ï©-ß’ª ïcç

á†o-ö-Àé-πß’Ë u†’!   

Íéö«-®·ç-°æ¤©’ Åçûªçûª ´÷vûª¢Ë’
v§ƒñ„-èπ◊d© ¶µ«®Ωç Íéçvü¿ç-°jØË
•úÁbö¸™ FöÀ §ƒ®Ω’-ü¿©
®Ωçí∫ç °æJ-ÆœnA ÉD..

®·ç-*† Eüµ¿’™x †’ç* èπÿú≈ ®Ω÷.°æ-C-¢Ë©
éÓôxèπ◊ N’ç* îÁLxçîË Å´-é¬-¨»©’ ™‰´¤.
2009–10™ ®Ω÷.17,811 éÓô’x-é¬í¬, DEE
®Ω÷.15,493 éÓô’xí¬ É°æ¤púø’ v°æ¢Ë¨¡ °öÀd† •úÁbö¸™ Ææ´-Jç-î√®Ω’. Å®·-†-°æp-öÀéÃ, É°æpöÀ
´®Ωèπ◊ îÁLxç-*-†N§Úí¬, ®√†’†o ØÁ© ®ÓV™x
Éçé¬ ®Ω÷.à-úø’-¢Ë© éÓô’x îÁLxç-î√-©†o ´÷ô.
ÉC ïJÍí Å´-鬨¡ç ™‰ü¿’.


©éπ~uç ´‚È®úø’.. Íéö«-®·ç°æ¤ ¶„ûÁhúø’ ņo- ´îËa êK-°∂ˇ π◊ °æ‹®Ωh-ßË’uØ√?
£j«-ü¿®√-¶«-ü˛ – -†÷uÆˇ-ô’-úË

ô’xí¬ ®√≠æZ •úÁb-ö¸™ ï©-ߪ’-ñ«c-EéÀ Eüµ¿’Lo
Å®Ω-éÌ-®Ωí¬ Íéö«-®·ç-î√®Ω’. È®çúø’ ©éπ~© éÓôx
N©’´ îËÊÆ v§ƒñ„-èπ◊d-©ûÓ ¶µ«K ©éπ~uç Öçúøí¬,
Íéö«-®·ç-°æ¤™x ´÷vûªç v°æ¶µº’ûªyç îÁ®·u Nü¿©aúøç ™‰ü¿’. ï©-ߪ’ïcç v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊ Eüµ¿’©
Íéö«-®·ç-°æ¤†’ °æJ-Q-LÊÆh 2011 êK°∂ˇ Ø√öÀéÀ
°æ‹Jh îË≤ƒh-´’†o ¢Á·ü¿öÀ Íéô-T-K-™E 41 v§ƒñ„èπ◊d™x à äéπ\-ü∆-Eéà °æ‹Jh-≤ƒn®· Íéö«-®·ç-°æ¤©’
ï®Ω-í∫-™‰ü¿’. ¨¡E-¢√®Ωç v°æ¢Ë-¨¡-°-öÀd† •úÁb-ö¸™
≤ƒí∫’-FöÀ ®Ωçí¬-EéÀ ®Ω÷.15,011 éÓô’x Íéö«-®·çî√®Ω’. Éçü¿’™ *†o FöÀ §ƒ®Ω’-ü¿©, Çߪ’-éπô’d
ÅGµ-´%Cl¥ ¨»ê, à°‘áÆˇ-â-úŒÆ‘, ûª’çí∫-¶µºvü¿ ûªCûª®Ω N¶µ«-í¬-©-èπ◊-§Ú†’ ï©-ߪ’ïcç v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊
Íéö«-®·ç-*çC ®Ω÷.12,500 éÓô’x ´÷vûª¢Ë’.
2009–10™ ®Ω÷.17,811 éÓô’x Íéö«-®·ç-*Ø√
îÁLxç-*çC ®Ω÷.á-E-N’C ¢Ë© éÓô’x ´÷vûª¢Ë’.
í∫ûª àú≈C WØ˛ †’ç* ï†-´J Çê®Ω’ ´®Ωèπ◊
í∫’ûËh-ü∆-®Ωxèπ◊ îÁLxç-î√-Lq† G©’x™‰ ®Ω÷.5,600
éÓô’x ÖØ√o®·. ¶µº÷ÊÆ-éπ-®Ωù, °æ¤†-®√-¢√-ÆæçûÓ
éπL°œ ®Ω÷.à-úø’-¢Ë© éÓô’x Å´-Ææ®Ωç. °çúÕçí˚
G©’x©’ §Ú†’ ï©-ߪ’-ñ«c-EéÀ N’T-™‰C
®Ω÷.5,500 éÓô’x ´÷vûª¢Ë’. í∫ûª È®çúø’ Ææç´-ûªq®√© ņ’-¶µº-¢√Eo °æJ-í∫-ù-™éÀ BÆæ’-èπ◊çõ‰, Íéö«-

2011™í¬ °æ‹Jh îË≤ƒh´- ’E v°éæ πö- çÀ *- † ñ«Gû√™ °æ¤L*- ç-û©ª ÖçC. ®Ω÷.670 éÓô’x ê®Ω’aîËÊÆhí¬E Ñ v§ƒñ„èπ◊d °æ‹Jhé- ¬ü¿’. é¬F Íéö«-®·ç*çC ´÷vûçª ®Ω÷.125 éÓô’x. í¬™‰®Ω’ †í∫J
¢Á·ü¿-öÀ-ü¿¨¡, È®çúÓ-ü¿¨¡, í∫çúÕ-éÓ-ô–-*-vû√-´A,
Lçí¬©, °æ¤L¢- çÁ ü- ¿’© v¶«ç* 鬩’´ °æ†’©’
°æ‹®Ωh´- y-ú≈-EéÀ ®Ω÷.4,200 éÓô’x ´uߪ’ç îËߪ÷Lq
Öçúøí¬, ®Ω÷.1100 éÓô’x ´÷vû¢ª ’Ë Éî√a®Ω’.
£æ«çvDF- ¢√ ¢Á·ü¿ö- ü-À ¿¨¡ °æ‹JhéÀ ´’®Ó ®Ω÷.¢Á®·u
éÓô’x Å´-Æ®-æ ´Ω- ·ç-úíø ¬, ®Ω÷.610 éÓô’x Íéö«-®·çî√®Ω’. Éçü¿’™ °çúÕçí˚ G©’x™‰ ®Ω÷.400
éÓô’x ÖØ√o®·. Hµ´÷, ØÁõçd„ §- ƒúø’, á©xç°- Læ .x .
ÅEo v§ƒñ„è- π◊©-d D ÉüË °æJÆ- Anœ .

Eüµ¿’©’ É´y- π◊Ø√o Íéçvü¿ç°jØË Ç¨¡©’
Ææûyª ®Ω ≤ƒí∫’F- öÀ v°ß
æ ÷Á ï- † 鬮Ωuv- éπ´’ç(àâH°‘) éÀçü¿ Íéçvü¿ v°¶æ ºµ’ûªyç †’ç* 2009–10
ÇJnéπ Ææç´-ûqª ®- Ωç™ ®Ω÷.Ø√-©’-í∫’¢- ©Ë éÓô’x ´≤ƒhߪ’E v°¶æ ºµ’ûªyç ÅçîªØ√ ¢ËÆçœ C. Å®·ûË
Åçü¿’™ 20 ¨»ûªç èπÿú≈ ®√™‰ü¿’. Å®·Ø√ ´îËa
ÇJnéπ Ææç´-ûqª ®- Ωç™ èπÿú≈ ®Ω÷.Ø√-©’-í∫’¢- ©Ë éÓô’x
Íéçvü¿ç †’ç* ´≤ƒhß
- ª’E v°¶æ ºµ’ûªyç •úÁö-b ¸™
Ê°®Ì\çC. FöÀ §ƒ®Ω’ü- ¿© ®Ωçí¬-EéÀ Íéö«-®·ç-*†

®Ω÷.15 ¢Ë© éÓôx™ àâ-H°‘ éÀçü¿ ®Ω÷.4 ¢Ë©
éÓô’x, NüËQ ®Ω’ùç éÀçü¿ ®Ω÷.590 éÓô’x, Ç®˝â- úŒá- °∂ˇ ü∆y®√ ®Ω÷.380 éÓô’x ´≤ƒhß
- ª’E ÅçîªØ√
¢Ë¨»®Ω’. í∫ûª âüË∞- ¡™x  ´*a† Eüµ¿’©- †’ °æJQ- L- ÊÆh
á°æ¤púø÷ Íéçvü¿ç †’ç* ®Ω÷.¢Á®·u éÓôxèπ◊ N’ç*
®√™‰ü¿’. v°Ææ æ’hûª ÇJnéπ Ææç´-ûqª ®- Ωç™ É°æpöÀ
´®Ωèπ◊ ®Ω÷.500 éÓô’x èπÿú≈ ®√™‰ü¿’. ®Ω÷.4,441
éÓôxûÓ v°°æ çæ î- ¶-ª «uçèπ◊ Eüµ¿’©- ûÓ v°Aæ §- ƒ-Cç-*†
≤ƒí∫®˝ Çüµ¿’E- é- é-à π®- ùΩ- èπ◊ í∫ûª •úÁö-b ¸™ ®Ω÷.590
éÓô’x Íéö«-®·ç-î√®Ω’. v°°æ çæ îª ¶«uçèπ◊ Eüµ¿’©’
´÷vûçª É°æpöÀéà ®√™‰ü¿’.
®Ω÷.500 éÓô’x ÉÊÆh ´’üµ¿uû- ®-ª Ω£…æ v§ƒñ„è- π◊©-d Fo
ü∆ü∆°æ¤ °æ‹®Ωhß’Ë u Å´-鬨¡ç ÖçC. é¬F OöÀéÀ
®√≠æZ v°ùæ «-Réπ †’ç* ®Ω÷.250 éÓô’x Íéö«-®·ç*,
àâ-H°‘ éÀçü¿ ®Ω÷.225 éÓô’x ´≤ƒhß
- ª’E ÅçîªØ√
¢Ë¨»®Ω’. v§ƒù-£«œ ûª– îË¢∞Ë ¡x áAh§- Ú-û©ª °æü¿é∑- ¬-EéÀ
®Ω÷.700 éÓô’x Íéö«-®·ç-î √®Ω’, Éçü¿’™
®Ω÷.500 éÓô’x àâ-H°‘ †’ç* ´≤ƒhß
- ª’E
ÅçîªØ√ ¢ËÆØœ √ É°æpöÀ ´®Ωèπ◊ Íéçvü¿ ï©-Æçæ °∂æ’ç
†’ç* Ææ÷vûv-ª §ƒßª’ ņ’-´’ûË ®√™‰ü¿’. Íéçvü¿≤ƒßª’ç ®√¢√-©çõ‰ v°ùæ «-Ré¬ Ææç°∂æ’ç †’ç*
°ô’d•- úÕ Å†’-´’A èπÿú≈ ®√¢√L. Å™«ç-ô°æ¤púø’ Eüµ¿’©’ ᙫ ´≤ƒhß÷Á Åçûª’•- ô- úd çø
™‰ü¿’. §Ú©-´®Ωç °æJÆ- Anœ èπÿú≈ ÉçûË. •úÁö-b ¸™
®Ω÷.1100 éÓô’x Íéö«-®·ç-*Ø√, Éçü¿’™
®Ω÷.¢Á®·u éÓô’x Íéçvü¿ç ü∆y®√ ´≤ƒhß
- ª’E
Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. §Ú©-´®- √-EéÀ ñ«Bߪ’ £æ«Ùü∆°j
É°æpöÀ ´®Ωèπ◊ Íéçvü¿ç ûË©a-™ü‰ ¿’. ñ«Bߪ’ £æ«Ùü∆
ÉÊÆh é¬F Ñ v§ƒñ„è- π◊èd π◊ Eüµ¿’©’ ®√´¤. X®√ç≤ƒ-í®∫ ˝ ´®Ωü¿ 鬩’-´èπ◊ •úÁö-b ¸™ ®Ω÷.550 éÓô’x
àâ-H°‘ éÀçüË Íéö«-®·ç-î√®Ω’. ´’üµ¿u ûª®Ω£…æ
v§ƒñ„è- π◊©-d èπ◊ ®Ω÷.475 éÓô’x Íéö«-®·ÊÆh, Éçü¿’™
Ææíç∫ ¶µ«®Ωç Íéçvü¿çÂ- °jØË ¢Ë¨»®Ω’.

v§ƒñ„èπ◊d

2009–10 îÁLxç-*† °çúÕçí˚ 2010–11 °æ‹Jh
Íéö«-®·ç°æ¤ ¢Á·ûªhç G©’x Íéö«-®·ç°æ¤ îËߪ÷-Lq†
í∫úø’´¤
160 85.68 0
290 2012–13

´ç¨¡-üµ∆®Ω ÊÆd>–2Ê°∂Æˇ–1
–ÊÆd>–2 Ê°∂Æˇ–2
ûÓô-°æLx
100
°æ¤≠æ \®Ωç áAh-§Ú-ûª©
75
û√úÕ-°æ‹úÕ áAh-§Ú-ûª©
60
§Ú©-´®Ωç
1750
¢Áçéπ-ô-†-í∫®Ωç
47
°æ¤L-*ç-ûª©
150
*çûª-©-°æ‹úÕ
150
Öûªh-®√çvüµ¿ Ææ’ï© -vÆæ´çA 50
í∫’çúøx-éπ´’t
125
¢ÁL-íÌçúø
490
éÌJ-¨¡-§ƒúø’
30
§ƒ™‰®Ω’ Jï-®√y-ߪ’®˝
20
≤Ú´’-P©
115
ûÁ©’-í∫’-í∫çí∫
260
í¬™‰-®Ω’–-†-í∫J
1058.88
áÆˇ-Ç-®˝-HÆ‘
213.15
£æ«çvD-F¢√
999
í∫çúÕ-éÓ-ô–-*-vû√-´A áAh-§Ú-ûª© 555
°‘-HÆ‘ Çüµ¿’-E-éÃ-éπ-®Ωù
– Lçí¬© 鬩’´
í∫’®Ω’-®√-°∂æ’-¢Ëçvü¿
20
– °æ¤L-éπ-†’´’
°œ.á.-G.-Ç®˝ ÊÆd>–2
165

12.05
25.85
8.91
795.36
3.29
30.42
11.65
0
47.22
190.47
0
0
20.37
117.65
602.49
65.13
836.70
280

0
54.63
27.52
281.23
2.12
0
7.51
0
10.99
170
7.84
0.36
11.99
34.89
244
25.85
411
57

148.83
98.09
142.28
1100
35
125
60
10
86
555
60
25
80
220
660
105
611
380

2011–12
2010–11
2011–12
2012–13
2010–11
2010–11
2013–14
2013–14
2009–10
2013–14
2011–12
2011–12
2012–13
2010–11
2011–12
2010–11
2013–14
2010–11

6.45

7.32

70

2010–11

87.35

38

110

2010–11

v§ƒñ„èπ◊d

2009–10 îÁLxç-*† °çúÕçí˚ 2010–11 °æ‹Jh
Íéö«-®·ç°æ¤ ¢Á·ûªhç G©’x Íéö«-®·ç°æ¤ îËߪ÷-Lq†
í∫úø’´¤
á.áç.-Ç-®˝.-°œ(-á-Æˇ-á-™¸-HÆ‘) 496.83 246.68 180 450 2013–14
– Öü¿-ߪ’-Ææ-´·vü¿ç
éπ©y-èπ◊Jh
405 192.85 297 370 2011–12
Hµ´÷ áAh-§Ú-ûª©
520 135.77 280 414.55 2011–12
Ææçí∫ç-•çúø
10
2.26
0 20.26
ØÁõ„dç-§ƒúø’
380 155.73 127.50 325 2011–12
éÓߪ’-™¸-≤ƒ-í∫®˝
90
37.43 19
80 2010–11
®√ñ-L-•çúø
40
45.05 2
30
W®√©
90
42.86 28 125
X®√ç-≤ƒ-í∫®˝–1
189.68 178.59 17.60 90
X®√-´’-≤ƒ-í∫®˝–2
560 51.72 77.70 260 2011–12
áÆˇ-Ç-®˝-á-Æˇ°‘ ´®Ω-ü¿-é¬-©’´ 600 198.3 69 550 2012–13
üË¢√-ü¿’©
995 605.32 408.77 694.21 2013–14
á©xç-°æLx
370
324 227 420 2012–13
®√@¢˛ ü¿’´·t-í∫÷úÁç
250 158.47 40 170 2013–14
ÉçC®√ ü¿’´·t-í∫÷úÁç
290 140.97 24 200 2012–13
v§ƒù-£œ«-ûª–-îË-¢Ë∞¡x
600 565.85 129 700 2013–14
ü¿’´·t-í∫÷-úÁç–-õ‰-™¸-§ƒçú˛ 500
148 220 345 2013–14
éπçûª-†-°æLx
65
0
0
35 2013–14
Æœçí∫÷®Ω’
30.65 10.04 3.85 50 2010–11
Ø√í¬-®Ω’b-†-≤ƒ-í∫®˝
590.02 130.07 75 300

(Íéö«-®·ç-°æ¤-©Fo ®Ω÷.éÓ-ôx™)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful