
thng tin, x l s liu, phn tch v din gii; qua , a ra cc thng tin h tr cho
vic ra quyt nh ca nh qun l trc cc vn trong mi trng kinh doanh.
Hng dn ngi hc cch phn tch d liu qua phn mm SPSS.

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

9.33 Qun tr ngun nhn lc

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc cung cp cho sinh vin nhng kin thc
cn bn v nghip v qun tr Nhn s. Thng qua l thuyt kt hp vi tho
lun cc tnh hung, v lm cc bo co thuyt trnh nhm, sinh vin lm quen
vi cng tc qun tr ngun nhn lc ti cc doanh nghip, c bit l doanh
nghip va v nh. Mn hc tp trung nhiu vo phn tch v x l tnh
hung.
9.34 Qun tr cht lng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc nhm khi qut nhng khi nim c bn
v cht lng, qun l cht lng, cc h thng cht lng v cung cp mt s
cng c, k thut trong qun l cht lng thc hin ci tin cht lng
trong cc doanh nghip sn xut v dch v.
9.35 Qun l bo tr v bo dng CN

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny cung cp cho sinh vin nhng kin thc
tng qut v bo tr bo dng, lm tng tc v hiu qu ca qu trnh bo dng,
nng cao nng sut, m bo an ton lao ng, gim thiu hng hc, rc thi cng
nghip ra mi trng.

9.36 H thng thng tin qun l (MIS)

S TC:04

- Phn b thi gian hc tp: 4(4,0,8)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc cn bn, Tin hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny cung cp cho sinh vin nhng kin thc
tng qut v cng ngh thng tin, cc thnh phn v cc lai h thng thng tin, t
c th a ra nhng chin lc ng dng cng ngh thng tin ph hp trong qun
l doanh nghip, nng cao nng lc cnh tranh trong xu hng thi i mi.

9.37 Qun tr chin lc

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc cn bn, Qun tr Marketing, Qun tr ti
chnh
- Tm tt ni dung hc phn: Qun tr chin lc xem xt tnh hnh hot ng
ca doanh nghip, cc vn v lp chin lc v thc thi chin lc theo
quan im ca gim c doanh nghip, cung cp khung tng qut qun l
t chc v cc b phn chc nng. Nhng ai c k hoch ngh nghip m
trch chc v qun l cao cp, ch doanh nghip va v nh, hoc ph trch
cc b phn chc nng s thy mn hc ny hu ch trong vic nng cao hiu
qu ca t chc.
Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

9.38 Qun tr d n cng nghip

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Thng k trong kinh doanh, Qun tr hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: mn hc ny cung cp cc kin thc v k nng
c bn trong qun l d n nh phn tch v la chn d n, hoch nh v lp
tin d n, gim st v kim sot d n, v cc cch tip cn gii quyt cc
vn pht sinh trong qu trnh qun l d n. Ngoi ra, mn hc cng gii
thiu cc phn mm lin quan nhm nng cao hiu qu trong qun l d n.
9.39 K hoch kinh doanh

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn:Mn hc ny trang b cho sinh vin nhng kin thc
v k nng lp k hoch kinh doanh trong doanh nghip. Trn c bn l cung
cp nhng kin thc cn thit SV c th tng hp v thit lp bn k hoch
kinh doanh t m t v hnh thc doanh nghip, xc nh mc tiu kinh doanh,
phn tch th trng, ln k hoch marketing v vn hnh doanh nghip, d kin
vn cn thit v nh gi kh nng sinh li, kh nng hon vn, v cc d bo
hot ng kinh doanh cn thit khc nhm n u c hi lm n hay c th
gim thiu nhng ri ro c th xy ra. Vic thu thp thng tin thc hin k
hoch kinh doanh gip SV nhn dng s lin kt gia cc mn hc trong
chng trnh o to, s phi hp gia cc b phn phng ban trong doanh
nghip, v mi quan h gia l thuyt vi thc tin.
9.40 Qun tr chui cung ng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Qun tr sn xut 1, Qun tr sn xut 2, Marketing cn
bn.
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc gii thiu cc khi nim, nh ngha,
quan im, gi tr, mc ch, phng php, v cc k thut, cng ngh thit k
& xy dng h thng qun l chui cung ng ngi hc c c ci nhn
tng qut trc khi i vo chuyn su. im trng yu y l gip sinh vin
c ci nhn mi, hiu qun l chui cung ng nh mt ngh chuyn mn & c
vai tr rt quan trng trong giai on pht trin kinh t hin nay.
9.41 Qun tr ti chnh

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3,0,6)


- iu kin tin quyt: Nguyn l k ton
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc ny trang b cho sinh vin nhng khi
nim, nguyn tc v k thut c bn ca qun tr ti chnh v ng dng nhng
nguyn tc ny trong vic ra quyt nh ca gim c ti chnh: quyt nh
u t, ti tr v c tc. Sinh vin c lm quen vi nhng vn chnh m
mt gim c ti chnh phi i din trong cng ty. Nhng ch chnh bao
gm: s bt cn xng v thng tin, vn i din, phn tch im ha vn, ra

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

quyt nh u t trong iu kin quc t ha, cu trc vn, nh gi doanh


nghip, huy ng vn, qun tr vn lu ng v lp k hoch ti chnh.
9.42 Qun tr sn xut theo Lean and Jit

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt: Qun tr sn xut 2
- Tm tt ni dung hc phn: Tit kim chi ph, ti u ha s dng ngun lc nhm
qun l sn xut hiu qu, m bo cht lng lun l mc tiu phn u ca cc
doanh nghip. Qun tr sn xut theo LEAN v qun tr sn xut theo JIT l nhng
phng php qun tr hin i nhm tinh gn sn xut v gia tng hiu qu kinh
doanh. Hai trit l ny c xy dng bi Cng ty Toyota nhm a ra m hnh qun
l sn xut hng n gim ti a chi ph trong sn xut thng qua vic loi b cc
lng ph, thc hin h thng sn xut linh hot, hn ch s gin on trong sn xut,
gim thi gian hiu chnh v thi gian gia cng v ti thiu ha hng tn kho. H
thng qun l sn xut theo JIT ch trng xy dng h thng cn bng thng qua
nguyn l ch cung cp cc n v sn phm vi lng cn thit trong thi gian cn
thit. Sau , m hnh sn xut theo LEAN ra i tp trung vo vic loi b cc
lng ph trong qu trnh vn hnh h thng sn xut JIT nhm rt ngn thi gian t
khi nhn c n hng cho n khi giao sn phm cho khch hng.
y l mn hc thuc kin thc ngnh, gip ngi hc nm vng l thuyt v vn
dng c trong thc tin ti cc doanh nghip sn xut v cung cp dch v.

9.43 Thng mi in t

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3(3, 0, 6)


- iu kin tin quyt: Qun tr hc, marketing cn bn, marketing cng nghip, tin
hc cn bn

- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny cung cp cho sinh vin nhng kin thc
tng qut v thng mi in t, cch ng dng v trin khai d n v thng mi
in t, t c th p dng a ra nhng chin lc thng mi in t ph hp
trong doanh nghip, nm c phng thc trin khai hiu qu nht nhm nng cao
nng lc cnh tranh trong thi i k thut s.

9.44 K nng xy dng k hoch

S TC:02

9.45 T duy h thng

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn T duy h thng gii thiu cho sinh
vin nhng kin thc cn bn v Tng quan h thng; T duy sng, hc tp
v lm vic hiu qu hn; Phng php lun t duy h thng; Cc phng
php t duy v tm kim gii php sng to.
9.46 Ting Vit thc hnh S

TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny gii thiu sinh vin nhng c im
c bn ca ting Vit,nhng kiu sai v chnh t, t, cu trong ting Vit v cch
khc phc, nhng phong cch ngn ng chc nng ting Vit.

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

9.47 K nng thuyt trnh

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: To ra mt bi thuyt trnh l mt ngh thut. Hu
ht mi ngi u tri qua s lng tng trong qa trnh thuyt trnh. c mt
bi thuyt trnh mt cch chuyn nghip h cn c cc k nng thuyt trnh
thng qua cc kha o to. K nng thuyt trnh l trnh by gii thch v gii
thiu mt vn . Trong phi vn dng cch ni chuyn cho hp logic vi
cc vn cn thuyt trnh. Vi cc k nng trnh by tt l cn thit tr
thnh mt ngi thuyt trnh thnh cng.
9.48 Nhp mn Logic hc

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Ni dung hc phn bao gm cc hot ng khi
qut, tru tng ha s vt thnh nhng khi nim chung nht c tnh cht
nh danh mt lp s vt c con ngi tri nhn bng nhng l tnh n
nht, con ngi qua ni kt cc khi nim, t xc lp v mt l lun c
tnh cht phn on cc mi quan h suy tng c ph hp hoc khng ph
hp vi hin thc khch quan, ni cch khc ta xc lp mi quan h gia cc
khi nim bng nhng phn on ng hoc sai. T nhng phn on, con
ngi c th kin to mt suy lun v suy lun chnh l hnh thc ca t duy
nhm rt ra phn on mi t mt hay nhiu phn on c. Suy lun gip
sinh vin phn bit c tnh chn tht ca lp lun cng nh c th nhn thc
c u l ngy bin ca qu trnh l lun.
9.49 C s vn ha Vit Nam

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny gip sinh vin nhn thc c khi
nim vn ha, c trng ca su vng vn ha Vit Nam. Sinh vin c tham
kho v nghin cu cc tiu ch hnh thnh cc vng vn ha Vit Nam. Trn
c s , sinh vin nhn din c nn vn ha dn tc.
9.50 Nhp mn x hi hc

S TC:02

9.51 ho k thut trn my tnh (CAD)

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (2, 1, 6)


- iu kin tin quyt:
V k thut
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn trang b cho ngi hc nhng kin thc c
bn v phng php xy dng bn v trn phn mm Autocad, bao gm phng
php s dng cc tp lnh 2D ca phn mm, cc bc thit lp v hon thin bn v
thit k 2D. Cung cp cho ngi hc phng php s dng lnh nhm thit lp
nhanh v y cc thng s k thut ca mt bn v k thut hon chnh, to cho
ngi hc nh hng ng dng ngay vo yu cu thc t. y l phn hc phn

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

chuyn su v bn v k thut gip ngi hc nhn thc c cc mt tc ng v


tm quan trng ca n trong k thut hon thin mt bn v hay mt cm bn v
trong lnh vc thit k v ch to.

9.52 T ng ha qu trnh sn xut

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
iu khin t ng
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn cung cp cho sinh vin kin thc v nguyn
l lm vic ca cc phn t v h thng iu khin kh nn, in - kh nn. Gii thiu
nguyn tc c bn thit k mch iu khin kh nn, in - kh nn. Cc kin thc
v phng tin t ng ho ca cc lnh vc sau: iu khin; cp phi; kim tra.
Cung cp mt s khi nim c bn v dy chuyn sn xut v dy chuyn lp rp t
ng ho.

9.53 Vt liu hc c s

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (2, 1, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn cung cp cho sinh vin
+ Kin thc chung v cu to kim loi v hp kim, vt liu kim loi trong ch to c
kh v cc kin thc c bn trong nhit luyn cc vt liu kim loi bo m c
tnh lm vic. Cung cp kin thc c bn v cu to, tnh cht s dng cc vt liu
polime, cht do, vt liu composite, cao su, vt liu keo, v.v.
+ Th nghim vt liu hc trang b cho sinh vin cc kin thc v k nng c th
kim tra c tnh c, l, ha, ca v t li u bng cc thit b o lng hi n i.

9.54 K thut in

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn dnh cho sinh vin khng chuyn ngnh in,
nhm cung cp cc kin thc c bn v mch in, cch tnh ton mch in, nguyn
l cu to, tnh nng v ng dng cc loi my in c bn; cung cp khi qut v o
lng cc i lng in. Trn c s c th hiu c cc my in, kh c in
thng gp trong sn xut v i sng.

9.55 K thut in t

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn dnh cho sinh vin khng chuyn ngnh in,
nhm trang b cho sinh vin khng chuyn v in t cc kin thc v in t c bn
dng mch ri, cc mch tch hp tng t v s. Gip sinh vin hiu c cc ng
dng ca k thut in t trong ngnh chuyn mn ca mnh.

9.56 C kh i cng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
Vt l, V k thut, C k thut
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn gii thiu mt cch i cng v vt liu c
kh v gia cng nhit vt liu: khi nim, c im ca mt s kim loi v hp kim

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

thng dng; mt s phng php nhit luyn; cc phng php gia cng khng to
phi: c, gia cng p lc, hn v ct kim loi; gia cng kim loi bng ct gt,

9.57 K thut s

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
K thut in - in t ng dng
- Tm tt ni dung hc phn: hc phn gii thiu cc h thng m v m dng trong
k thut s, i s logic, ti thiu ho hm logic v cc h vi mch s; gii thiu v
thit k v phn tch mch t hp, mt s mch t hp chuyn dng; mch dy, cc
mch logic dy, mt s mch ng dng cc vi mch c ln, cc mch s hc dng IC
c ln v chuyn i tn hiu; thc hnh, tm hiu, la chn linh kin, lp rp, iu
chnh mt s mch n gin.

9.58 nh gi tc ng ca mi trng

S TC:03

- Phn b thi gian hc tp: 3 (3, 0, 6)


- iu kin tin quyt:
K thut in - in t ng dng
- Tm tt ni dung hc phn: Trong mn hc ny sinh vin s c hc cc phng
php v tin trnh c bn nht ca mt qu trnh nh gi tc ng mi trng. Ni
dung c bn bao gm cc bc t t chc nhn s, thu thp thng tin, phn tch s
liu cho n vic gim st v bo co kt qu.

9.59 Hnh vi t chc

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2,0,4)


- iu kin tin quyt: Khng
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn cung cp nhng kin thc c bn v m
hnh hnh vi t chc, cc yu t tc ng n nhng hnh vi ca c nhn v
cc nhm trong mt t chc, cc vn v thng tin lin lc, lnh o, cu
trc v vn ha t chc.
9.60 Lp v phn tch d n

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2,0,4)


- iu kin tin quyt: Ti chnh doanh nghip, Qun tr hc cn bn
- Tm tt ni dung hc phn: Trang b cho sinh vin nhng hiu kin thc c bn v
phn tch d n nh: phn tch th trng, phn tch k thut-cng ngh, phn tch
nhn lc, phn tch ti chnh
Mn hc cng trang b cho sinh vin nhng ch tiu la chn d n nh: NPV, IRR,
B/C...Ngoi ra, mn hc cng trang b nhng kin thc v lm pht v tc ng ca
lm pht ln tnh kh thi ca d n
Sinh vin cng c trang b nhng cng c phn tch ri ro nh: phn tch nhy,
phn tch tnh hung v m phng

9.61 Giao tip trong kinh doanh

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2,0,4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Mn hc ny nhm trang b cho sinh vin nhng
kin thc v tm l giao tip trong kinh doanh hu ng x mt cch hu hiu
vi cc dng tm l ca khch hng - lnh o - ng nghip v nhn vin
thuc quyn. Sinh vin s c nghin cu v l thuyt cc hc thuyt ln

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

thc hnh trong mi tnh hung - trn tinh thn lm vic theo nhm
(Teamwork), thuyt trnh trc m ng - nhm gip kh nng t tin khi tin
hnh mt cuc giao tip. T xc nh thc r rng v nhu cu t rn
luyn k thut - ngh thut giao tip chun b ha nhp trong mi trng
kinh doanh y nng ng.
9.62 Th trng chng khon

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2(2,0,4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn:Mn hc ny trang b cho sinh vin nhng kin
thc c bn nht v chng khon v th trng chng khon mt trong
nhng knh huy ng vn quan trng nht trong bt k nn kinh t no ca th
gii. Sinh vin c trnh by nhng l thuyt cn bn ca chng khon v th
trng chng khon bao gm nhng khi nim v c phiu, tri phiu, chng
ch qu u t, chng khon phi sinh. Mn hc cng gii thiu cho sinh vin
vai tr v chc nng ca cc nhn t tham gia th trng chng khon nh y
ban chng khon nh nc, Trung tm lu k chng khon v cc cng ty
chng khon.
9.63 Qun tr quan h khch hng

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt: Khng
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny nghin cu mt cch tng th cc kha
cnh ca qun tr quan h khch hng (CRM), bao gm chin lc, chm sc khch
hng, bn hng v cng ngh thng tin; qua , gip ngi hc hnh dung quy trnh
thc hin CRM trong doanh nghip v c th ng dng c thng qua vic phn
tch cc tnh hung.

9.64 Qun tr ri ro ti chnh


TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
Tm tt ni dung hc phn: Hc phn trnh by nhng vn l lun v qun tr ri
ro trong hot ng ca cc cng ty v ca cc ngn hng thng mi: nghip v qun
l ri ro tn dng, nghip v qun l ri ro li sut, nghip v qun l ri ro t gi. T
gip sinh vin c ci nhn ng hn v mi quan h v qun tr ri ro ca khch
hng v ngn hng,
Bit cch phn tch v xc nh ngun gc ca cc loi ri ro, t thc hin cc gii
php nhm qun tr ri ro

9.65 Anh vn thng mi nng cao

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt: Anh vn i cng 1, 2, 3; Anh vn thng mi
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn gm cc n v bi hc v cc ch
khc nhau thuc lnh vc thng mi v qun l. Trong mi bi hc, sinh vin
c trau di v nng cao kin thc t vng chuyn ngnh v cc k nng
nghe, ni, c, vit. Ngoi ra, mn hc cn ch trng m rng kin thc v

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

chuyn ngnh nh: xy dng thng hiu, tip th, ti chnh tin t, ci cc
v i mi, cc hnh thc t chc doanh nghip v.v
9.66 Tm l hc kinh doanh

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt: Anh vn i cng 1, 2, 3; Anh vn thng mi
- Tm tt ni dung hc phn: Mn Tm l hc kinh doanh s gip cho sinh
vin c nhng kin thc c bn hiu tm l con ngi i tng ca qun
l. Mn hc gii thiu ton b i sng tm l ca c nhn bao gm: cc qu
trnh, trng thi v thuc tnh tm l vi nhng c im, quy lut v c ch
ca n gip cho sinh vin ng dng vo vic nghin cu nhng vn c bn
phc v cho vic t chc sn xut kinh doanh; qun tr nhn s; qun tr ti
chnh; Marketing; o to nhn vin,..
9.67 Kinh doanh quc t

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2 (2, 0, 4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn trnh by nhng vn l lun c bn
v kinh doanh quc t nh: i cng v kinh doanh quc t; cc yu t nh
hng n hot ng kinh doanh quc t; cc chin lc, chnh sch v cc
mt ca hot ng kinh doanh quc t; v nhng vn nh qun tr phi i
mt trong mi trng ton cu ha. Cc kin thc c cung cp mt cch y
, khoa hc, c h thng v cp nht nhm p ng c nhng thay i
tng ngy ca hot ng kinh doanh quc t ton cu.
9.68 Vn ha doanh nghip

S TC:02

- Phn b thi gian hc tp: 2(2,0,4)


- iu kin tin quyt:
- Tm tt ni dung hc phn: Mn Vn ha doanh nghip cung cp cho sinh
vin kin thc v vn ha doanh nghip trong doanh nghip v tm quan trng
ca vn ha doanh nghip trong qu trnh hnh thnh v pht trin doanh
nghip. Cc l thuyt v kin thc thc t v vn ha cng nh nhng kha
cnh su xa ca vn ha doanh nghip. T , sinh vin c th xy dng vn
ha doanh nghip hiu qu cho doanh nghip trong vai tr l mt thnh vin
hay ngi t vn ca doanh nghip .
9.69 Thc tp tt nghip

S TC:04

- Phn b thi gian hc tp: 4 (0, 4, 8)


- iu kin tin quyt: Sinh vin nm th 4
- Tm tt ni dung hc phn: Sinh vin ng k ti v tham gia thc tp ti
cc cng ty di s hng dn ca GVHD do Khoa phn cng. Hc phn gip
sinh vin hiu bit v c cu t chc hot ng ca 1 doanh nghip; m t
c c cu t chc ca 1 doanh nghip cng nh cc phng ban trong doanh
nghip; bit cch trnh by 1 bo co thc tp tt nghip; thc hin c mt
bo co thc tp tt nghip hon chnh.
9.70 Kha lun tt nghip QCN/ Thi TN
S TC:10

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

- Phn b thi gian hc tp: 10(10, 0, 20)


- iu kin tin quyt: Sinh vin nm th 4
- Tm tt ni dung hc phn: Hc phn ny gip h thng li/ nng cao nhng
kin thc hc trong chng trnh.
10. C S VT CHT PHC V HC TP
Theo quy nh ca B Gio dc v o to
+ Phng my tnh
+ Th vin trng
+ Danh mc cc trang web trong b cng chi tit
11. HNG DN THC HIN CHNG TRNH
Gi quy nh tnh nh sau:
1 tn ch

= 15 tit ging dy l thuyt hoc tho lun trn lp


= 30 gi th nghim hoc thc hnh
= 45 gi t hc
= 45 90 gi thc tp ti c s.
= 45 60 gi thc hin n, kho lun tt nghip.

S gi ca hc phn l bi s ca 15.
-

Thi tt nghip: c t hp t kin thc c s ngnh, kin thc ngnh v


mn chnh tr.

Kha lun tt nghip: dng ti nghin cu ng dng gii quyt mt


vn kinh t c th mang tnh thc t lin quan n ngnh hc.

Trnh t trin khai ging dy cc hc phn phi m bo tnh lgic ca vic


truyn t v tip thu cc mng kin thc, cc c s o to cn quy nh
cc hc phn tin quyt ca hc phn k tip trong chng trnh o to.

V ni dung: ni dung trong cng l ni dung ct li ca hc phn. Tu


theo tng chuyn ngnh c th c th b sung thm ni dung hay thi lng
cho mt hc phn no .

V s tit hc ca hc phn: ngoi thi lng ging dy trn lp theo k


hoch ging dy cho cc hc phn, c s o to cn quy nh thm s tit
t hc sinh vin cng c kin thc hc ca hc phn.

V yu cu thc hin s lng v hnh thc bi tp ca cc hc phn do


ging vin quy nh nhm gip sinh vin nm vng kin thc l thuyt, rn
luyn cc k nng thit yu.

Tt c cc hc phn u phi c gio trnh hoc bi ging, ti liu tham


kho, bi hng dn,... in sn cung cp cho sinh vin. Tu theo iu kin
thc t ca trng, ging vin xc nh cc phng php truyn th: ging
vin thuyt trnh ti lp, ging vin hng dn tho lun gii quyt vn
ti lp, tho lun v lm vic theo nhm.

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page

HIU TRNG

TRNG KHOA

Chng trnh o to GDH theo hc ch tn ch ngnh Qun l cng nghip

Page