Çü∆-ߪ’°æ¤ '´’ûª’h—!

2009–10™ -àç- ï-J-Tç-C?

Éûª®Ω ´÷®√_© ü∆y®√ Çü∆ߪ’ç ûªí∫’_-ûª’ç-ü¿E ¶µ«Nç*-†-°æ¤p-úø™«x v°æ¶µº’ûªyç ´’ü¿uç üµ¿®Ω-©†’ °çûÓçC. Åü¿†°æ¤ ´’ü¿uç Öûªp-AhéÀ ņ’-´’-A-≤ÚhçC. É™« í∫ûª áE-N’C
ØÁ©™x ´‚úø’ ≤ƒ®Ω’x °ç*çC.
■ áÈéj qñ¸-¨»-ꆒ v°æüµ∆† Çü∆-ߪ’-´-†-®Ω’í¬ ¶µ«N-Ææ’h†o
v°æ¶µº’ûªyç í∫ûª ´‚úø’ ØÁ©© 鬩ç™ àéπçí¬ éÓöÀ Mô®Ωx
¢Ë’®Ωèπ◊ Åü¿-†°æ¤ ´’ü¿uç Öûªp-AhéÀ ņ’-´’A É*açC. J>ÊÆZ-≠憒x, ¢√ùÀïu °æ†’o© ü∆y®√ Çü∆ߪ’ç ûªT_Ø√ áÈéj qñ¸
Çü∆ߪ’ç ´÷vûªç í∫ù-F-ߪ’çí¬ Â°®Ω’-í∫’-ûª÷ØË ÖçC.
■ 2009–10™ ï†-´J ´®Ωèπ◊ ´’ü¿uç Nvéπ-ߪ÷© N©’´
®Ω÷.9,833.45éÓô’x. Éçü¿’™ v°æ¶µº’-û√y-EéÀ 80 ¨»ûªç ´®Ωèπ◊
Çü∆ߪ’ç Ææ´’-èπÿ-®Ω’-ûª’çC.
■ È®çúË-∞¡xèπ◊ äéπ-≤ƒJ ´’ü¿uç ü¿’é¬-ù«-©èπ◊ õ„çúø®Ω’x Ç£æ…yE-Ææ’h-Ø√o®Ω’. 2008–2010 鬙«-EéÀ í¬†’ v°æ¶µº’-û√y-EéÀ
õ„çúø®Ωx ü∆y®√ ®Ω÷.3,250 éÓôx ´®Ωèπÿ Çü∆ߪ’ç ´*açC.
¶«®Ωx ü∆y®√ Åü¿-†çí¬ ®Ω÷. 300 éÓô’x ´Ææ’hçC.

v°æï© úø•’sE
éÌ©x-íÌ-ôd-úø¢Ë’
´’ü¿uç NE-ß÷Á í¬Eo °çîªôç E°æ¤-ù’© ´÷ô
ü∆y®√ Ææ´÷ïç™ ØË®√©’
°®Ωí- ú-∫ ≈EéÀ v°¶æ ºµ’ûªyç
Ç≤ƒ\- ® Ω - N ’- ≤ ÚhçC.
´’ü¿u EÊ≠üµ¿ç NCµçîªé- π§- Ú-®·Ø√ °∂®æ √y-™-‰
ü¿’-í¬F..
ü∆Eo
Çü∆ߪ’ ´†-®Ω’í¬ ¶µ«Nç-îôª ç ´÷Ø√L.
¶„©’d-≥ƒ-°æ¤-©†’ ÅJ-éπ-úø-û√-´’E îÁ°œp,
´’ü¿uç Å´’t-鬩°j ©é~¬u©’ NCµçîªúçø
ü∆®Ω’ùç. v°¶æ ºµ’ûªyç Ñ ü¿yçü¿y ¢Áêj J- E
´÷®Ω’a-éÓ-¢√L.
– °æ¤ùu-´A,
´’£œ«∞« Ææç°∂æ’ç ØËûª

Ææ´’-Ææu©’ -û√-ñ«•úÁbö¸-™

’Íé v°æî√®Ωç: ´’ü¿u N¢Á÷î- †ª v°îæ √®Ω ÆæN’-AE
1 Ê°®Ω
à®√pô’îËÆœ àú≈-CéÀ ®Ω÷.10éÓô’x Íéö«®·çî√®Ω’.

áéπ\ú≈ v°îæ √®Ωç E®Ωy£- «œ ç-*† ü∆ê-™«©’ ™‰´¤.
h2 ¶„≤ƒh©-´’d’E-≥ƒ-°æ¤îÁ©°’:œpØ√OöÀEáéπáûË
\ú≈
Å´’-™xéÀ ®√™‰ü¿’. ´’ü¿uç Nvéπ-áÈéjq-ñ¸
ߪ÷©’ °J-Ííç-ü¿’èπ◊ ®√≠æZ v°æ¶µº’ûªy¢Ë’ ņ-Cµ-é¬-J-éπçí¬ v§Úûªq-£œ«≤ÚhçC. ví¬´÷-™xE *†o-*†o
ü¿’é¬-ù«™x ÂÆjûªç ´’ü¿uç Nvéπߪ÷©’ ñ®Ω’í¬ ≤ƒí∫’-ûª’-Ø√o®·.
¤: áÈéj q-ñ ¸-¨»3 °æê™í¬_©’1994™‰´†’ç*
é¬E-ÊÆd•’∞¡x Eߪ÷-´’-éπ¢Ë’ îË°æ-ôd™‰ü¿’.áØ˛-§∂Ú-®˝q-¢Á’çö¸ N¶µ«-í¬Eo
°æ‹Jhí¬ EKy®Ωuç î˨»®Ω’. ví¬´’≤ƒn-®·™ ü∆úø’©’ E®Ωy-£œ«ç-îËç-ü¿’èπ◊ ÅCµ-鬮Ω’™‰ ¢Á÷鬩úø’f ¢ËÆæ’h-Ø√o®Ω’.
uç: Ê°ü¿©’ v§ƒù«©’ éÓ™p-ûª’Ø√o
4 éπEߪMh ’ç-´’ü¿
vAç-î™-ª é-‰ π§- Ú-ûª’Ø- √o®Ω’. éπMhé- π©’x, í∫’úø綫,
Ø√ô’ ≤ƒ®√ ûªßª÷K ü∆®Ω’©- èπ◊ ØËû©ª Åçúøü- ¿çú- ©ø ’ °æ¤≠æ \©çí¬ Öçúøúçø Eߪ’ç-vûùª ™‰éπ§- Ú-´ú- ≈-EéÀ v°üæ ∆µ † 鬮Ωùç.

êñ«Ø√ Eç°æ¤-éÓ-´-ö«-EéÀ Ƕ«\K
¨»êØË Â°ü¿l-C-èπ◊\í¬ ¶µ«N-Ææ’h-†oô’d
éÌûªh Çü∆ߪ’ Åçîª-Ø√©’ ´’®Ó-≤ƒJ
®Ω’V´¤ î˨»®·.
v°æÆæ’hûª ÇJnéπ Ææç´-ûªq®Ωç™ Ææ´-Jç-*†
Åçîª-Ø√© v°æ鬮Ωç
Ƕ«\K
ü∆y®√
®Ω÷.6,260
éÓôx
Çü∆ߪ’ç ®√í¬, ÉC
2010–11™ ®Ω÷.7,512
éÓôxèπ◊ îË®Ω’-èπ◊ç-ô’çü¿E Ææ®√\®Ω’ ÅçîªØ√
¢ËÆœçC. Åçõ‰ äéπ\
àú≈-C-™ ØË ®Ω÷.1,252
éÓôx Çü∆-ߪ÷Eo ÅCµ-éπçí¬ ®√•-õ‰dçü¿’èπ◊ v°æߪ’-Ao-Ææ’h-†oô’d Ææp≠æd-´’-´¤ûÓçC. ´’ü¿u§ƒ†ç ´©x éπLÍí ü¿’v≠æp¶µ«-¢√-©†’ v°æî √®Ωç îËÊÆç-ü¿’èπ◊
®Ω÷.10 éÓô’x Íéö«-®·ç* îËûª’©’
ü¿’L-Ê°-Ææ’-èπ◊çC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful