-'•-ú≈—®· ¶- ≥ƒ-ùç

(-¢Á·-ü¿-öÀ Ê°-@ -ûª®Ω’-¢√®·)
°æ†’o© ®√•-úÕE ÂÆjûªç ÅCµ-éπçí¬ îª÷°œÆæ÷h...
ü∆E°j ´’Sx Åü¿-†°æ¤ ©é~¬u-©ûÓ éÌûªh •úÁb-ö¸†’
ûªßª÷-®Ω’-îË-ÆœçC. Éçü¿’™ ÇPç-*† ≤ƒn®·™
Çü∆-ߪ÷©’ Åçü¿’ûª÷ Öçõ‰ Ééπ à ´®√_-©èπ◊
É•sç-ü¿çô÷ Öçúøü¿’. Íéö«-®·ç°æ¤©’ ´÷vûªç
Åô’´çöÀ ¶µº®Ó-≤ƒ†’ ÉîËa-Ní¬ ™‰´¤.

ÉçûªöÀ ®√•úÕ á™«?

®√≠æçZ ™ Eûªuç •çü˛©’, üµ¿®√o-©ûÓ Çü∆ߪ’ç
°æú§-Õ Ú-ûÓç-ü¿E, °ô’d•- ú- ü-Õ ∆-®Ω’©’ Éô’-¢°jÁ ¤æ ®√´-ô癉ü- ¿E ´·êu-´’çvA ®Ó¨¡ßª’u Éöô- © °æü°-Ë üæ Ë
¢√§Úûª÷ ´î√a®Ω’. Çü∆ߪ’ç ™‰ü¿çô÷ NNüµ¿ ®Ω鬩’í¬ °æ†’o© ¶µ«®Ωç ¢Á÷§ƒ®Ω’. Åô’-´çöÀ ûª®Ω’ùç™ ´’Jçûª ÅCµéπ ®√•-úEÕ éπ∞¡x Wú≈-©E éÌûªh
•úÁöb x E®Ω®-g ·ç-î√®Ω’. ®√≠æZ v°ïæ © †’ç* °æ†’o©’,
Ææ’ç鬩 ü∆y®√ ®Ω÷.46,999 éÓôx†’ ÅçîªØ- √-¢¨-Ë »®Ω’.
ÉC †úø’Æ- æ’h†o ÇJnéπ Ææç´-ûqª ®- Ω°¤æ •úÁöb ¸ éπçõ‰
®Ω÷.6,333 éÓô’x áèπ◊\´. Å´’téπç °æ†’o ü∆y®√
®Ω÷.3,153 éÓô’x, áÈéj qñ¸ ü∆y®√ 1,252 éÓô’x,
®Ω¢√ù« ü∆y®√ ®Ω÷.463 éÓô’x Åü¿†- çí¬ ®√•-ôü-d ¿©-î√®Ω’. J>-ÊÆZ≠- æ†x ¨»ê v°æÆæ’hûª •úÁö-b xE
®Ω÷.3,224 éÓôx™†÷ 72 ¨»û√-EÍé °æJN- ’ûªç
é¬í¬.. éÌûªh •úÁöb x ´÷vûçª Åü¿†- çí¬ ®Ω÷.322
éÓôx†’ §Òçü¿’°- ®-æ √a®Ω’. ¶µº÷´·© Å´’t-鬩 ü∆y®√
®Ω÷.3,500 éÓôx†’ ´’Sx °æØoË û- ®ª Ω Çü∆ߪ’ç °æü¿’™l 
îª÷°œçî- √®Ω’. ÉçûªöÀ Çü∆-ߪ÷©’ ®√¢√-©çõ‰
®√≠æçZ ™ ¢√u§ƒ®Ωç ¶«í¬ °æ¤çV-éÓ-¢√L. °ô’d•- úø’©’ °JT éÌûªh °æJv- ¨¡´- ’©’ à®√p-ô’-é¬-¢√L.
v°Ææ æ’hûª ûª®Ω’ù- ç™ É´Fo ≤ƒüµ¿u¢- ’Ë Ø√?

Å°æ¤p© v°æ¶µ«´ç ÉD..

Å°æ¤pLo áú≈-°ú≈ ûÁÊÆh v°ïæ ©- °j Ç v°¶æ «µ ´ç

à ≤ƒn®·™ Öçô’çüÓ éÌûªh •úÁöb ¸ ûËôû- ©Á çx
îËÆçœ C. §ƒûª Å°æ¤p© îÁLçx °- ¤æ ©’, ¢√öÀ°j ´úŒ©f ’
éπLÆœ àéπçí¬ ®Ω÷.19,928 éÓôx(•- ú- öbÁ ¸ ¢Á·ûªhç™
17.53])†’ É°æ¤púø’ îÁLçx î- √-Lq-´¤çC. éÌûªhí¬
ûÁ*a† ®Ω’ù«© †’ç* éÌçûª¶- «µ í- ¬Eo §ƒûª ®Ω’ù«©
îÁLçx °- ¤æ ©- èπ◊ NE-ß÷Á T- ç-*Ø√... ´úŒ©f †’ ´÷vûçª
v°æï© †’ç* °æ†’o© ®Ω÷Ê°ù« ´Ææ÷©- ’-îÊË Æ
¢Á·û√h© †’çîË îÁLxç-î√-Lq-´¤ç-ô’çC. ®√≠æZ
v°æï©’ °æ†’o© ü∆y®√ îÁLçx îË ®Ω÷.46,999
éÓôx™†÷ ®Ω÷.10,196 éÓôx†’ ´úŒ©f èπ◊ Íéö«-®·çî√®Ω’. ÉC v°æÆæ’hûª •úÁöb ¸ éπçõ‰ ®Ω÷.1,093 éÓô’x
áèπ◊\´. éÌûªh •úÁböx Ææ®√\®Ω’ ¢Á·ûªhç
®Ω÷.23,026 éÓôx ®Ω’ù«-©†’ ûÁ*a Åçü¿’™
®Ω÷.9,732 éÓôx†’ AJT îÁLÆ-x æ’hçC. Eéπ®- Ωçí¬
N’T™‰ Å°æ¤p©- ’(-ü¿u´- u-™ô’) ®Ω÷.12,983 éÓô’x.
v°¶æ ºµ’ûªyç ´÷vûçª Å°æ¤p©- †’ ´’Jç-ûíª ¬ ûÁa-éÓ¢√-©ØË üµÓ®Ωù™À ØË ÖçC. vü¿´u ™ô’†’ v°Ææ æ’hû- √EéÀ ®√≠æZ Ææ÷©n ÖûªpA- h™ 3 ¨»û√-EéÀ °æJN’ûªç
î˨»´’E, 13´ ÇJnéπ Ææç°∂æ’ç Æœ§ƒ∂ ®Ω’q©†’ Íéçvü¿ç
Éçé¬ v°éæ πö- çÀ î- √-Lq-´¤çü- ¿E ´·êu-´’çvA ®Ó¨¡ßª’u
ûª† v°æÆçæ í- ç∫ ™ v°æ≤ƒhN- ç-î√®Ω’. Åçõ‰ vü¿´u-™ô’
¨»û√Eo °ç*ûË ®√≠æZç ´’JEo Å°æ¤pLo
ûÁÆæ’hçC. ´÷È®\-ö¸™ ÂÆèπÿu-Jö- ©Ã Å´’téπç
ü∆y®√ ®Ω÷.14,700 éÓô’x ®√•-ôü-d ¿©- î- √®Ω’.

v°æù«-R-Íé-ûª®Ω ´uߪ’ç 64.53 ¨»ûªç

v°æ¶µº’ûªyç ÉçûªöÀ ¶µ«K •úÁb-ö¸†’ ûÁ*aØ√
v°æï-©èπ◊ Ø訽Ւ NNüµ¿ °æü∑¿-é¬-©†’ ÅçCÆæ÷h,
ÇÆæ’h© éπ©p-†èπ◊ ûÓúøpúË v°æù«-Réπ Íéö«-®·ç-°æ¤©’
°ü¿lí¬ Â°®Ω-í∫-™‰ü¿’. Ææ´-®Ωù •úÁbö¸ éπçõ‰
®Ω÷.3,817 éÓôx†’ ´÷vûª¢Ë’ áèπ◊\-´-îËÆ œ
®Ω÷.40,313 éÓôx†’ v°æù«-Réπ °æü¿’l™ x

§Òçü¿’°æ®√a®Ω’. Éçü¿’™ Íéçvü¿ ≤˘ï†u °æü∑¿-鬩†’ N’†-£æ…-®·ÊÆh ®√≠æZ ¢√J{éπ v°æù«-Réπ
®Ω÷.36,727 éÓôxûÓ ®Ω÷§Òç-CçC. v°æù«-Réπ Íéö«®·ç-°æ¤™x °ü¿lí¬ Â°®Ω’-í∫’-ü¿© ™‰éπ-§Úí¬ v°æù«-RÍé-ûª®Ω ´uߪ’ç ´÷vûªç Ææ´-Jç-*† •úÁb-ö¸™
éπçõ‰ ®Ω÷.10,280 éÓô’x Åü¿-†çûÓ ®Ω÷.73,347
éÓôxèπ◊ îËJçC. éÌûªh °‘Ç-®˝Æ‘éÀ ņ’-í∫’-ùçí¬ ¢ËûªØ√™x °ç°æ¤ îª÷°œç-î√®Ω’. ÖüÓu-í∫’© @ûª
¶µºû√u-©èπ◊ ®Ω÷.22,724 éÓô’x, Nv¨»çûª ÖüÓu-í∫’©èπ◊ °œç-†xèπ◊ ®Ω÷.8,428 éÓô’x, Nü¿’uûª’h,
Gߪ’uç, ÆæGq-úŒ-©èπ◊ ®Ω÷.7,500 éÓô’x, Ö°æ-鬮Ω
¢Ëûª-Ø√-©èπ◊ ®Ω÷.498 éÓô’x Íéö«-®·ç-î √®Ω’.
N’í∫û√ ¢Á·ûªh-´’çû√ ´úŒf îÁLxç-°æ¤©’, AJT
îÁLxç-î√-Lq† Å°æ¤p©’, 鬮√u-©-ߪ÷© ê®Ω’a©’
´çöÀ ¢√öÀéÀ §Òçü¿’°æ®√a®Ω’. v°æù«-R-Íé-ûª®Ωç
¶µ«Kí¬ Â°J-T-§Ú-®·-†ç-ü¿’† ÇPç-*† KA™
®√•úÕ ™‰èπ◊çõ‰ Ç v°æ¶µ«´ç v°æù«-Réπ °æü¿’l-©-°jØË
°æúø’-ûª’çC. Åçõ‰ v°æÆæ’hûªç Å®Ω-éÌ-®Ωí¬ Ö†o
v°æù«-Réπ Eüµ¿’Lo èπÿú≈ èπ◊Cç-îª-ô¢Á÷, ™‰ü∆
´’JEo Å°æ¤p-©†’ ûË´-ô¢Á÷ îËߪ’-éπ-ûª-°æpü¿’.
v°æù«-R-Íé-ûª®Ωç áèπ◊\´ 鬴ôç ´©x ¨»¨¡yûª
ÇÆæ’h© éπ©p-†èπ◊ üÓ£æ«-ü¿-°æúË Â°ô’d-•úÕ(é¬u°œô™¸) ´uߪ’ç 2009–10éπçõ‰ -É°æ¤p-úø’ ®Ω÷.1,667
éÓôx ¢Ë’®Ω ûªT_-§Ú-®·çC. vü¿´u ¶«üµ¿uûª •úÁbö¸
E®Ωy-£æ«ù îªôdç v°æ鬮Ωç È®¢Á†÷u N’í∫’©’†’
ûª°æp-E-Ææ-Jí¬ îª÷°œç-î √Lq ÖçúøúøçûÓ...
®Ω÷.3,548 éÓôx N’í∫’©’†’ §Òçü¿’-°æ-J-î√®Ω’. ÉC
2009–2010™ Ææ´-Jç-*† ÅçîªØ√ éπØ√o
®Ω÷.606 éÓô’x áèπ◊\´. °æ†’o©’, °æØËo-ûª®Ω Çü∆ߪ÷©’, Íéçvü¿ç ¢√ö«©’ éπ©°œ ´îËaüË È®¢Á†÷u
Çü∆ߪ’ç. éÌEo °æü¿’l™x ûªèπ◊\´ Íéö«-®·ç-°æ¤©’
鬮Ω-ùçí¬ Éô’-´çöÀ N’í∫’©’ ≤ƒüµ¿u-´’-®·çC.

(-(-ÅÅçÈçÈéé-©-©’’¨»-¨»--û-û√-√-™™xx))
1. Íéç-vü¿ °æ-†’o-™x ¢√-ö«
16.00 2. ®√-≠æZ °æ-†’o--©’,
Ææ’çé¬-©’ 51.85 3. -´-úŒf -´Ææ÷-∞¡Ÿx 7.83
4. -É-ûª®Ω -°æ-ØËo-ûª®Ω Ç-ü∆-ߪ’ç 24.32

1. - Å-Gµ-´%-Cl¥ -´u-ߪ’ç 64.48
2. ®Ω’-ù«-©Â°j
- ´-úŒf -ûª-C-ûª®√-©’
11.85
3. °æ-J-§ƒ-©-Ø√ -´u-ߪ’ç 7.89
4. °æ-†’o -´Ææ÷-∞¡x -ê®Ω’a 1.02
5. -É-ûª®Ω -´u-ߪ’ç
10.85
6. -N’í∫’-©’
3.91