P. 1
תזה - גיליון 3 תש"ע

תזה - גיליון 3 תש"ע

|Views: 618|Likes:
Published by studentcoil

More info:

Published by: studentcoil on Feb 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

1

ףותישב
דיתעל םינפה םע | 24
יצוביקה ןויערה תא דיפסמ אל ,"התיבה" רבחמ ,ירבנע ףסא
?תובוחרל םיטנדוטסה תא איצוי המ | 30
תונעל םיסנמ רצוב רחשו רונמ ידוא ,ןואליג ןליא
לובוס עשוהי םילפא תולילב | 36 ,םויה דע ונתוא תוולמש תויווח תונורכיז רפס | 32
םזילאינולוק טסופו קדצ לע םודאה וקה | 20 ,בקונו שדח הזחמב
דלומ גח לש םסק | 8 ,לזאזעל םיריעצ אל | 18 ,ידוהי אוה - ארונ אל דשה | 42
ףותישב
םישרוש ןוילג
2010 ראוני
138 'סמ ןויליג
2
הליא ,לאלצב ידוא ,םהרבא םריבא :םיבתכ | ץיבלזנא וידוטס :תיפרג הכירע | ררופ םעונ ,ןייטשפיל םתור :ךרוע ינגס | רלזייר רינ :ךרוע
,םלאס אניל ,ךויטמ הגלוא ,גניל ליג ,ןוליל ןב ,ןהכ ודיע ,ןח לג ,יקצרז ןורוד ,גרבניו ןוריל ,לאינד רפונ ,בלוד לאינד ,ןייטשדלוג איג ,ןמטוג
ילארשי תימע ,גוצרה לט ,םיקיפא ץוביק ןויכרא :םימוליצ | ינשלט ,יגלשסדה ,טיבשירש,ןנער העונ ,רעס הננר ,לוקוס לט ,גאבס רימת
ידקש רהזי :רייאמ
www.student.co.il\teza
www.student.co.il\teza | teza.magazine@gmail.com | 03-6419766 :סקפ | 03-6427083 .לט | 61397 ביבא-לת ,39975 .ד.ת
:קוויש ל"כנמס | באירא רואיל :הקפהו םוסרפ ל"כנמס | רנלק איג :סכנ ל"כנמ | ריעה רבכע ףותישב סכנ :ןותיעה תקפה
:מ"דקו הידמ תקיפמ | דקש ידעו לארשי ןדיע :תויוסחו קוויש | ליג-רב הידע :םיעוריאו תוקפה תלהנמ | וליריס הנד
ביבא-לת תטיסרבינוא םיטנדוטסה תדוגא :ל"ומ | ריעה רבכע :הצפה | ינופ ןרק
קיטשר ירוא :תורבודו הרבסה ח"מר | רצוב רחש :םיטנדוטסה תדוגא ר"וי
םיטנדוטס הידמו תרושקת
www.nehes.co.il 03-6427083 :םוסרפל
"םודאה וקה" רודמב עיפומה )1905( "הירוטיראטו ןויצ תלאשל" ורוביחמ עטקב
תופקשה דגנ ,תיטסילאיצוסה תונויצה תובאמ ,בוכורוב בד אצוי ,הז ןויליגבש
לש תילנויצר יתלב ההלאה ןניינעש ,ונושלב ,תויטסירוטסיהו תוינאמוניתשלפ
ידוסיה םגפה .ונממ תרזגנה 'תחטבומה ץראה' ילבחל תואנקהו ידוהיה רבעה
לארשי םע לשםייטרקנוקה ויכרצב תובשחתמ ןניא ןהשךכב ץוענ תוסיפתןתואב
תא בוכורוב ךירפמ ,ינשה רבעה ןמ .תינידמו תילכלכ תואמצע םרקיעש ,הווהב
תידוהי הנידמ תמקהבש תובישחה תא םילטבמה ,םיטסילאירוטיראטה תונעט
ןוניכש הדבועל ןורוויע םיאטבמ םה ,ךכב .רחא םוקמב אלו ,לארשי ץראב אקווד
ימואל שגרב עוטנ תויהל בייח תיטילופו תישונא תוירדילוס תמייקמה הרבח
.ףתושמ רבעל הקיזב ,רתיה ןיב ,ןגועמה
םעה לשםייתוברתהו םיינחורה וישרושל םסחיב םיבטוקמה תווצק ינשםתוא
ןושארה .ונרוד ינב ילקידרה 'לאמש'בו יתדה ינוציקה ןימיב ,יקלח ןפואב ,ולגלגתה
,הווהב םעה ייח תא תובאה עקרקב תוזחאיהה חבזמ לע בירקהל ןכומ םהיניבמ
העונת התואמ םיקלח .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי לש המויק םבילבש
לכ תמחלמ תומדב תימיימש העושיל ,יולגב וא םבל רתסב ,םילחיימ תיחישמ
רשפאתי ךכ .'הדוהי תכלממ'ל תינרדומ םואל תנידממ לארשי תכיפה וא לכו
ןיעמב םיתימצכ םהילע לושמל ,ןיפוליחל וא ש"וימ םיניטסלפה תא שרגל םהל
לש יטרקומדה היפוא 'קר' לטבתי ,םהיתויזהבש דועב .ידוהי תולוטייא רטשמ
בורה ןדבואל הנושארבו שארב תולחנתהה לעפמ ךשמה איבי לעופבשירה ,הנידמה
םיפרטצמ הב םיכלוההו ,לארשי תנידמ לשיאדוו ןברוחל ליבותוז ךרד .הב ידוהיה
התומב תוארל םיניינועמה ,אתרק ירוטנ - םירחא םינויצ-יטנא םיטסילטנמדנופל
.ידוהיה םעה לש תינרדומה תימואלה רורחשה תעונת לש
םישרוש ןויליג
ךרועה רבד | ךרדה לע
אל "התיבה" ידוחייה ורפסב
ןויערה תא ירבנע ףסא דיפסמ
,בקונ טבמוב ןתונ אלא - יצוביקה
יגלש סדה | דיתעל םינפה םע
,תויווח לע םירפסמ "הזת" יבתכ
ןמזה םע וגומנשםיעגרו תופוקת
דע םתוא תוולל םיפיסומ ךא
םויה
30
36
24
32
סקס רודמ יאנפו תוברת ירוקיס בחרומ םירמאמ רודמ
םינימה תעברא תרצוי הביתכ םודאה וקה תובתכ
יטסילאינולוק טסופה רקשה
"הזת"ל דחוימ רמאמ
רנטייה ירוא תאמ
לוקוס לט | תועטב חצינ קדצה
םיקדוצ אל ונא ובש םוקמה
ןנער העונ
םדאהו םעה
םויהכ זא
ינש לט | ירחאש תוקיתמה
ךויטמ הגלוא | תושדחה ירהו
יגלש סדה | תוחורה לכל
םיצלמומ םישדח םירפס
יגלש סדהו טיבש ירש
הזתיטנא
תא ומיע טטומלו הווהה עזג תא עודגל יתדה ינוציקה ןימיה ןוכנ ,וינפ לע
ישרושםינומט וב ,ילולימהו ירופאטמה ,רפעהמ קחרי אלשדבלבו ,דיתעה תרמצ
תא רוקעל ונתיאמ עבותה ,ילקידרה 'לאמש'ה לש וכופיהכ המדנ אוה ךכב .רבעה
תא רסנלו ,תילארשיה תוהזה לש םיירוטסיההו םייתוברתה ,םייכרעה הישרוש
השקתמ ,התוירורהסב .הווהב העזג תא םיווהמה םייטילופהו םייתרבחה םינבמה
אל הז 'יחרכה ךא באוכ' יגרוריכ ךילה רחאל עודמ ןיבהל לאמש לש וז הרוטקירק
עירפמ ןיאב ףחרל תילארשיה היטרקומדה לש 'תיחרזא'ה דיתעה תרמצ לכות
.ריוואהמ ...הב םייחה םישנאה ןיב תופתוש תריציל רוקמה תא קונילו
ותימאל .תעתעתמ 'לאמש'מו ןימימ יטילופה ףוריטה יזוחא ןיב וז הדגנה םלוא
םהב םימודמה םישרושה .הז לש הז יאר תנומת 'םיצינ'ה ינש םיווהמ ,רבד לש
ףילחת תולג תונש םייפלא ךשמב שמישש הזל ההז ,ןורכיז אלא םניא ןימיה זחאנ
ינפל דע .הירוטסיהבו תואיצמב ,המיעו לארשי ץראב ,ישממ ,יח שרוש תאכהל
הישרוש לש םקמועל רקח ןיא רשא תיפרומא תושי לארשי םע היה הנש האמ
.הלש התדלומב ,טרפבו הזה םלועה תמדאב העוטנ הניאש תאז םעו ,םיינחורה
קנוי ומויקש שבוגמ םואלל וז תושי תכיפה היה תונויצה לש לודגה הגשיה
לדבה ןיא ,וז הניחבמ .דיתעה לא הלעמ חמוצו הווהב שרשומ ,תאז םעו רבעהמ
תבוטל תילארשיה תימואלה תוהזל תורכנתה לש תינרדומ טסופה הנפואה ןיב
לע תינמיה תוקפרתהה ןיבל ,)'תויוהז חיש'( תולגה לא תירקש תיגלטסונ הגרע
התוא לש הידצ ינשב רבודמ .הווהה תחינזל ץוריתכ ינוימד דיתעו יגולותימ רבע
.תולגה לא הרזח
רלזייר רינ ,םכלש
44 'מע 38 'מע 20 'מע
46 'מע
םיטנדוטסהש ידכ שורד המ
ןליא כ"ח ?תובוחרל ואציי לארשיב
רצוב רחשו רונמ ידוא ר"ד ,ןואליג
בלוד לאינד | תונעל םיסנמ
,לובוס עשוהי לש שדחה והזחמ
תא רקבמ ,"תיבב רופראד"
הנווינ לע תילארשיה הרבחה
לאלצב ידוא | ירסומה
םייניש 10 'מע
תושדחו םיריקחת
ןוליל ןב | ונירחוב לע רבע טקש ברע
ןהכ ודיע | ךרד ןויצ
ינש לט | םייניע תמיצע
ןמטוג הליא | ףסכה רובק הפ
ררופ םעונ | תומימעל ץקה
ןנער העונ | ערה ןושל
גאבס רימת | לזאזעל םיריעצ אל
יקצרז ןורוד | הריטאס רודמ
םיישיא םירוט
ןיטנא רכיכ 8 'מע
גרבניו ןוריל
ןח לג
ררופ םעונ
ידקש רהזי
ןייטשדלוג איג
לאינד רפונ
יקצרז ןורוד
רעס הננר
תוחוקפ םייניעב
תונורכיז רפס
לבגומ ןובריעב תוברועמ
םילפא תולילב
8
םיישיא םירוט
9
הפיכ
המודא
טסילאיצוס יתד לש ויתואקתפרה
תחאב םויה ירהצב ימצע יתאצמו ,ילזמ לזמתה
,םתס אלו ,סופמקב תולודגה תויבלחה תוירטיפקה
.דחוימב תודדוצמ ןח תומלע שש םע אלא
םאתהב תורוחבה תא הנכנ ,ןויליגה אשונ חורב
ךירכשכ ,ךכ .ןרעשישרושב יוטיב ידיל ואבשםינווגל
הירטיפקה םג( םיינווי םיטלס תורשעו ימולח
,תי'גני'גה םע יתבשי ,יינפל םישורפ )!תנווייתמ
תי'גני'גנולבה ,תינידרוחשה ,תיטנורבה ,הדנולבה
,היתורבח שמחמ הנושב ,הנורחאה .לפא הננרו
תוסגב אילפהל תבלתשמה תררחושמןושלב הנחינ
.הלש תיעבטה חורה
תונידע תויהל ולדתשה תורוחבה ,הליחתב
,ה'רבחה לשדמחמה סוד דיל "םאתהב גהנתהל"ו
סקטב ליחתה הז .ןובאיתה אב לכואה םע לבא
,תי'גני'גה .הרוחבל הרוחבמםיידיה אטחמתרבעה
ריכזמ ךימסה לזונהשהטילחה ,תוחיתפ לשעגרב
תי'גני'גנולבה .רבגה לש הייברה רמוח תא הל
ףוקשיוטיחה לזונשהנייצו ,תידיימ התוא הנקית
ףא לפא הננר .תירכזה הטילפל תומדיהל ידכמ
הצרפ הרהמ דעו ,תחלצב הדי הנמט אל איה
הירהנב תרמצ תוירפס תונייפאמה תוכיא תוחידבב
םתעדי םתא( תיסורה הפשב םימימתםירועישבו
.)?טופ-ָ ט-ְ שַ ל הז המ
ךותיהה רוכ םג ,לארשי תנידמב ומכ תצק
רוכל ,ןמזה םע ,ךפה הירטיפקב ונרציש רדהנה
תי'גני'גה ,ךותח אל ךירכ הלביק הדנולבה .רוטיק
תינידרוחשה ,ילב השקיבשתורמל תוינבגע הלביק
.הלביק אל םתס לפא הננרו תויפמ הלביק אל
,תדלומה יכרע לע רבדל ייתונויסינ לכ .רבתסמ
הקסע החישה - והותב ולע תונויצו םזילאיצוס
המ" :תימויקה הלאשבו םינותחתב ,לכואב רקיעב
."?ךליבשב תיסוכ הז
יקרפב ונל"זח ורמא ,"םיפשכ הברמםישנ הברמ"
תויהל לוכי ."השאה םע החיש הברת לאו" ,תובא
ןעוט ינא הלילחשאל .הלאה םיסודה ,והשמועדיש
בצמ יל הרק רבכש תורמל( תופשכמ ןה םישנש
ותואב תברצ יתפטחו ילשהנומתהררוח יהשימש
קחשמב יוצר ,םירבג םע לוכאל ףידעמינא לבא ,)םוי
ומכ םייתוהמ םיאשונב םיקסוע םש ,בוט לגרודכ
יוניש,)"ך'שאמאב ,הריב'תריבעת"( ןויוושב ךרוצה
תייגוסו )"%#$@-ןב טפושה"( טפשמה תכרעמ
לכב םירחובש םכמ ולאל .)הקירי-חוציפ( ןיערגה
תונב םע םהלש םירהצה תחורא תא תולבל תאז
ןנמז תא ריבעהל תונהנשהלאל םג ומכ ,קזחה ןימה
תורוש בתוכ ומכ םילטרדנאינ תציחמב ישפוחה
.May the Schwartz be with you - לחאנ ,ולא
ףסונ ןויסינ
ליחתהשגחל רשק םושאלל יוזה גהנמ,דלומה גח לש
.ירצונ תיב לכל לחתשה טא טא רשאו הקוחר ץראב
,ףרוחה תנועב החירפ למסל התייה תינושארה הנווכה
,יתרבח גהנמ לכל האיכ ,םויה ךא ,םירשונ םיילעה הב
/לודגה ץעה תא שי ימל - היומס תורחתל ךפהנ רבדה
.רתוי ינועבצה
תולולע טשוקמ ץע לש תוטושפ תונומת ,םנמא
םיטושיק המכב רבודמ וליאכ ,העטומ םשור רוציל
,לעופבש אלא ;ןכסמה ץעה לע תוננאשב םיחנומה
ךא תשכרנש ךרע תרסחו תחתופמ תונמוימב רבודמ
הצע ןתא ליחתמה טשקמל .םינשהו ןויסינה םע קרו
שי הליחת :רתי תובידנב יתוא ףפואש ,גחה לגרל
ותואב רבודמ( םיינועבצה תורואב ץעה תא טשקל
תרחא ,)הנשידמ לקלקתמשתונטק תורונ רוטע טוח
.םיטושיק תלפה רורגת םהלש הזזה לכ
יתנשבו ,ייחמ דבכנ קלח יתוא התוויל וז תרוסמ
יתעתפוה ,םינשטעמ אל ינפל ,תיבל ץוחמ הנושארה
אלש הדבועה םצע ;יל רסח יכהש רבדה הזש תולגל
ןובאדל יל המרג יתחפשמםעץעהטושיקב ףתתשא
המימת הדלי .זא 18 יל ואלמ ישוקב .רומח בל
,םיטנדוטסב האלמ התיכב יתבשי ,בל תרובשו
טרס לכב ומכ ,זאו .יילע ברח ימלועש השיגרמ
זירכהו חיגה הצרמה ,)דלומה גחל האיכ( קיבד
יתצפק .יתוא שבכ יאליע רשוא .לטובמ רועישהש
:םר לוקב יתקעצ םיימעפ בושחל ילבמו ,אסיכהמ
."!ץעה תא ןייאזא !ששששששששי"
הקוחר ינאו ,ביתכ תאיגשב רבודמ אל ,ייתובר ,אל
ישגר אישלשםיעגרב ,םרב ;םיצעל הכישמחתפלמ
שי .יילע תרבוג ימא תפשוהשכיא זאו אפוק ילכש
,"טשקל" אוה "ןייאזא" הלימה שוריפ יכ ריהבהל
רהבתי לילצהו ףלאה תא ודירות...ומכ עמשנ הזו
יתמשינאו ,קוחצמ הכפתשה ןבומכ התיכה .םכל
.םלוכ לע "טושיק"
!הבוט הנש
היירצונ ,הייברע ,השא שודקה שולישה
ףרוח תרוכמ ,םוסק שדוח ירובע הווהמ רבמצד
חירו םימחה תואקשמה לע תגנעתמ ינא ;יתומכש
דלומה גח ,םיגחה שדוח והז .הבוטרה המדאה
תונתמ ,םיטושיקב םיאלמ םיגח ינש :רטסבליסו
גחה תדועס זאמ תשגפ אלשםישנא םע םישגפמו
םיהולאל הדומ התא םיטעמ םירקמבו ,הנורחאה
ינאש רורב ;ש"ד תרסומ ינא יתחפשמל( ךכ לע
תוקישנ םירשע לבקל יל ףיכש ןבומכ ,תחדבתמ
ינא עודמ - תולאשה תלאש לע תונעלו היינשב
הבושתה תא תעדוי ינא הנשה םגו ,היונפ ןיידע
.)תונעל הצור אל םתסו
,ימא .יתחפשמב דלומה גח תא ספספל ןתינ אל
תכסוח אל ,הרשכ היירצונ לככ ,האירב היהתש
ינועבצל תיבה תא ךופהל ידכב )תויולעו( םיעצמאב
חושאה ץע תמועל דמגתמלכה ךא .דחוימב םימחו
לכה אל הז םיטושיק
םלאס אניל
ינוריע לגנו‘ג
ינא .יאקירמאה םולחה רחא יבש יתכלה דימת
ויפל חורה ךלהב האטחש הנושארה אל יאדווב
חונ ארונ הזשםג המ ,"רתוי קורי ןכשה לשאשדה"
המל :ונמצע תא לואשלו ץראב בצמה לע רטקל
ידוהיה םעה םאה ?השק ךכ לכ תויהל בייח לכה
ןיא ,רחבנה םעה ונחנא ,ללכבו ?קיפסמ לבס אל
,ןוכנ הז םוקמ והשזיאב ?סמב הלקה וזיאל בצמ
תירבה תוצראב תושעל רשפאשםירבד הברה שי
יארשא סיטרכ איצוהל אוה םהמ דחא .אל ץראבו
םיאבה םיכורב ?רזומ םכל עמשנ .ףסכ ךל ןיאשכ
.הקירמא לש תירבה תוצראל
הב ,תמוסרפ יאקירמאה וידרב עובשה יתעמש
לע ןומה םלשמהתאו יארשאה ךל רמגנ םאשרמאנ
הרבחהתואל תונפל אוהתושעל ךילעשלכ ,סיטרכה
תוכומנ תויביר םע ,ףסונ טידרקמ תונהילו תמסרפמ
םא ,םילארשיה ונתוכזל ףקזיי ימעטל הזו ,ץראב .רתוי
,יארשא סיטרכ לבקת אל טושפ קנבב ףסכ ךל ןיא
תרוכשמהמ רתוי ההובג יארשא תרגסמ אלש חטבו
אל טפרדרבואב עוקשל לכות אל ךכו ,ךלש תיתנשה
םיל רבעמ וניחאלש יתנבה דואמ רהמ .לילעב ינויגה
.ףסכ הנממ בואשל רשפאש ראב יהשוזיא דימת שי
בואשל ,תובר םימעפ ,הלולע תאזה ראבהשאיה היעבה
.העיבט תנכס ידכ דע הרזחב ךתוא
תיאקירמאה תוינקה תטיש תא יתחנעפ דואמ רהמ
ומצע אוצמל לוכי םדא ןב ךיא - יתונרקס תא הררועש
שוכרל תע התואבו ,םייסיסב ןוזמ ירצומל ףסכ ילב
תיאנועמק תונח לכל - ךכ דבוע הז .Wii וא IPHONE
יארשא סיטרכ שי 'זיסיימ' וא 'ייב טסב' ,'סריס' תמגוד
שי םא הנשמ אל .הלשמ יארשא תרגסמ םע ,הלשמ
םלוכ הככ .טידרק ול שי דוע לכ ,ןובשחב ףסכ חוקלל
דבעשתש ,הרבחהו רצומהמ הנהנ חוקלה – םיצורמ
.רתוי וליפא הצורמ ,תוימונורטסא תויבירל ותוא
היושע תיתיב עונלוקתכרעמשהארנכ אוה ןויגיהה
.תרקרקמ ןטב תעגרהב עייסל
םילכתמםירצומלש תיאקירמאה הכירצה תוברת
יעצבמלשתימוקמה תויביאנה .תספתנ יתלב איה
ינשה תא לבקו דחא הנק" וא "דחא סולפ דחא"ה
טושפ ,דלומה גח תארקל דחוימב ,"ריחמ יצחב
.חדוקה ידוהיה חומה דצמ תוברעתה השרד
לש 'חלמה םי ירצומ' תולגע יפלא ודלונ ךכ
יתחקל ינא םגש תורמל .םינוינקב םילארשיה
םירצומתפיחד לשתילארשיה היצריפסנוקב קלח
תטבחתמימצעיתאצמןיידע,םיאקירמאל םירתוימ
"?הנקנ אל ,המ ,םניח השולש םילבקמ" :הלאשב
אל ללכב ינאשהדבועהמתיתנגפה תומלעתה ךות
.טרקיס הירוטקיו לש םינותפש השיש הכירצ
ןימאמה י)א(רשא
גרבניו ןוריל
,םידאממ םיסוד
הגונמ תוינובנופצ
ררופ םעונ
רתוי אוהשרמא ,ןותיעה ךרוע ,רינ .דבע אל אוהו ,והשמ רבכ יתבתכ .ימצע תא ןקתל תלגוסמ אל ינא
.ינרמוי תצק ,שיגנ קיפסמ אל ,דח ידמ
לבא ,הריהי עמשיהל הטונ םנמא ינא .תרוקיב םע המיכסמ דימת ינא ,המכוח אל וז .ותיא יתמכסה
.תמאה לע תודוהל םא ,קד יד אוה ילש הרדשה טוח
אוה ןורחאה טפשמהשו .תיביטקייבוא ינאש תבשוח ינאו .קדצ אוהש תבשוח ינא םעפה ,הרקמ לכב
.ןשיניפד ייב ןורומיסקוא
םגפ .ילש םימגפה לכב ריכהל יל םימרוג םה .םינוקית תאנוש ינא .ןקתל יל קשחתה אל ,ךכ וא ךכ
רבדל היואר אלכ תיארנש םימגפ תרוש איה ראשנש המ לכו – ישילשל ליבומ ינשה ,ינשל ליבומ דחא
.ראלופ-ייב ינאש םינעוט המל ההות ינא ךכ רחאו .Ctrl+A - delete דבלמ
ליבגמ רטיווטה .יתוא ץיחלמ ,הצרא קרש המ לכ ךותל בצעתהל תולוכיש םילימ 350 ,הזה בחרמה
.תולובג ןיא ילש תרבחמל .450-ל קובסייפה ,םיוות 140-ל יתוא
.שממ לש בחרמ יל תתל קיפסמ ךורא אלו ןייל 'ץנאפכ רדגויש ידכ קיפסמ רצק אל .הלימ 350
בהבהמה ןמסב תכשוממ הייהבב הליחתמ ינא ופקיהב לבגומ והשמ בותכל תבשוי ינאש םעפ לכב
חילצא לזאזעל ךיא ההותו - )םוחיתה תרדגה יפל( םידומע /תורוש/םילימ תרפוס ,דרווה לשרוראה
,ירשפא יעצמא לכב ימצע תא רוצעל הסנמינאשךכב תמייתסמהדוזיפאה .השורדה הסכמה תא אלמל
.טוטרשה חולל הרזחבו - טימשהל המ תעדוי אל ,יילע ולטוהש תולבגמהמ תגרוח ,החילצמ אל
תיפיצפס תויהל הלוכי אל ינא .ףלסיימ וט ןשקדורטניא .גולורפ ילב ,לייטס-ירפב ,ךכ בותכל יל השק
תדוכלמ וז ,ידמ יטסקרס וא ,ידמ יללכ םלועב ראשיהל לבא - יתוא םיריכמ אל ללכב םתא ירה יכ ,ידמ
.ענמיהל יילע ונממ ינרמוי םוקמ ותואל קוידב תלפונ ינא היתובקעב
הייטנה תא ןה תוצרל .ימצע תא בותכל יילעש הארנכ ,ךירצש ומכ הזה ןיינעה לכ תא תושעל ליבשב
הייחל תומדקומה םירשעה תונשב הרוחב .םיארוקה להק תא ןהו - ילש תיטסינויציבהסקאה
ןהב םיכרד הברה ןיא .שקבתמ שממ .ידנרט דואמ ןיינע הז לכ יניעל הלש תוזוריונה תא תראתמה
.תילכראירטפה הידמב הכרד תא ץורפל תמאב הלוכי השא
.18 .םילימ 20 קר יל ורתונ ,וזה המדקהה לכ רחאל ,וישכעו
דוע החיטבמ ינא ,הליחתכלמ הכירעב יתוא וכתחי אלשהחנהב - שגפינו בושנ םא .הפ הז תא םייסא
.ולאה תורוראה 350-ה תא יתרבע הנהו .המיעט קר וז .תוזוריונ
ןח לג
לותחה םע לוטסמ
ידקש רהזי
10
תו שד ח ו ם י ר י ק ח ת
11
ונירחוב לע רבע טקש ברע
הטסירב "ירב" בדו באז ןב הבב ,הוור לאילמג :הבתכה תנכהב ועייס | ןוליל ןב
דומיל יגוח החפשמ םש יטרפ םש ןופלט ל”אוד
הלכלכ ןוניב הנולא 054-4738316 alonabin@mail.tau.ac.il
הלכלכ לארשי ויז 054-5850060 Ziv.isr@gmail.com
הלכלכ רטור ןור 054-6791114 Ronrotter@gmail.com
הנידמה יעדמ טחיוש סקילפ 050-7361312 fshoihat@gmail.com
היגולויצוס עלס ביבא 052-5227867 Eviv99@gmail.com
היגולוכיספ יטידרא דעלג 050-8862605 giladarditi@hotmail.com
היגולוכיספ לט לג 050-2530560 Gal.psychology@gmail.com
תרושקת קיטשר ירוא 052-8044478 orireshtik@gmail.com
הדובע ידומיל ,הלכלכ רפוס ידע 052-8241048 adisofer@yahoo.com
תירוביצ תוינידמ ריפפ יהיל 054-5445114 leepapier@hotmail.com
תרושקת ,היגולופורתנאו היגולויצוס ,היגולוכיספ רנימק ןתמ 054-5982812 matankam@post.tau.ac.il
הנידמה עדמ ,ןוחטיב ידומיל סירה לט 050-7222068 Tperach83@gmail.com
'א הנש - םיטפשמ סלינר'צ ףסא 054-7533345 asafchi@bezeqint.net
'ב הנש - םיטפשמ ןמדלוג ןב 054-7565060 Bengoldman1@gmail.com
'ד-'ג הנש - םיטפשמ ןאו'גר יליה 054-5880388 hilly.r@gmail.com
םימדקתמ םיראת - םיטפשמ ךוב ןנור 052-2418376 ronenbuch@gmail.com
םייניש תאופר ,האופר דעלג ןולא 054-5821721 giladalon@gmail.com
םייניש תאופר ,האופר ןתנ הרדנסכלא 052-4445208 Nathanal07@gmail.com
םייניש תאופר ,האופר טייח יביר 052-4500368 rivihaiat@gmail.com
םימדקתמ םיראתל השרדמה רלקניפ היאמ 052-8930102 mayafnkler@gmail.com
דועיס וכלומ טזוס 054-6203075 suzime@walla.com
דועיס בוסמלוט הידנ 054-3070549 ntolmasov@walla.com
דועיס ןזח ןח 052-3754111 chenhazan@gmail.com
תרושקתב תוערפה ,קוסיעב יופיר יול תימרכ 052-8874876 carmitnohar@gmail.com
היפרתויזיפ לגיפש ירוא 054-2014331 Or1982@gmail.com
תולכירדא ןלוג איגש 052-3533260 golanshgi@yahoo.com
ןורטאיתה תונמוא ימרכ לט 054-6738530 thecarmon@gmail.com
תיטטלוקפ תינכות ,היגולואיזומ ,ימוחת בר ,תונמאה תודלות ןורש רימט 054-7619288 shoshtamir@gmail.com
בשחמה יעדמ ןורש ןדיע 050-8935489 Shidan1@netvision.net.il
בשחמה יעדמ קוצ ברימ 052-3676325 meravts@gmail.com
הקיטסיטטס ,הקיטמתמ ונאיסלב יש 052-5272025 hershalle@gmail.com
הימיכ ,הקיזיפואיג ,יללכ עדמ גיווצנדלוג ידע 050-6456691 adigoldenzweig@gmail.com
תצעומב בורה תא הנשה םג ווהי ויגיצנש ,"שדחה רודה" אתל גשיה םשרנ ןמויסב .23.12 -ב סופמקב וכרענ םיטנדוטסה תדוגא תצעומל תועוגרו תוטקש תוריחב
,הביצקת תא תרשאמ ,הדוגאב םידיקפתה ילעב תא תרחובה וז איהו םיטנדוטסה תדוגא לש ןוילעה ףוגה איה ,םיגיצנ 75 תללוכה ,הצעומה .םיטנדוטסה תדוגא
.דועו התוליעפ לע תחקפמ
רוציל ןתינ ןהב םיכרדהו םישדחה וניגיצנ תומש ולא .העבצה 19%-כ ומשרנ ,ברעב עבש דעו רקובב עשתמ סופמקב םינושה םיניינבב ומייקתהש ,תוריחבה ךלהמב
:רשק םמיע
הימונורטסאו הקיזיפ רדלא ילוי 054-4968762 Yuley_chan@nana.co.il
םימדקתמ םיראת - הימיכ ,הקיזיפואיג ,הקיזיפ זועמ ןב 054-3975882 benmaoz@post.tau.ac.il
ץוח ידומיל ,הקינורטקלאו למשח תסדנה קינבזל רימא 054-5730690 amirlazevnik@walla.com
ץוח ידומיל ,הקינורטקלאו למשח תסדנה העוש ליג 052-4834310 gilshua@post.tau.ac.il
תינכמ הסדנה ןרה ןתנוי 054-5863263 yoniharan@gmail.com
הישעת הסדנה ןסח בדנ 054-5749155 sagolas@gmail.com
תיאופר-ויב הסדנה ,הנכות תסדנה רביל תימע 052-3691410 amitlibe@post.tau.ac.il
םימדקתמ םיראת - למשח תסדנה םחש דורמנ 050-6757221 nimrodsh@post.tau.ac.il
םיגוחה ראש לכ - םימדקתמ םיראת הסדנה םיכח יעור 054-6564849 rhakim@gmail.com
BA יללכ יש ןב יהיל 050-6864007 leebsh@gmail.com
תיברע ,תיתפרצ ,תילגנא רירפש ימענ 054-5440963 autonaomi@hotmail.com
הירוטסיה ןוא העונ 052-8828930 On_noa@yahoo.com
היפרגואיג ןהכ זרא 054-3330315 cohenerez@yahoo.com
תונשלב ,רדגמו םישנ ,תירבע תוברת רפוס ריש 054-5985576 shirsofe@tau.ac.il
היסא חרזמ רוא ירמע 054-8167575 Omrior55@gmail.com
תורפס גאבס רימת 050-7220713 Ts9@walla.co.il
תימוחת בר תינכת ,היפוסוליפ רדיינש לאינד 054-7834835 Danielschneider424@gmail.com
היגולואיכרא ,םייסאלק םידומיל ,םאלסא ,הקירפא ,ןוכית חרזמ סניפ ירימ 054-3101351 Miri_pines@hotmail.com
םימדקתמ םיראת - היפוסוליפל ס"היב ,היפוסוליפ יול העונ 052-3872231 Noa.levy.noa@gmail.com
תואנובשח ןמרה רנבא 052-3387758 avnerharman@gmail.com
תואנובשח ברימ ידע 054-5808805 adimeirav@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ דניקכייר ירוא 052-4733734 Ori.reich@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ ןמסיז רואיל 050-4851014 zysmanlior@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ בניע םתור 054-7523444 Mail2rotem@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ רענש לעי 052-4041459 yaelthiland@yahoo.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ סבירפ איג 054-2440574 guyprives@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות לוהינ ןיטלפ יגח 052-5402730 hagaiplatin@gmail.com
היגולוקיזומ ,הקיזומל הימדקא רוג ןב הענ 054-4871903 noawithouth@gmail.com
היזיוולטו עונלוק רנבא סומע 054-4568080 moscantel@gmail.com
םימדקתמ םיראת - תויונמוא לקנרפ רינ 052-2518364 kinderlandnir@gmail.com
ןושאר ראות - םייחה יעדמ ןיבלס ףסוי 052-6082092 Yosi.slavin@gmail.com
ןושאר ראות - םייחה יעדמ לגיפש ףסא 052-8913301 Spiegel.assaf@gmail.com
ןושאר ראות - םייחה יעדמ גרבשירפ תימע 054-4433734 Amitf007@walla.co.il
םימדקתמ םיראת - םייחה יעדמ סלה הנא 052-6588593 Ann.halasz@gmail.com
,הברעמו הפוריא זכרמ ,תיאקירמא הירוטסיה ,הירוטסיהל ס"היב
,םייניבה ימי ,הקיתעה תעה ,הקירפאו ת"הזמ ,תיאבצ הירוטסיה
הירוטסיה ,םייסאלק םידומיל ,םיעדמה לש היפוסוליפו הירוטסיה
םימדקתמ םיראת - לארשי םע לש
ןיקתא הילא 052-8650986 eliaetkin@gmail.com
)הביבסה ידומילל ס"היב ללוכ( םימדקתמ םיראתל םיגוחה ראש לכ יליה טריה 050-5259006 Hilly_hirt@hotmail.com
)הביבסה ידומילל ס"היב ללוכ( םימדקתמ םיראתל םיגוחה ראש לכ בויבולוס הינוס 054-7206688 Sonyaso1@post.tau.ac.il
םימדקתמ םיראת+הארוה תדועת+ןושאר ראות ךוניח והיקזח רינ 054-5718837 nirhiz@walla.com
םימדקתמ םיראת+הארוה תדועת+ןושאר ראות ךוניח )סריאס( יול יבד 054-4920107 Dsayers7@yahoo.com
םימדקתמ םיראת+הארוה תדועת+ןושאר ראות ךוניח ןיול ירוא 054-2028053 urilvn@gmail.com
םימדקתמ םיראת+ןושאר ראות תילאיצוס הדובע לעי ליג 052-3488999 Yael.g.tau@gmail.com
12
תו שד ח ו ם י ר י ק ח ת
ךרד ןויצ
ץק תא רשבמ הטיסרבינואה תלהנהל םיטנדוטסה תדוגא ןיב רדסה
םייוסחה םינחבמה
ןהכ ודיע
תויוכז קוח לע תרבוע הטיסרבינואהש ךכ לע ונחוויד הנשה תחיתפ ןויליגב
לכ ףוס םילוכי ונא ,ךשוממ קבאמ רחאל .תוניחב ףושחל תברסמו םיטנדוטסה
.םייוסחה םינחבמהמ דרפיהל ףוס
דומיל ימוחת רפסמב םיטנדוטס םיריכמ םייוסחה םינחבמה תעפות תא
םינחבמה תא ,הכ דע .הלכלכו הרבחה יעדמ ,םייחה יעדמ םהב ,הטיסרבינואב
םוסרפ רחאל לבקל היה ןתינ אל )"יאקירמא ןחבמ"( יתרירב-בר ןולאשמ םייונבה
הלטינ ךכל יא .ועט ןכיה דבעידב קודבל םיטנדוטסה ןמ ענמש המ ,םינויצה
םיחקל קיפהל תלוכיה םג ומכ ,םהינויצ לע רערעל תורשפאה םיטנדוטסהמ
דירוי תולאשה תא םסרפת םא יכ הטיסרבינואה הנעט התע דע .תואבה םימעפל
ידמ רתוי תושק תושעיהל תולאשה לע היהי ךכיפלו ,תימדקאה המרה תא רבדה
תנוכתמב םילעופ ןכ תורחא תואטיסרבינואב םימוד םיגוחב יכ ןייצל בושח .הנש
תכרעמה תולצעמ תוינידמה תעבונ ויפל דשח ררועמש המ ,תולאשה םוסרפ לש
.הנשל הנשמ תולאש רזחמל םיפידעמ רשא ,םיצרמהו
התנפ ,םיטנדוטסה תדוגאב םיימדקא םיניינעל הקלחמה שאר ,טריה יל-איה
רדסהל המיע עיגהל ןויסינב הטיסרבינואה תלהנהל םיפסונ הדוגא ירבח םע דחי
תצעויה לומ תובתכתה לשךילהתונלחתה" .תולאשה םוסרפ תא רשאל הענכשלו
התנפהש,טריה תרמוא ,"הטיסרבינואב םיפסונ םימרוגו הטיסרבינואה לשתיטפשמה
טנדוטסששרופמב עבוקה ,םיטנדוטסה תויוכז קוחל הלהנהה לשהביל תמושתתא
ביגהלמ הטיסרבינואה הענמנ הליחתב .הב ןייעשרחאל הניחב ןויצ לע רערעל יאשר
הזו ,סנכנה הטיסרבינואה אישנל הדוגאה ישנא ונפ הנשה תליחתב ךא ,תוינפל
הטיסרבינואה רוטקר םעטמ ךמסמ םסרופ םיישדוחכ ינפל .אשונב לפטל חיטבה
הטלוקפ לכ לכות ןהמ תויצפוא עברא שי" .םינחבמה ןויסיח לוטיב לע רשבמה
ךמסמ תא תוארל ןתינ .םייאקירמא םינחבמב תולאשה םוסרפל עגונב רוחבל
.טריה תמכסמ ,"הדוגאה רתאב טנדוטסה תויוכז תאו רוטקרה
:תואבה תויורשפאהמ תחאב רוחבל הטלוקפ לכ לע ,רוטקרה תארוה יפ לע
תובושתב םגו הניחבה ןולאשב םג ןייעל ולכוי רערעל םיניינועמה םיטנדוטס .1
וא הלפכשל ,הניחבה תא קיתעהל תורשפא אללו החגשה תחת ,ונמיס ןתוא
.תוניחבה תפישח רדחמ האיצוהל
התקידב םרטב דוע ,המויס םע סרוקה הרומ םע ךרעיי הניחבה לע הרזח שגפמ .2
תובושתה ןהמןייצי הרומהו ,וארקוי תובושתה לכו הניחבה תולאש.םינויצה תעיבקו
.ןויד םייקתי תוגשה לש הרקמב .עודמ ריבסיו תונוכנה
רשא ,םידימלתל יולג היהיו הנביי םינושה םיסרוקה יאשונב לודג תולאשרגאמ .3
.תע לכב וב ןייעל ולכוי
דימלת ןיבל הרומה ןיב ישיא שגפמ ךרעיי ,ןטק םינחבנה רפסמ םהב םירקמב .4
.םידימלת רפסמ וא
םייניע תמיצע
ירתא תא ץראב ההובג הלכשהל תודסומה ושיגנה םרט עודמ
?הייאר ייוקללו םירוויעל ןהלש טנרטניאה
ינש לט
אוהשיפכ ,הייאר ייוקלו םירוויע רובע ינויח תרושקתיעצמא הווהמ טנרטניאה
,םירחא םישנא םע היצקארטניאב ,ונלוכל ומכ ,םהל עייסמו ;רחא םדא לכ רובע
.תוינק תיישעבו תונובשח םולשתב ,םינוש םיאשונב עדימ תלבקב ,תויורכיהב
ודביא יכ ןפוא םושב העמשמ ןיא ,הייארה תלוכי תא ודביא םירוויעש הדבועה
תועדומה ,ןכ יפ לע ףא .תיאמצע דקפתל םנוצר תא וא ,םתוואג תא םג המיע
בצמל סחיב הכומנ הייאר ייוקללו םירוויעל לארשיב טנרטניא ירתא תשגנהל
.יברעמה םלועב תורחא תונידמב
ילעבל ורשפאישךכ ,םתיינב תעב הליחתהבשחמב ךורכ םירתא תשגנה ךילהת
םיטקייבואל םיילאוטסקט םירבסה תועצמאב ,רתיה ןיב ;םהב שולגל תויולבגומ
יוארכ גצויש ךכ רתאה בוציע ,םינכתה עבצו לדוג לע טולשל תלוכי ,םייפארג
תרגסמב ,עבוק תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויוושקוח .דועו םיעבצ ןורוויע ילעבל
תויולבגומ ילעב םישנאל תתל םיירוביצ םיפוג לשםתבוח תא ,םייללכה ויתונורקע
.תושרדנה תומאתהה עוציב ךות,רוביצל םידעוימהו םינתינה םיתורישה ללכ תא
ידי לע רוביצל עצומה תורישה תא לבקל תוכזה ,אופא ,הנשי תולבגומ לעב םדאל
.רוביצה יקלח ללכל ומכ ,טנרטניאה תועצמאב ולא םיפוג
הטיסרבינואה רתאב השילגה תייווח היהתדציכ ?ביבא לתתטיסרבינוא יבגל המו
עדימ לבקלו טנרטניאל סנכיהל ונוצר לכש ,הייאר יוקל וא רוויע טנדוטס רובע
היוקל ותייאר רשא ,הפיח תטיסרבינוא רגוב ,ןתנ ידעמ ונשקיב ?םינוש םיאשונב
תא קודבלו הטיסרבינואה לש תיבה ףדב שולגל ,"רוויע טעמכ"כ ומצע רידגמהו
םירוויעשתונכותו" ,ןכמרחאל חוויד ,"תילאוזיו תירבעב בתכנ רתאהמקלח" .ותושיגנ
,ןכ ומכ .ליירב בתכל התוא םגרתלו התיא דדומתהל תועדוי אל ןהב םישמתשמ
ןתוא םג רשאו ,ללמב תוולמ ןניאש תונומת - רתאב םייפרג םיטנמלא הברה שי
הנבנ רתאה הב הרוצה – היעב שי םיקנילב םג .תוהזל תועדוי אל ונלש תונכותה
,םישיגנ םיקלח רתאב שי םנמא .ליגר טסקטל רושיק ןיב לידבהל יל תרשפאמ אל
."שיגנל וכפהל הנווכ ךותמ אלו ,ירמגל תיארקא הרוצב ושענ םה לבא
תחוורל גואדל ולגד לע טרחש ףוגה ,םיטנדוטסה טנאקד רתאל עגונב המו
לש רתאה" ?םירוויעל רתוי יתודידי ולש רתאה םאה ?םהל עייסלו םיטנדוטסה
ריבסמ ",הטיסרבינואה לש ישארה רתאה לש ץנאטש השעמל אוה טנאקדה
."הרוצ התואב הנבנ אוהו",ןתנ
ההובג הלכשהל תודסומה רתימ הנוש וניא ביבא לת תטיסרבינואב בצמה
םיבר םיפוג ,תאז םע .הכ דע םהירתא תא שיגנהל םה ףא וחרט אל רשא ,לארשיב
:תויולבגומ ילעבל םהלשטנרטניאה ירתא תא ושיגנהו םיבאשמה תא ואצמ ץראב
לש םיבר םירתאו סבולג ןותיע ,תובר תוירחסמ תורבח ,םיקנבה תיברמ םהב
.)אבצב אשונב םיצולחה םה רוביצה תוינפ תניצקו ףרועה דוקיפ רשאכ( ל"הצ
,תונטקכ תולודג ,םלועה יבחרב תואטיסרבינוא לש לודג רפסמ יכ ןייצל יואר
עדי שוכרל תויולבגומ ילעבל ךכ ךרד תורשפאמו ןהירתא תא רבכמ הז ושיגנה
.טנרטניאה תועצמאב םג
תויסולכואל תושיגנה אשונב תונורתפ ןתמל הבר תובישח תסחיימהטיסרבינואה"
תרגסמב" .ביבא לת תטיסרבינוא תרבוד הבוגתב הרסמ ,"ןהיגוסל תויולבגומ םע
לכ בייחל טלחוה הנורחאה טנרטניאה תדעוובו ,טנרטניאה ירתא םוחתםג ללכנ וז
.תושיגנ יאשונב ימואלניבה ןקתל םאתומ תויהל הטיסרבינואב םקויש שדח רתא
,תלטובמ אל תולע תעקשה תשרדנ המושיילש ,וז הטלחה םושיי יכ קפס ונל ןיא
."תושיגנ יאשונב הטיסרבינואה תוינידמ םושייב בושחו ףסונ דעצ הווהי
14
תו שד ח ו ם י ר י ק ח ת
תומימעל ץקה
רקחמ תטיסרבינוא לכ שרדית תיחכונה םידומילה תנשמ לחה
בחרה רוביצל יפסכ ח”וד שיגהל לארשיב
ררופ םעונ
תא ,לארשיב הנושארל ,םהרבא םריבא "הזת" בתכ ףשח םדוקה ןויליגב ,רוכזכ
רפסה .)"רואל ךשוחמ" רוקיסה האר( ביבא לת תטיסרבינוא לש ביצקתה רפס
רשאכו ,תתחופ הטיסרבינואב תיתלשממה הכימתה יכ יעמשמ דח ןפואב חיכומ
תוירחסמ תויוליעפו תונרק ,םימרותםיאב שרדנה ףסכה תא הריבעמ אל הנידמה
סינכהל םינבדנה ויה םירומא ח"שןוילימ 112 -מ תוחפ אל .המוקמב תאז םישועו
םירומא ויה םיפסונ ח''ש ןוילימ 104 -כו ,תמדוקה הנשב הטיסרבינואה תפוקל
םיקסע ילעבמ ןויכיז ימד ןוגכ תונוש תוסנכהמו תויסנניפ תועקשהמ לבקתהל
.תונב תורבחמ תוסנכהו םיסכנב שומיש ימד ,הטיסרבינואב םילעופה
תטיסרבינוא .םינוש םימרוגמ עיגמ ההובג הלכשהל דסומ לש ותוליעפ ןומימ
ןוילימ 300 -כ( דומיל רכשמ תוסנכה לע רקיעב ט"סשתתנשב הכמתסה ביבא לת
- ת"תומ ח"ש ןוילימ 730 -כ( ירוביצ ןומימ ,)ח"ש ןוילימ 112 -כ( תומורת ,)ח"ש
,)רוביצ תודסומו הלשממ ידרשממ ח"ש ןוילימ 17 -כו ,בוצקתלו ןונכתל הדעוה
ןוילימ 76 -כ( תועקשהמ תוסנכה ,)ח"ש ןוילימ 145 -כ( םירקחמ רובע םיקנעמ
,םינושםינקתמ תלעפהמ תוסנכה ,)לעופב היישעה רבדב םינותנ ןיא ,ןונכתב ח"ש
.)ח"ש ןוילימ 148 -כ( דועו םיקזחומ םידיגאת
הנש ידמ הטיסרבינואה הסינכמ ףסכ המכ םג תוארל ןתינ ביצקתה רפסב
אללו ינש ראותל ,םיריכבו םילהנמל דומיל תוינכת ןתוא ,"תודחוימה תוינכת"המ
האר( עובשב םצמוצמ דומיל ימי רפסמבו תחא םידומיל תנשב תוזכורמה ,הזת
םיטנדוטס 1,000 -כ ודמל הרבעש הנשב .)הז רודמב "הריכמל הימדקא" רוקיסה
.הטיסרבינואה תפוקל ח"ש ןוילימ 38 -כ וסינכהש תויביצקת-ץוח תוינכת 18 -ב
דומיל רכשמ ח"ש ןוילימ 22 -כ ופרג םיקסע להנמב םיכמסומל ס"היבב קר
תפוקל הסינכמה "יטאנקר-גולק" תינכתל ךייש אישה רשאכ ,תודחוימ תוינכתב
ףלא 200 -כ לע דמוע הז לולסמב דומילה רכש( ח"ש ןוילימ 9 -כ הטיסרבינואה
ןוילימ 30 -כ הטיסרבינואה החיוורה ,ךכל ףסונב .)שממ 'םישורג' ,טנדוטסל ח"ש
ןוילימ 5 -כו תילגנאב םיסרוקמ ח"ש ןוילימ 3 -כ ,ל"וחמ םיטנדוטס ל"כשמ ח"ש
.תיאמדקאה הניכמב ל"כשמ םיפסונ ח''ש
םע דחי ,ביבא לתתטיסרבינוא שרדית)ע"שת( תיחכונה םידומילה תנשמ לחה
.רוביצה ינפב יפסכ ןובשחו ןיד גיצהל ,לארשיב תורחאה רקחמה תואטיסרבינוא
תורבח ,תותומע ידי לע םישגומה םייפסכה תוח"ודל ויתונורקעב םאות הז חוויד
ימדקאה לגסה לש םינותבש לע חוויד לולכיו ,תויתלשממ תורבחו תוירוביצ
היסנפל תויובייחתהה ףקיה ,עדמה ירשק ןרק תוליעפ רבדב טוריפ ,דסומב
.דועו תונבה תורבח תוליעפ ,ירקחמה דויצה ףקיה ,רקחמ תוליעפ ,תיביצקתה
לכ יסכנ לשאלמ טוריפו ל"וחמו לארשימ תומורתה לשטוריפ ח"ודה לולכי ,ףסונב
לאונמ 'פורפ ,בוצקתלו ןונכתל הדעוה שאר בשוי .ינוציח ן"לדנ תוברל ,הטיסרבינוא
וקב םיכישממ ונחנא" .תכרעמה תופיקשב ךרד תצירפב רבודמ יכ ןייצ ,גרבנטכרט
ח"ודה ובשבצמל תכרעמה תא ליבוהל החילצה ת"תו .רוביצל עדימה תפישח לש
תכרעמב םירושקה םימרוגלו םמצע תודסומל בושח הדובע ילכ הווהי דיחאה
."ההובגה הלכשהה
ףסכה רובק הפ
םישרדנ םה יכ תולגל ועתפוה היגולואיכראל םיטנדוטס
וממוקתהו - הבוח ירויס רובע םסיכמ םלשל
ןמטוג הליא
הסינכבו ,םידמול םתא וב גוחב הבוח סרוקב האצרהל םתאבש םכמצעל וראת
וררועתה הילא תואיצמה וז ?ינויגה אל ?יוזה .הסינכ ימד םכמ שקבמו םדא דמוע
העדוה אלל ושרדנ רשאכ ,םודקה חרזמה תויוברתו היגולואיכראל גוחה ידימלת
.ראותה תרגסמב םילולכה הבוחה ירויס לע םלשל תמדקומ
.ומילשהל ןתינ אל םהידעלבו ,ראותהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ולא םירויס
עבטה תושר ןיב תועד יקוליח בקע גוחב תמייק ההומתה העפותה יכ רבתסמ
םתרגסמב ,םימוצמצ לע טלחוה עבטה תושרב ;הטיסרבינואה תלהנה ןיבל םינגהו
,הבוחה ירויס םיעצבתמ םהב םירתאהמ קלחל הסינכ לש אלמה דוסבסה לטוב
רכש תאלעהב רבודמ ,םיטנדוטסה תניחבמ .םירקבמהמ םולשת שרדנ ומוקמבו
רבכ םהש דומילה רכשל ףסונב םסיכמ ףסכה תא איצוהל םהילע ןכש ,דומילה
הווקתב ,היעבה לע םיטנדוטסה תא ועדיי אל םיגוחה ישאר .הטיסרבינואל םימלשמ
התייה חטשב הרצונשתואיצמה .ןושארה רויסה תאיציל דע התוא רותפל וחילציש
דעומ דועבמ ועדייש ילבמ ,םירויסה רובע םלשל שרדנ םיטנדוטסהמ ;תידרוסבא
.תאז תושעל םהמ הפוצמ יכ
איה .דוע קותשל אל הטילחה ,היגולואיכראל 'ב הנש תיטנדוטס ,סניפ ירימ
,םיאבה םירויסה לע םולשת שרדנ םאה ררבל ידכ רויסה זכרמל ל"אוד החלש
סניפ הניכה םידומילל הירבח לש םחור תרומ תא עיבהל ידכב .בויחב התנענו
חרזמה תויוברתו היגולואיכראל גוחב םיטנדוטסה לכ טעמכ ומתח הילע המוצע
יתישע" .גוחב השענב םתוא הבריעו םיטנדוטסה תדוגאל התנפ ,ליבקמבו ;םודקה
תוברעתה השרדנ יתעדלו ,דחא לע דחא ישגפמב םיעגמה ושענ זא דעשםושמ ךכ
."םיניינעה תא זיזהל תנמ לע רתוי לודג ףוג לש
תושירד תא גיצה רשא ,רצוב רחשםיטנדוטסה תדוגא שאר בשוי םעטמ בתכמ
שאר ןיב השיגפ הכרענ ויתובקעבו הטיסרבינואה תלהנהל חלשנ ,םיטנדוטסה
הנורחאה .םינגהו עבטה תושר םע ןתמו אשמ הדילוהש,םיטנדוטסה יגיצנל גוחה
שורדל הפיסומ תאז םעו ,תפסונ החנה םירויסל םיאצויל קינעהל ,ףוסבל ,התואינ
ךכו ,ולא תואצוה יוסיכל םימוכס הצקת הטלוקפה יכ טלחוה .םיוסמ םוכס םהמ
היה הז יכ ועדייש יל בושח" .ףסונ םולשתל ושרדיי אלו םיטנדוטסה ועגפיי אל
ומחלנש ,הדוגאהו ימדקאה לגסה ,גוחה שאר ,םיטנדוטסה לש ףתושמ ךלהמ
.סניפ תמכסמ ,"היעבה ןורתיפל ואיבהו וידחי
16
תו שד ח ו ם י ר י ק ח ת
17
ערה ןושל
השק םתס תיניס ידומילבו - ןמזב ראות רומגל לק אל תונשלבל גוחב
?ןמליגב שדח המ זא .שדוחה תא רומגל
ןנער העונ
השקונ הפש תירבע
אוהש ,"בכרה" יגולופרומה גשומב לקתנ תונשלבל גוחב ליחתמ טנדוטס לכ
וא "דיינ ןופלט" לשמל ומכ ,רתוי וא תחא המסקלמ תבכרומה הלימ השעמל
-ודה לולסמב תונשלב םידמולה םיטנדוטסה אקוודש ינוריא טעמ ."לוח ןועש"
ךכ לשבו ;תועשתכרעמ ביכרהל םישקתמ ךא ,םיגשומו םילימ ילוא םיביכרמ יגוח
לכ .ול תובצקומה םינשה שולשל רבעמ םהידומיל םויס תא רורגל םיתעל םיצלאנ
.גוחב םיסרוקל םדקה תושירדו הבוחה יסרוק יוביר לשב תאז
תכרעמ רוציל חילצה ,תפרצ תוברתו תונשלבל 'א הנש טנדוטס ,םהרבא ריקי
עדוי וניא ןיידע ךא ,תופשל רפסה תיב תרזעל תודוה 'א רטסמסל הניקת תועש
הבוח סרוק םע תונשלבב הבוחה יסרוקמ דחא שגנתי וב ,'ב רטסמסב רדתסי דציכ
לוכי אל התא 'א הנשב םיסרוק חקול אל התא םאשאיה היעבה" .תיתפרצב יתנש
."הככ יונב ראותה לכ" ,ריבסמ אוה ,"'ב הנשל ךישמהל
ךשמה תשירד הווהמ םתמלשהש םיסרוק םה הבוחה יסרוק תשמחמ םיינש"
תצעוי ,לא-תב יתוא 'פורפ תרמוא ,"םתוא תוחדל ןתינ אל ןכלו 'ב הנשב םיסרוקל
שי .תינבומ אלא ,השקונ תונשלבל גוחב תועשה תכרעמל תארוק יתייה אל" .גוחה
יסרוק תשולש תא ."בוכיע תרצוי הפיפחה ןכלו ,םינוש םיגוח הברהמ םידימלת
ינויח רבדה םאב ,היינשה םידומילה תנשל ,הירבדל ,תוחדל ןתינ םירתונה הבוחה
.דימלתה רובע
רשא ,הריחבה יסרוק רפסמב הדירימ תעבונ גוחה ןיגפמש תפסונ תושקונ
שפוחב הז םוצמצ .תונבל םיטנדוטסה םילוכיש תכרעמה תושימג תא הניטקמ
תנעוט לא-תב .ביצקתב םיצוציקה תוכלשהמ תחא וניה םיטנדוטסה לשהריחבה
עיגהל ךירצש יוכיזה תודוקנ רפסמל רשאב תוכומנה תושירדה ,תאז תורמל יכ
רובעכ םהידומיל תא םייסל םיטנדוטסהמ דואמ לודג קלחל תורשפאמ ןהילא
שי םא" .דבלב יצחו םייתנש ךות םתוא םימייסמ ףאש ולאכ שיו ,םינש שולש
אל ינא .רישי ןפואב ןה המ עומשל יל בושח" ,לא-תב 'פורפ תשקבמ ,"תונולת
ןכ ךא ,םדקה תושירד יולימ אלל סרוקב ףתתשהל ריתא וא תכרעמה תא הנשא
."הנעמ תתל לדתשא
טעמכ לבא - יניס יוניע אל
,הטיסרבינואב השדח תויהלמ,םנמא ,הקוחר םירקי דומיל ירפס םיביצמשהיעבה
תבייחמו תושע הלידגמהיסא חרזמל גוחב תיניס ידומילל השדח דומיל תטישםלוא
.םילקש תואמב םירפס שוכרל התרגסמב םידמולה תא
רפס ,הדובע רפס ללוכ םהמ דחא לכ רשא ,םיכרכ השיש תב הכרעב רבודמ
רשאכ ,םירטסמס השולשךשמב םיטנדוטסה תא שמשתוז הכרע .קסידו םיטסקט
ללוכ וניא הז ריחמ .לכה ךסב םילקש 720 ,רמולכ ,ךרכל םילקש 120 אוה ריחמה
200 ןיב ענ םריחמ רשאו ,תישילשהו היינשה הנשב שוכרל שיש םינולימה תא
.םילקש 400-ל
,תיניסב ץראב םילויט ךירדמו ןמגרותמ,רנב לייא ךרד םיטנדוטסה ונקהכרעה תא
םירומה יילא ונפ ,םידומילה תנשתליחתינפל" .םירפסה לשתמצמוצמתומכ אבייש
תא איבאש וצר םה" ,רפסמ אוה ,"ןיסב יירשק לשב ,הרזע תשקבב גוחב תיניסל
םילוכי םירפסה תא ."ןגוה ריחמב םיטנדוטסל םתוא רוכמאו ןיסמ דומילה ירפס
."ןוזמא" טנרטניאה רתא ךרד וא רנב תועצמאב קר שוכרל םיטנדוטסה
רתויב םדקתמהו שדחה רפסב רבודמיכ ןעוט ,גוחב תיניסל הרומ,גנא'ג גניפ ר"ד
חתפל ידכ םירלוד ינוילימ העיקשה ןיס תלשממ" .םויהל ןוכנ ,תיניס דומילל םלועב
גישהל השקו םלועה לכב רפסה תא םימדקמ םה" ,ריבסמ אוה ,"הזה רפסה תא
תיניסה הפשה דומילל םירפסה תולע התייה ורבע םינשב ,תאז תורמל ."ותוא
תיניסה ידומיל םינמתסמ ,םירחא םיגוחל האוושהב םג .םילקש תואמב הכומנ
270 -מ הגרח אל תיקלטיאה הפשה דומיל ירמוח תולע ,לשמל ,ךכ .רתויב םירקיכ
.םידדוב םילקש תורשע לע תדמוע תיניטלה הפשבו ,םינשה ךרואל ח''ש
ידי לע בתכנשרפסמ אקווד דומלל םיטנדוטסה םישרדנ עודמ םיהות םתא םא
אל םתא ,חרזא תויוכז וא היטרקומד בבוח רותב דחוימב טלוב וניאש,ןיסב לשממה
,סויצופנוק ןוכמ ךרד רבוע היסא חרזמ ידומילל גוחל ןיס תלשממ ןיב רשקה .דבל
דועב ומכ ,ביבא לתתטיסרבינואב םקוהש,תיניסה תוברתהו הפשה תצפהל ןוכמ
,רוטקרה ןגס םע החישמ .ןיס תלשמממ תומורת תרזעב ,םלועב תואטיסרבינוא
םתחנ רשא ,ביבא לתתטיסרבינואל ןוכמה ןיב הזוח םייק יכ הלוע ,ישןורהא 'פורפ
אלו ימדקאה שפוחה תא רידסהל רומאו הטיסרבינואה לשתיטפשמה תצעויה םע
"הזת" ןויליגב םסרופש ,"םודא קדצ" ריקחתהמ( הטיסרבינואה לע ץחל רשפאל
.)ותרטמ תא הז הזוח גישה אל טפשמה תיב תעדל תוחפל יכ הלוע ,םדוקה
,הטיסרבינואל ץוחמ הפשה תצפהל ודעונשםירפס םניחב חלשסויצופנוק ןוכמ"
לש תולודג תויומכ םיניסהמ לבקל חילצנ םא" ,יש 'פורפ רמוא ,"הליהקה ברקב
ידומילל גוחה יכ רוטקרה ןגס ףיסוה דוע ."םיטנדוטסל םג קלחל היהי רשפא םירפס
םג םא יכ ,תיממעה ןיסמ קר אל :תונושתונידממ םינושםיפוגב רזענ היסא חרזמ
.גנוק גנוה ףא םיתיעלו ודוה ,ןפי ,האירוק ,ןאווייטמ
םידתעתמה םיטנדוטסה תא שארמ עדייל העצהב "הזת" תבתכ תיינפ תובקעב
ידי לע ןחבית הייגוסהש חטבוה ,םירפסה לש הובגה םריחמ רבדב גוחב דומלל
.גוחה שאר
תובדנתהב רועיש
ררופ םעונ
תוברועמל םיטנדוטס דודיעב םיטנדוטסה תדוגא תקסוע הנשה ךרוא לכל
תרומת ,הליהקה ןעמל םינוש םיטקיורפב קלח םילטונ תואמו ,תיתרבח
רשבמ ,הליהקל תאצוי הימדקא - ל.י.א טקיורפ .האלמ תובדנתהב וא הגלמ
תיתרבח תוברועמ יגוס ןווגמ טקיורפה בלשי הנשהמ לחה .םוחתב הכפהמ
,תורחא םילמב .םייאטיסרבינוא םיסרוקמקלחכ ,דומיל תוינכתךותב הליהקב
.תוימדקא תוכז תודוקנל הווש היהת תובדנתהה
,רטסמסךשמל הליהקב תיעובשתוליעפב םיבלתשמםיפתתשמהםיטנדוטסה"
טקיורפ תזכר ,קיפ תידיע תרפסמ ,"םהידומיל םוחתל תורישי תרשקתמה
םישגפמרפסמםימייקתמתוליעפה תליחתינפל" .םיטנדוטסה תדוגאב ל.י.א
ץרשטקיורפה .הבוח רדגב םניהו תיטרואיתתרגסמ םינקמה ,הטיסרבינואב
ותרגסמבו ,בשחמה יעדמל רפסה תיב ףותישב םייקתה ןושארה רטסמסב
םימיב .תונכתתופשב םירועישרפס יתבו תוימינפ ידליל םיטנדוטסה וריבעה
,היפוסוליפל גוחב םיטנדוטס ופתתשי וב טקיורפ רובע המשרהה תרגסנ ולא
,ןוכיסב רעונ ןוגכ תושלחומתויסולכוא םע ינשה רטסמסב דובעל םייופצ רשא
."דועו םוי תושק תוחפשמ ,הדובע ירגהמ ידלי
ןהו םיטנדוטסה תדוגא דצמ ןה ,גוחה דצמ ןה יווילל םיכוז םיפתתשמה
סרוק לש תרגסמב תעצבתמ תוליעפה" .םילעופ םה הב התומעה דצמ
םלוא ,סופמקב אלו הליהקב אוה יזכרמה תוליעפה דקומ רשאכ ,ימדקא
תדובע תביתכו תוחכונ – ימדקא סרוק לכבכ תושירד ביצמ דומילה גוח
םימרותש םיטנדוטסה תא הכזמש הבושח תוליעפב רבודמ .ןחבמ וא םויס
,"הטיסרבינואב םידומילל ףסומ ךרע הקינעמו תימדקא הרומתב הליהקל
תדוגא רתאב םיפסונ םיטרפ אורקל םיטנדוטסה תא הנפמו תידיע תמכסמ
.www.student.co.il/acad :םיטנדוטסה
ם
י
ס
י
ב
18
תו שד ח ו ם י ר י ק ח ת
לזאזעל םיריעצ אל
.םושנל ונבורל השק תונובשחו םידומיל ,הדובע ןיב
תאז הנשתש הקיקח םודיקל תלעופ הדוגאה
גאבס רימת
רשא תירוקמ המזוי לע םיטנדוטסה תדוגא תדקוש ולא םימיב
.לארשיב םיריעצה תויוכז תא חיטבהל ותרטמשקוח חוסינ הזכרמב
:םינושה קוחה יפיעס לש הרצק הריקס םכינפל
ףסונב עבוקו ישילשו ינש,ןושאר ראותןיב אלמה דומילה רכשתא הוושמ קוחה
סמ לולסמ לעפוי ןכ ומכ .םיגוחו תוטלוקפ ןיב ילאיצנרפיד דומיל רכשלע רוסיא
יביטקפאה דומילה רכשש ךכל םורגיש ,ןושאר ראותל דומילה רכש םולשתל
.ראותה םויס רחאל ותסנכהל יסחי היהי טנדוטסה םלשי ותוא
.ח''ש 3,850 לע דומעת ןושאר ראותל דומילה רכש םולשתל לדחמה תרירב
1.3% לש הבוגב סמ םולשתל םיטנדוטסה ובייחתי דומיל תנש לכל הרומתב
טנדוטס לכ .ראותה תלבק םוימ םינש רשע תב הפוקתל ,תישדוחה הסנכההמ
.ןמוזמ לולסמל סמה לולסמ ןיב רוחבל לכוי
םיאנתב האוולה תלבק םימדקתמ םיראתל םיטנדוטסל החיטבמ קוחה תעצה
.יתנשה דומילה רכש הבוגב הנידמ תוברעבו םיחונ
אלל תאזו ,ראותה םויסל הצקומה ליגרה ןמזהמ הנשב גורחל ולכוי םיטנדוטס
.םיטנדוטסה לע םויכ םילטומה םירתוימה הרירגה ימולשת
תרוצל רשק ילב ,םיווש םימולשת 36 -ב ןודקיפה תא תודפל ולכוי םיטנדוטס
.דומילה רכש לש םולשתה
דסומל םלשת ןרקה .תושיגנה ןרק ארקיתש תיתלשממ תואוולה ןרק םקות
דומיל רכש םלשל רחבש טנדוטס לש דומילה רכש תרתי תא ההובג הלכשהל
.סמה לדומ תרגסמב תחפומ
תונרק תבוטל םיפסכ תמרזהל רוניצ שמשתרשא ,טנדוטסה תחוורל ןרק ומקוי
םיתרשמה םיטנדוטסל תוגלמ ןרקו ,תואוולהו תוגלמ י"ע םיטנדוטסב תוכמותה
.הנשב םימי 20 -מ הלעמל םיאולימב
תונועמ תיינב לש םיטקיורפ םוזית ןרקה .םיטנדוטס תונועמל ןרק םקות
םיזרכמ איצות הרבחה ,ןכ ומכ .תויטרפ היינב תורבח םע ףותישב םיטנדוטס
.תונועמ ץופישו תקזחא ,לועפתל הנשמ ינלבקל
םיטרדנטסב םידמועה תודסומ בצקתתשהארוהב תוניוצמה דודיעל ןרק םקות
.םינייטצמ םיצרמל םיקנעמ קלחתו ,הארוה תוכיא לש םיעודי
רשא ,וידלימ דחא םש לע ןרקל ותרוכשממ ח''ש 250 דע שירפהל לכוי הרוה
הילע ולוחיו סממ הרוטפ היהת המצע ןרקה .םידומיל תורטמל ותוא שמשת
.תומלתשה תונרק לע תולחה תובטהה לכ
.דבוע וניאש טנדוטסל ימואל חוטיב דוסבס
.תינוריע ןיבו תינוריע הרובחתב 50% לש החנה
.קשמב ינויצחה רכשל םומינימה רכש תדמצה
.ת"תו ביצקתל ח"ש דראילימ 3 לש תיתנש תפסותל בייחתת הנידמה
.םייוניש ונכתיי .קוחה תטויט ךותמ חוקל עדימה >
טנרטניאה רתאל וסנכיה ?ךומתל וא ביגהל ,דוע אורקל םיניינועמ
.www.younglaw.co.il
:ןתוירחא ימוחתו תונושה הדוגאה תוקלחמ לש הרצק הריקס ןלהל
03-6407656 .לט | ןונכתו להנמ תקלחמ
זכרמ ,םינוינח ,תועיסנ ירדסה ,ןהב םיריחמה לע חוקיפהו תוירטיפקה לע תיארחא
www.student.co.il/minhal :םיטרפל .דועו ןוטוב-הד ןיינבב םימוליצה
03-6407648 .לט | םיימדקא םיניינעל הקלחמה
לע תונולתב לופיט ,םיימדקא תובוחו תויוכזב תעגונה הלאש לכ לע הנעמ תנתונ
ןתינ .דועו םינושםיסרוק לשואידיוה ימוליצ ךרעמ קוזחת ,הטיסרבינואב םימרוג
www.student.co.il/academic :הקלחמל תונפל
03-6407662 .לט | תורישה יקפלד
םישולת,היינק יוות,ויד תוינסחמ ,םיסקפ חולשמ ,תומדוק םינשמ םינחבמ תנמזה
קור ןבומכו אפס ,תוגצהל םיסיטרכ ,היינח יסיטרכ ,םוליצ יסיטרכ ,תוירטיפקל
www.student.co.il/kabala .סופמקב
03-6405130 .לט | ץוח ירשקו הליהק ,תוברת תקלחמ
םינודעומ ,סופמקב תויעובש תויוליעפ ,הקיזומ ,ןורטאית ילביטספ תנגראמ
םלועה לכב םיטנדוטס םע םירשק תחפטמ ןכ ומכ .דועו קור יעפומ ,םיילאיטנדוטס
www.student.co.il/calender :תונכדעתהל .ל"וחל תוחלשמ תועצמאב
03-6407659 .לט | תיתרבח תוברועמו תוגלמ ,תונועמ תקלחמ
םיטנדוטסל םילקשןוילימ ינשמ הלעמל ךס לע תוגלמ הנשידמ תקלחמ הדוגאה
תגאוד ,ףסונב .תועצקמתהו "ריעב רירגש"ב תוליעפ ,תיתרבח תוברועמ לע
:תוגלמב תונכדעתהל .תונועמה ירייד םיטנדוטס 1600-כ לש םתחוורל הקלחמה
www.student.co.il/dorms :תונועמ יעוריא ,www.student.co.il/milgot

03-6405032 .לט | "הלוז תורפס" תקלחמ
תורבוח ,סובליס תוארקמ תקפהב קסועה םיטנדוטסה תדוגא לש סופדה תיב
.עבצב סופד יתוריש ןתמו רטסמסל םירפס תלאשה ,םינחבמ
www.student.co.il/szola
03-6406610 .לט | טנדוטס Xtra
,תוגיהנמ יסרוק ,תופש יגוח ,םיאשונ ןווגמב הרשעה יגוח הליעפמ הקלחמה
טוריפל .םינחבמה תארקל םידסבוסמ םינותרמו רזע יסרוק ,םייעוצקמ םיסרוק
www.student.co.il/xtra :םינושה םיסרוקה
03-6407654 .לט | יסנניפו יטפשמ ץועי
ץועיי םכל תתל ידכ ןאכ םיטנדוטסה תדוגא לש יטפשמה ךרעמהו ןובשחה האור
.םינוש םימרוג ינפב גוצייו םיטנדוטסל תולקה ,תועקשה ,יוסימ יאשונב
www.student.co.il/legal_aid
i
.לשטימ ןיינבב תאצמנ ביבא לת תטיסרבינוא לש םיטנדוטסה תדוגא
.אשונ לכב םכתורישל דומעל חמשנ
.03-6407666 :םירוריבל יללכ ןופלט
- םיטנדוטסה תדוגא
הטיסרבינואב ךלש תיבה
טייבידב םלועה יפולא - א"תמ םיטנדוטס
ררופ םעונ
םיטנדוטסה תדוגא לשטייבידה ןודעוממםיטנדוטס,בחרמירואו בודיא-ןהכ ינוי
,2010 תנשל טייבידב םלועה תופילאב ןושארה םוקמב וכז ,א"תתטיסרבינואב
םלועה יפולאכ ורתכוהו ,ראוניב ישילשב היקרוטב 'ץוקתטיסרבינואב הכרענש
תטיסרבינואמ תוחלשמ ותרגסמב וחצינו רמגל וליפעה םיינשה .הז םוחתב
הקסע תחצנמה האצרהה .היזלמבו דנלוהב תואטיסרבינואמ םג ומכ ,הפיח
.יבויח רואב םיעשרומ המחלמ יעשופ גיצהל רוסיאב
הזמ הטיסרבינואה לש טייבידה ןודעומ תא הליעפמ םיטנדוטסה תדוגא
,ןודעומה םקוה זאמ רתויב לודגה אוה תחלשמה לש גשיהה .םינש רפסמ
תעדב םייזכרמ םימרז הלא םימיבש ךכב בשחתהב םידקת רסחל בשחנו
.לארשי תא םיניוע תימלועה להקה
ם
י
ס
י
ב
ןדמל לש ורמאמ בתכנ יתמ
ןיינעמ רמאמ ךותמ םיעטק ומסרופ ,"הזת" לש 136 ןויליגב "םויהכ זא" רודמב
ומסרופ םירבדהשבתכנ רמאמל תחתמ .)1954-1899( ןדמל קחצי רפוסה בתכש
הזה ךוראיתה .1945 - ה"שת זומתב רואל אציש ,"םיקרפ ישאר" לש 18 ךרכב
,תיאמצעה לארשי תנידמב ,תעכו" :ראשה ןיב ,בתכנ ובש רמאמב ,ינויגה וניא
םינש 3 בתכיהל לוכי אל הזכ טפשמ ."רתויב םינכוסמהו םידירחמה וייוליגל עיגה
.הנידמה תמקה םרט
,קימעמ ילאיטנדוטס ןותיע - "הזת" יכרוע תא חבשל ינוצרב תאז תונמדזהב
וליפא ...ו םקמועל םיאשונב ןד ,תורפסל ,הקיטסיצילבופל יתימא םוקמ ןתונה
.ןלצל אנמחר ,ינויצ
גוסמ ילאיטנדוטס ןותיע ןיימדל יתלוכי אל ,יצחו רושעכ ינפל ,טנדוטס יתויהב
?רודה תחופו ךלוהש רמא ימ .הזכ
לטרוא ,רנטייה ירוא
עיפוה רשא( "םהילע רוזחל שישםירבדה ןמ" ןדמל לשורמאמ:תכרעמה תבוגת
.ןיוצש יפכ אלו ,1952 - ב"ישת זומתב ספדנ ןכא )"םיקרפ ישאר" ורודמ תרגסמב
.םינגרפמה ךירבד לעו ןוקיתה לע הדות
ארוק לוק
תכרעמל םיבתכמ
?םינחבמה תפוקתל ןכומ רבכ ךלש ףוגה
ףוגב אטבתמ הז ףוגב .םיצחל ,חתמ ,תודרח ,תינפוג תוליעפ וא העונת אלל הבורמ הבישי ,הניש תועשב רוסחמב תנייפואמ וז הפוקת .םינחבמ לש לג דוע עיגמ הנה
.לקשמב הילעו ,בג יבאכ ,זוכיר רסוח ,םינוש חור יבצמ ,תושישת ,תופייע ,שאר יבאכ :תמגודכ יללכה דוקפתב םיישקב
:ץוחלה טנדוטסל תורבדה תרשע הנה םינחבמל ךפוג תא ןיכהל ידכב
. חורה בצמ תא רפשמו תודרחו תופייע תיחפמ ,חומה ידוקפת לע עיפשמ תיבוריא תוליעפמ עפשומה רשוכש עודי - תיבוריא תוליעפ .1
. תופייעו הדרח תותיחפמו םדה תמירז תא תורפשמש ,הגרדמ רועיש וא הכילה :ןוגכ תיביטרופס תוליעפ םויב תוקד 60-30 ןיב בלשל ץלמומ
.ףוגה תוכרעמ לכ תעגרהלו חתמ רורחשל ,הגוי רועיש ומכ ןיא - םיחתממ רורחשו העיגר .2
.םיקרפמבו םירירשב ורבטצהש םיחתמ תייפרהל הליעומ איה ףא הייחש
.בגה לע סמועה תא ותיחפיש ,תוחיתמ יליגרת עצבל ץלמומ ,הכורא הבישי רחאל ,ףסונב
םינובלח ,תומימחפ תוליכמה םויב תוירקיע תוחורא 3 לוכאל ץלמומ .רתוי הבוט הרוצב דקפתי חומה ךכ ,רתוי בוט ףוגה תא ןיזנש לוככ - םויה ךלהמב תוחורא .3
.תורדוסמו תועובק תועשב ,תוקריו
.רבגתמ בערלו ,זוכירב תושק תוערפהל םורגל הלולע רשא ,ןבלה רכוסה תכירצ תא ומצמצ - ןבל רכוס .4
.ןמז ךרואל עבוש תשוחתל עיגהל מ"ע ימויה טירפתב םתוא ובלש - תוינטקו )םינגד( תובכרומ תומימחפ .5
. סומוח יריגרגו םישדע ,הנופא:ןה תוינטק .תמסוכ, האוניק, אלמ זרוא :םה םינגד
.תוחוראה ןיב םגו החורא לכב םתוא ובלש .הדימלהו ןורכיזה יכילהתב םכל ועייסיש ולא םה תוקריב םיאצמנה םילרנימהו םינימטיוה - חומל תוקרי .6
.תוחוראה ןיב תולילקו תוחונ תשוחתל ךכו ,לוכיעה ךילהת זוריזל םיעייסמ רשא ,םיטויבורפ םיקדייח ףטוש ןפואב ךורצל ץלמומ - םיבוטה םיקדייחה .7
.תוחוראה ןיב ירפ םע בלשל ןתינ, ויגוס לכ לע ויב טרוגויב אוצמל ןתינ םיבוט םיקדייח
.ךוראה חווטב זוכירו הבישח יכילהתב תעגופו שאר יבאכ תרצוי ןיאפק לש הבורמ הכירצ .)םויב תוסוכ 3-2 מ רתוי אל( הפקה תכירצ תומכ תא ומצמצ - םילזונ .8
.הייתשב וברהו ןומילו ענענ ,םיחמצ הת לש םח סומרת וא םימ ןקנק דעומ דועבמ םכמצעל וניכה
.החונמלו דמלנה רמוחה תעמטה יכילהתל הבושח הנישה .תועש 8-7 הלילב ןושיל ודיפקה - הניש תועש .9
.ירפו ףסונ ךירכ ואיבה ומצע ןחבמל .הציב וא הניחט, הניבג ,תמגודכ חרממו קרי םע אלמ חמקמ םחלמ לק ךירכ ולכיא - ןחבמה ינפל העש .10
.9 רעשב טרופסל תילע זכרמב תוארתהלו םינחבמב החלצהב ןומה םכל היהיש - בושח יכהו
.תכמסומ טרופס תיאנוזתו )B.Sc( תינילק תינטאיד ,א"ת תטיסרבינואב טרופסה זכרמ לש תיבה תיאנוזת ,ןמדירפ רומיל ידי לע םכל ןתינ עדימה
20
םירמאמ רודמ
21
המגוד אוה יחימע הדוהי לש ונובזיע רופיס
הרבעו התוברתתא תדבכמשהנידמךיאל תקהבומ
.גוהנל הכירצ אל
ליי תטיסרבינואל רכמנ יחימע לש ונובזיע
ינפל ומלועל ךלהש רחאל תירבה תוצראבש
תויבמופה תוריכמה תיב לש יאמש .םינש עשת
ינפל רושעכ ,ןובזיעה יווש תא ךירעה "ס'יבתוס"
םירפסה תיב .רלוד ףלא 200-ב ,יחימע לש ותומ
הווהמה ,הזכ ריחמב ותוא שוכרל בריס ימואלה
.יתנשה וביצקתמ שילשכ
תנידמב ,לייבשהקנאיב תיירפסל עיגה ןובזיעה
;די יבתכ םהבו ,ןוטרק יזגרא 34-ב זורא ,טקיטנוק
;םהידיצ ינשמ םיבותכ םיסקנפ ;םיריש תוטויט
,זוי דטו ךז ןתנ ומכ ,םירבחמ םיבתכמ ;םיקתפ
ףתתשהשםיסנכל תונמזהו ןותיע יעטק;םיארוקמו
.תונויערו םינמוי ;םהב
שקיבו ,וייחב דוע יחימע זרא תואספוקה תא
שרד הנידמה זנג ךא ,שדחה ןתיבל ןתוא חולשל
וחלשיי םרטב תוריינה תא םלצל קוח ףקותמ
תודכלתה
יראטנולוו ףוג אוה יטרקומד-לאיצוסה הטמה
תורטמה תגשה ןעמל 2008 רבוטקואב םקוהש
:תואבה
הפיקמו המלשתיתרבחו תילכלכ תוינידמשוביג .א
.החוורה תנידמ הזכרמבש
תלחנהל תיכוניחו תינויער תוליעפ םויק .ב
םיבחרנ םירוביצל םייטרקומד-לאיצוסה תונורקעה
.רשפאה לככ
םילעופה םייטרקומד-לאיצוס םימרוגל עויס .ג
.תיטילופה הריזב
-לאיצוסה םימרוגה לכ דוכילל הלועפ .ד
תא םיצעהל תנמ לע תחא תרגסמב םייטרקומד
.םתעפשהו םחוכ
ילעב םירבחו תורבח וכותב דגאמ הטמה
םיגוחו תוצובקמ תיטרקומד-לאיצוס הפקשה
ירע ,םידבועל חוכ ,צרמ ,הדובעה תגלפמ :םינוש
הללכמה ,ד"וסי תצובק,תיצוביקה העונתה ,חותיפ
םיקדוצ אל ונא ובש םוקמה
תויתובדנתה תויתרבח תויוליעפל רהוצ םדאהו םעה
,תוידעלבהלע רתוול ומיכסהאל םש.הקנאיב תיירפסל
םיכסה ,צ"גבל הריתעב םייא הלוחה יחימעשרחאל קרו
.תוריינהו םיכמסמה תא ררחשל הנידמה זנג
ירוביצ סומלופ ררועתה ,יחימע לש ותכל רחאל
תיב םאה .ץראל ץוחמ היירפסל ןובזיעה תריכמ ביבס
לכב ןובזיעה תא תונקל היה ךירצ ימואלה םירפסה
יפכ ונובזיע תא םורתל יחימע לע היה םאה ?ריחמ
ןובזיעהש ףידע ילואש וא ?ונמזב ןונגע י"ש השעש
םישורדה םינקתמו םיביצקת שי וב םוקמב אצמיי
?וב לפטלו ורמשל ידכ
ינחורה וניינק איה ררושמ לשותרישםאה הלאשה
חיכויש ררושממ השירדה ןכו ,רוביצה לש וניינק וא
סחיב תובישח יתוחפ םה רמוחהו ףסכה יכ ורשב לע
,ךכמ הרתי .ונלש חורה ישנא יפלכ תונגוה ןניא ,חורל
.ונתוברתב תועגופ ןה
רוציל ידכ ךא ,םירישע ויהי אל םלועל ילוא םיררושמ
םהמםישרושתעטל ידכ ,הרבחל ףתושמיתוברתןיערג
למסל ךפה יחימע .עיקשהל ךרוצ שי ,חומצל רשפא
,ינוליח-ילארשי ותונכל ןתינשיתוברתןיערג ותוא לש
לשםירגובה תוצובק ,םיטנדוטס ,תיתרבח-תילכלכה
,םירגובמו םיריעצ ,םיפסונ םירבחו רעונה תועונת
ירבח ןיבמ רתויב העודיה תומדה .םינוש תומוקממ
הירוטסיהל הצרמ ,ןיווטוג ינד 'פורפ אוה הטמה
הכירעב םיליעפ םיפסונ םירבח .הפיח תטיסרבינואמ
הדובע" יטרקומד-לאיצוסה טנרטניאה רתאב הביתכו
."הרוחש
עצמה .הרבחו הלכלכ יאשונב טרופמ עצמ ונחסינ
תב הרצקו םידומע 12 תב הכורא :תואסרג יתשב יוצמ
תועצמאב ולבקל לכוי ןיינועמה לכ .םידומע השולשכ
.ינורטקלאה ראודה
:םה ונתוא םיחנמה תונורקעה תשולש
תויוכז ןויווש( תיטרקומדו תידוהי הנידמאיה לארשי .1
)הנידמה יחרזא לכל תובוחו
-לאיצוס השיג( הקורי החוור תנידמכ לארשי .2
)הביבסו הרבח ,הלכלכ יאשונל תיבקע תיטרקומד
ינשל תונידמ יתש לש ינידמ ןורתפל הריתח .3
םימעה
םיאשונב ןדו השולש-םיישדוחל תחא סנכתמ הטמה
אלש ,ץראב וניא ונובזיעש הדבועה םג תילמס ןכלו
ידכ תוכורבה תומזויה וא םייוארה םיביצקתה ואצמנ
.חמצ ונממ םוקמב ותוא ריאשהל
ןויארב הרמא ,יחימע היח ,יחימע לש ותנמלא
ןיא" :יכ ותומ רחאל הנש יצחכ "תונורחא תועידי"ל
תא ריאשהל דואמ ןיינועמ היה יחימע הדוהיש קפס
תנידמב וייח לכ רציו םחל ,יחשםדאכ .לארשיב ונויכרא
."דואמ ול בושח רבדה היה ,לארשי
התייה ,הרבעו התוברת תא תדבכמש הנידמ
;בורק יחימע לש ןובזיעה תא רומשל ךרד תאצומ
הילע הבוט הריצי תמדאל תגאוד הליחתכלמ ילואו
אלש םוקממ תאצוי אלו ,ביבאב םיחרפ חומצל ולכוי
,יחימע לש וריש ירבדכ ,השקו סומר אוהש דבלב וז
.וב םיקדוצ אל וליפא ונאש אלא
היפוסוליפב ינש ראותל תיטנדוטס איה ןנער העונ
תואנותיעל ס"היבב תדמולו ביבא לת תטיסרבינואב
raanan.noa@gmail.com ."תרתוכ"
וקסע ונמייקש תושיגפה .םינוש םייטילופו םיינויע
םיכרדהו יתכלממה ךוניחה לש ובצמכ םיאשונב
עודמ ,תיתרוקיב הייארב הטרפהה תומגמ ,ורופישל
,לאמשה תוגלפמל תועיבצמ ןניא תויממעה תובכשה
.דועו ,לאמשה תניחבמ 2009 תוריחב יחקל
.ינויער גוח לשהלועפ יסופדב רקיעב ונלעפ הכ דע
יטילופה םוחתב םג לועפל ונתעדב שי בורקה דיתעב
תורשפאה תניחבבו םייטילופ םישיא םע םישגפמב
םיגשיהל ליבותשינויצ לאמשתוחוכ תודכלתה רוציל
.תואבה תוריחבב
הפקשה ילעב הצובק לכו ה/דיחי לכ םינימזמונחנא
חוכ ריבגהל תנמ לע ונילא רובחל תיטרקומד-לאיצוס
תיתרבח-תילכלכה תונרמשה תוחוכ דגנ קבאמב
דיתע ןעמל ,לארשיב םייטרקומד יטנאה תוחוכה דגנו
.הנידמהו הרבחה
הטמה תולועפ זכרמ ,רהזי ירוא םע רשק רוציל ןתינ
.uri.izh@kms.org.il ל"אודב ,יטרקומד לאיצוסה
ן
נ
ע
ר

ה
ע
ו
נ
ינששררבתה רשאכ ב"הרא הרעס 2009 תנשב
ישנאמםירלוד ינוילימולביקהינבליסנפמםיטפוש
,הרומתבו ,םייטרפ אלכ יתב םתולעבבש ןוה
םיניטק ינומה וחלשו ורזגש םישנועב ורימחה
ירליה ומכ תולק תוריבעו סדנוק ישעמ ועציבש
םייחוור ויהרסאמישדוחםתוא .אלכב ךשוממןמזל
ףסכ הנידמהמ םילבקמה ,ןוה ילעב םתואל דאמ
ךשמב ,ךכ .םלצא אלכנש ףסונ ריסא לכ רובע
םיחרזאמ םתעידי אלל םירענ תואמ וכפה ,םינש
וליאכ ,ןוה תלוצא לשםידבעל תיטרקומד הנידמב
.םייניבה ימיב םייח ויה
לוכי אל הז גוסמ יאקפק הזחמש םתבשח םא
תטרפה .םיעוט םתא ,לארשי תנידמב שחרתהל
תודוה ,2003 תנשב ונילא םג העיגה אלכה יתב
אלש הביס ןיא יכ ונעטש ישפוחה קושה ידיסחל
םיקומינהדחא רשאכ ,ץראב אלכהיתב תא טירפהל
הנידמה .ב"הראב 'התחלצה' היה הטישה תוכזב
םתולעבל ןושארה אלכה תיב תטרפה לע הטילחה
הנשה תליחתב .יקצינזוק םהרבאו בייבל בל לש
תועטב - חצינ קדצה
םירומא ויהםיריסא יפלאו יטרפהאלכהתיינב המלשוה
דע ,ןכומ היה לכה .שדחה םנודא תא םולשל ךרבל
הטרפה יכ ועבוקב ץ"גב עיתפה םירופסתועובשינפלש
לטבל ,ךכיפל ,הנידמה לעו הדוסימ תיתקוח הניא וזכ
.התוא ריתמה קוחה תא
חרזא לכ ידי לע החמשב לבקתהל הכירצ הטלחהה
הפוקתב ףא ,הייארלו ,ויניעב בושח קוחה ןוטלשש
םייניע עבשב תונחבנ ץ"גב לש הז גוסמ תוטלחהש
טעמכ ואצמנ אל ,יטופישה םזיביטקאה ידגנתמ ידיב
ןויעמ ,תאז םע .הדגנכ ואציש עוצקמו רוביצ ישנא
אקווד ואל וז הבושחו היואר הטלחה יכ הלוע הקיספב
רתויב הלודגה הנכסה ,ןכש;תונוכנה תוביסהמ העבנ
איה ,םיטפושה תעדל ,אלכה יתב תטרפהמ תפקשנה
.ריסאה לש םדאה דובכב העיגפ
ההיז ,רואנ תטפושה דחוימבו ,ץ"גב ?היעבה המ זא
חכ ליעפהל ןוישירה תריכמב הנומטה הנכסה תא םנמא
הנכס לשתוכלשהה תניחב םלוא .ריחמב הברמה לכל
לומ אלו ,םיריסאה תויוכזב העיגפ לומ קר הנחבנ וז
.קוחה ירמוש הנידמה יחרזא לש םהיתויוכזב העיגפ
ורשקהב רתוי לודגה טסקטנוקה תא ספספ ץ"גב
לש תטלחומ תוקרפתה :הטרפהה תא ןוחבל ךירצ
האמה ךרואל ובצעתהש יפכ הידיקפתמ הנידמה
תויוכמסרתוי תרבעהבשהנכסהמםלעתמץ"גב .20-ה
,ןוה ילעב לש הטנוחל הנידמה תודסוממ תוינוטלש
לע םינוקייט לשםידקתתרסח העפשה המיע האיבמש
םיטירפמ םויה םאשךכל ללכ סחייתמ אל ץ"גב .ונייח
ןוחטיבהו ךוניחה דרשמ תא וטירפי רחמ ,אלכ תיב
.ונלש תיבל ץוחמש הכרדמה תא םייתרחמו
יטפוש ונל םירפסמ שינייב תטפושה לש החוצינב
םיסנא ,םיחצור לש םדאה תויוכז לע תובר ןוילעה
םדאה תויוכזל עגונ הזשכש לבח המ .םיליפודפו
תא םיטפושה םיאלממ ,ללכב הנידמה יחרזא ,ונלש
.םימ םהיפ
הלכלכב ןושאר ראותל טנדוטס אוה לוקוס לט
ביבא לת תטיסרבינואב הנידמה יעדמו
ל
ו
ק
ו
ס

ל
ט
תמשא ונילע לופטל רתויב םיטוהל ונידגנתמ"
.תונויצה לש תיביטקאיבוסה תוינויצקאירה
יהוז ,שיטאפ אוה ןויצ ןוזח :ךכ איה הקמנהה
;רבכ הז ףלחש רבעל ונתוא הריזחמה ,תרוסמ
אל בואשתויהל ךירצ לאידיא לכ לשונכותשדועב
.תויהל ךירצשהממו שישהממ אלא ,היהשהממ
םושמ םירנויצקאיר ונא .וז "הקמנה"ב אופיא ןייענ
םולכ ךא ?רבעה ןמ הירוטיראטה תא םילטונ ונאש
לש התריזח ?היצקאיר איה רבעה לא הרזח לכ
תוינקילבופירה םייחה תורוצל 1870 תנשב תפרצ
תואמצעל ןווי לשהתריזח ?היצקאיר התיה םולכ -
?היצקאיר איה םולכ - רבכמ הדובאה תינידמה
רשאב קר רבעה לא הבישה איה תינויצקאיר...
רבעה םנמא ךפהנ וזכ הפיאשב יכ ,רבע אוה
איה הבוחש ,טלחומ ךרע לעב והשמל ,שיטאפל
אוה ,הדימ התואב ,ינויצקאיר םלוא .וילא רוזחל
,והנה רבעשםושמ קר ,רבעה לא רוזחל דחפה םג
,רבעה לשהיצאזישיטאפל םרוג הזה דחפה םג יכ
,ןברוח אשונה ,עגמב רוסאה ובאט ןימל ותוא השוע
דימתמ םיפקת ורתונש רבעה ןמ םירבד םויהכ זא
.המ יהיו ,ונממ קחרתהל שי ןכ לעש
םושמ אל הקיתעה תדלומל בושל ונא םיצור...
תוברתהו ןושלה תייחתב ונא םיצור ,איה הקיתעש
רורב רבד םלואו ...תוקיתע ןהש םושמ אל תירבעה
תוברתה תאו לארשי ץרא תא םיבהוא ונלוכש ,אוה
איהשםושמ אל איה הרקי ;ונל הרקי ןויצש,םעה תאו
.ונלש - איהש םושמ אלא ,תרוסמ -
עצמל לעמ ונתוא הלעמ תיטאתניסה הסיפתה ...
ןהו ,םיטסילאירוטיראטל ןה שמשמה ,העטומה יללכה
ןויצ וליאכ ,תיעטומה העדל לעמ - ,םיטסירוטסיהל
חכופמ סחי לש תורשפא ןיא .רבעה לש תרוסמ איה
,השודקבשרבד - םיתעל איה תרוסמה ;תורוסמיפלכ
וא ,תיאנק הרימשלו דובכה-תאריבש הצרעהל אשונ
,תיניצר בל-תמושתל יואר וניאש והשמ הנה איהש
,ונליבשב .לוליחו תוסלקתה לכל איה היואר ,ךפיהלו
ןחלופ תניחבב לארשי-ץרא ןיא ,םיחכופמה ןויצ-ינויצ
,תוטשפב ,אלא ,הלוז תונינשל אשונ הניא ןכו ,ילילא
תא םיבהוא ונא .ונתמשנב הילא םירושק ונאש ,ץרא
.תדלומה תא םיבהוא ,תוברתה תא םיבהוא ,םעה
בושחה דצהו ,ללוכ גשומ איה ונליבשב ןויצ...
לש ,ידוהיה םעה לש הלצההו היחתה - ובש רתויב
ורשא יכ ,תישאר ,בטיה ונרכזב ...םישנאה-םידוהיה
םעה לשורשאמ רתוי ונל רקי לארשי-ץראב םעה לש
ילב םעה ,תאז לכב ,יכ ,תינשו ,לארשי-ץראל ץוחמ
לארשי-ץרא רשאמ רתוי וניניעב רקיי לארשי-ץרא
"...םעה ידעלב
.]1905[ "הירוטיראטו ןויצ תלאשל" ,בוכורוב רב בד
ידסייממו תיטסילאיצוסה תונויצה תובאמהיה בוכורוב
רוביחל עקרה לע .לארשיב םילעופה תוגלפמ יגיהנמו
.הז ןויליג חתפב ךרועה רבד האר
ב
ו
כ
ו
ר
ו
ב

ב
ד
22
םירמאמ רודמ
23
דרובונסו יקס יבבוח םיטנדוטסלו םיריעצל איה עובשה יתצלמה / UCPA הצלמה
.הנשה ראשב תורחא טרופס תויוליעפבו ,ףרוחב דרובונסו יקס תושפוחב החמתמה UCPA תשרמ םינודעומה לע ץילממ ינא
. 40 דע 18 יאליגב הפוריא יבחר לכמ םיטנדוטסו םיריעצ קר םיחראמ םינודעומה לכ
.)...םידסבוסמ רבב תואקשמה( תימואלניבו תססות הריוואב גוגחלו שולגל ןיינועמש ריעצ להקל םינופ םינודעומה
.רתויב תוהובגה תומרב דויצו הכרדה ,ספיקס ,אלמ ןויסנפ ,בכר/תורבעה ,תוסיט :לכה תוללוכ UCPA-ל תוליבחה
.תוביסמו םיברעב רודיב ,השילגה םוי ירחא דוביכ ומכ תונוש תויוליעפ ןגראמ ןודעומה תווצ ,ףסונב
.רתויב םייביטקרטא םיריחמב םירכמנו םיפלאב םיליבומה יקסה ירתאב םימקוממ םלוכ םינודעומה
.םירדח רפסמל םיפתושמ םיתורישהו תחלקמה םירחאבו תחלקמו םיתוריש םהבש םירדחב אוה חוריאה םינודעומ רפסמב ,ןודעומל ןודעוממ הנתשמ הנילה תמר
הריוואהו ןודעומה םוקימ ,םלועב םיבוטה םיבחרמה דחאב השילגה לבא םנמא םייסיסב םיאנתב הנילה .Tignes Val Claret-ב ןודעומה תא ףידעמ ינא ,ישיא ןפואב
.ול ברסל רשפא יאש לייטקוק םירצוי ובש
םיבר ?"הנורחאה תיברעמה הינולוקה" יהימ
טסופה חיש"ב .לארשי :סוסיה אלל ובישי
.לארשי תא ךכ גיצהל לבוקמ "יטסילאינולוק
תנידמל אלא ,ש"ויב תויולחנתהל הניא הנווכה
קלח התייה תונויצה ,הירואיתהתוא יפ לע .לארשי
היגולואידיאה ,תיטסילאינולוקה היגולואידיאה ןמ
האיבהש,19-ה האמב ברעמה תונידמב תטלשה
םיקהל ,םיל רבעמ תונידמל טשפתהל ןתוא
תא ןהילע טילשהלו הקירפאו היסאב תובשומ
הפוריאב המקשתינויצה העונתה .ברעמה תוברת
םיקהל איה ףא הפאשש תיפוריא העונת איה
,ןכאו .הניטסלפב ,ןוכיתה חרזמב תאזכ הינולוק
,תוינולוק = תובשומ הניטסלפב ומיקה םינויצה
.'וכו םיימוקמה תא ולצינו ולשינ
תא גיצהל ותילכתש ,עודיו שודנ ,רכומ רופיס
,םזילאינולוקהאטח–אטחבהדלונשהנידמכ לארשי
הירוטסיהה לכ תאו תינעזג העונתכ תונויצה תא
.לושינו שוביכ ,יוכיד לש הירוטסיהכ תילארשיה
תנידמ לשהיצמיטיגל הד - תחא ותרטמש,רופיס
.המויק תוכז תלילש ךותמ ,לארשי
דעו התליחתמ סג רקש איה וזה הירואיתה
לש תימואל רורחש תעונת איה תונויצה .הפוס
לבס ,דובעש ,תולג ייח יחו ותדלוממ הלגש םע
וצראל םעה לש ותבשה איה הדועייו ,תופידרו
.תיאמצע הנידמו ימואל תיב ומצעל תונבל ידכ
,תויפוריא תומצעמ לשךלהמ אוה םזילאינולוקה
היסאב םיחתופמ יתלב םירוזא לע וטלתשהש
יבאשמ תאו םהיבשות תא לצנל ידכ הקירפאו
.םייטסילאירפמיאו םיילכלכ םימעטמםהלשעבטה
רבעמ ונשבכ תוצרא ולאו ונלש םאה תנידמ יהמ
ףלסמ ,םזילאינולוקכ תונויצה תא גיצמשימ ?םיל
.הירוטסיהה תא ןיעדויב
לע םיעיבצמםיינויצ יטנאה םינוירוטסיה טסופה
היגולונימרטב ושמתשהתונויצהינושארש,הדבועה
תובשייתהה לעפמ רואיתל ,תיטסילאינולוק-ומכ
יטסילאינולוק טסופה רקשה
ינושארש הדבועל שחכתהל רשפא יא ,ןכא .תינויצה
.תיטסילאינולוק היגולונימרטב ושמתשה תונויצה
,םימי םתואב .תיטילופ התייה ךכל הביסה
,תיפוריאה המדקה לש האישל בשחנ םזילאינולוקה
ברעמה תומצעמ תכימתב התצרשתינידמה תונויצהו
.ילאינולוקהךלהמהןמקלחאיהויפל גצמהרצי ,ןעויסו
תובא םג .'וכו "תובשייתה" ,"תובשומ" םייוטיבה ןאכמ
,תולחנתהו תובשייתה םילימה דצל ,הדובעה תעונת
תמאה םלוא .י"א לש"ירוטזינולוקה ךלהמה" לע ורביד
תעונת ןיב ןוימד לש ץמש ןיאש ,איה תירוטסיהה
.םזילאינולוקה ןיבל תינויצה רורחשה
האמה לש רתויב הלודגה החלצהה איה תונויצה
וז איה ,20-ה האמה לש תויגולואידיאה לכמ .20-ה
םתואב הנתינ רופלב תרהצה .לכמ רתוי החילצהש
המקו תיקיבשלובה הכפהמה הללוחתה םהבשםימי
תונויצה ךא ?ונחנא הפיאו מ"הירב הפיא .מ"הירב
העונתה םג איה ,רתויב החילצמה העונתה קר הניא
לודגה לוועל ץק המש איהש ןוויכ ,רתויב תקדוצה
,םלועב רזופמ ידוהיה םעה תויה – הירוטסיהב רתויב
,תופידרמ לבסש,תומואה ןיב טועימ ,ותדלוממ קוחר
הנקית תונויצה .האושה – ףוסבלו תוערפו תולילע
,ותדלומל ידוהיה םעה תא הריזחהב ,הזה לוועה תא
םע לככ תימצע הרדגהל תיעבטה ותוכז תא השמימו
.לארשי ץרא לע תירוטסיהה ותוכז תאו םעו
םעה לש ותוכז תא ללוש ,תונויצה תא ללושש ימ
םעה לשותוכז תא ללוששימ.תימצע הרדגהל ידוהיה
ךא ללוש ,וצראב תונובירלו תימצע הרדגהל ידוהיה
תינקומה תיעבטה תוכזה תא ידוהיה םעה ןמ קרו
בורק ינפל רבכ .המשל תוימשיטנא יהוז .םע לכל
גניק רתול ןיטרמ תוריחה םחול ביטיה הנשםישימחל
ןמ .תוימשיטנאל הווסמכ תונויצ יטנאה תא רידגהל
תונויצ יטנא ןיא – ותרדגה תא ץמאל ליכשנש יוארה
וניא תוימשיטנא גשומה ,ונימיב .תוימשיטנא הניאש
תא םיפידעמ םימשיטנאה ןכלו ,טקרוק ילקיטילופ
.םילארשי יטנא וא םינויצ יטנא "ימיטיגל"ה גתומה
.ינעזגה םפוצרפ לעמ הווסמה תא עורקל שי
דוע ץפנל יואר ,ןניקסע םזילאינולוקו תונויצב םא
תילארשיה תובשייתההש הנעטה - אווש תאוושמ
הז רמאמב אטבל הצור יניא .םזילאינולוק איה ש"ויב
תעגונ וז היגוס .םיחטשה דיתע לע חוכיווב הדמע
אל ןהילא היפרגומדו ןוחטיב ,םולש לש תולאשל
םיינויצו םייטוירטפ םיקומינב קידצהל ןתינ .סנכא
ךרד ,םיחטשה לכ לע תילארשי תונוביר ןיב הדמע לכ
הגיסנ דעו ילנויצקנופ ןורתפ וא תילאירוטירט הרשפ
תיטסילאינולוקכ תולחנתהה תגצה םלוא .האלמ
.רקש איה
רבעמתוצרא תשבוכההמצעמב רבודמהןיא ,ןאכ םג
תורצוא תאו ןהב םייחה םידיליה תא לצנל ידכ םיל
השבכ לארשי תנידמש םירוזאב רבודמ .ןהלש עבטה
לש תונפקות לומ ,הנממ תקדוצ ןיאש ןגמ תמחלמב
השבכש םירוזאה .המויק םצע םע םילשה אלש ביוא
הקיזל רכנתמשימ.לארשי ץראמבושחו יזכרמקלחםה
שרעל יאדוובו ,לארשי ץראב והשלכ קלחל ונל שיש
,תותנע ,םחל תיב ,ןורבח ומכ תומוקמל – המואה
קלח לכב ונתבישי תקדצ תא טמוש ,םכשו הליש
ונניא .הנידמה לש המויק םצע תא רמולכ ,י"אב רחא
םהבו ונררחשםתוא ונצרא יקלח תאו ,הרז ץרא םישבוכ
היתולובגב הנידמה םויק לע הנגהב ונשבכ ,ונבשייתה
ולביק אלש,םיברעה ידיב ורכוה אלש,םייטסילמינימה
.ונמויק תוכז תא םויה דע םילבקמ םניאו
הז ןיא .םיחטשה לכב ראשיהל ונילעשרמוא הז ןיא
חיטבהל ידכ םלוכמ וא םקלחמ תגסל רוסאש רמוא
ידכ וא הנידמה לש יטרקומדהו ידוהיה הנויבצ תא
ןורמושבו הדוהיב ונתבישי תגצה ךא .םולשל איבהל
תרשמה ,רקש לש גצמ איה יטסילאינולוק השעמכ
ינויצה לעפמה ויפל ,לודגה ימשיטנאה רקשה תא
.יטסילאינולוק אוה ולוכ

םימיב םייסמ ,לטרוא ץוביק רבח וניה רנטייה ירוא
ןלוגה ס"נתמ להנמכ ודיקפת תא הלא
ר
נ
ט
י
י
ה

י
ר
ו
א
n·i·op¬ou nµxn
a·ax ¥n no·oaa·zrx ¥w o·ozzroo¥
o·znann norpn¥ znr·na
4as
יתנש יונמל שדוחל

oz
wzrn
!oz·n
zs
?o·znann norpn¥ j>rn aa> j¥w qrzn
םישדח םיפרטצמל
טרופס ילענ תשיכרל
*“טרופס רמייהטרו“ב
i·iu-¥n no·o¬i·1ìui o¬ìoo¥ n·¥µ r>¬n
www.sports-center.co.il ' z nnì¥w ' oa-s4oasos .¥o
¹
s s o s
ozr
ozr

i·iu-¥n no·o¬i·1ìui o¬ìoo¥ n·¥µ r>¬n
i·iu-¥n no·o¬i·1ìu n·o11ìoon n1ìzu qìn·wi
.₪ 1,650 -יונמ יווש כ"הס .החוור ימד םולשתל ףופכב ,דבלב ביבא לת תטיסרבינוא לש םיטנדוטסל ,31/1/2010 דע ףקותב עצבמה
,דבלב ביבא לת תטיסרבינואב טרופסל תילע זכרמב “טרופס רמייהטרו” ףינסל ףקת עצבמה .תיביר אלל םימולשת 8 דע םלשל ןתינ
.המופ ,AND 1 ,סנלאב וינ ,ונוזימ ,ינוקאס ,יקיינ :םיגתומהמ םישנ/םירבג ילענ .99363 ןופוק דוק .החנה רבושו יונמ תדועת תגצהב
.חלט .תוחנהו םיעצבמ לפכ ןיא .תע לכב עצבמה יאנת תא תונשל תוכזה תא המצעל תרמוש הלהנהה
100 ✓

24 25
ולדגש םידלי לע םירופיס יתארקשכ ,יתודליב
,תואשדמה .האנק יב ררועל וחילצה םה םיצוביקב
יווהה רקיעבו לכואה רדח ,תפרב תודומחה תורפה
לע רעטצהל יל ומרגו יתוא ומיסקה ,דחיב םלוכ ובש
רקבל רשפאש ,ץוביקב הדוד וזיא תוחפל יל ןיאש
םתוא לשתולוקל יתפשחנ ,יתלדגשכ .תושפוחב הלצא
קותינו הארונ תודידב לשתומוארט לע ורפיסשםידלי
.תפתושמה הנילהו םידליה תיב תרגסמב םירוההמ
ךילהתל םיליבקמ ויה תוננובתהה תיווזב ולא םייוניש
לע הביתכהו ללכב תילארשיה הרבחה הרבעש
תסיוגמ-תיטסילאידיא הסיפתמ ,טרפב םיצוביקה
הל המשש תינרדומ-טסופ הקיטסיצילבופל דעו
.תושודקה תורפה תנורחא תא םג טוחשל הרטמל
.תפרבש ולא ללוכ
הנשב ונשגפ וללה םידגונמה תווצקה ינש ןיב
"התיבה" .ירבנע ףסא לש "התיבה" תא הנורחאה
רופיסה תניחבמ ןה ןפוד אצוי אוה .רחא רפס אוה
רפסמ אוה ובש ןפואה תניחבמ ןהו רפסמ אוהש
,םיקיפא ץוביק לשוייח ךלהמ תא ראתמ ירבנע .ותוא
הכיעדל דעו ,וצרת םא ,תירבוע-םורטה הפוקתהמ
- יצוביקה ןויערה תא ירבנע ףסא דיפסמ אל "התיבה" ידוחייה ורפסב
דיתעל םינפה םע ,בקונ טבמ וב ןתונ אלא
יגלש סדה
תוחוקפ םייניעב
ול םירקי ויהש םירבדה לכש שישקכ ,תובא תיבב
תישארמ ,הזה עסמה .םייטנוולר םניא בוש ונמזב
יתלבו חוודמ ןוטב רפוסמ ,הטרפהל דעו תויצולחה
.עיתפהל דע שגר רסח הרואכל ,ישיא
,תנווכמו תעדומ התייה יניינעה ןוטב הריחבה םאה"
הקינורכב דקמתהל ןוצר ךותמ העבנ םאה ,ןכ םאו
רוציל תנמלע ,תונשגרמענמיהל הפיאשמ,תירוטסיהה
םימעטמ וא אשונהמ ץוביקה ןבכ ךלש ישיא קחרמ
תקינכט לש הנקנק לע תוהתל הסנמ ינא "?םירחא
.תיתרגש יתלבה הביתכה
דעב רבדל םישעמל יתתנ .יתיצמתןונגסב יתבתכ"
תויוכפתשהבו םירבסהב םתוא יתעבטה אל ,םמצע
.ירבנע הנוע ,"תינטפטפ תורפס בהוא אל ינא יכ ,שפנ
השע והשימ .השעמה דמוע בוט רופיס לכ לשודוסיב"
הרוצב הז תא רפסל יתחלצה םא .רופיסה הזו ,והשמ
תא ומצעב ןיביש ארוקה לע ךמוס ינא ,הרורבו היח
המ ומצעב ןיביש וילע ךמוסו ,םישעמה תועמשמ
.ולעפשכ ושיגרה תויומדה
בתוכ יתייה אל ,ארוקה לע ךמוס יתייה אל םא
עדויש ארוקב הנימאמ תינוריאה הביתכה .הינוריאב
הינוריאה :בושח תוחפ אלשהמו ,תורושה ןיב אורקל
ומכ ,םינפבמ קר אל תויומדב תוננובתה תרשפאמ
,ןוירוטסיה השועשומכ ,ץוחבמקר אלו ,היפרגויבוטואב
קר אל תרשפאמ איה .ןיגוריסל ץוחבמו םינפבמ אלא
,םגו םג אלא ,יתרוקיב קחרמקר אלו תימיטניא הבריק
."רפסמ לוק ותוא יפמ
,תפומ ישנא לע יתבתכ
םיליפנ לע אל
לופיקל םינתינה םימכוחמ םיזגרא שוח יפ לע הנבש,היטימ
הארהו םיחצנמ לשתובידנב ויתוצע לע ול הדוה ,השירפלו
,הפי הספוק :ותעדב הלעש אבה רצומה לש סופיטבא ול
אפור לש םירישכמ תקזחאל ,םינפבמ אילפהל תננכותמ
.םייניש
שי םייניש יאפור המכ לבא" ,הינול רמא ,"הפי הדובע"
"?האמ ?ץראב
".םייתאמ"
".ילכלכ אל הז תוכיתח םייתאמ"
אבוה ןיינעהו ,תילכלכה הדעווב שדוח הז לע וחכוותה םה
חלש היטימו ,העבצהב החצינ הינול לש ותדמע .הפסאל
ןמז .םיינישה אפור ויבאל הנתמ ,הבקסומל הספוקה תא
דועו ויחאו ויבאש "הדבארפ"ב היטימ ארק ךכ רחא המ
ןילאטס רבחה תא ליערהל וממזש םידוהי םיאפור המכ
.גרוהל ואצוה
תיתדבועה המינה תיתונמוא הניחבמש דועב
תומצוע תא אקווד השיגדמ "התיבה" לש השביהו
ונל תרשפאמ איה תיגולואידיא הניחבמ ,םירבדה
הטישפמ איה .יצוביקה לעפמה לע השדח תולכתסה
תרתוומ ,םיינרק ול שיבלהל ילב ולש הליההמ ותוא
רפסה .תוניועבו זובב התוא ףילחהל אלב הרדאהה לע
לע עיבצמ אוהש תורמלש ,דחו קד רומוה רוזש ולוכ
השוחת םע ארוקה תא ריתומ ,תויומדבש ךחוגמה
השעמה תא קרפל אב אל רבחמה היפל ,הרורב
.וכרעמ יצוביקה
ןפואב רבכ עיפומש,והשמ ינגלגלה רומוהה תורמל"
,רפסה ךרואל רוזשו םירבדה חתפב תויומדה תגצה
אבה יטסינרדומ-טסופ רפסכ ארקנ וניא 'התיבה'
םינשב הצופנ הכפהש הרוצב תושודק תורפ טוחשל
לש השארמ ריסמ ,ינוריא ,חכופמ טבמה .תונורחאה
ריחשהל אב וניא ךא ,הל התייהשהליהה תא תויצולחה
ינאשכ ,ירבנע ינפב יתנשמ תא תחטושינא ,"הינפ תא
םאה" .בתכ ןהילעש תויומדל וסחי תא חנעפל הסנמ
ןפואב ,םתייווהכ םירבד גיצהל ןכא התייה הנווכה
דצמ היצקיפירולגו היצזילאידיא לוטנ ,יתואיצמו ישונא
םאה ?ינשדצמ הניטו ירסומ טופישרדענ םג ךא ,דחא
לש יאוול רצותכ ,םהילאמ ורצונ הינוריאהו רומוהה
הפוימ הניאש ,תואיצמב תיביטקייבואה תוננובתהה
"?הדוהא יתלב הניא םג לבא
תייאר איה הינוריא .גולגלב אל ,הינוריאב יתבתכ"
תוכרעמלש,םיישונא םיעינמלשתויסחיהו תובכרומה
הלמ איה הינוריא ,הז ןבומבו ,םיכרע תוכרעמו םיסחי
,םיכאלמאל ,םישנא ויהץוביקהידסיימ.תורגבל תפדרנ
.קומע דובכו הבהא יב םיררועמ םה ךכ םושמ אקוודו
תויחל םיחילצמו ץוביק םימיקמ ויה םיכאלמ םא
םישנאמ לעפתמ ינא .םהמ לעפתמ יתייה אל ,וב
תושלוחהו םירציה לכ םע הז תא תושעל וחילצהש
ןיב לדבהה הזו ,ייניעב םירוביג םה .םהלשםיסרטניאהו
,ןמרפוס ,סואזת,סלוקרה ומכ 'לע-ירוביג' ןיבל םירוביג
לע-ירוביג .יתוא וממעישדימתש,םהימודו ןמרדייפס
וא רצי לע ,תישונא הלבגמוא השלוח לע םירבגתמאל
יאלמ םישנא לע יתרפיס .הלאכ םהל ןיא יכ ,דחפ לע
םירוביג-יטנא לע אל .םילודג םירבד ושעש ,תושלוח
."םייטאקלפ לע-ירוביג לע אלו ,םייטתפ
ךיא ירבנע ריבסמ ,הארשה ררועמו עיתפמ ןפואב
םמוקמב תואיצמה תדמעהו םיסותימה תריבשאקווד
םהמ ,םייכרעה םישרושל שדחמ ונתוא רבחל תלגוסמ
םדא ינבכ ונכרדב ךישמהל היצביטומ קוניל ונילע
.םילאידיא ילעב
םייוטיבמו היגלטסונמ ילש העיתרל םג רושק הז"
ויה םיצולחהש ונל םירפסמשכ .'םיליפנה רוד' ומכ
ךכו – לע-ירוביג רותב םתוא ונל םירכומ ,'םיליפנ'
םיצולחה םא יכ .ונייחל םייטנוולר יתלבל םתוא םיכפוה
תכללמ םירוטפ ונחנא ,ונומכ םישנא אלו םיקנע ויה
םינושאר םא' :ךל רמוא יגלטסונ טסקט .םכרדב
,םדא ינבכ םינושאר םאו ,םדא ינבכ ונחנא ,םיכאלמכ
לע יתבתכ אל .רוטפ ךל קינעמ ךכו ,'םירומחכ ונחנא
השעמ ךפוהש המ .תפומ ישנא לע יתבתכ .םיליפנ
תושעל ,ורואל לועפל ונלש תלוכיה אוה יתפומל
לש תויומד אלא םיליפנ לש תויומד אל .ותמגודכ
ולא ןה ,םילודג םירבד ושעש ,ךומכ םיישונא םישנא
,ךתוא תורגתאמןה .תפומתויומדכ ךלומתובצייתמש
ךממ תושרוד ,היגלטסונל חורבל ךל תורשפאמ אל
."ןאלו ךתוא ץירמ המ קודבל
דדובה ןומהה לש 'תוריח'ה
הלחמה איה
,תולוק בורב הלפוה תישפוחה הבהאהש ףא לע לבא
הרוחבו רוחב .העבצהה תואצותמ םירבח המכ ומלעתה
.השרפה רוריבל הפסא הכרענו םח לע וספתנ וקשנתהש
םירבח השימח קר) םיקשנתמה יוניגב קפתסהל טלחוה
הפסאה ינפב ובייחתה םיקשנתמהו ,(םתוא שרגל ושרד
.תימעפ-דח הדיעמ התייה וזש
םיבשייתמה תצובק תא ראתמ רפסה"
תינוציק היגולואידיא תלעבכ הנושארה
,םיריבס היחמ יאנת םהמ הללשש ,רתויב
רשאכ ,תויגוזל תורשפא ףאו יהשלכ תויטרפ
םאה .הגרדהב ונתמתהו וכלה םירבדה
?וז תוינוציקל הרושק ץוביקה לשותעיקש
םיכרצל שחכתהל םירבחה וסינ ךתעדל םאה
הנבמה תוררופתה ןכלו ,םייעבט םיישונא
וא ,תענמנ יתלב התייה ורציש יתליהקה
קושה תוחוכמ רקיעב העפשוה איהש
ןתינ םאה ?םירחא םייתרבח םיכילהתמו
תטישפ תא םלוב היהש ןוזיא רוציל היה
"?יצוביקה ןויערה לש לגרה
תא וטשפ םיצוביקה אלא ןויערה אל"
תוביס ללגב לגרה תא וטשפ םהו .לגרה
ומקוה אל םיצוביקה .תוימינפ ןקלח קרש
ומקוה םה .קיר ללחב וסרק אלו ,קיר ללחב
-לאיצוסהו םזינומוקה ,תוימואלה ןדיעב
אל 'ללכה תבוט' ובש ןדיע – היטרקומד
-טסופה ןדיעב וסרקו – הסג הלמ התייה
.םייח ונחנא ובש יתרבח-טסופהו ימואל
םה .הטרפוה הנידמהשכ וטרפוה םיצוביקה
.הנפואהמ האצי תוירדילוסהשכ וטרפוה
ומיאתהשםינייפאמ ץוביקל ויהשרורב
הנילה ומכ ,ללכב םא ,דבלב םתעשל
שוכר תקזחא לע רוסיאה ,תפתושמה
הגיהנ הניאש הלכשהב לוזלזה וא ,יטרפ
םינייפאמ הלא לבא .קנטב וא רוטקרטב
לשתוביסנב רצונשיפכ ,יצוביקה יווהה לש
לש םינייפאמ אלו ,המקהב הנידמו הרבח
תורוצ שובלל לוכיש,ומצע יצוביקה ןויערה
תא ההזמש ימ .תורחא תוביסנב תורחא
ויהש םייתביסנה םינייפאמה םע ץוביקה
.תוהמה תא ץימחמו רולקלופל ספתנ ,ול
,תיתליהק הביטנרטלא תריצי איה תוהמה
יתבתכ .םיליפנ לע יתבתכ אל"
ךפוהש המ .תפומ ישנא לע
תלוכיה אוה יתפומל השעמ
תושעל ,ורואל לועפל ונלש
לש תויומד אל .ותמגודכ
םישנא לש תויומד אלא םיליפנ
םירבד ושעש ,ךומכ םיישונא
"םילודג
26 27
.יטסילטיפקה םירבכעה ץורמל ,תיתמישמ ,תיכרע
הילשאכ תילרבילה 'תוריח'ה תסיפתב איה תוהמה
,תודידב ,תונרמוח לש ינרדומה םוניהיגה תא הרציש
הקוצמהשהנבותהךותמדלונ ץוביקה.תונקירו תולפת
,תועמשמלשםייחל ההימכה איה תינרדומה תישפנה
,הפורתהתויהל הלוכי אל דדובהןומההלש'תוריח'השו
.הלחמה המצע איהש ינפמ
שיגרמ אוהשלככ וייחל תועמשמ שיששיגרמ םדא
רתוימה םדאה אל אוה ץוביק רבח .עיפשמו ץוחנ
ימ לכל עיצה ץוביקה .רכונמה ךרכה לש ימינונאהו
תוירחאה ,תוברועמה יצורע ברמ תא וב תויחל רחבש
,יעובשה ןולעב ,תויעובשה תופיסאב – העפשההו
,םייתרבח םידיקפת יולימבו תיתובדנתה תוליעפב
הצוחמו ץוביקה ךותב םייטילופו םייתוברת,םייקשמ
.תויתכלממו תויתעונת תורגסמב ,ול
תונומוקה ףונב ץוביקה תא דחייש המ םג הז
אוה .םיימואל םידיקפת ומצע לע חקל אוה .ימלועה
ומצע תא ספתאוה .ינוחטיבה ןבומב קר אלו ,סייגתה
הסיפתה ךותמו ,ינויצה לעפמה לש המישמ חוככ
הנידמה לשתורעובה תומישמה לכל םתרנ אוה תאזה
,היישעת ,תואלקח ,ןוחטיב ,תובשייתה – ךרדבש
לעופו יחשםדא .תירבע תוברתתריצי ,היילע תטילק
אוה ,הירוטסיה הָ שועש תסיוגמו תיכרע הליהקב
.םירבכעה ץורמב חצנמש םדאמ רתוי רשואמ םדא
."הנשייתה אל איהו ,ץוביקה לש הרושבה וז
הרמוה םייחה תועמשמ
'םייח תוכיא'ב
םיצוביקל ארק רופיסה רמגנש ןיבה אלש טסילאיצוס
קרפה לע דמוע"ש םושמ ,תיאקנבה ךשנה תיבירב דורמל
היישעתו תואלקח ,רוצייו הדובעש שדחמ חיכוהל יוכיסה
לזמ יקחשמ ,םיאקנב אלו ,תאזה הנידמה לש דיתעה םה
איה תירקיעה היעבה" :הפסאב רמא רנרב יבצ ."רוביצ יסחיו
רחא קיתו רבחו ".םירגתאמ ה ָ נבנ ץוביקה .םירגתאה ןדבוא
החיכוהש המישר ןולעב םסרפ רופיסה רמגנש ןיבה אלש
הכמ הדיסחשכ" .תוֹדיסחה יפל םזילאיצוסה תונורתי תא
,הירוחאמ הפעש התרבחל יוליע חוכ תרצוי איה היפנכב
םיעבשב לודג הקהלה לש הסיטה חווט ךכמ האצותכו
הלבוהה .הדדוב הדיסח לש ירשפאה הסיטה חווטמ זוחא
,תפייעתמ ץחה שארבש הדיסחהשכ .תונרותב תעצבתמ
יעדמ ןותנ .המוקמ תא תספות תרחאו ,ףגאל הגוסנ איה
ידי לע תשטננ הניא השקתמ וא הלוח הדיסח :ףסונ בושח
דחיב וילא םיכלוההשףתושמ דעי ?םזילאיצוסוהמ .הקהלה
".הז לע הז םיכרודהמ רתוי רהמ םיכלוה
לגרתל וליחתהו רופיסה רמגנש וניבה םירבחה ראש לבא
.הטרפה הלימה תא ןולעבו תופסאב
תא תשדקמה ,וננמז תב תילארשיה הרבחב םאה"
תורשפא םיצוביקל הרתונ ןיידע ,ללכה ןובשח לע טרפה
"?םייקתהל
טרפה תא תשדקמש,וננמז לשתילארשיה הרבחב"
סותאה .דורשל יוכיס םיצוביקל ןיא ,ללכה ןובשח לע
הנידמה תא םיקהש יטרקומד-לאיצוסהו ינויצה
הטילאל קקזנש ,סייגמ ,יתמישמ סותא היה תאזה
הז .תיטילופו תילכלכ הכימתב הל למגו תתרשמ
תולשממ :םיצוביקה תא םייקש בותכ יתלבה הזוחה
תואלקחה תא וקזחתש םשכ ,םתוא וקזחת לארשי
םשכו ,תירבעה הדובעה לש ידנליאת-הרפה ןדיעב
.גניטיירה ןדיע אוב דע תוברתה תודסומ תא וקזחתש
תא החנז תילארשיה הרבחהשכ עקפ הזה הזוחה
ילרבילה םזילאודיבידניאה תבוטל יתמישמה סותאה
."הטרפהה ןדיע לש
לש ךילהת לע תימויה תונותיעב חווד הנורחאל"
םירחוב םיבר םיריעצ תוגוז רשאכ ,םיצוביקב הייחת
םירוהל הברק לש םיישיא םילוקישמ ץוביקל בושל
המ ?וזה העפותל דע תייה םאה .םייח תוכיאו
"?ךיניעב הלש תועמשמה
לבא ,תיפרגומד הניחבמ תחמשמ תוחתפתה וז"
םתטרפה תמלשה אלא םיצוביקה לש 'הייחת' אל וז
תויחהל .דוחיי ילוטנ םייתליהק םיבושייל םתכיפהו
אוצמל ,רמולכ – ץוביק רותב ותוא תויחהל הז ץוביק
וקידצהשתומישמה תא ול ריזחהל רשפא ןהבשםיכרד
– תושדח תומישמ ול קינעהל וא ,רבעב ומויק תא
.תונורחאה םינשב שחרתמש ךילהתה הז אלש רורבו
ןדיעב ,הרמוה ץוביקל התייהשתיכרעה תויביטקרטאה
םייחה תועמשמ .תינ"לדנ תויביטקרטאב ,הטרפהה
.'םייח תוכיא'ב הרמוה
,םיריעצ תוגוזמ תוגייתסה םושיל ןיא :רורב היהיש
םתיב תא םינובש ,םיצוביק יאצוי לש תוגוז ללוכ
הצצשעקרקה ידומצ תנוכשהיורקשיפכ ,'הבחרה'ב
ילוא ,עדוי ימ .ינש ץוביק לכ דיל תונורחאה םינשב
אל םא ,'תובחרה'ה תחאב יתיב תא הנבא ינא םג
תרזח' ןאכ ןיא לבא .ץוחה ןמ הצרמכ ייח תא םייסא
םייחה תרוצל םינבה תרזח לש ןבומב ,'התיבה םינב
ירבח םניא 'הבחרה'ה ירייד .ובזע םהש תיצוביקה
ותוא םיבהוא אל לבא ,ץוביקה תא םיבהוא םה .ץוביק
."וב םירבח ויהיש ךכ ידכ דע
ךרוע( רלזייר רינ ירבנע תא לאוש ,"רחא ןוויכמ"
םיינוריע םיצוביקלו יפותישה םרזל םידע ונא" ,)"הזת"
-ינויצה םיכרעה םלוע תא תויחהל םישקבמה
תימואל ,תישונא תוירדילוס וזכרמבש ,יטסילאיצוס
,חטשב הזכ ךילהתל דע ןכא התא םאה .תיתליהקו
?"ותוא האור התא דציכ ןכ םאו
,הלודג תושגרתה יב ררועמש,הזה ךילהתל רע ינא"
תוארלו תוכחל ,הלודג תונרקס רקיעבו ,הלודג הווקת
תיטנוולרו תינכדע תויתליהק לשתושדח תורוצ ולא
םיאלפנה םיריעצה לש תואלפנה תונווכהמ וחמצי
לעו תויועטה לע רוזחל םהילע רזגנ םאה .הלאה
בטיה ודמל םהש וא ,םיצוביקה לש תודליה תולחמ
תמקה זאמורבעשםינשה האמב ורבצנשםיחקלה תא
לש תיתרבח הקימנידב ועקתשי םה םאה ?הינגד
לשהינתיב חסונ ,אתורבחב ימצע שופיחו שפנ תוחיש
?ירוביצה בחרמה לע העפשה םהל היהתש וא ,1920
וסנכיישוא ,ןודרוג ד"א ומכ ,הקיטילופמודלסי םה םאה
יכהו ?הזל הוולתמשךולכלה לכ םע ,יטילופה שרגמל
םע ץוביקה תא ההזמש ימ"
ויהש םייתביסנה םינייפאמה
ץימחמו רולקלופל ספתנ ,ול
ךותמ דלונ ץוביקה .תוהמה תא
תישפנה הקוצמהש הנבותה
םייחל ההימכה איה תינרדומה
לש 'תוריח'השו ,תועמשמ לש
תויהל הלוכי אל דדובה ןומהה
"הלחמה איהש ינפמ ,הפורתה
ץוביקה תא דחייש המ םג הז"
אוה .ימלועה תונומוקה ףונב
םידיקפת ומצע לע חקל
תומישמה לכל םתרנו םיימואל
.ךרדבש הנידמה לש תורעובה
הליהקב לעופו יחש םדא
ה ָ שועש תסיוגמו תיכרע
רשואמ םדא אוה ,הירוטסיה
ץורמב חצנמש םדאמ רתוי
וז .יטסילטיפקה םירבכעה
איהו ,ץוביקה לש הרושבה
"הנשייתה אל
28
לטבי רכשה תטרפה לש בלשהש רחאמ .ריפוא הירא לש
ישוקב םיסנרפתמה ןיב םוהת רעפיו יצוביקה ןויוושה תא
שארמ םיסבומה םהירחתמ ראשו םיקי'צננב ,םינתפר)
םירכתשמש ץוחה ידבוע ןיבו (םידנליאתה םילעופה לש
ושומימ תא תוהשהל טלחוה ,שדוחב לקש םיפלא תרשע
בלשהשרחאמו ,ןויערה םצע תא לכעל ורמגי םירבחהשדע
טלחוה ,ןויערכ וליפא ספתנ יתלב היה תורידה תטרפה לש
,ורמא ",הרפ הרפ" .וב ןודל םעט ןיא השדח העדוהל דעש
.םיתורישה ראשו תואירבהו ןוזמה תא טירפהל וליחתהו
בשחמ תדמע ךרד ושגמ םע רבח לכ רבע לכואה רדחב
,םימתו ר ַ מוע ולשיבש החוראה לע ןובשח תיקתפ לביקו
לש יפוי אקווד וניכהש םוּר ּ כ לד'גאממ םיריכשה םיחבטה
התעמ םלישתופורתל קקזנשרבח לכ .רדסה לילב ךלדיינק
םליש העונת רטושמ סנק ףטחש רבח לכו ,ןריחממ קלח
ויה אל םה – ותרכנ םרכהו סדרפה .סנקה תא ומצעב התעמ
תינכת גיצהל ושרדנ םייאלקחה םיפנעה ראשו – םייחוור
ןכאו ,הסנרפ יפנעל הדובע יפנעמ םתוא ךופהתש הארבה
הדשה תוחורא לשןלוטיבב החתפנשהארבה תינכת ועציב
המלשוהו ,םיגיידהו םיקי'צננבה לש "תוכוס" ַּ ב תומוסקה
אלשםייאלקחה םיפנעל םידנליאת םילעופ לשםתאבהב
.ותרכנ
ונא הב ,תיתעדותו תילכלכ ,תטרפומה לארשיב
המצע תרזגממו תכלוה יכ המוד םיתעל רשא ,םייח
דמועה תוירדילוסה לאידיא תא עיקוהל יתנפוא ,תעדל
.ותוהמ םצעמ ינאכדכ ,ךותיהה רוכ תסיפת סיסבב
,תדכולמ הרבח בצעל ןויסינה הנע אל ךתפקשהל םאה
םג ,םייחה ימוחת ללכב הזל הז םיברע הב םיטרפהש
תוביסה תחא יכ תבתכ ?יטנתואו ידוסי ישונא ךרוצ לע
ןמ וקותינ היה 'ירבצ'ה ךותיהה רוכ ןולשיכל תוירקיעה
דכלמה דוסיה תא לעופב הווהמה תידוהיה תשרומה
.תילארשיה הרבחה יקלח תיברמ רובע הלעמב ןושארה
ךותיה רוכ לש ונוניכ ןעמל לועפלו ףואשל ןתינ םאה
?ךתעדל תאשל וילע יפוא הזיא ןכ םאו ,שדח גוסמ
.)רלזייר לש תפסונ הלאש(
ורמאממ עטקל ירבנע יתוא הנפמ ,ךכל הבוגתב
ןותיעב םסרופש,"ידוהי םעפה לבא ,ךותיה רוכ ץוחנ"
:2004 תנשב "בירעמ"
אל ןוירוג-ןב לש יתכלממ-'ירבע'ה ךותיהה רוכ"
הסינ אל אוה .ווק-סוטטס היה אוה .ךותיה רוכ היה
תוהז עצמ תועצמאב םייתדל םינוליח ןיב רשגל ללכ
רכונמםויק-וד עיצה אוה,רושיג םוקמב .ףתושמימואל
-סוטטסה .יתוברת ןוטנק אוה הב רוזא לכש הנידמב
,םלוכ תא דיחפהשינויצה רגתאהמ טלפמ שמישווק
,תודהיהמ םידחופו ודחפ םינוליחה .םייתדכ םינוליח
ודחפ תונחמה ינש.הנרדומהמםידחופו ודחפ םייתדהו
רוצילו הז תא הז רישעהל ,הז תא הז ריכהל ,חתפיהל
.תידממ-בר תוברת תונלבסב
לש 'תוירבע'ה .תויתוברת-בר הנניא תוידממ-בר
,תיזנכשא-תינוליח( תידממ-דח התייה ןוירוג-ןב
הדילוה איה ךכ םושמקוידבו ,)םעה בור ילב 'תילארשי'
ללבתשהל רזגמ לכל הרשפא איה .תויתוברת-בר
התייה וליא - תידממ-בר התייה וליא .ומצע ךותב
שפוחמה ווק-סוטטס םתס התייה אל איה - תידוהי
."ךותיה רוכל
ירחא הלאה םיטסילאידיאה םיריעצל הרקי המ:ןיינעמ
"?םידלי ושעיו ונתחתיש
תוכהל תנמלע םינוילע םיצמאמושע ץוביקהידסיימ
הדמע וזיאו ,םויכ ולא םישרושמראשנ המ.שרושץראב
תוארל הצור תייה םיחנומ ולאב ?ךכל רשקב טוקנל שי
?ותוהז תא רידגמ ונימי ןב ילארשיה תא
ישרוש ילארשי .ךוניחב תינקנ תישרוש תוהז"
,SMS-מ הקומע רתוי ולש תירבעהש ילארשי אוה
יגחל יחטש סחימו תיחטש תורכיהמ רתוי ול שישו
תידוהיה הירוטסיהה לע והשמ עדוישו ,לארשי
בוקנל לגוסמשו ,דלונ בכוכב טנינ לשהתייכזל המדקש
םילימב .ןד שוגל ץוחמש םיבושיי לש םהיתומשב
ולש תוהזהש ילארשי אוה ישרוש ילארשי ,תורחא
,לחרב ,ןונגעב ,קילאיבב ,רודיסב ,הנשמב ,ך"נתב העוטנ
אלש םינ ּ ְ פ תורייתבו תירוטסיה העדותב ,ןמרתלאב
.'קנפמ אפס' וא רמיצב תורגתסה תורטמל
תוהזה ינעטממ הברה וידליל קינעהל עדי ץוביקה
ץראה ףונ םע ידיימו םח רשק םהל קינעה אוה .הלאה
םהב עימטה ,הזה ףונה לש ירוטסיהה קמועה םעו
לרבש ומכו ,ויתורודל ירבעה רמזה תאו םיגחה תא
תיבל' תאזה ץראה תא ךפה אוה ,םעפ רמא ןוסלנצכ
תא לביק אלש ילארשי .'וב הקובדו הזוחא שפנהש
ססהי אלו ,תיבב ןאכ שיגרי אל ,הלאה תוהזה ינעטמ
."ןוקיליסה קמעל רוקעיש ינפל ידמ רתוי
שפוחמה ווק-סוטטס
ךותיה רוכל
בלשב .םיבלשהשולשב עצבתהל דעונ הטרפהה ךילהת
בלשב ,רכשה טרפוי ינשה בלשב ,םיתורישה וטרפוי ןושארה
ןורכיזה רפס קר ראשיי ץוביקהמו ,תורידה וטרפוי ישילשה
.ךוניחב תינקנ תישרוש תוהז"
ילארשי אוה ישרוש ילארשי
הקומע רתוי ולש תירבעהש
תורכיהמ רתוי ול שישו ,SMS-מ
יגחל יחטש סחימו תיחטש
לע והשמ עדוישו ,לארשי
המדקש תידוהיה הירוטסיהה
,דלונ בכוכב טנינ לש התייכזל
םהיתומשב בוקנל לגוסמשו
שוגל ץוחמש םיבושיי לש
"ןד
30
ריכזה ,םולשל לבונ סרפ תלבק לגרל אשנשםואנב
תובוחרב הממדב םידעוצה םיפלאה" תא ב"הרא אישנ
אוה .ןאריאב םדאה תויוכז בצמ לע האחמב "ןרהט
האחמה ינגראמ יאדוובו ,םידעוצה תיברמ יכ ןייצ אל
.ןרהט תטיסרבינואמםיטנדוטס םה ,הבשהיחה חורהו
תויונשה תוריחבה וכרענ וב ,ןורחאה ינוי שדוח זאמ
החמצ ,תינאריאה הקילבופרה תואישנל תקולחמב
תא ףוטשל הפיסומ רשא האחמ תעונת ןאריאב
לע םיעצמאב לחוב וניא רטשמהש ףא לע תובוחרה
,םירצעמל דעו עדימה שפוח תלבגהמ :האכדל תנמ
קיחרה ךכ ידכ דע .םייוניעו השק תומילאב שומיש
"לנוישנרטניא יטסנמא" ןוגראש,ינאריאה לשממה תכל
20-ב השקה אוה הנידמב םדאה תויוכז בצמ יכ זירכה
םינאריאה םיטנדוטסה ,תאז לכבו .תונורחאה םינשה
.ןיגפהלו תאצל םיכישממ
רבכ .ןאריאב הנשה ואצמוה אל םיטנדוטסה תומוהמ
חוכ םלועה יבחרב םיטנדוטסה םיווהמ םינש תורשע
.יח אוה הב הרבחה דיתע ןעמל ןיגפהל אצויה יטילופ
תטיסרבינואב םיטנדוטסה תומוהמ וצרפ 1968 תנשב
ופחס םהב תועובש רפסמ ןב קבאמ רחאלו ,זירפ
לש ותורטפתהל וליבוה ,הלוכ תפרצ תא ןהירחא
ררועל םחוכב יכ וחיכוה םיטנדוטסה .לוג-הד אישנה
,םעפ רחא םעפ ,םויה דעו זאמו יתימא יתרבח יוניש
םיקלחבו( ישפוחה םלועה יבחרב םיטנדוטס םיאצוי
םיטנדוטסמ;םלוקתא עימשהל )ישפוחוניאשםלועהמ
םיטנדוטס ךרד ,ךוניחב המרופרה דגנ םיחומה הלי'צב
דעו ,הידובמקל אבצה תשילפל םידגנתמה םיאקירמא
?תובוחרל ואציי לארשיב םיטנדוטסהש ידכ שורד המ
תונעל םיסנמ רצוב רחשו רונמ ידוא ר"ד ,ןואליג ןליא כ"ח
בלוד לאינד
ץחלה ריס" .הברהב קומע ילוחל םינושםימוטפמיסכ
וילא םישגינ אל םא ,תילארשיה הרבחה ארקנש הזה
יבויחה תא ןה האורה ,היואר תירוטסיה העדותךותמ
,החירב לשהעובקהמגמדדועמ- ובשילילשה תא ןהו
םיקסע להנמל גוחל ,האוג יפוחל תויהל הלוכי רשא
אוה םלוכל ףתושמהש ,םירחא םיבר תומוקמל וא
."תואיצמה ןוקיתל תוביוחמהמ החירבה
האלה' ןוגכ תוילקידר תואמסיס תחרפה םג"
בצמה תייאר יכ" ,רונמ שיגדמ ,"החירב איה 'שוביכה
איבת חרכהב ,תירוטסיה הביטקפסרפב ילארשיה
דובכ תארי רתויב סחייתהל התוא ץמאמש ימ תא
םגו ,םיבר םיגשיה ןאכ וגשוהו ,ןאכ וגשוהשםיגשיהל
הרומשה תוניתמ לש הדימב ןסרל תויתרוקיבה תא
השיג .םרשקהב םירבד ,ןיבהל הסנמ וא ,ןיבמש ימל
חופיטל םורתל היושע ,ונבנשםירבדל דובכ תנתונה ,וזכ
איה ,היינב לכ ,היינבו .ונבייש םירבד םדקתש השיג
תונוכתה שולש .הרגש ריתעו יטיא ,בכרומ ךילהת
תא תנייפאמה תויתיזזתה םע תובשייתמ ןניא הלאה
,תועבגה רעונ תא ,וריינ'ז הד-וירב םישוגירה ישפחמ
םיגוחה לש 'םילקידר'ה תא ףאו ןילעינ יערפתמ תא
."םהינימל חורהו הרבחה יעדמל
ןתינ" ,םכסמ אוה ,"הזה בחרה רשקהה ךותב"
םיקבאמב םיטנדוטסה טועימ תא תולקב ריבסהל
,תאז תורמלש הדבועה תא םג ומכ ,םייתרבח
הרגשב םיבלשמה םיטנדוטס אוצמל טלחהב ןתינ
,ידמל תנווגמ תיתובדנתה תוליעפ םהלשתימדקאה
םזיביטקורטסנוקה אוה היעפומ לכל ףתושמה רשא
.לפתהקירה הזארפבו רקיע תואיצמב האורה ,ןותמה
הכורבה העפותה ,םינשרשע רבכ הצרמכ ינויסינ יפ לע
."תבחרתמו תכלוה קר וזה
?םישוע המ זא
םיטנדוטסה תוברועמל תוביסה תא ונרקסשרחאל
שי ,םיירשפאה ןורתפה ינוויכ תאו םויה דע הלדה
לע תונעל ידכ .בצמה יונישל ונחנא השענ המ לואשל
תדוגא ר"וי ,רצוב רחש םע חחושל ונאצי וז הלאש
סנכנ זאמ .ביבא לת תטיסרבינוא לש םיטנדוטסה
,"םיריעצה קוח" תא וחוכ לכב רצוב םדקמ ודיקפתל
תויוכזה ללכ תא הקיקחב רידסהל תדעוימה המזוי
,טנדוטס תויהל ןינועמה ריעצל וא ,טנדוטסל תוינויחה
תובטה לס ךרד ,רוידה יריחמ תדרוהב לחה :לארשיב
רכשןומימל תואוולה דעו )'וכו ימואל חוטיב ,הנונרא(
"לזאזעל םיריעצ אל" רוקיסה האר( ומצע דומילה
.)הז ןויליגב
,תומדוקםימעפב ומכ היפל הנעטה תא לטבמרצוב
יפ לע .דבלב ההובגה הלכשהה ןעמל קבאמב רבודמ
תינאוציה" איה לארשי ,גיצמ אוה םתוא םינותנה
יברעמה םלועב םיריעצ תוחומ לש רתויב הלודגה
תלוכי ילעב םיריעצ לע השקמ איהשהז ןבומב ,"םויכ
יזכרמה דעיה .המוחתב תיעוצקמו תימדקא חתפתהל
בצמל העגה אוה "םיריעצה קוח" ירוחאמ דמועה
,קוחה .ןושאר ראות שי הנידמה יריעצמ 50%ל וב
דיתעל אלא םיטנדוטסכ ונל קר אל גאוד ,ריבסמ אוה
תורודהו םימדוקה תורודה ינבל בושחו ,הלוכ הנידמה
.הדימ התואב םיאבה
אוה" ,רצוב רמוא ,"םיטנדוטסה תדוגא לשהדיקפת"
םוחתב םיתורישה לכ תא טנדוטסל קפסל לכ םדוק
,רתויב ההובגה המרב ילכלכהו יתוברתה ,ימדקאה
ןעמל לועפל היצמיטיגל המצעל רצייל תנמ לע תאזו
םזיביטקא תריצי איהש ,רתוי הקומעו תיכרע הרטמ
גואדל תוירחא ןיא ןיידע יוצמה טנדוטסל .ילאיטנדוטס
תונויערל ףשחנ אוה ךכל ףסונבו ,יתחפשמ אתל
העדותה תא חתפמ אוה הב הפוקתב אצמנו םינוש
בייחמתלוכיו ןמז ןיב בולישה .ומצע ולשתיגולואידיאה
אורקל ,התיכב תבשלל רבעמ תושעל טנדוטסה תא
."תודובע ןיכהל התיבה תכללו הירפסב
םיאצוי אל םיטנדוטסהשךכל תוביסה תחא ייניעב"
קבאמ ואר םרט םהש איה" ,ףיסומ אוה ,"קבאמל
תחא וז .יתימא תוינידמ יונישרציישץראב םיטנדוטס
החלצהש,'םיריעצה קוח' לע קבאמל ונאצישתוביסה
.חטשב םירורב אלא ,םייתעדותויהי אל וב ןולשיכ וא
חיכותשהנושארה ונימודה ןבא תא ליפהל תורשפא וז
חותפלו ,לארשיב םג חילצהל לוכי ילאיטנדוטסקבאמש
."םיפסונ םיקבאמל תלדה תא
,תואמסיסה תא בותכל ליחתהל אלא רתונ אל ונלו
לע קבאיהל ןנוכתהלו ןופאגמב תוללוסה תא ןיעטהל
םאו םיריעצה קוח ךרד םא ,תילארשיה הרבחה דיתע
,םינחבמה .רחא גוסמ תיתרבחו תיטילופ היישע ךרד
חוכשל רוסא לבא ,םיבושח םלוכ םילוגרתהו תודובעה
דומלל םייסנשכשךכל גואדל תוירחאה תלטומונילעש
ףיכו הווש ,יאדכש הנידמ ןאכ היהת ,)ופט ופט ופט(
.הב תויחל
תואיצמ לומ סיזרתק
םינוירטירקהשולשןיב ןיחבהל עיצמרונמידואר"ד
.ילאיטנדוטס ירוביצ קבאמ תחלצהל םייזכרמ
,קבאמה ןחבנ וב רתויב בושחהו ןושארה רושימה
חילצה דציכ - יטילופה רושימה אוה ,וירבדל
.לעופ אוה הב תואיצמה תא תונשל קבאמה
םה םהיתואמסיסש םיקבאמ לע םילכתסמשכ
אוה ,"םייח ילעבב םייוסינל יד" וא "ימלוע םולש"
רושימה .ולשכנ םיקבאמה בורש רורב ,ריבסמ
תעפשהבו תועדומה תרבגהב דקמתמ ינשה
;המצע םיטנדוטסה תעונת ךותב קבאמה
ןיבמ ץופנה ךא תוחנה אוהש ,ישילשה רושימהו
ישגרה טקפאב - 'סיזרתק'ב קסוע ,השולשה
רשק אלל ושודיקל םיתעל איבמה ,קבאמה לש
ינויח ישילשה רושימהשדועב .חטשב ויתואצותל
ןהו םיטנדוטסה ברקב תימינפ היצזיטילופל ןה
םיכפוהרשאכשירה,הבחרההקיטילופב תורומתל
ינפ לע 'היווח'ה תא םיפידעמ לוכה תוזחל ותוא
.תואיצמה
ידלי תכפהמ תא רונמ איבמ ךכל אמגודכ
ושבכ םהשןמזב" .ב"הראב '60-ה תונשב םיחרפה
שבכ ןימיה" ,דדחמ אוה ,"ילקרב תטיסרבינוא תא
,'חישה' דגנ ורתח םהש ןמזב ;ןבלה תיבה תא
תא רשפיא ,סדוו-ןוטרב ימכסה תא קריפ ןימיה
לכב הלטבא הרציש תירלוד-ורטפה תרוחרחסה
ןייצל בושח .תואירבה תכרעמ תא טירפהו הניפ
תונשל םיטנדוטס יקבאמוחילצה וב םוקמלכב יכ
.יטרקומד יתכרעמ-בר ןורכניס וניאר ,תואיצמ
.ךפהה תא המיגדמב"הראב םיחרפה ידלי תכפהמ
תא ךפהש ינרהט םזילקידרב ואטח םה קר אל
תוכרעמה םג אלא ,לכה תוזחל סיזרתקה תייווח
וביצה אלש - תיטילופה וז ןשארב - תוליבקמה
.ינקירמאה ןימיה לש תרוקיבל תויואר תופולח
20-כ ךשמנש ינמי ןוטלש התייה האצותה
הלועפב אל ,קתנל ןיאש איה הנקסמה .הנש
ילאיטנדוטסה רושימה תא ,הלש חותינב אלו
."יללכה רשקההמ
לבגומ ןובריעב תוברועמ
-תוילכלכהתומרופרהדגנ םיניגפמהםיניסםיטנדוטסל
.גני'גייבבש ןמנאנאיט רכיכב תויתרבח
רוסחמ ןיא הב ,לארשיב אקוודש תופצל היה ןתינ
תא הארנ ,האחמל תוביסב אלו יוטיב שפוחב אל
.ישימחו ינש לכ 'תודאקירב לע םילוע' םיטנדוטסה
םיטנדוטסה ותבשתונורחאה םינשה 11 ךלהמב ,לעופב
םיקבאמה תשולשלכ .דבלב םימעפ שולשםילארשיה
יביצקתב וא ילאיטנדוטסה דומילה רכשב תורישי וקסע
ןמ הפוצה .ולשכנ םתשולשו - ההובגה הלכשהה
ןיאש ךכ לע חומשלו החוורל םושנל היה לוכי דצה
תידוהי הנידמכ לארשי לשהדיתע לע םייאמה שוביכ
םילידגמה רוזגמו הטרפה יכילהתםג ןיא ;תיטרקומדו
הרבחה תודוסי תא םירערעמו םיילכלכה םירעפה תא
רכש אוה ונעמל ןיגפהל רתונש לכ ןכלו ;תילארשיה
אלש,עומשל ועתפות,אלא .םיטנדוטסה לשדומילה
.םירבדה ינפ םה ךכ קוידב
?היעבה םצעב המ
ינייפאמ תא רתוי בוט ןיבהל ונל רוזעל תנמ לע
וצלחנ ,הרדעיה וא ,ץראב תילאיטנדוטסה האחמה
רתויה םיכ"חה דחא - )צרמ( ןואליג ןליא כ"ח ונתרזעל
ידוא ר"דו ,םויכ תיטילופה הפמה לע תיתרבח םיליעפ
ןותיע" רפסה בתוכ ,השדחה תעה לשןוירוטסיה - רונמ
םירורבה ,םיבושחה תולוקה דחאו "תושונאה ןעמל
.תילארשיה היטרקומד-לאיצוסב םייופשהו
םיחקול םילארשיה םיטנדוטסה תא םיאור אל המל
?םיירוביצ-םייתרבח םיקבאמב קלח
אבצה ירחא הטיסרבינואל עיגמילארשיה טנדוטסה"
ילארשי רוביצמקלח אוהו" ,ןואליג רמוא ,"ףייע אוהשכ
הלעבל תרזוחה הכומהשיא לשתונוכתחתפמששידא
םינפמאל אוה יכ ןיגפהל אצוי אל טנדוטס ותוא .הכמה
,תודמעמ ינש םויה םימייק לארשיבש הדבועה תא
םיטנדוטסהש עגרב .ןייכז וניאש ינשהו ןייכז דחא
,וילא תאצל םירומא םהש קבאמה תוהמ תא וניבי
םג ללוכש - ןייכז וניאש דמעמהמ קלח םהש וניבי
הכפהמ ליבוהל ולכוי םה - םילוחו םיכנ ,םיברע ,םישנ
."תילאיטנדוטס
דומילה רכשתאלעה דגנ קבאמה יכ ףיסומ ןואליג
היעבהש אלא ,יתרבח קבאמ אוה ףא ילאיטנדוטסה
אוה וב בחרה רשקהה לש הנבה רסוחב בוש הצוענ
קבאמ לש דחא ןייפאמ אוה דומילה רכש" .להנתמ
ימל - תויהל הכירצ החנמה הלאשה וב ,רתוי לודג
םהיגיצנ םויכ םילהנמ הנידמה תא ?הנידמה תכייש
ידי לע םיכמתנ רשא ,ןייכזה דמעמהמ םינוקייטה לש
ריאשהל אוה ןהלשסרטניאהשתוילאירוטקס תוגלפמ
טרפה יכ ןעוט ינא .ותקוצמב ןייכז אלה דמעמה תא
:רמול הצור ;טרפה לשחוטיבה אוה ללכה ךא ,לכה אוה
וילא קבאמה הז .אל - קוש תרבח ,ןכ - קוש תלכלכ
.ןייכז אל דמעמ ותואל ךייתשמש ימ לכ תאצל ךירצ
."םה קר אל ךא ,םיטנדוטסה םג
לש תוברועמה רסוח תא הלות ןואליג דועב
ידמעמה סרטניאל העדותרדעיהב רקיעב םיטנדוטס
תמגוד תועפות ןיבל הניב רשקמ רונמש ירה ,םהלש
,ץראב םיריעצה ברקב ךכ לכ הצופנה תואלימרתה
ם
נע
מ
ל ונמ
חלנ אלש םירבדה לכ
טירפהל הנווכה
רהוסה יתב תא
היינבה ךשמה תויולחנתהב
ינב דגנ הילפא
תיזורדה הדעה
לט
נב ןויווש
יא
ל"הצב ת
וריש
ה
תא לטבל הנווכה
ירוביצה רודישה
לע רותיו
הביל ידומיל
ביצקת
תופורתה
ןיב רעפ
תודמעמ
דמעמ
םיכנה
תריגס
םילעפמ
תטרפה
תועקרקה
בחרמה םוצמצ
תבוטל ירוביצה
יטרפה רוטקסה
םירומ תקסעה
םיניקת אל םיאנתב
32 33
םוקמב תויחל הצור אל ינאש יתנבה 1986-ב
.רחא
”Poor child ,הרומה הרמא םלועה לש ינשה דצב
תורמל ,יתמכסה .she’s so eager to go back to Israel”
ונדמע רבכ יכ ,דחוימב יילע םחרל ךירצשיתבשח אלש
תויהל לוכיש ,יתעדב הלע ךכ רחא םינש קר .רוזחל
,תילגנא קיפסמ הניבמ אל ןיידע ינאש החינה איהש
רוזחנ"ה ,םירחא םירקמ הברהב ומכש ,הבשח םגו
.אווש תחטבה איה "הנשה ףוסב
הכורא התארנש,תחא הנשירחא .ונרזח ונחנא לבא
תועובש ןיבשכ ,תואריהל הלוכי איה דליל קרש ומכ
.ץראהמ םיישדוח-טעמכה םירוקיבה וחילבה םידדוב
והשימלשרוגסבכרב תבשוי יתייהלתלתפהלופ ראקב
.לארשי לע תבשוחו ןולחל דעבמ תלכתסמ ,רחא
תבחרה.איהההנשהלע תרעטצמאל ינא רגוב םדאכ
,הנתמל הכפה תילגנאהו האשילק אל וז םיקפוא
תויווח המכ ללוכ ,םויה ייחמ םירבד הברה הרשפיאש
הב שמתשהל יתיסינ הנש ינפל .תמאב תומיהדמ
יתנעט ףוסב .קדטצהל אל ,ריבסהל ידכ ,טנרטניאב
לבא .יתוא וניביש הז ינפ לע תויחל הפידעמ ינאש
הפש ,יתנבה םואתפו ;יתוא וניביש הצור ןיידע ינא
.ריבסאש ילבמ םג םיניבמ
הוולשו זיקרוט ימ תגופס ,ןכל םדוק םישדוח המכ
םישנא המל טולקל הנושארל יתלחתה ,תידנליז-וינ
.חתפמה תלימ איה םולח לבא .תרחא ץרא םימלוח
.יאקירמאה םולחה םלוכמ םסרופמה ארקנ םתס אל
םיטלשה תא האורו םיימשב הסיטהמ תדרוי ינאשכו
.התיבה יתרזח :תעדוי ןיידע ינא ,תירבעב
םשמ םיאורש םירבד
יגלש סדה
תא שיגרהל יתלחתה ,תינומב ,התיבה ךרדב דוע
לבא ,רוכיש ידו םירבח םע יוליב ירחא יתייה .אב הז
שארה ךותב יל ררחתסהש םילימה לילב והשכיא
יתעגהשכ .רתוי וא תוחפ ,ינויגה רדסב רדתסהל ליחתה
היהשהמלכל יתתנ טושפו בשחמה לע יתצפקהתיבה
דחא עטק םש היה .ןנסל ילב ,ךסמל םורזל שארב יל
אלו בוצע דחאו ,םכחותמ דחא דועו ,יטסילאירוס
יתארק .יתמייס ,רקובב יצחו עבראב ךרעבו ,רושק
,דבל ,קוחצל יתלחתהו הלחתהל ףוסהמ דומעה תא
.םר לוקב
םירוביחו םירופיס יתבתכ .ןכ ינפל יתבתכ רבכשןוכנ
יתבתכו ,םינוכרעמהמכ בותכל יתיסינו ,העבהב תורגבל
.קיתה לכ םע בנגנ ןבומכש( הקירמא םורדב לויטב ןמוי
,םש םולע יאניטנגרא בנג ,הז תא ארוק התא םא זא
,המלצמה תא וליפאו ןגנה תא רומשל לוכי התא
לבא ,)הבוהצה תרבחמה תא יל ריזחת השקבב לבא
יתעדי אלש ,יתעתפוהש הנושארה םעפה התייה וז
.האצותה הארית ךיא שארמ
יתלחתה אל הבש הנושארה םעפה התייה וזו
תויואר ושיגרהש םיליממ .הלחתההמ אלא ,ףוסהמ
ךסמה לע ורדתסהו תדלקמל וצפק טושפו בתכיהל
.ידמ רתוי יתוא לואשל ילב ,תואקספבו םיטפשמב
והשממ קוחצלו חיטשה לע בכשל לש ,הזה ןורכיזה
היהשוהשממעתפומתויהל לש,יתבתכ ימצעב ינאש
תרחא ירמגל הארנו( ףדל עיגה והשכיאו שארב ילצא
יתוא ןברדמו יתוא הוולמ ,)שארב הארנ אוהש ךיאמ
.םויה דע בותכל
יתרוסמה גהנמה .הרואכל ץיקה איש,טסוגוא עצמא
- הובג הנגה םדקמ םע םידלי .תבשב םיל תכלל לש
.ל«הצ ילגב ששגה לשםינוכרעמ.םדקומעוסנל םיבייח
ךרדב ריוואה .שילחישוילע תקעוצ אמא .גגומתמאבא
,תבשםויב עוסנל הז שודק המכ .יקנ ךכ לכ ,חצ ךכ לכ
הנשמ אלו ונכותב םעופה ידוהיה בלה ללגב אקווד
.רתויב רומגה סרוקיפאה התא םא וליפא
תויצקרטאה תחא ,‹80-ה תונשףוסלשןויצל ןושאר
םיה לש חירה .םיה ףוח איה תבש םויב תודדובה
ינפל הקד ,םיה לש רוברבה תריש .חולמו יקנ ,רוהט
תוגרדמ.םשל הנידמה לשבויבה לכ תא םירזהל ולחהש
ןקתמ ,דולח הקעמ ,הנידמה םוק םע ודלונשםינבאמ
.יקנ ובורב לוחה .םיילגרהמתפז ימתכ תדרוהל טפנ םע
.תורורב אל תורוחש תודוקנ .םירובש תולקמ טעמ
בהוא אל הארנכ .סעוכ ?עוגנ .עוגפ .רעוס .םיה
ריזחהל ידכ וליאכו .םדקומ ךכ לכ תבשב וילא םיאבש
ססונתמ רוחש לגד .הרעס זירכמ - הרעש המחלמ
המחלמב וילא םירבוח םיימשה .ליצמה תכוס לע
םיירורהס םינקז המכ .הכרב ימשג דירוהל םיליחתמו
ונלצא םיקורזשהלאכ .רועמחוכ ירודכב םיקחשמדוע
ףאש ילב הנש 40 הזיא רבכ היסנמיגב טרופס םלואב
אבא .ליצמה םע תרבדמו תדמוע אמא .םהב עגי דחא
םידליה ינש קר .תמדקומ םירהצ תנש םמוז רבכ
.הרק אל םולכ וליאכ לוחב םישלפתמ
ונטיאל םילהנתמ,הצוחה ךרדב לפקתהל םיליחתמ
,בקעה לש תיתרוסמה הפיטשה .תויזרבה לא ךרדב
.םשל ותודמציה לע קבאמב לוחה תא חצנל תוסנל ידכ
הענתה .לוחב תואלמתמבושםיילגרה וטואה לא ךרדב
חילצמששגה לשןופלחה וידרב .עסונ וטואה .הנושאר
םשג“ - תוכרב רשבת תושדחה תיניירק .בוש שגרל
.”טסוגואב
ילש הנושארה םעפה
בלוד לאינד
-השיש,עובשב םימעפ שולש.ץורל בהוא ילשאבא
לכב .תיבה ירוחאמ חותפ הדשב םירטמוליק העבש
.שורח הדשםימעפל ,ההובג הטיח שי םימעפל .הנוע
יסנכמב שובל ,םעפ יל ריבסהל הסינ אוה ,"גונעתהז"
,ריוואה תא םושנל ,הצוחה תאצל" ,ולשםפשבו הציר
."ץורל טושפו החירפה תא
דחאו ןטקדחא ,םיינשונאצי .יתענכתשה תחא םעפ
םלועה ףוסשלודג ךכ לכ זא יל הארנשהדשל ,םפשםע
,וירחא ינא ,טאל םיליחתמ .רמגנ אוהש הפיא אצמנ
חרפ לכ לע ביבסמלכתסהל םיחכושאלו ,םיריבגמזאו
ןיבו הנוי םתס ןיב לדבהה תא םיעדוי אל .רופיצ לכו
.םיצר .הנשמ הז המ ,הללאי לבא ,תלצוצ
.ךישמהל רתוי לוכי אלו .שממ .ףייעתמ ינאש דע
םשונ ישוקב ינא ,דצה יל באוכ ,םיילגרה יל תובאוכ
הצלוחה תא דירומ ינא .התיבה עיגהל רבכ הצור קרו
.הרק המ לאושו רוחאל יילא ץר אבא .ץורל קיספמו
.ךישמהל חוכ יל ןיאש רמוא ינאשכ הכוב טעמכ ינא
.ךישממו .יל רמוא אוה "יירחא התאו ץורל ךישממינא"
לע הצלוחה תא םש ,המדאב טבמ םע טאל ךלוה ינא
ליחתמ אוה .רוצעיו טרחתי אוהש הווקמו שארה
ינא ,רוחאל טיבמ אל אוה ,דואמ וליפא ,קחרתהל
ינא ,םייניעה תא ולש תמלענה תיללצהמ דירומ אל
,רוצעי אל אוה ילואש בושחלו דחפל תצק ליחתמ
דבל ינא ,קפוד שממ רבכ ילש בלה ,דוע קחרתמ אוה
,הרזח ךרדה תא עדוי ינא םא עדוי אלו קנע הדשב
רבכ אוהו ,הזכ רבד יל השוע התייה אל חוטב אמיא
רחא םיילגרה םדוק ,הקוחר העבגל רבעמ םלענ שממ
,הכוב היינש דוע שממ טעמכ ינאו ,הצירה יסנכמ ךכ
םלענ רבכ אוהו ,םלענ ולש שארהו תחא היינש דועו
.םלועה ףוסב טעמכ ירמגל דבל ינא ,והזו
אוה לבא אבא תא יתשפיח ,התיבה יתעגהשכ
תובכש שולש םע המרטספ 'ץיוודנס יתנכה .היה אל
עגרה היה הזש זא יתעדי אל .היזיוולטה לומ יתבשיו
.דלי תויהל קיספהל יתלחתה ובש
םלועה ףוס
םהרבא םריבא
םיעגרו תופוקת ,תויווח לע םירפסמ "הזת" יבתכ
םויה דע םתוא תוולל םיפיסומ ךא ןמזה םע וגומנש
בושחלו דחפל תצק ליחתמ ינא“
אוה ,רוצעי אל אוה ילואש
שממ רבכ ילש בלה ,דוע קחרתמ
אלו קנע הדשב דבל ינא ,קפוד
,הרזח ךרדה תא עדוי ינא םא עדוי
יל השוע התייה אל חוטב אמיא
”הזכ רבד
תונורכיז רפס
טסוגואב םשג
יקצרז ןורוד
אבצה תפוקתמ ילש תוקזח רתויה תויווחה תחא
םינוריט דקפמכ יתריש.סיסבהמהתיבה הרזחה התייה
ךרדה לע ןכשסיסבה .תליא דילשןוירשל רפסה תיבב
ךרד עבש ראבמ תדרויה וז ,תליאל תרכומ תוחפה
םייאבצ םיבכר קר .וכרואל בגנה תא הצוחו ןומר הפצמ
תונפל עבראב יילייח תא םיכשמיתייה .הז ריצ לע םיענ
תויהל וקיפסישידכ םתוא זזתמו ישישםוי לשרקוב
החירז תוארל הכזאשידכו ,שמחב רבכ םיסובוטואה לע
.לספסה לע םדריאש ינפל םמוש רבדמ בלמ
תאצל יתיכז ,הקלחמלמסל יתכפהתורשהו ןמזהםע
בוהאלו רוכזל יתדמלו םדריהל יתקספה ,ישימח ימיב
דעו סיסבהמ םירטמוליקה תואמב תילולתו העבג לכ
.םיכרד קדנופ ןכש ןומר הפצמל תינופצ .עבש ראב
ןה ,םש רוצעל וגהנ יתעסנ םמיע סובוטואה יגהנ לכ
עצמאב ןהו ,םירהצב ישימחב ןה ,רקוב תונפל ישישב
היה קדנופה דימתו .ןופצב ליגרתמ הרזחב הלילה
תיחפ םע טגבב ברועמ הנוק יתייה דימתו .חותפ
.ןמש הברה םע ,סומוח ילב ,לקש םירשעב
םוקמ הב ןיאשעדויו ,ביבא לתב יח ינאשםינשרבכ
ינפל .תיזכרמה הנחתב אל םג ,ברועמ רכומש דחא
םישל ילבו ,יטרפ בכרב תליאמ יתרזח תועובשרפסמ
יתעסנ .יל תרכומ ךכ לכה ןומר הפצמ ךרדב יתרחב בל
םמולשל לואשלו לוחה יריגרג םע רבדל הסנמ ,טאל
יתעסנ םהילע םיקנטה תא שפחמ,ונשגפנ אלשםינשב
שיבכה ,הנתשה אל רבד .םיקבואמה םיריצה ךרואל
יב וזחא תובהלתהו היגלטסונ .זא ומכ דדובמ ראשנ
קדנופל עיגהל ידכ תוריהמיתצברה ,שתכמהמהאיציב
,ישיש םוי תעיקש לש ןמז היה הז .רהמ רתויש המכ
ךכ ,חותפ דימת קדנופה - רהמל המ יל היה אל ךא
.רכוז ינא ךכ ,עדוי ינא
תא .המורא ףינס םוקמב חתפנש יתיארו יתעגה
הייפהפיה םייחה תסיפ ןדבוא ,לוכסתה תושוחת
תנמשב ןומולס ךירכ( וזה תללוקמה המריפל זובהו
רתוישיתעבשנשרמואשךכב םכסא )!?!?ל"הצ ילייחל
...םיאולימ השעא אל
ןומר הפצמ ךרד
גניל ליג
ידקש רהזי :םירויא
34
.סעוכ ?עוגנ .עוגפ .רעוס .םיה“
וילא םיאבש בהוא אל הארנכ
וליאכו .םדקומ ךכ לכ תבשב
הרעש המחלמ ריזחהל ידכ
רוחש לגד .הרעס זירכמ -
.ליצמה תכוס לע ססונתמ
המחלמב וילא םירבוח םיימשה
”הכרב ימשג דירוהל םיליחתמו
רוקעל ילש החפשמה הטילחה ,15 תב יתייהשכ
,םנמונמו ילרוטספ םוקמהיהש,ונרג וב ןטקה בושיהמ
ריעצ גוזל תיבה תא ונרכמ .תועבגבו תושרוחב ףקומ
תונפל וליחתה דימו ןמז וזבזב אל ,םדצמ ,הלא .ונבזעו
םשונלתששםיצעה לכ תא ורקע םה :ונלשהניגה תא
לכ וחליג ;הערפה ילב תוכורא םינש ךשמב וחמצשו
תילירטסו תרעוכמ תחרק וריאשהו ;ץעו חיש ,חרפ
הבצמ ומכ הזה קירה עצמאב דמעש ,תיבל ביבסמ
ונירחא ונבחס לבא ,ןמזמ ונבזע רבכ ונחנא .הלודג
ידיל ונלש יטרפה רעיה תא ונרכמ יכ ;המשאה תא
.הלאה םישנאה
ליחתהלו ונישרושתא רוקעל םיכירצ ונייה ונחנא םג
הנטק ריעב ןטק בוחרב שדח תיבל ונרבע .םישדח םייח
,המוריעו הנטק הניג התייה תיבה ירוחאמ .הוולשו
ראשנ דימתתיבה .םיצעו םיחמצ הב ונלתש.תילותב
ונביבס ונתשה םירבד הברה םא םג ,ונלשםימחה תיבה
המ לע וחמצ תומוק תובורמ תוצלפמ :םינשה ךלהמב
תבוטל וסרהנ םינשי םינבמ ,םיתותתודשםעפ היהש
לבא .וללסנ תושדח םיכרדו םישיבכ ,תויתרקוי תוליו
תא בוזעל םיכירצ ונייה .המויסל העיגה ונלש ךרדה
ורבע םה .ונתיאמ ותוא הנק דימאו ריעצ גוז .תיבה
םהל הדלונש יתעמש הנשמ תוחפ ירחאו ,םש רוגל
םישדח םייחש תולגל באוכ תצק היה הז .תקונית
הסנמ ינא .וקיספה ונלש םייחה וב םוקמב םיליחתמ
יכ ,רוזאב ינאשכ אוהה ןטקה בוחרה ךרד רובעל אל
לבא ;התיבה תרזוח ינא וליאכ השגרה יל שי דימת
.רוזחל ןאל ןיאש איה תמאה
רוזחל ןאל ןיא
ינש לט
בוחרה ילושב סחדיהל הסנמ ,יבס תנוכשב תכלהמ
םואתפ יתרכזנ ,םינשי בכר ילכו םיתבב אלמה ,רצה
םע בוחר ותוא דרומב הצר יתייה תע ,יתודלי ימיב
תרהממו םיקירה םילכימה לעמ תגלדמ ,ינמלוח ךויח
.תוגאד תרסח ,הבורקה תלוכמל
'אאמסא יתבסלשתולוחכההיניע דחוימב יל תורוכז
תוקקחצמונייה .תבשידמהתרבחב הלבמיתייהש,ל"ז
.תיתנוכשה הייפאמהמ םיקותמ םיפאמב תוקלחתמו
רטועמה,הקותמההניבגהסקרוב תא ונבהא לוכמרתוי
.האמחו רכוסב
יתאצמו ,יירוהרה תא עטק ןורגב ימואתפ קנח
,יבס תיבמ םינטק םידעצ השולש קחרמב ימצע תא
תוקומע תומישנ יתש יתחקל .ןולסב יל ןיתמהש
תוגוע תסומע תיקשב תדיוצמ ,תלדב יטאל יתקפדו
.םיפאמו
.הנשיה הייפאמה דיל בוש יתרצע ,התיבה יכרדב
אקוודו םינשה םע ההק הייפאמה לעב לש ונורכיז
הניבגה םעט רשאכ ,רכוס ףיסוהל חכוש אוה יולימל
,תובצעב יתכייח .קותמה קצבל ותריתסב טלוב חולמה
ינש תא הרירב תילב יתינקו ,הנתשה םעטה וליפא
.םירתונה םיסקרובה
תא יתחנה .תוסועכ םינפב יירוה תיבל יתסנכנ
העמד יתמלעה ,ילש תינייחאהו ימא ןיב םיסקרובה
ףיסוהל חכש בוש הייפאמה לעבש לוקב יתננולתהו
וצעננ יתינייחא לש דקשה יניע .הניבגה יולימל רכוס
הליחתהו הנבה אלמ ךויח הכייח ימא .הייהתב יב
.תונטק תוכיתחל סקרובה תא ךותחל
הקשנ ,םילע קצב ירוריפ תאלמ ,ירחא תוקד שמח
תא האלימשתוקיתמה ,טק עגר ותואבו התדכנל ימא
.שדח ןורכיז יב הטרחו יפבש םעטה לע הרבג יבל
תומולח לש קצב
םלאס אניל
תונורכיז רפס
עונלוק סיטרכל ₪ 22-מ לחה
₪35 םוקמב
:הבישי תומוקמ תריחבו םיסיטרכ תשיכרל
*5155
ונהיתו יונמ ושכר
דימת םיבוט יכה םיטרסהמ
םתפרטצה אל דוע
?” ב םירבח”ל
םיטלובהםיאזחמהמ,לובוסעשוהי בתוכ םוי לכב אל
גוחה רובע בקונ ישונא רסמהזכרמבשהריצי ,לארשיב
רופראד" הזחמה .ביבא לתתטיסרבינוא לשןורטאיתל
ידי לע ולא םימיב גצומה ,"תיבב
תובקעב בתכנ ,גוחה ידימלת
תויטנדוטס ןיבל לובוס ןיב שגפמ
חכונל תושידא רתוויהל ובריסש
ןורחאה ץיקב" .םיטילפה תקוצמ
תויטנדוטסיתשמבר רמוחיתלביק
םייח ןב היאמ ,ןורטאיתל גוחהמ
םייתשה" .רפסמאוה ,"לגרביל לטו
,ןדוסב חבטהלעףיקמריקחתושע
םיטילפ םע יתשגפנ ויתובקעבש
.טלקמ םהל םיקינעמשתונועמב
."הזחמה דלונ םצעב םשמ
תשא לש היומיבב ,הגצהה
,ןוטלי'צ הלונ הקיתוה ןורטאיתה
רבעב הלועפ לובוס ףתיש המיע
ורופיס תא תללוגמ,תוזחמןווגמב
,)"ישוק" הנוכמה( ישוקלא ילא לש
הבישחל הייטנמ לבוסה לייח
ןכשל טילחמו תזרפומ תיאמצע
הדוקפ לביקש םיטילפ תחפשמ
וב ףתושמה תיבה טלקמב שרגל
תא הביצמ ותריחב .ררוגתמ אוה
האיצומ ,המליד ינפב ןיינבה ירייד
םייובח רועיכו תונעזג םהמ
היאולחתמ המכ ךכב תפשוחו
תילארשיה הרבחה לשםיירקיעה
.םויכ
קוחהש בושחלו תועטל ןתינ
הגצהה ףוסב םיחרזאה תא וידרה תונחתתועדיימוילע
.יאזחמה לש חדוקה וחומ ירפ אלא וניא
ןויד תסנכהםייקתבורקבש,יתימא קוחטלחהב והז"
םש הזש ,'תוננתסה תעינמל קוחה' היהי ומש .ויבגל
הלאשה .תוננתסה תעינמ דעב ןכ םג ינא .דמחנ דואמ
םיעיגמה םיטילפ ויפל קוח עובקל רשפא .ימ לשאיה
רחאל ,תוחותפ תועורזב ולבקתי לארשי תולובגל
ונחנא .םיזחתמב וא תמא יטילפב רבודמםאה קדבייש
םיטילפל תוסח תתל םינושארה תויהל םיכירצ ונייה
םיצאנה תפוקתבש ירחא ,הדמשה תנכסב םייוצמה
ראשיהל ידכ תירשפא תלד לכ לע וקפדתה םידוהי
םע תילארשיה הרבחה תדדומתמ וב ןפואה .םייחב
תוחפ תויהל וכפה םישנא .תושידא לע דיעמםיטילפה
לאמשה תוקסרתה םע דבב דב ךלוה הזו ,םייתפכא
,"תיבב רופראד" ,לובוס עשוהי לש שדחה והזחמ
ירסומה הנווינ לע תילארשיה הרבחה תא רקבמ
."יתד ינמואל ןימי לש תדמתמ היילעו
ןפואב גהנתמ,קחצי יבוקןקחשה םלגמותוא ,ישוק
עדוותמהפוצהשכ קר .ושפנב רערועמכ וגיצהל יושעה
אלו תיתרבחה המרונב ןומטה הז ,יתימאה ילוחל
הרבחב ;ינוריאה ךופיהה תא ןיבמ אוה ,התרפהב
תויהל לוכי הרואכל ףרוטמ קר ,התעדמ האציש
.יופש
תילארשיההרבחב ההזמהתאשרוכינהיכילהתםאה
הרבחמ תונורחאה םינשה תורשעב התכיפהל םירושק
הרבחל רתוי תירדילוסו תינוליח ,תיטסילאיצוס ,תינויצ
תימואל הבישח הפילחמה ,תיטסילטיפקו תינרמש
?םייתולג םינממס תלעב תיתד הבישחב תינרדומ
לש ריאממ ךילהת תרבוע תילארשיה הרבחה"
אלא היטרקומד םויכ לארשיב ןיא .םירזגמל הקולח
תורזגנ ןניא םדא לש תובוחו תויוכז .היטרקורזגמ
רזגמל ותוכייתשהמ אלא ,הנידמה חרזא ותויהמ
,יאבצ תורישמ רוטפ התא ידרח התא םא :םיוסמ
תונושתובוחו תויוכז ךל שי יברעה רזגמל תדלונ םאו
.ינוליח-ידוהיה רזגמל דלונ תייה םא ךל ויה רשאמ
תידרח תוטלתשהו קוריפ לש םיכילהתב רבודמ
.ירוביצה םויה רדסו ןוטלשה לע
לאמשהו ,הנימי הטונ ובורב םעה
םיכילהתםתוא .םיסיסרל קרפתמ
.הקיקחב םהיתותוא טא טא םינתונ
תונעזג ייוליג הרבחב שי םויכ רבכ
הלאה םייוליגהש עגרב .םירומח
היהנ ונחנא תיקוח הקנפשוג ולבקי
."דאמ ער בצמב
ןיב דוגינ לע עיבצהל ןתינ םאה
תעונת לש,הנובה ,ינויצה סותאה
ךרד לע תוימואל רידגהש,הדובעה
תינמיה תונשרפה ןיבל ,בויחה
,תוימואלל רתוי תינרמשהו
,רמולכ ,ץוח יפלכ התוא הרידגמה
?רחאה לומ לא
לשופוסב .לדבה םייק טלחהב"
הרבח התנב הדובעה תעונת ,רבד
,הסיסבב םימיוסמ םיכרע המשש
םג הנגהו תוירדילוס ראשה ןיב
לדבה אלל ,ידוהי אלה דבועה לע
ךילהת לארשי הרבע םויה .אצומ
.ארונה רבדה הזו ,'היצזיר'צאת' לש
רומ לקיימ קמנמ ןורחאה וטרסב
היפל ,תקדצומה הנעטה תא בטיה
םילוע םניא םזילטיפקו היטרקומד
תילארשיה הרבחה .דחא הנקב
תיטסילטיפק הרבחל הכפה
תא תשדקמש ,תירזכא ,תינוציק
הטירפמ,םיימואלה םיסכנה תא תרכומ,ףסכה תמצוע
."תונברוקה םה םישלחהו .םישלחב תעגופ ןבומכו
תישאר תומד ,השעמל ,אוה תמה "ידוהיה רסומ"ה
.הזחמב תפסונ
רובקל ךלוה אוהשעידומ רבד לשופוסב ישוק ,ןכ"
לארשיב 'ידוהי רסומ' גשומב שומישהשבשוחינא.ותוא
רסומב םינימאמ אלשםישנא לשיגוגמד שומישאוה
םמצע תא םילאושו םירצוע אל ,ךכמ רומחו ידוהי
םימייקמ ונייה םא .הזכ רבד שי םאה ,ללכב והמ
הירוטסיההמ תבייחתמה תירסומה תשרומה תא
קדצ ןיד םישוע ונייה .תרחא םיגהנתמ ונייה תידוהיה
."ךכ לכ לודג לווע םהל םימרוג אלו ,טילפלו רגל
םילפא תולילב
לאלצב ידוא
שומיש אוה לארשיב 'ידוהי רסומ' גשומב שומישה"
ונייה םא .ידוהי רסומב םינימאמ אלש םישנא לש יגוגמד
הירוטסיההמ תבייחתמה תירסומה תשרומה תא םימייקמ
קדצ ןיד םישוע ונייה .תרחא םיגהנתמ ונייה תידוהיה
"ךכ לכ לודג לווע םהל םימרוג אלו ,טילפלו רגל
38
דמרוב רמות :םוליצ ?השק ךכ לכ תא המל זא ,השוקנמ אי ךתוא בהוא
ירחאש תוקיתמה
החיכומו המב-לומס לביטספ תא הרעסב השבכ ”סענייק“ הגצהה
ינש לט תאמ תימיטפוא הבתכ .ןורטאיתל גוחל דיתע שיש
תליחתב םיריעצ םירצויל המב קינעמ אוה :אוה ןכ ומשכ המב-לומס לביטספ
תציפק תווהל היושע לביטספב העפוה .ןורטאיתל גוחהמ םבורב םיעיגמה ,םכרד
;הלק אלו תיתורחת ,תלתופמ ךרדב דועצל ורחב רשא ,ולא םירצוי רובע הגרדמ
.םרובע רתויב תיתועמשמ הפישח לכו
2002 תנשמ לעופ ,ןורטאיתל גוחה ירגובו םיטנדוטס ידי לע להונמה ,לביטספה
,הימוחת לכ לע ,תונמא יכ ,םנמא ,םירובסה שי .םיטנדוטסה תדוגא םע ףותישב
ספות קר המב-לומס לביטספש הארנ םלוא ;תובר םינש רבכ הטיאל תכעוד
םייתועמשמה םייתנשה םיעוריאה דחאכ ודמעמ תא קזחמו ןמזה םע הצואת
.המבהו ןורטאיתה םלועב
הפטק ,הנשה לביטספה הלעהש תוירוקמה םיטנדוטסה תוגצה עבש ןיבמ
.ןושארה םוקמה תא )רכוס ינק - יחכונה רשקהב ,שידייב "םינק“( "סענייק"
ידע הזחמה תרצוי הדיעמ ,”ריחמה" .תובהלנ תוחבשתל הגצהה התכז ,ףסונב
םיליימ ,הנישירסח תוליל הברה היה" ,תורפסו ןורטאיתל 'ג הנשתיטנדוטס ,ןיבח
,יטויפ ןונגסבו השיגר תוננובתהב ןייפאתמה ,הזחמה ."השק הדובעו רקובב עבראב
תויהל םלוחה םחנמ לש םהיתויומד תורזשנ הב ,ריע לש המוי תרגשב קסוע
תחוקפ הנכשה לחרו תינרתנספה הילמע ,רחא םוקמ לא ףאושה ןימינב ,רפוס
ןיב .תכלמ אפק ןמזה יכ הארנ ,םישנה תוספרמ תובלטצמ וב ,בוחרב .םייניעה
ילילצ םיפטפטמ ,הנשיה רכוסה ינק תלגע רקוב ידמ תלגלגתמ הסיבכה ילבח
ליחתמ וב םויב .תויפיצו תווקת ,תומולח סוסיהבו טקשב םיררועתמו רתנספה
תומולחה תויראשתא ליצהל ןויסינב ןתלועפ תויומדה לכ תושיחמ ףייזל רתנספה
.תולילהו םימיה לגעמ ךותב םיעלבנו םיכלוהש
לש ןושארה םויה דע" ,ןיבח תרפסמ ,"הלק התייה אל הזחמה לע הדובעה"
לע הגצההשכ .הלילעה תא בתכשל הכירצ יתייהו ,רוגס טפארד היה אל תורזחה
תונשל ךירצש ,םירסחש םירבד שיש םיאור זאו ,איה ךיא תוארל רשפא המבה
תמייתסמםצעב הזבו ,בותכל םימייסמשרפסל דוגינב .הלחתהמםיליחתמו ,ןקתלו
תבתוכ תאש והשמ הז ,רתוי תימניד איה הזחמ לע הדובע ,בתוכה לש הדובעה
.ןקחשל דבוע אל םג הז ,המבה לע דבוע אל הז םאו ,המבה לע ץורי אוהש ידכ
התייה לביטספה לשהריוואהו ,תוחונמ ימ לע הלהנתה הקפהה ,תאז תורמל לבא
."תשגרמו תדחוימ
הלועפה ףותיש תא הבוטל תנייצמ ,גוחה תרגוב ,יררה תירש הגצהה תיאמב
םייביסנטניא םיישדוח ךשמב " .םידיגו רוע םורקל ינתפאשה טקיורפל רשפאש
,דבכ ץחל תחת ונדבע ,השיתמ םג לבא תיפיכ התייה הקפהה .הגצהה לע ונדבע
ףאו ,הרואפתה תא ונמקה ונלוכ .ינכטה תווצה םג ובורב היה יתונמאה תווצה יכ
.הגצהה לועפתב קוסעלו םיסנפ תולתל 'ודובכמ הטמל' הז וליאכ סחייתה אל דחא
.ינכטה דצב רקיעב ,ונל רוזעל ובדנתהש הטלוקפהמו גוחהמ םיטנדוטס םג ויה
."םלוכ ליבשב םלוכש ,תרדהנ התייה השוחתה
ןכאש,ןורטאיתל גוחה לע תחוורה העדל יררה תסחייתמ ,"עווג גוחהשםירמוא"
השק תומגמ ןיאשזאמשו" ,הטיסרבינואה דצמ החנזהמו םיבחרנ םיצוציקמ לבוס
ןמזה םע .תינבומ תרגסמב היה לוכהו שארמ םירבד ונל וביתכה ינמזב .רוציל
םויה .םילולסמל הרורב הקולח ןיא רבכו ,יטרואית רתויל ךפהנ גוחה םימוצמצהו
השק הזה שפוחה ללגב אקוודו ,שפוח הברה שיו ,םימל רשי םיקרזנ םיטנדוטס
תוירוקמ תוגצה עבש ואצי - תרחא חיכומו לביטספה עיגמ הנהו .רוציל רתוי
ימו ,קחשי - קחשמש ימ .רוציי - רוציל ול בושחש ימ .גוחהמ םיטנדוטס לש
הכרעה יל שי .ביבסמ םיישקה תורמל הרוק הזשיתוא חמשמ הזו ,בותכי - בתוכש
םומיסקמה תא תוצמל ידכ תולובגה תא רתויש המכ םיפחוד ןכש םיטנדוטסל
."תולועמ תוגצה תושעל רשפא םיאנת לש םומינימב םג יכ םיחיכומו ,גוחהמ
רהז :)'ב-'א רדס יפל( םיפתתשמ .יררה תירש:יומיב .ןיבח ידע :תאמ "סענייק"
:הקפה .ןיבח רורד :תירוקמ הקיזומ .טורקדלישןורי ,הינח ןורוד ,רימז רומיל ,ןורבא
.ןמסקילג המענ :תושובלתו ללח בוציע .סייו ירוא :הרואת בוציע .גרבדלוג לעי
ןורטאית /
גוצרה לט :םימוליצ
ילבח ןיב .תכלמ אפק ןמזה יכ הארנ ,בוחרב
רכוסה ינק תלגע רקוב ידמ תלגלגתמ הסיבכה
םיררועתמו רתנספה ילילצ םיפטפטמ ,הנשיה
םויב .תויפיצו תווקת ,תומולח סוסיהבו טקשב
תויומדה לכ תושיחמ ףייזל רתנספה ליחתמ וב
תומולחה תויראש תא ליצהל ןויסינב ןתלועפ
.תולילהו םימיה לגעמ ךותב םיעלבנו םיכלוהש
40
סופמקל רזוח ףורחס ירב
ףורחס ירב ץיפקי ,שרלומס םלואב 20:30 העשב ,ראוניל 20-ה יעיבר םויב
תדוגא ירבחל לזומ ריחמב םיסיטרכ .תרוסמה בטימכ הטיסרבינואה תא
.www.student.co.il רתאב וא הדוגאה קפלדב שוכרל ןתינ םיטנדוטסה
.הייתש ללוכ ריחמה
דמרוב רמות :םוליצ ?השק ךכ לכ תא המל זא ,השוקנמ אי ךתוא בהוא
תושדחה ירהו
דוע המ - םינגרפמ קראפ ןיקניל וליפאו קיפמ רירפש לבוי ,עימשמ צלגלג
?שקבל הריעצ לור’נקור תקהל הלוכי
ךויטמ הגלוא *
םכל היהת אל בורקבש ןכתיי ,'תושדחה' תקהל תא ריכהל םתיכז םרט םא
לגניס ,צלגלג לש טסיליילפל הסינכה ינוימ תא חלצש הרוכב לגניס םע .הרירב
הארנ ,שדוחה אצוישםובלאו תועובשרפסמ ינפל ריוואל הלע רשא )"רש"( ישילש
ונלוכש לוכיבכ הרופאה הילאוטקאה תא ךופהלו ראשיהל ידכ ןאכ 'תושדחה'ש
גולבבו ,ןורשיכה תא התהיז רבכ 'קראפ ןיקניל' תקהל וליפא .לורנ'קורל םיריכמ
."'תושדח'ל בל םישל יאדכ טלחהב" יכ בתכנ הלש
- 'ץיבקילשרה הכימ םה הירבח .םינש עבראכ ינפל המקוה 'תושדחה' תקהל
"וילס" ינויו סאבו הריש - קוצ , תולוקו הרטיג - 'ץיבוקציא קרב ,הרטיגו הריש
קיפהש ,רירפש לבוי ךרעומה יאקיזומה אוה הקהלה קיפמ .םיפות – ץישפיל
העיפוה רתיה ןיב .דועו לכשה תייסנכ ,דליה הפיא ,ןלפק ימרי תא םג רתיה ןיב
יעוריאבו ביבא לת תטיסרבינוא לש טנדוטסה םויב ,"סופמקב קור"ב הקהלה
road" פילקה םלוצ וידרה תונחתל "רש" לגניסה רורחש תובקעב .םינוש המרתה
.לארשי יבחרב הקהלה ירבח לש םיימוי ןב לויט דעתמה ,"trip
עונלוקל גוחב 'ג הנש טנדוטסו 'תושדחה' טסירטיג ,'ץיבוקציא קרב תא ונספת
.דיתעה לעו הקיזומ לע ,הקהלה לע הרצק החישל ,ביבא לת תטיסרבינואב
?הקהלה תמקהל םתרבח דציכ
םש יא לגרודכה תא יתשטנשכ דימ ירובע תבאוש ןבא תויהל הכפה הקיזומ"
ךרד ,תויונמדזה ינימ לכב יתרכה הקהלה ירבח תא" ,'ץיבוקציא רפסמ ,"14 ליגב
ונלוכ לש ילקיזומה םעטהש הז עיתפמ היהש המ .םיפתושמ םירבח ךרדו אבצה
ונבה רשי .רתויב ונילע םיבוהאה םירישהו תוקהלה תמרל דע ,ההז שממ היה
."הריציל ףתושמ הנכמ ונל שיש
םיאקיזוממועפשוה וירבחו אוה יכ דיעמ'ץיבוקציאו ,לור'נקור אוה הקהלה ןונגס
דעו רויקהו ס'תימסה ומכ תוקהל ךרד ,70-ה תונש לש יאוב דיוויידמ( םיבר
אל ונחנא .ונלש ילקיזומה עקרהמ ןטק קלח קר הז" .)ונימי לש זיקנאמ קיטקראל
."המצע ינפב הלחמ וזו ,השדח הקיזומ עומשל םיקיספמ
.רפסל 'ץיבוקציא ךישממ ,"רתוי ישיאה ןפל םיעגונ הקהלה לש םירישה בור"
,םהלשינשה לגניסה ךא ,הקיטילופל םירושקה םיאשונב תרצוי אל םנמא הקהלה
תילארשיה היססבואה יפלכ יתרוקיב ןווג לעב טלחהב אוה ,"ןושיל םינותיע תושדח"
.תושדח תכירצל
?םויכ םיריעצ םיאקיזומ םידדומתמ םיישק ולא םע
שי .ץראב הקיזומ תושעל השק תמאב לבא ,ינייכב תצק עמשנ הז םימעפל"
להק דואמ טעמ ךא ,םיבוט םירמזו תוקהל ,םילועמ םיאקיזומ לש הלודג תומכ
,ןימאמתמאבשימלבא .הקיזומהמתונהילו םימובלא תונקל ,תועפוהל אובל לכויש
איה תרצוי תואמצע .ףוסב חילצמ - עיקשמ ,הריציו תונמואב םוחת לכב ומכו
.קנבב ןוכסיח תוינכות םיתעל רובשל שי הילע רומשל ידכו ,ילאיווירט ןיינע אל
תא השועש המ אוה להקה תא עומשלו עיפוהל ,הקיסומ רוצילב ןומטה רשואה
."ץמאמה תא הוושו לדבהה לכ
.1.2.2010-ב א"תב יבראבהןודעומב םייקתת'תושדחה' לשהרוכבהםובלא תקשה
ץורעבו ,www.myspace.com/hadashot :סייפסיימב אוצמל ןתינ םיפסונ םיטרפ
.www.youtube.com/user/hahadashot4 :הקהלה לש בויט-ויה
םיטנדוטסה לכל - "םירהצב קור"
גאבס רימת *
קור" עפומ תא ךופהל םיטנדוטסה תדוגא לשתוברתה תקלחמ הטילחה הנשה
ךרענ עפומה ,עודיכ .הטיסרבינואב תוטלוקפה ללכל שיגנל יעיבר םוי לש"םיירהצב
.הרשע םיתש תקספהב יעיבר םוי לכב ןמליג ןיינב לומ אשדב
ונעט ,םיקיודמ םיעדמו הסדנה ןהבו ,תונוש תוטלוקפמ םיטנדוטס לש תוינפ
תוטלוקפב םירועישהש הדבועהו קחרמה .תועפוהל עיגהל םילוכי םניאש קדצב
םידמולל ורשפא אל ,דבלב תוקד רשע תב הקספה םהיניבו תחא העשינב םה ולא
תומוקמב ןיגוריסל םייקתי עפומה יכ טלחוה ךכיפל .תוליעפב ףתתשהל ןהב
תדחוימ תישפוח העש גיהנהל תוטלוקפ ןתוא וליחתי ,ףסונב .סופמקב םינוש
.םיטנדוטסה רובע
הטלוקפה סופמק דיל םיעפומ םייקתהל םיננכותמ הנשה יכ רסמנ הדוגאהמ
.םייחה יעדמלו םיקיודמ םיעדמל תוטלוקפה יניינב ןיבו האופרל
הקיזומ / ימוסרפ רודמ
ילארשי תימע :םוליצ
טיידה לע םכתא תננסמ איה המל ?תוינפ קיפסמ םילבקמ אל םתא עודמ
םיפרוג ונתיאמ םיבר ?תויטנמור תושיגפב םיצוחל הלאכ םתאש הז ךיא ?ןושארה
םדוק זא .ילאטוט ןולשיכ םישח םיטיידב וליאו םיבר םימוחתב תררחסמ החלצה
,תאז תמועל .הבהא אוצמל לק הזש חיטבה אל דחא ףא יכ דדועתהל ןמזה הז ,לכ
!החרטה תא הווש היה הזש םירפסמ םירשואמה תוגוזה לכ
הבהא םישפחמו תויורכיההו םיטיידה תריזל וסנכנ התע הזש ונתיאמ םיבר
םיחילצמ דימתאל לבא ,רתויב תחלצומה ךרדב הז תא תושעל רשפא ךיא םיבשוח
,רדסב הז .םיליחתמ לשתויועט םישוע םימעפלו םייתריציה תונויערה תא םשייל
!םכב ךומתל ידכ ןאכ ונחנא ,הזמ ץוחו רפתשהל רשפא דימתו םידמול הככ קר
.םיילאוטריוה םישופיחה תא רצפשל םכל ורזעיש םיכרד רפסמ ולבק
רחמל םיחוד אל
השוחתה תא תוחדל לבח יכ ,תועט וז הבהא שפחל ליחתנ רחמ םכמצעל דיגהל
רשקב תויהל איה םכלש הרטמה םא .תויגוזו תואיצי ,תויורכה לש תרדהנה
שפחל וליחתה ?רשוא םכדעבמ וענמתו הפיאשה תא ובכעתש המל זא יטנמור
רבח לש יווילב תאז תושעל םילוכי םתא ,ליחתהלו תבשל םכל השק םא .וישכע
קינעיו הרוק הזשכ םכדיל בשי אוהש וליפא וא דחיב םכינש וליחתת( ךמות
העש ךשמב הבהא ושפחת םויהש וטילחה ,םישופיח ז"ול וכרע ,)הכימתו דודיע
תא וחדת לא .עובשה ףוסב ןמז הזל ושידקת תוחפל וא םייתעש רחמו טנרטניאב
!רשואל םכלש םייוכיסה
תודבוע םיפייזמ
ףייזמשימ .חבושמ סיטרכ רציילו טולבל לק רתוי םכל היהי םכמצעב ונימאתםא
לולע תורכומ תושילקב סיטרכב שמתשמ וא םיאשונ ינמ לכ יבגל רקשמו תודבוע
ומשרתי םישנא תוחפו ולש סיטרכל וכשמי םישנא תוחפ – הרטמה תא ספספל
ובשח .הבזכאה לדוגכ הייפיצה לדוגכ ךכו םתרקיששךשמהב ולגי הלילח וא ונממ
םתייהשםירבד שי םא םג .תמאה תא ורפסו הנומתב ועיקשה ,סיטרכה לע שארמ
.םינפ דימעהל םעט ןיא םתא אל הז םא ,רתוי םיבוט ויהיש םיצור
רפסל םיחכוש
וליאו םייטרדנטסםכל םיארנשםירבד שי - וילאמםינבומכ םכמצע תא וחקיתלא
טקיורפב םתבדנתה ,גניגו'ג םישוע םתאש הז .דחוימב םיקילדמכ ואריי םירחאל
ופתש - ל"וחב םינוורק לויטב הנש םתיליב וא טרופס תורחתב םתיכז ,ןיינעמ
,םכלש םייחה תורוקב תורכהה סיטרכ בלשב רבכ םיילאיצנטופה םירזחמה תא
.םינרקסמהו םייטנקיפה םיטרפה לע ובכעתה
הנומת םיבלשמ אל
םיצור םה ,םייניעב םכתא םישפחמ םישנא ,תונומתלשילאוזיו םלועב םייח ונא
הנומת לשבולישמ ענמיהלשהביסה וז רשק םירצוי םהשינפל דוע םכתא תוארל
יוכיסה תא יתועמשמןפואב םיניטקמםתא ךכ יכ ,תועט הניה רתאב םכלשסיטרכב
.םכלש סיטרכה תא וגרדשו האימחמ הנומת ופיסוה .תוינפל םכלש
הבהא ישפחמ לש תויועט
www.onlyu.co.il םיטנדוטסו םיאמדקאל תויורכה רתא ,ינשה יצחה תכרעמ :תאמ
םהילע אלו םהילא ורבד
םירזחמה יכ בוט הזש - םמצע לע רקיעב םהלש סיטרכב בותכל םיטונ םיבר
רשק תריציל והשימ םישפחמ םתא ,ינש דצמ .םכתא ריכהל םיצור םילאיצנטופה
תרכומ אל עגרכש,תומד התוא תא סינכהל וישכעמ רבכ םכילע ןכלו ישממ יטנמור
,םכל םיאתישםיבשוח םתא ימ וריבסה - לשמל ךכ .הנומתל ןכ םג ,םכל העודי וא
.ןושארה טיידב תולבל םיצור םתייה הפיא ,םישפחמ םתא גוז תב וא גוז ןב הזיא
םיצפח םתאש ושיגריש ,התא וא תא ,םתא - םהילא הרישי היינפב ושמתשה
.םכייחב םתוחכונב
השקבב תויטרקנוק תועצה
םע דיתע ןנכתל םיניינועמ םתא םא .ריוואב אלו םיישממ םירבד לע ורבד
בושח המ ,םיפתושמה םייחב םיאור םתא המ יפיצפס ןפואב רבדל וסנ ,והשימ
ימ לע קלדיהל והשימל ונת ,ילאיר לבא ימולח טייד ועיצת .המודכו תויגוזב םכל
.םכתא תויהל הז ךיא גלזמה הצק לע שיגרהל ול ונת ,םכלש העצהה לעו םתאש
תכפוה םכלשהעצהה ךיא תווחל ידכ ולו רשקב םכתא תויהל וקקותשי םישנא ךכ
.תיתימא השיגפל
design-studio.co.il
יצ
ח
ה
ת
א
א
וצ
מ
ל
ךלש
ינש
ה
www.onlyu.co.il
םיטנדוטסו םיאמדקאל תויורכה
42
יחרז תירונ תאמ / ?הנינת תא ריכמ ימ
,ץעל וכפה םה ךיא תולגלו םישרושל רוזחל ןיינועמש ימל
תא ריכהל ץלמומ ,ימוקמ "ןטק ךיסנ" ןיעממ תונהיל וא
ץבקמ והז .םידליל קר אל רפס ,"?הנינת תא ריכמ ימ"
וספדנ ,'70-ה תונשב וידרב ועמשוה םקלחש םירופיס
רפסב ועיפוה וא '80-ה תונשב "ןוליפ" םידליל ןותיעב
תודליל הציפקל רבעמ .רוא ואר םרט םקלחו ,'90-ה תונשב
םלועה ןיב םיגלדמ הנינת הפשכמה ירופיס ,תחכשנ טעמכ
םיעיצמ םה רקיעב לבא .תורזומ תולילעב קד רומוה םיבלשמו םוסקל ישונאה
,הפשב יפוסניא קחשמו ,םייחה יבגל תובאוכ ףאו תועלבומ תונבותרגובה ארוקל
.בושחלו רצעיהל םימרוגש
.ץישפיל הילדוא :םירויא .'מע 128 .רתכ תאצוה
ןאגס זאוסנרפ תאמ / תובצע ךל םולש
תעדונה הייתפרצה תרפוסה תאמ יתיירורעשה רכמה בר
םוגרתב תעכ שגומו םלועה לכב םיבהלנ םיארוק ינוילימל הכז
"תובצע ךל םולש" ןסרה חולש ןמורה תא .תירבעל שדוחמ
,ליסס תדמוע וזכרמב .דבלב 17 תב התייהשכ ןאגס הבתכ
הלש ץיקה תשפוח תא הלבמה תממעושמו תינתנהנ הרענ
רבג אוה היבא .תיתפרצה הרייבירב הליווב ,ןמלאה היבא םע
הרוחב ,הזלא תא ומיע איבמ אוה השפוחלו ,םישנ הברה לש
תשבוכשבאה לשוליג תב השיא ,ןא הנומתל תסנכנ זאשאלא .תססותו הפי הריעצ
.דחי םג ותבו באה תא יטורא ילאוטקלטניא חור בשמב
רבד תירחא רפסל ובתכ ןניק ןויצמולשו ץרג תירונ .'מע 141 .תיב תזוחא תאצוה
.רפסה תחלצה תא תיתורפסו תיתרבח הניחבמ חנעפל תוסנמ ןה הב
תוחורה לכל
קר אלש הלגמו ונלש םעה ירופיס לש לפאה דצה רחא הקחתמ יגלש סדה
...ידוהי וליפא אוה - ךכ לכ ארונ וניא דשהש
.םהימודו םיפשכמ,םינוקרד לע תואקתפרהה ירופיסו תודגאה תא םיריכמונלוכ
,הלימה לשתויועמשמה יתשב םייטסטנפ וללה םירופיסה תא דימתהאצמשימכ
.םיירצונ תובורק םיתעל םה םסיסבבשםיביטומהשיוליגה תא םג ןיינעמל יתבשח
דועבש,חכוויהל היה עיתפמלבא ,תונמואב דחוימב ,קתרמרבד ןה תורחא תויוברת
תימוקמ תורפסש ירה ,לארשיב חתופמ אל תיסחי רנא'ז איה היזטנפ תורפסש
.רתוי דוע הרידנ איה ,םיידוהי תוברת תורוקממ תקנויה ,וזכ
םייקש ,ררבתמ יכ ,תיתדה אקווד ואלו תיתורפסה תיווזהמ תניינעמ וז הדוקנ
.ונשגפ םרטש ןווגב ,םיבר היזטנפ ירפס סנרפל היה לוכיש רישע ידוהי רולקלופ
.םידשירופיס אוה בל הבושבולישידכל וידחי לפואו עבצ םיגרואשםימוחתה דחא
ארקמה ירבחמשדועבו ,רתויב תוקיתע תופוקתב דוע הארנכ וחוור הלאכ םירופיס
ןוגכ םירופיסב תורכינ םהיתובקעשירה ,טסקטה ןמ םידשה ילגר תא רידהל וחרט
ךאלמה תויה איה הז הומתקבאמל תויונשרפה תחא .ךאלמב םחלנה בקעי לשהז
תויגולונומדה תויושיה תולוע רבכ ל"זח תורפסב .יהשלכ הקיזמ תושי השעמל
םיבר םע ירופיס םילגלגתמ ונימי דעו םייניבה ימי ךרד ,וז הפוקתמו ,תוחרופו
.םידשב םיקסועה
תובורק םיתעל ועיפוה ,רודל רודמ הפ לעב ורבעש ,ולא םייממע םירופיס
לש הז הבורמ םויק .ץראבו הלוגב לארשי תודע ברקב תונושמו תונוש תואסרגב
ףוסבלו רמתשהל התכזש תיממעה תורפסה לש רידגמ ןייפאמל ךפה תואסרג
תטיסרבינואבש)י"עסא( לארשיב יממעה רופיסה ןויכראב .בתכה לע התלעוה ףא
תודגא ןיב שי .לארשיב םירפסמ יפמ ומשרנש םידש ירופיס תואמ םיאצמנ הפיח
היפל תלבוקמה הסיפתה ,לשמל ,ךכ ;םויה דע ונילע תועיפשמה ולאכ םידשה
קיזמה החוכב הנומאה לצב הבצעתה תירבה םויל דע קונית לש ומשב בוקנל ןיא
הוח לש הינבב עוגפל תפאושה ,םדא לש הנושארה ותשא ,תיליל הדשה לש
לש הייגוסב ,בגא ,עלגתה םדאו תיליל ןיב חוכיווה .םינושארה םהימיב םתימהלו
.הטמל ימו הלעמל ימ
,םנמא ;הער םינומדה לש םתעיגפ דימת אל ,תיביטיאוטניאה הסיפתל דוגינב
םג םנשי םלוא ,היוצר אל תוגהנתה ינפמ ריהזהל ודעונ םידשה ירופיס תיברמ
יתלקתנ ךכ .םיידורפ םירופיס ףאו ,רתוי יבויח רואב םתוא םיגיצמה םירופיס
,תילילל ,תורוסמה ןמ תוברב ומכ ,יושנה ,םידשה ךלמ יאדמשא לע רופיסב
,םירחא םירופיס .וייח תא תררממה ,וז ותשאמ תוומ דחפ דחפמ אוה רשאכ
יכ ררבתמ ,עיתפמב םלוא .תברועמ הנומת םיגיצמ ,רנא'זה לע גלגלל ודעונ אלש
בישהלו םימכסה דבכל הטונ ,השארב יאדמשאו ,תידשה הכולמה תחפשמ תוחפל
לתהל שקבמה הזל םלוא ,ורכש לע אובי בל בוטב דשב גהונה .םלומגכ םישנאל
העיתפמ ילוא .רתויב ינוציק ןפואבו ,הער תחת הער ןומדה בישי וב עוגפל וא
,והשלכ ירסומ דוק לע רמושו ךכ לכ ארונ אל דשהש דועבש ,הדבועה איה תוחפ
תוסנל ףאו םהיתוחטבהמ םהב רוזחל ,תובורק םיתעל ,םיססהמ םניא םדאה ינב
...םידשה תא תומרל
םינב ,יאדמשא לש םינושה ויאצאצל תפעתסמ תינומדה הכולמה תחפשמ
תא םלוא ,הז םע הז םיבשייתמ םניא בורל םירופיסה .תודכנו םידכנ ףאו תונבו
ללכ יאדמשא יכ ןכתייש ,הדבועב תולתל ןתינ החפשמה ץע טוטרשב ישוקה
יכלמ לש םייוניכ אוה הערפש יפכ ,םידשה ךלמ לש וראות םא יכ ,יטרפ םש וניא
יתלב הנעט הריבסמ ידשה הכולמה סכ לע הפולחתה תא .םהיתורודל םירצמ
תורוסמ ףא תומייק ,הז רשקהב .תוומלא ינב םניא םידשהש איהו ,תפסונ היופצ
,ידוהי אוה םידשה ךלמ דומלתה יפל ןכש ,בלצה תועסמב יאדמשא גרהנ ןהיפל
!תבש םירמושו הבישיב םידמול ויניתנו אוה דציכ םיטרפמ םעה ירופיסמ םיברו
םדא ןיבש תווצמה תא דימת םימייקמ םניא תאז לכבש ,םינומדהש ררבתמ
םדא ןיבש ולא לע אקווד םידיפקמ – םדאל דש ןיבש ,קוידה ןעמל וא – ורבחל
אטח קפס אלל איה םדאב העיגפ ירהש ,תניינעמ הריתס רצויה ןפואב ,םוקמל
המודה ליבקמ םלועב םייח םידשהש הדבועה ,ךכל רבעמ .םיהולאה יניעב רומח
ומלוע תובקע תא אוצמל ןתינ םעה ירופיסב םג דציכ הארמו הבש ונלשל ךכ לכ
אקווד תוקיזמה תויושיה ןמ םיששוחה תא ענכשל ילוא לוכישןפואב ,רפסמה לש
.ידמ הרופ ןוימדבש תונכסב
תורפס /
םיצלמומו םידחוימ םישדח םירפס
טיבש ירש * יגלש סדה *
ימוסרפ רודמ
רידנ ןז
תחא לגר לע םיבנע ינז לע תעדל םתיצרש המ לכ
המ ךא .םיעדוי םלוכ םיבנעמ םישוע ןייש הז תא
הברה ךכ לוכ שי עודמו ינשל דחא ןיי ןיב לדבהה
םרוגהש אוה חוטבש המ .םיבר לבלבל הלוכי םיגוס
-םיבנעה ןז אוה יפוסה ןייה יפוא לע רתויב עיפשמה
.רצוימ אוה ונממ םלגה רמוח
יתוכיא ןיי רוצייל סיסבה יכ םיכסי ןיי רציימשימלכ
הז( ןנייה לש ןורשכל רבעמ ,םייתוכיא םיבנע אוה
לודיג רוזא לשרישי רצותאיה םיבנעה תוכיא .)רציימש
םילופיט( םיבנעה תא םילידגמ הבש ךרדל ,םיאתמ
ןייה ןונגסו יפוא עבקנ םג ךכ יפ לעו ןנייהו )םרכב
הנרבק בהוא התאש תעדל קיפסמ אל ןכל .יפוסה
.עיגמ אוה הפיאמ םג בושח אלא ,ןויניבוס
הירוטסיה
לכונ םהיניב .ןיי רוצייל םידעוימ םלוכ אל ,םלועב םיבנע ינז לשםיגוס יפלא םנשי
םינזה .םיקומיצלו לכאמ יבנעל םידעוימה םינז ,ןפג לש םייארפ םינז תא אוצמל
,Vitis Vinifera ,תיאפוריאה ןפגה תחפשממ םיעיגמ ןיי רוצייל רתויב םייליצאה
10,000 ל לעמ םימייק םויכ .םלודיג רוזאב םיאנתה י"ע תיתועמשמ עבקי םייפואו
.)לגוטרופבו הילטיאב רקיעב אוה לודגה ןווגמה( הרפיניוה תחפשממ םיבנע ינז
הקיתעה ןוויב הארנכ לחה ןיי רוצייל םייליצא םיבנע ינז לש ןושאר רוכזא
הארנכ םיבר םיבנע ינז רוקמש תוארמ DNA תוקידב םויהש תורמל ,אמורבו
התייה תימורה הירפמיאהש ןוויכמ .ברע תונידממו ןוכיתה חרזמה רוזאמ עיגה
ושרתשה םיבנעה ינז בר ,ןיי רוצייו לודיג יכילהתב תיתועמשמתוחתפתהל תיארחא
םיבנע ינז םע ואלכוה םיבר םיבנע ינז ,הירפמיאה תוטטומתה רחאלו ,הפוריאבו
רוציל סיסבה םה םבורש םיבנע ינז לש םיפלאו תואמ ורצונ הפוריאבו םיימוקמ
.םויה ותוא םיריכמ ונאש יפכ ןייה
םויה םיבנע ינז
,םימודא םיבנע :הפילקה עבצ לע רקיעב תססבתמ תוצובקל םיבנע ינז תקולח
,הנבל םתפילקש םינבל םיבנע ינז תמועל ,דכו הלוגס ,הלוחכ ,הרוחש םתפילקש
.םיתיעל הדרדרוו המותכ ףאו הקורי ,הבוהצ
םיתיעלו הזור ,םודא ןיי םימודאהמו ,ןבל ןיי רקיעב םירציימ םינבל םיבנע ינזמ
.תילוהוכלאה הסיסתה ךילהת ןמזב הפילקב שומישה אלל ,ןבל
,ולרמ ,הנודרש ,ןויניבוס הנרבק :םה רתויב םיצופנהו םיימואלניבה םינזה
,רנימרטצרווג ,טקסומ ,ןאינירק ,שנארג ,הזבו'גנס ,ראונ וניפ ,ןאלב ןויניבוס ,הריס
.דועו ןוימס ,גנילזיר
ברועמ וא יעזג
ליכמ אוהו הדימב ,ינז ןיי ארקי הזככו ,דחא ןזמ ובורב בכרומ תויהל לוכי ןיי
ןייב רבודמו הרקמב( תיוותה יפ לע ולאכ תוניי תוהזל ןתינ .ןזה ותואמ 85%תוחפל
םשלע אלו םוקמ/הקלח/רוזא םשלע ארקנ ןיי הפוריאב - הפוריאל ץוחמ ורוקמש
.ינז ןיי אוה ,הזבו'גנס אלמג וא ןויניבוס הנרבק אלמג ארקנה ןיי :אמגודל .)ןז
ןיאש תומש ,ןוארי ,ןומרח רה :ומכ יללכ םש ססונתמ ןייה תיוות לע רשאכ
85% מ תוחפ ליכמ רמולכ ,ינז בר אוה ןייה ךכ לע דיעמ הז ,ןייל רישי רשק םהל
.ןז ותואמ
שי הרקמ לכלש איה תמאה ,ינז ברמ רתוי יתוכיא ינז ןיי יכ איה הצופנ תועט
תוניי רוציל לוכי בולישה ינז ברבו ןזה יפוא לכ תא לבקנ ינז ןיי .ולש דוחייה תא
וא םיבלכל הזה חוכיוה תא ליבקהל דימת רשפא .הדימ התואב םירדהנו םידחוימ
...אל וא בוט םדא התא םא עבקי דימת אל ברועמ וא 100% התא םא - תודעל
?יל םיאתמ יכהש ןזה תא רוחבל ךיא
זכורמ יפוא ילעב םיקצומה תונייה יבהואל .םיוסמ יפוא ןז לכל ,יללכ ןפואב
תונונגסב ןויניבוס הנרבק אוצמל ןתינ .ןויניבוס הנרבק רוחבל יאדכ תוחכונו
ורחב הלילק הייתשל .תויבחב ןושייה ןמז י"ע ועבקי תובכרומהו דבוכה ,םיבר
תא ורחב תרדוהמ תירשב החוראלו )ןויניבוס הנרבק ןלוג( ריעצ ןויניבוס הנרבק
.ןויניבוס הנרבק ןדריה
הברהש המל דוגינב .ולרמב ורחב ,םירישעו םיכר תוניי םיבהוא םתא םא
ורחב טושפ ןימאמ אלש ימל ,המישרמ תוחכונ לעב תויהל לוכי ולרמ םיבשוח
.ןדרי וא אלמג תרדסמ ולרמ
ףילחתתויהל לוכי עיצמרשא ,םשובמו םיסקמןז אוה )זארישתילגנאב וא( הריס
ירפ ימעטו תינשוחו הכר הרוטסקט ילעב םימודא תוניי םיבהואה ולאל חבושמ
הזבו'גנסה וא ראונ וניפה ןזב רוחבל ןתינ ,רתי םילילקה תונייה יבהואל .םיטלוב
.)םסרופמה יטנאיקה ןיי תא םישוע ונממ(
,רנימרטצרווג םה םייסאלקה םינזה שבי יצחה רנא'זה יבהואל ,ןבל ןיי לשהרקמב
םינדועמ םימעטב ןייפאמש גנילזירה וא ,םעט אלמו דחוימב יטמורא ינמרג ןז
ןז אוהש ןבל גנילזיר ןיבל םעפ לש גנילזיר דלרמאה ןיב רשק םוש בגא ןיא .רתוי
.יתוכיאו יליצא
ןתינו אלמ ףוגב ןייפאתמ רשא הנודרשה לע תכלל רשפא שביה ןייה יבהואל
רישע ,בכרומ דעו ץע תויבחב ןושיי אלל יתוריפו לקמ ,םיבר תונונגסב ןתוא אוצמל
,םיכירפו דחוימב םיננערמ םהלש םינבלה תונייה תא םיבהואש ולאל .יתמצועו
.ןאלב ןויניבוס וכל
םיבנע ינז ריכהל בוט םוקמ - אלמג תרדס
תונייכ םיבשחנ הרדסה תונייו ,םיינז תוניימ תבכרומ הבורב איה "אלמג" תרדס
רכינ קלח.םהלשרוחמתה תמרב ןהו םהלשהייתשה תייווחב ןה םישיגנו םייסאלק
.יתפרצ ןולא ץע תויבחב ןושיי רבע םהמ
הנעמ תקפסמ וז הרדס תוחפ וא רתוי םיבהוא םתא ןז הזיא תעדל םתיצר םא
תוניי רחבמ לשתנווגמ הייתשתייווח םירשפאמ הרדסה תוניישןוויכמ ,דחא לכל
ולכות,ןויניבוס הנרבקו ולרמ םייראלופופה םינזה דצל - םינבל םגו םימודא םינזמ
םגו ןאלב ןויניבוס ,ןבל גנילזיר ,הנודרש,הזבו'גנסו ראונ וניפ ומכ םינזמ תוניי אוצמל
.לילקו שיגנ עבעבמ ןיי אוהש טורב אלמג - הרדסה לש עבעבמה ןייה תא
)ל"מ 375( םינטק םיקובקב לש אסרגב םג םימייק אלמג תרדס תוניי תיברמ
קפסמש התיבה ןיי וא הדעסמב סוכב ןיי םישפחמה ולאל דחוימב המיאתמש
רשפא דימת - שדח םיבנע ןז םיסנמ םתא םא וא ,רתוי ןטק קובקבל ןורתפ
.רתוי הנטק תומכב תוסנתהל
44 45
הבהא ילצאש תוניבמ אל“
,הסאפ רבכ הז
וא ,תורוניכו תורנ ילב
”.הסנמ ינא תוחפל
רישהמ הזה טפשמה תא
חוטב יד ינא ןמרב קירא לש
םייגולותימה םיסקאהש
,שארב םמצעל ומזמז ילש
וניבהאל םה.יתיא ויהשכ
םע םהילע יתלפנ הפיאמ
תוכחל ןוצר ,הקיטנמור
םייעובש-עובש הזיא
,הטימל םיסנכנש ינפל
שארב הנומתםע םג - ןכו
ינש םע ,דחיב ולשו ילש
.בלכו םידלי
ןתונ התאש תובהא
הממ זוחא 150 ןהב
ךתוא תוריאשמ,ךל שיש
רשק םויס ירחא .ןקורמ
זג לופ םש ינא ובש ,הזכ
ידכ לוכה השוע - לרטוינב
לש ביבש הזיא ררועל
ומכ ךרעב שיגרהל לגוסמ יגולותימהש דועב ,ילש יגולותימה לצא הבהא
תמ .ימצעל תוחוכ ילב ראשנ ינא – שיגרהל לגוסמ ילתפנ ןינבב ןוטבה ריקש
והשימלע קלדיהל ילשתלוכיהשעדוי לבא ,זג לופ ילע םישיש,דנואביר הזיאל
.תמדוקה הרופאטמהמ ריקל תקשונה הפצרה לש תלוכיה ומכ ךרעב איה
- הרירב םוש יל ריתומ אל אוהש ירחא םידרפנ ונחנא :עובק לאוטירה
,םיסחי תכרעמל לגוסמ אל אוהש רמואו רזוח וא רשקה תא חותפל עיצמ
המרוחב ימצעב םחלנ ינאש ירחא .ומצעב התוא םייסמ אל אוהש ףא לע
ודובכב ריקה ,אוה – אוושל ומש תא ריכזהל אל ,סמסל אל ,רשקתהל אל
רפסמ ,הסרובב תודיריה תא יתיאר םא יתוא לאוש ,יילא רשקתמ ,ומצעבו
שיגרהל ילש תלוכיה .ונדרפנ אל םלועמ וליאכ הדובעב השקה םויה לע יל
םויקמ ענמיהל םיחילצמ אל לבא ,הפקל קר םישגפנ ונחנא .תררועתמ
השעמה תא ונישעש הרכהה העיגמ ןכ ירחא .”סקאה םע סקס“ תווצמ
אוה .הלילח רזוחו שדוח רובעי .ישגרה ןוממישל םירזוח ונחנאו רוסאה
.בוש ליחתי רופיסה לכו ”?רע“ סמסי
הזיא אלו ,אווש תקעזא איה סקאהמ האירק לכש ןיבאש דע ןמז חקיי
.הווקתל ןמיס
ילצא לבקתתסקאהמ”באז ,באז“ תאירק לכו ,תמאב האלה רובעאשכ ,זאו
רבכ ינאשבלעיי םואתפ אוה זא ;ץמאתי תמאב אוה זא ,תטלחומ תושידאב
םינופלטה תורידתתא ריבגי אוה .ותיא שגפיהל ןמז אצומ אלו ,רשקתמ אל
.ונממ יל תפכאש ךכל רושיא ינממ טוחסל הסניו
”הלודגה ריעהו סקס”מגיבו ואשדרב יראק לצא ףוסב דבע הז םא ?עדוי ימ
?םייגולותימה דחא םע דובעי הז ילצא םג ילוא -

דע ,ןטבה תבאוכש דע קוחצל הז
תינוכמב עוסנל .תועמד ךל תואצויש
שאר יצח איצוהל ,ףוחה שיבכ לע
תא ףטלל חורל תתלו ןולחהמ
תואצויש תועמדה הז .םינפה
תוארל .ךיחא לש הנותחב ךל
םעפב ךלוה ךלש ןייחאה תא
אוהש תורמלו הנושארה
.תכלל ךישממו םק אוה ,לפונ
לע תלפנש ירחא קוחצל
תחלצהשכ םידרו חיש
בכרל הנושארה םעפב
תבשל .םיינפוא לע
תוארלו חזמה לע
םיצפנתמ םילגה תא
.םיעלסה לא חוכב
םע תובוחרב גלדל
הדלי יתוחאשכ הז .םלועב תרשואמ יכה תאש ןימאהלו םינפה לע ךויח
ונילע החרצ איה ,ונלוכ לשתפרוטמה תושגרתהה תורמלו הנושארה םעפב
סנכיהל החפשמה לכל הנתנ איה לרודיפא הל ונתנשירחא קרו רדחהמתאצל
בוזעל הז .םילוחה תיבב הלילה לכ ונראשנשךכ לכ ונשגרתהו ,המינפ הרזחב
תא תויחלו ביבא לתב הריד רוכשלו םירוהה לש תיבה תא הנושארה םעפב
םויב בוחרב תכלל הז .םינש לש הדובע םוקמ בוזעל הז .האישב תונגרובה
ךייחלו םייניע םוצעל ,םינפה לע שמשלשןרק לבקל ,םואתפו ןנועמו יפרוח
לכ איהש תולגלו הנושארה םעפב קוטסיפ םעטב הדילג םועטל הז .עגרל
ישישב םירוהה לצא תבש ןחלוש ךל םיריכזמ םיקוטסיפ יכ תדחוימ ךכ
האיציב וזה רוקה תכמ תא לבקלו ןודנולב הנושאר םעפ תוחנל הז .ברעב
תעסונ תא אבה עובשבש תעדל הז .תרחא הנידמב תאש ןיבהלו סוטמהמ
רבכ תיאר אלש בוט ךל םישועש םישנאה לכ תא רקבל ידכ לארשיל הרזח
,דחיב ןכל ףיכ הז יכ עובש ףוסב תותשל תונבה םע תכלל .הנשמ הלעמל
רעיש,הפי יהשימב לקתנ ךלשטבמהשדע תוקד המכ ךשמב ביבס טיבהלו
ןיידע תכייחמאלו הרזחב הטיבמאיהשתוארל הז .רדוח טבמו קד ףיעצ ,שלוג
ךלש תורבחה םע רבדל הז .טבמה תא הטיסמו עגרל ךיילע תלכתסמ לבא
תעמשש ירחא ללכ ךרדב ,םעפ ידמ טבמ קורזלו הלש םע תרבדמ איהשכ
תלכתסמ איהו ןשעל תאצוי תא זאו .ךלשךויחה תא הארתאיהשידכ החידב
תאו וליפא ןתרביד אל דוע יכ תכלוה תא קוידב ןאל ןיבמ אלשטבמב ךיילע
ןתא תרזוח תאשכו .הרזחב תכייחמ איהו ןשעל תאצוי קר תאשהל תנמסמ
ףוגה לכב ףפועתמ ,ךלש בלה לש ירוחאה רדחהמ אצוי רפרפ ,תורבדמ
ךל םישועש םייחב הלאה םידחוימה םירבדה הז .ולש תא תושעל ליחתמו
.הנושארה םעפב ומכ קוידב ,בוש בהאתהל הז .בוט ךכ לכ
תיטיירטס | לאינד רפונ | ןמזמ היה הזו םידלי ונייה תיבסל | רעס הננר | קוטסיפ םעטב הדילג טיירטס | יקצרז ןורוד | שיגרמ התאשכ ומוה | ןייטשדלוג איג | סופיזיס לש סותימה
,רירק ברע הז היה
תבחרב ןורכיזה םוי סקט
יתוא ףטע אוה .הייריעה
ריסה אלו ולש טק'זב
.ברעה לכ םייניעה תא ינממ
יוכיס יל שישיתבשח אל
אל ,םויה ותוא דע ותיא
ןיחבה אוהש יתנמאה
יתחנה ינא .ימויקב ללכב
וילע יניע תא
, ןכל םדוק
ןגינ אוהשכ
ולש הרטיגב
דחאב ,המבה לע
.רפסה תיבב םיסקטה
ולשהנורחאה הנשב היה אוה
הריעצ ,יתעגה קר ינאו ןוכיתב
הארנ אוה .םינששולשב ונממ
והשמ .שידא ,דימת קחורמ
.ארונ יתוא ןרקס וב
הרבח .ולשטק'זה תא עיצהו ץפק דימ אוהו יל רקש יתרמא ,הרק הז זאו
םמחל בדנתה אל שממ אוהו האופק איהש הריהצה איה םג ;הבלענ ילש
אוה ברעה ףוסבו ,רבדל ונלחתה .הצירק ירבעל החלשו וב הפזנ איה .התוא
ךייחמ אוהשכש בל יתמש .קותמ קוחצ ול היה .התיבה יתוא תוולל עיצה
טבמ הזש יתנבה םימיל .בלבלכ לש טבמ ול שיו תוצווכתמ ולש םייניעה
.בהואמ דלי לש
,תועיגנ תצק ,םיפוטיל ,הקישנ התייה .קדהתה רשקהו ופלח םימיה
תופיצמ עוגעג לש תועמד וב תרכזנ ינאשכ .הנושאר הבהא ונישע ףוסבו
ונייה .םינשהרשע שמח טעמכ זאמ ורבע .רחא והשימ בהוא רבכש,יביל תא
ףוגכ ונייה םינש שמח .היינשה תא דחא קר ונעדי הפוקת התואב .םידלי
ךכ לכ הבהא וניניב שיש ,חורהמ םיקזח ונחנאש ונבשח םימי םתואב .דחא
.ונתוא רובשל לכוי אל רבד םושש תדחוימ
.הנתיא הראשנ ונלשהבהאהו ,ערלו בוטל ,דחיב םירבד הברה ךכ לכ ונרבע
ליחתה אוה ,יתסייגתהו יתמייסשכ .אבצב היה אוה ןוכיתב ייתונש לכב
ונחנאש שיגרהל ונלחתה םואתפ זאו .הללכמב הידמיטלומו דנואס דומלל
.םימס ןשעל ליחתה אוהו תלערומ הניצק יתייה ינא .דחיב אלו ,םינתשמ
רזייסיתניסה לע אוהו ,הנידמל םורתל הצור ינא המכ לע ןמזה לכ יתרביד
.הנקש שדחה
תוסנל הצר אוה.אלש ונרחבהמםושמ.יונישהתא דורשל ונלוכיש תבשוחינא
,לעופב לבא ,וכרדל ךלה דחא לכ .עגפיהל יתרחב ינא .םירחא םירבד
יל בגינ אוה .ארונ יתיכב ןתחתה אוהש םויב .ררחתשהל םינש ונל חקל
תויונמדזה המכ יל ויה ירה ,הייכוב ךכ לכ ינא המל ןיבה אלו תועמדה תא
רמא אוה .הלודג הבהא אצמש ילב ןתחתמ אוהש יל בוצעש יתרמא .רוזחל
אוה וישכעו ,רוזחי אל םלועל רבכ וניניב היהש המש ןיבא ,רגבתאשכש
איהש יתנבה םימיל .וטו הליטה ותשא יכ קתונ רשקה .םירחא םירבד ךירצ
.השוע איה המ העדי
שי םואתפ הקיזומלשכ
ליחתמהתאשכ ,רחא לילצ
הרוצב םירבד לע לכתסהל
וא החירזהשכ ,תרחא
ומכ ךל תוארנ העיקשה
יכ המדנשכ ,םלועה תאירב
אל סעול התאש קיטסמל
הכחמ התאשכ ,םעטה רמגנ
ידכ תלדב וזה הקיפדל
תא ףוס לכ ףוס תוארל
התאשכ ,הלשףוצרפה
ומכ ךייחמו שגרתמ
לביקש ןטק קונית
לכ ירחא קתממ
התאש סמס
, הנממ לבקמ
סאבתמ התאשכ
ה ע ד ו ה ה שכ
איה העיגמש
, הנ ממ אל
עוסנל ןכומ התאשכ ,השוע איהש רבד םוש לע סועכל לגוסמ אל התאשכ
ליחתמ התאשכ ,תועשהמכל התוא שוגפל ידכ קר תבכרו םיסובוטוא ינשב
הנפמ התאשכ ,ךלש ןוראב םוקמ הל הנפמ התאשכ ,ךמצע תא בוהאל
הלש לוקה תא עומשלמ קר ןיזה ךל דמועשכ ,ךלש תובשחמב םוקמ הל
םיכתוח וא םילוח תפוקב רותב ךתוא םיפקועש ךל תפכא אלשכ ,ןופלטב
ירחא סופמקב אשדה לע םילותח ףטלל ליחתמ התאשכ ,שיבכב ךתוא
םה יכ ךלצא לברכתהל םיאב םילותחשכ ,םתוא תלבס אל םינש ךשמבש
ןיזאהל קיספמ התאשכ ,ךכותב עבעבמש ימינפה םוחה תא םישיגרמ
אלש שדוח ירחא הרידה תא הקנמ התאשכ ,העש יצח לכ צ"לגב תושדחל
הל איצממ התאשכ ,םייחל םעט שיששיגרמ התאשכ ,טוטרמס הב תרבעה
םוי לכ לכוא התאש חולדה לכואלשכ ,תויחל ליחתמ התאשכ ,הביח תומש
יקנעה שורבה לע תוקרוב םייניעב טיבמ התאשכ ,רחא םעט םואתפ שי
לכ תא ךל ריתסמו ןולחה לומ ךל עוקתש תוצייצמה םירופיצה תקהל םע
תוכרעמ קלאעה לכשןיבמ התאשכ ,םלועב הפי יכה רבדה הזשבשוחו ףונה
םע םינטק םידלי האור התאשכ ,רקש םתס ןה םויה דע ךל ויהש םיסחי
ןושיל אל לגוסמ התאשכ ,ךלש ויהי םהש םויה לע זטנפמו בוחרב םילתלת
ןתוא תיצרש תבשח םעפש תונבשכ ,תובשחמה ללגב קר םימלש תוליל
אצמנ התאש תוחירמ ןה יכ וישכע אקווד תובער םייניעב ךילע תולכתסמ
לש הצקה תא ךל זיזמ אל הזו תועגתשמו ןתוא ללוכ אלש יעיבשה עיקרב
תרגובו תחכופמ הרוצב ךלש דיתעה לע בושחל ליחתמ התאשכ ,הפיכה
ךירצ אל התאשכ ,התוא ןייזמ םתס אלו הבהא התיא השוע התאשכ ,רתוי
םירמואשכ וליפאו בלה לע הקוקח וזכ תחא ךל שי יכ קנראב הלש הנומת
הכירבב םיגדו רעיב םיצע הברה דוע שיו םעפ דוע אובי הזו רדסב היהישךל
דוע הרקי אל אוהו ימעפ דח אוה הזה רבדהש ןיבמ התא תיקשב תוירכוסו
.םעפ דוע הרקי אל .םעפ
הנושאר הבהא
46
לבא ,המר התואבו םיווש ונלוכ אבצל סויגה עגרבש רזומ דואמ הז
המ .רדגל ץוחמ יתוא םירבוק הנידמל ילש םייחה תא יתתנש ירחא
ןטק תחת םע תוינידנולב סעסקיש רתוי בהא ילש אבאש םשא ינא
בוחר תוברקב םחול םעפ ,סכלא למס) ?המדא-חופת ףא םע תוירפכ תוידוהי רשאמ
םתודהיש ולא לש הקלחב רובק םויהו ,היפאמהמ לביקש םירלוד רובעב היסור ברעמ םורדב
(םח קשנב שומיש ילב הללאבזיחה לש המלש הילוח לסיח .לצרה רהב קפסב תלטומ
ארזע לש תבה ,ילוש ךיא םויה דע ןיבמ אל ונלצא הנוכשב דחא ףא
וארק םהשקוספ הזיא ללגב קר ןמיתמ ץראל ב"מרתב ולעש,הנויצו
(תועיסנ תנכוס ,ןוסוגרפ ילוש) .יטוקס םע הנתחתה ,ך"נתב
,םירצונה לשםינמיתה םצעב הז םיטוקסשםהל הריבסמו האב ינא זא
ףיקתרדחהמ הצוחה אצתשףידע זא לקשםהמ האור התאשדעשו
תורוגא 10 הזיא ךל ואיבי ילוא ,ןיידעו רוזחת ילדב טעבת םלועה תא
.חוטב אל הז םגו
חקל אוהש הנושארה םעפב .יאנפה לע םכל לבחש ,םהל שי רומוה שוח ,המ לבא
םילתלתהל שיו 'עו 'חב תרבדמש,יתוזה הרוחשהמקושב ויה םה ולשםירוהל יתוא
תא יל תושעל וסינ ,רציק .הז ימ םיעדוי אל ללכב םהש וליפא ,המרג םיסינל ומכ
שממ אלש לכוא לוכאל םיזנכשאל המש םינתונש "רקונסב הגיגח"ב ומכ עטקה
לבא .הפצרה לע ויה .קוחצמ וערקנ ולש אמאו אבא זאו ,םהלש הביקל םיאתמ
20 הדירוה אל םעפ ףא ילושש ובשח ,ינעי .יקסיו ?הלאה םינסמקה יל ונתנ המ
.אבצב ה'רבחה םע תוברעתהב ינשה ירחא דחא קרע יקובקב
טרסה אלו ,םהלש אישה עגר היה הזש שיגרהל םהל יתתנו םתיא יתמרזו יתכייח
ואב םהשכ ,ןכ ירחא .1978-ב דנלוה דגנ לימג י'צרא לש לוגה וא "גניטופסניירט"
הנתנ רבכ אמא ,םיירעשב הנוכשב ילש םירוהה תא ושגפו הנותחה ליבשב ץראל
(תועיסנ תנכוס ,ןוסוגרפ ילוש) .גוחס םהל
ללגב דנלטוקסל וסט אל הלאה םינסמקה םינמיתהש ובשחת לא
הליבח םהל ןממל העיצה ןתחה לש החפשמה .סיטרכה לש ריחמה
,רטר'צב הסיט -רמוא הזש ,תיטוקסה הסרגב קר ,"לולכ לכה" לש
טסוט םצעב הזש,תילטנניטנוק רקוב תחוראו םיש"קשב הניש,םיפמרטב תועיסנ
לש עוגיפה לש הזה עטקה םהל עירפה אל םגו .תחא תיפכ .רכוס םע התו שבי
הרושק וסט אל םהש תיתימאה הביסה .תורורב יד תוביסמ ,יברקול לעמ יפאדק
."םימסקה דברמ"ל ללכב
תליידל רמוא ינא ,הידועס לעמ םירבוע ונחנאש ידכ ךות ,הסיט התואב ,ןפוא לכב
תא האור היה ןמצייו רזייע םאש עבשנ ינאו ,ילש םיאגהה טומ תא עגרל בוזעתש
ףורש חיר שי יכ ,ינפל הנש 40 הרוק היה רלימ סילא לש צ"גבה הלש הזיחאה
,סחדמל הרק והשמ וא ףרשנ םיעונמה דחא םא תוארל התוא יתחלש .סוטמב
רדסב עונמה ,ןטפק ,ןטפק" הקעצו טיפקוקל הרזחב הלהבב הלוכ הצר איה זאו
ילוא הצור .ןא'גניפ ומשו הרודמ ןאכ וקילדה םה זא רק תצק םהל היה לבא ,רומג
הז ןמית תודהי יכ ,דואמ לבחו תורגבל הירוטסיהה יקרפב םידמלמ אלש המ) "?רוחש
(לפאלפ הנמ יצחו ינלהק לש הרובג ירופיסל רבעמ תצק
ה ר י ט א ס ר ו ד מ
י ק צ ר ז ן ו ר ו ד
.ףסכ הברה םישנא טעממ איצוהל הלק יכה ךרדה וז םישרוש ילויט
(תועיסנ תנכוס ,ןוסוגרפ ילוש)
רוחשה הפקה רקוב לכשהככ ,םולשל ןיבר זכרמתא כ"בשה דיל ונל ונב
ומכ גהנתהל הז ונלשהרשכההמ קלחשללגב ,תותשל םיבייח ונחנאש
םיצור 'וישכע םולש' לש הלאה םינלומסה .ןורגב ונל עקתיי ,םיברע
לבחמה לש הזה חצרה אלימ וישכע .'95-ב זא ונלשיפ ךיא שדחמ םוי לכ רוכזנש
םע דלי הזיא ומכ הארנ םש לבחמה ,הנומתב בוט בוט בל ומישת םאש 300 וקב
.םוקמב ותוא רמג אוה הטלב וילע דירוה םותי דוהאש ירחאש אלפ אלש תלזנ
לבא ,דמחא חיטה תא בברעו םיחויטו הריקח תודעוו לדחמו השרפ ושע םג הזמ
ףאש ץורעב העורג היזיוולט תרדס היה הזמ ראשנש דיחיה ירוביצה ןורכיזה ,המ
הכונחב לגיטספל חקורב תעסונ הנידמה לכ ירה ,כאבר !?ןיינב לבא .האר אל דחא
?וארי אל ךיא .ץיקב ןוידמימל וא
(היתפמאב שמתשהל אלא רתונ אל ,כ"בשל סייגתהל הצור אל רבכ דחא ףאש ירחא)
תוקחרתמ ינאו איהשהשיגרמ איהשהזה עטקה תא אמאל שי דימת
יעבט ןפואב דמוע ןיידע יציצה ילצאש ללגב רקיעב ,היינשהמ תחא
,סיטילולצל רשי תדרוי אל איה הינגפוס תלכוא ינא םאו חותמ רועהו
תושעל תובייח ונחנא ,יסוד" יל השועו תב-אמא לש עטקב יילא האב איה זאו
לע םניח יונמ ר"תיב דהואל עיצתש ומכ הז .ברסי ינא ךיא ,ינא ,וישכע ."גניפוש
.עטק'ת םתנבה לבא ,הבוט המגוד אל םצעב !?אל ?דיגי המ ."ץראה" ןותיע
(רוקמב תיביבא לת ,ןמטוג סדה)
ינא םאו יעבט דנולב הז ילצא םישרושהשהז לע םויה רבדל יתאב אל
םיאור אל םתא ילש התותה לע םילכתסמ םתאו םינותחת הדירומ
.ץיוושוא לע רבדל יתאב .תויאקורמה לצא ומכ רוחשה רעיה תא המש
הרביד ןמטוג סדה - ןיזוגור ןוכיתב היפרגואיג ל"חי 5 ומייס אלש ונלש תוארוקל הראה)
(סוק לע קר אל ,הינמרגב רוחשה רעיה לע תינוריא הרוצב
5-ב וסרפסא סוכ הזיא לע תוטבלתסמו הככ תובשוי ינאו אמא ,רציק
םענקיב וליפא אצמתאל ץראב יכ לוז ארונ הזש תועדויו ,תחאה ורוי
תובשוי ונחנא םצעבש תוטלוק ונחנא םואתפש דע ,הזה ריחמב ליד
"תשרי םגו תחצרה" לש עטקב קושב ונייה דוע הלחתהב .ץיוושוא לומ ןוינקב
ינא"ו "םיבור םהל םתתנ םתא"ו "ןלוגהמ םידרוי אל"ו "תינש לופית אל אלמג"ו
לע קיבדמ אבאשםירקיטסה לכ תא רזחשל ונל סאמנשדע ,"תודוקפ יתאלימ קר
לבא .הז ירוחאמ דמועש רסמה המ תעדל ילב בינגמ הזש בושחל ידכ קר וטואה
ינאש הפקה תיבב יכ .הלאה םישפיטה םינלופה ,ונל ושע םה תורש הזיא ונבה זא
Cup of" םושר היה טירפתבו "תררחשמ הדובעה" יקנע טלש היה ונבשי אמאו
הלאכ םינטק םיבוהצ םיבכוכ הלעמל ויהו ,ופאק ומכ עמשנ הז תירבעבש ,"tea
יכהו .המל הניבמ אל םעפ ףא ינאו ןורכיזה םויב םיסקטב ונלצא םימש דימתש
תיחתותה אמאשירחא קר ,ימשר ןפואב אל ,וליאכ .םידוהיל תוחנה םשויה ,בושח
אל םלועמ ,תמאה .למרכה קושב תחא הזיא ומכ תוקעצ םשתושעל הליחתה וזה
(רוקמב תיביבא לת ,ןמטוג סדה) .םויה ותואב ומכ הב האג יתייה
רצענ םיבורק שופיחל רודמה
ביגהל הבריס א"ת תרטשמ תורבוד .ףתושמ םישרוש לויטל אצי ומיע יתדע דש חוצרל רודמה הסינ דשחה יפ לע
תינלופ החפשמ
ריעהמועיגהםהשםלוכל םירפסמ:הדילה םוקמ
תלשושל רצנ םהשו )'זדול וא השרוו( הלודגה
םירוחמ ואב םבור ,ס'לכתב .יקצוטופ ףרגה לש
שידייב .ןוטליה ומכ םדיל וארנ תורבעמהש
.יפוי ?גגה לע רנכ םתיאר .לטייטשהזל םיארוק
.עורג רתוי הברה זא
,שיפ עטליפג ,השורק לגר - םיגחב :לכואה
םע תרזחו ץוצק דבכ ,טנלו'צ ,סעקטל,ךעלגילפ
.ספי'צו לצינש - םוי םויב .רכוס הברה
ירחא ןאכל ואב אלש תוחפשמ :ןפוד יאצוי
.האושה
םיבס ,לכוא תורגואש תותבס :םיכיבסתה
,יאפוריא ןוכרדל היססבוא ;תואטורג םירגואש
ןבהשכ לחלחתהלו גניפושל הינמרגל עוסנל
.הטיסרבינואב דומלל קיספמ אוהש עידומ
תיסור החפשמ
תמקה,תומדאהתלואג ,הנידמהתמקה:תשרומ
,ןיבר ,ןויצל-ןושאר דוסיי ,םיבשומהו םיצוביקה
.ןייד ,ןורש
םיסור ןיב תירוביצה הנחבאה רסוח :סקודרפ
םיסורהש הרכהה רסוח ןבומכו ,םינלופ ןיבל
.רתוי הברה םיווש
ךכל תירוביצה תועדומה רסוח :םיכיבסת
אל איה '90-ה תונש לש תיסורה היילעהש
חטבלשחטבו '70-ה תונשלשתיסורה היילעה
.תונושארה תוילעל הרושק אל
ןוחצינה ,הנפואל יעבטה דנולבה תרזחה :הוואג
גנלסל שידייב םילימ תסנכה ,א"קסצ לע
.ימוקמה
וא םיסור םיבשחנ ןכ םג םיזקווק :טקילפנוק
? אל
תיקרוט החפשמ
אוה ךיא םלוכל רפסל בהוא אבסה :תשרומ
םיקרפמו דחיב שב-ששםיקחשמ ויה ןטלוסהו
,לאלקתסא תורדשב המראווש םע הפאל
ןאשוקה תא תפסכב םויה דע הקיזחמאתבסהו
.ה'חפהמ הלביק איהש
תומרוג ריעצ ליגב תוואלקב ידמרתוי :םיכיבסת
,ילילב יניפ לשתוצמחהה ,רגובמ ליגב תרכוסל
המל אורקל זעמש סקרוב ימס ,תבש ימולש
.ןווי םע המחלמה ,יקרוט סקרוב רכומ אוהש
ןיבל יירטסאלג ןיב תיחצנה תוביריה :סקודרפ
.ןיסירפקל רופיכ םויב העיסנ ,שאטקישב
םירחוסה םע םיקוושב חקמתהל תלוכיה :הוואג
.הילטנאב םיימוקמה
תיגלב החפשמ
יעשפ ,םיליפודפה תשר תפישח :רבשמ עגר
.דלופואל ךלמה לש וגנוקב המחלמה
קבאמה ,םידנלוהה לשףוליחה יקלח :םיכיבסת
.םינולאווה ןיבל םימלפה ןיב
לאידנומב רמגה יצחל הלפעהה :איש עגר
.1986
???םיגלב םידוהי ללכב הזכ רבד שי :סקודרפ
תיסרפ החפשמ
ףא 1979 זאמש הדבועל שחכתהל :םיכיבסת
תועדומה יא ,סרפ םהלשהנידמל ארוקאל דחא
םינצמק תוחפ אל םינלופהו םינמיתהש ךכל
.ידורמנ בקעי ,םהמ
.הרבסוכ ידמ רתוי :לכוא
.הטיר לש ןישוריגה :רבשמ עגר
ידכ ירוקמ ןוכרד םע ןאריאל עוסנל :םינוכיס
,החפשמה לש שוכרהמ והשמ ליצהל תוסנל
סייגתתש ידכ קיעמ ןפואב ךל םיקיצמ ן"מא
.םהילא
תינמרג החפשמ
היפוזוליפ דיגהל ,םייברג םע םילדנס :םיכיבסת
הימוטוכידב תויחל ,היפוסוליפ םוקמב
ןיבל םהלש םיטרצנוקה תוברת ןיב תידימת
םע רדתסהל אל ,םיצאנה לש תוברתה רסוח
תידימת תורכנתה ,תירבצה תויקינפיפחה
.הפוריא חרזמ ידוהיל
אלש ,סואהואבה ןונגסב קנע תוריד :תשרומ
.בלכו תושפנ יתש קר םש ורג ךיא רורב
תיראכוב החפשמ
19-ה האמה ףוסב םילשוריל ולע :תשרומ
התוא ואיצוהש ולא ויהו בהז לש םיקש םע
.השעמל הכלה ,תותפשאמ
וילא םיסנכנ - ישישתחורא םיניכמשכ :חבטמה
.ןושאר םויב ונממ םיאצויו ישימח םויב
םירוטפ ,םילדנוחה ברקב תוללובתה :םיכיבסת
,בייבל בל לשםידספהה ,אבצב םיחבטממםינבל
.תיראכוב הפיכ
תינמית החפשמ
דוע ,הצרא תולעל םינושארה ויה :הוואג
הז הפיא הפמב רתאל ועדי םייו"ליבהש ינפל
.הניתשלפ
תירבעה תא םירבדמש םידיחיה :תשרומ
לש סרוק תושעל ילב 'עו 'ח םע תורוקמהמ
.צ"לגב הנש
,םינוילימ ונממ ושע סיפאנש תורמל :חבטמה
.ךכל הקדצה םוש ןיא
ואבש ולא ןיב תודמעמ תמחלמ :םיכיבסת
תורמל תג תסיעל ,ןדעמ ואבשולא ןיבל אענצמ
,ינמיתדעצ ,תוומה דע ארבגה חכב היעב ןיאש
.2 ץורעב לוגרמ לש תינכתה
תיפויתא החפשמ
לש םיאצאצה םהש םינימאמ ןיידע :תשרומ
.אבש תכלמו המלש
םע הזה רותפ אלה ןיינעה :םיכיבסתה
םיתיינקהש ךכב הרכהה רסוח ,הרומשלפה
םילוחכה םיעוקעקה ,םיבוט רתוי םיאטרופסםה
המל םיניבמאל ,תושעל תוכירצ תואושנ םישנש
.םהמ םיבוט רתוי םהש םיבשוח םי'גנרפה
הטישה תא וצמיא תויזנכשא תויבסל :הוואגה
הרישק תועצמאב תוקוניתתאישנל תיפויתאה
.המידקמ תכבוסמ
שממ אל 'דגא' לשםיגהנהשדיגנ ואוב :חבטמה
.וילע םיתמ
תיאקורמ החפשמ
תיב ינב ויה םהשםלוכל םירפסמ :הדילה םוקמ
ילכ םתואמ ולכא םהשו הקנלבזקב ךלמה לצא
ולדג םהש דיגהל םישייבתמ םצעב לבא ,בהז
.םירברבה םע תורעמב
וא תפרצב החפשמ םהל ןיאשולא :ןפוד יאצוי
.ידב םתוא וססירשהז לע םויה דע םיכוב אלש
ןתואב ץראל הלעש ימ לכ תאש תורמל ,יט.יד
.וססיר םינש
ירפסה-יאלוזא הנח ומכ םישנ :םיכיבסתה
חיכוהל ןוצרה ,הדעל ער םש תואיצומש
לכש הז ,םלועב בוט יכה אוה םהלש חבטמהש
םיזנכשאה םירבחה תא ןימזהל םיכירצ םה הנש
ףוס"ש ריבסהל תוסנל ,הנומימל הדובעהמ
.רקש םתס הז "הלאמש םלועה
.ץבקלא תינור :הוואגה
החפשמב ראשנ לכה
שרוש לופיט
48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->