2009–10™ àç- ï-J-Tç-C?

CMYK

F®Ω’ §ƒ®Ω-™‰ü¿’!

Ææ´’-Ææu©’

¿’© éÌ®Ωûª: àú≈Cí¬ G©’x© îÁLxç-°æ¤©’ ÆæJí¬ ™‰éπ
1 Eüµ
°æ†’©’ ÇT-§Ú-ߪ÷®·. éÌçü¿®Ω’ é¬çvö«-éπd®Ω’x ߪ’çvû√-

Ñ ÇJnéπ Ææç´-ûªq-®Ωç™ ï©-ߪ’ïcç ü∆ü∆°æ¤ EL-*-§Ú-®·çC.
à v§ƒñ„- π◊d-™†÷ ©é~¬u-© π◊ ûªí¬_ °æ¤®Ó-í∫A ™‰ü¿’.
v°æù«Réπ ´uߪ’ç éÀçü¿ Íéö«-®·ç-*çC ®Ω÷.17,811 éÓô’x. ê®Ω’a
îËÆœçC ´÷vûªç ®Ω÷.8,000 éÓô’x! Åçõ‰ 50] èπÿú≈ îÁLxç-°æ¤™‰x´¤. ®Ω÷.7000 éÓôx G©’x©’ Ê°®Ω’-èπ◊-§Ú-ߪ÷®·. °∂æL-ûªçí¬
2010 êK°∂
K ˇ Ø√öÀöÀÍé °ææ‹®ΩΩh-¢√y-LLq†
q† 11 v§ƒñ„
v§ƒ „-èπ◊d©’ á†oᆠööÀÀéÀ °ææ‹®ΩΩh´¤-û√ßÁ÷ èπÿú≈ ûÁME °æJÆœnA.
éÌClí¬ Eüµ¿’-LÊÆh °æ‹È®kh-§ÚßË’ ´’üµ¿u-ûª-®Ω£æ… v§ƒñ„-èπ◊d-©-°jØ√ v¨¡ü¿l¥
°ôd™‰ü¿’. ®Ω÷.500 éÓöÀxÊÆh î√©’, Ñ°‘Æ‘ v§ƒñ„-èπ◊d-©Fo °æ‹Jh
îË≤ƒh-´’E ÅCµ-é¬-®Ω’©’ ¢Á·ûª’h-èπ◊Ø√o °∂æLûªç ™‰éπ-§Ú-®·çC.
Öûªh-®√ç-vüµ¿-™E ´’Ê£«ç-vü¿-ûª-†ßª’èπ◊ ®Ω÷.20 éÓô’x, ´’ü¿’l-´-©-Ææèπ◊
®Ω÷.32.50 éÓô’x Íéö«®·ç-°æ¤-™„jûË î˨»-®Ω’-í¬F
-F-öÀ-§ƒ®Ω’-ü¿-©
äéπ\ °j≤ƒ èπÿú≈ Núø’ü¿© îËߪ’-™‰ü¿’. ûÁ©çí¬-ù-™E 10 ´’üµ¿u-ûª®Ω£æ… v§ƒñ„-èπ◊d©èπ◊
®Ω÷.309.95 éÓô’x
Íéö«-®·ç*, Núø’-ü¿©
îËÆœçC ®Ω÷.132 éÓô’x.

©†’ èπÿú≈ E®√tù Ææn©ç †’ç* ûª®Ω-Lç-îË-¨»®Ω’.
-§Ú-ûª©’: ï©-ߪ’-ïcç™ 31 ¶µ«K áAh-§Ú-ûª© °æü∑¿-é¬2 áAh
©’-Ø√o®·. OöÀéÀ Nü¿’uûËh v§ƒùç. é¬F Nü¿’uû˝ Ææ®Ω°∂æ®√ à®√pô’x ´÷vûªç †ûªh-†-úø-éπ† ≤ƒí∫’-ûª’-Ø√o®·. È®çúÓC–
Ñ °æü∑¿-鬩 éÀçü¿ äéπ öÀáç-Æ‘ûÓ 15000 áéπ-®√-©èπ◊ F®Ωç-Cçî√-©-†oC ©éπ~uç. Åçü¿’èπ◊ Ææ÷éπ~ t-ÊÆü¿uç ûª°æp-ü¿E E®Ωg-®·ç*Ø√ È®çúË-∞¡Ÿxí¬ Ç C¨¡í¬ éπü¿-Lé𠙉ü¿’. Ææ÷éπ~ t-ÊÆ-ü∆uEo
°æöÀdç--éÓ-èπ◊çõ‰ v§ƒñ„-èπ◊d©’ °æ‹È®khØ√ °∂æLûªç ¨¡⁄†uç.
éπd-®ΩxÍé G©’x©’ îÁLxç-îª-™‰E
3 °æv°æ¤¶†-µº’®ûª√-y¢ç√Ææ°æ礆: -®√-¢é¬çvö«√-≤ƒEo °æ‹Jhí¬ E®Ωxéπ~uç îË≤ÚhçC.
550 ví¬´÷-™xE ©é~¬ 22 ¢Ë© èπ◊ô’ç-¶«-©èπ◊ °æ¤†-®√-¢√Ææç
≤ƒí∫’-FöÀ ®Ωçí¬-EéÀ ©é~¬u©èπ◊
éπLpç-î√Lq ÖçC. Ææûªy®Ωç °æ¤†-®√-¢√Ææ ví¬´÷©’
ûªT†ô’xí¬ •úÁb-ö¸™ Íéö«-®·ç-°æ¤©’ E°æ¤-ù’© ´÷ô
EJtç-îª-éπ-§ÚûË ú≈u´·©’ °æ‹®Ωh-®·Ø√ FöÀ
°®Ω-í¬-LqçC §Ú®· ûªí¬_®·.
E©y ≤ƒüµ¿uç é¬ü¿’. ¶µº÷ÊÆéπ-®Ω-ù™
2009–10 ÇJnéπ Ææç´-û√-ñ«•úÁbö¸-™
ñ«°æuç ´™«x °æ©’îÓôx °æ†’©’ ÇTûªq®Ωç éπçõ‰ Ñ •úÁb-ö¸™
§Ú-ߪ÷®·.
®Ω÷.È®ç-úø’-†o®Ω ¢Ë©
ï©Â°JÍí ¶µ«®Ωç: é¬çvö«éÓôx Íéö«-®·ç-°æ¤©’
ߪ’ïcç v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊ Eüµ¿’©
4 éπd®Ω’x ´·çü¿’ ´’öÀdûªí¬_®·. Íéö«°æE îËÊÆÆœ G©’x©’ îËÆæ’-éÌéÍ ö«-®·ç-°¤æ †’ °æJ-Q-LÆ
Ê h 2011 êK°∂ˇ
® · ç - * †
Ø√o®Ω’.
E®√t-ù«©’
Eüµ¿’©†÷ Ææ´’Ø√öÀ
é
À
°æ

Jh
îË

ƒh
´
’†o
¢Á
·
ü¿
ö
À
é
Í
ôT
K

E
41
´÷vûªç îË°æ-ôd-™‰ü¿’.
èπÿ-®Ωa-™‰-éπ-§Ú-ûª ’-Ø√o®Ω’. •úÁb-ö¸™
§
v ƒñ„-è◊π ™d x à äéπ\-ü∆-Eéà °æ‹Jh-≤ƒn®· éÍ ö«-®·ç-°¤æ ©’
DçûÓ Â°J-T† Æ‘d©’,
Ææí∫ç °çúÕçí∫’ G©’x-©Íé ÆæJ-§ÚÆœ¢Á’çô’, úŒ>™¸ üµ¿®Ωûª’çC. ®Ω÷.15,011 éÓô’x FöÀ-§ƒ-®Ω’†
•úÁ
b
ö

¸

≤ƒí∫

F
öÀ
ï®Ω
í


ü


¿
.
¨¡
E
¢
√®Ω
ç
°
v
¢
æ
Ë
¨
¡
°
Â
ö
d
À
©èπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬
ü¿© ®Ωçí¬-EéÀ Íéö«-®·ç-î √®Ω’í¬F
®Ωçí¬-EéÀ ®Ω÷.15,011 éÓô’x éÍ ö«-®·ç-î√®Ω’. Éçü¿’™ *†o É´y-í∫-©’-í∫’-û√®√?
v§ƒñ„èπ◊d ´uߪ’ ÅçîªÅ†oC
Ø√©÷ °J-T-§Ú-ûª’v°æüµ∆†ç.
FöÀ §ƒ®Ω’-ü©¿ , Çߪ’-éô
π ’d ÅGµ-´%Cl¥ ¨»ê, à°‘áÆˇ-â-úÆ
Œ ,‘
Ø√o®·.
– îÁ®Ω’- πÿJ O®Ωߪ’u
ûª’çí∫-¶ü
vºµ ¿ ûªC-û®ª Ω N¶µ«-í¬-©-è◊π -§Ú†’ ï©-ß’ª ïcç §
v ƒñ„-F-öÀ-§ƒ®Ω’-ü¿-© -E°æ¤-ù’-úø’
ÅN-FA: Çüµ¿’-F-éπ5 ®Ωù °æ†’™x ØËËûª© èππ◊d-©èππ◊ Íéöö«-®·ç-*çCC ®ΩΩ÷.12,500 éÓô’x
Óô
ñéπuç °JT ÅN-FA
´÷vû¢
ª ’Ë . 2009–10™ ®Ω÷.17,811 éÓô’x
®√ïu-¢Ë’-©’-ûÓçC. X®√-¢˛’-≤ƒéÍ ö«-®·ç-*Ø√ îÁLçx -*çC ®Ω÷.á-Eí∫®˝, ûª’çí∫-¶µºvü¿ ᙄxMq,
£«îÁaMq, ´ç¨¡-üµ∆®Ω ûªC-ûª®Ω v§ƒñ„N’C ¢Ë© éÓô’x ´÷vû¢
ª Ë’.
èπ◊d-©-Eoç-öÀ-™†÷ ÉüË °æJ-ÆœnA.

≤ƒí∫’-FöÀ •úÁb-ö¸™
Ææí∫ç §ƒûª G©’x-©Íé

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful