-Ö-†o-ûª -N-ü¿uèπ◊: ®Ω÷.2830 éÓ-ô’x
● Ææç-v°æ-ü∆-ߪ’ -N-¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷-©èπ◊:
®Ω÷.370 éÓ-ô’x
● -Ö-†o-ûª -§ƒ®∏Ω-¨»-©-™x -´’-üµ∆u£æ«o
-¶µ-ï-Ø√-EéÀ ®Ω÷. 250 éÓ-ô’x
● ®√-@-¢˛ í¬ç-Dµ ≤ƒçÍé-Aéπ
-N-¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷-EéÀ: ®Ω÷.400 éÓ-ô’x

¢Á·èπ◊\'-•úÕ—


-û√-ñ« -•-úÁb-ö¸-™...

-N-ü∆u ®Ωçí∫ç

Nü∆u Ææç´-ûqª ®Ωç †’ç* v°¶æ ºµ’ûªy §ƒ®∏¨Ω- »-©™x Æ‘Há- Æ- Ñ
ˇ §ƒ®∏Ωu
2009–10™ - v°ùæ 2008–09
20
«-Ré- π†’ Ççí∫x ´÷üµ¿u´’çûÓ v°¢æ ¨-Ë ¡Â- °-ö«d®Ω’. Nü∆u®Ω’©n ’, Ö§ƒ-ü∆µ u-ß·ª ©
´uA-Í®é- πûª ´uéπhç 鬴-úçø ûÓ ´îËa Nü∆u Ææç´-ûqª ®Ωç †’ç* ®√≠æZ
àç- ï-J-Tç-C? †’ç*
àç
§ƒ®∏Ωuv- °ù-æ «-Ré- πØË Ççí∫x ´÷üµ¿u´- ’ç™ v°¢æ ¨-Ë ¡Â- °-ô¶-d -ûª’Ø- √o®Ω’. Íé~vû≤-ª ƒn®·-™ °æJJ-QL- ç-îèª π◊ç-ú≈ BÆæ’è- π◊†o E®Ωß
g ª’ç 鬮Ωù- çí¬ Ö†oûª §ƒ®∏¨Ω- »-©™x ¶üµ¿† èπ◊çô’-°ú-æ çÕ C.
■ Éçô®˝ Nü¿u™ v°æù«-R-Íé-ûª®Ω °æü¿’l éÀçü¿ ®Ω÷.236 éÓô’x îª÷°œç-î √®Ω’. Núø’-ü¿© îËÆœçC ®Ω÷.34 éÓõ‰x. éÌûªh éπ∞«¨»-¨»©©èπ◊ Eüµ¿’©’ Íéö«-®·ç-îª-™‰ü¿’.
■ ®√@-¢˛í
- ¬çDµ ¢Áñj «cE- éπ ≤ƒçÍéA- éπ N¨¡yN- ü- ∆u-©ß
- ª÷E- éÀ í∫ûª •úÁö-b ¸™ ®Ω÷.600 éÓôx ´®Ωèπ◊ Íéö«-®·ç-îíª ¬ ü∆ü∆°æ¤
®Ω÷. 150 éÓô’x ´Jq-ö©-à èπ◊ ´’Rxçî- √®Ω’.®√@¢˛ Nü∆u N’≠æØ˛èπ◊ È®çúÓ Núøûª Íéçvü¿ç éÀçü¿ ®Ω÷.150 éÓô’x Núø’ü¿© îËߪ’í¬ ®√≠æZç †’ç* ®√¢√-Lq† ®Ω÷.100 éÓô’x Åçü¿-™‰ü¿’.
■ Ñ ÇJnéπ Ææç´-ûªq-®Ωç™ N¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷-©èπ◊ ¶«xé˙ ví¬çô’ éÀçü¿ É¢√y-Lq† ®Ω÷. 145.25 éÓôxèπ◊ í∫çúÕ-°æúÕçC. 2009–10 •úÁ-bö¸™ Íéö«-®·ç°æ¤™x†÷ ®Ω÷.108.52 éÓô’x ûªT_ç-î√®Ω’.

Ææ´’-Ææu©’
1

éÌ®Ω-´-úÕ† Ææ´’-†yߪ’ç
v§ƒü∑¿-N’éπ, ´÷üµ¿u-N’éπ Nü∆u¨»-ê© ´’üµ¿u Ææ´’-†yߪ’ç ™‰ü¿’.
È®çúø’-¨»-ê© ´’çvûª’©’, ´·êu 鬮Ωu-ü¿®Ω’z© ´´’üµ¿u °æJ-§ƒ-©† °æ®Ωçí¬ Ææêuûª èπ◊ü¿-®Ωúøç-™‰ü¿’. Ö¶µº-ߪ·©÷ éπLÆœ èπÿ®ÌaE ÆæO’-éÀ~ç*† ü∆
ü∆ê-™«-©’-™‰´¤. äÍé ´·êu 鬮Ωu-ü¿Jz, äÍé
´’çvA Öçú≈-©E Íéçvü¿ç Ææp≠ædç îËÆæ’hØ√o
´’
®√≠æZç °úø-îÁ-N† °úø’-ûÓçC.
Ö†oûª Nü∆u-¨»-ê™†÷ ü∆ü∆°æ¤
ÉüË °æJ-ÆœnA.

2

ÅFo ë«S™‰
§v ƒü∑N-¿ ’éπ Nü¿u, Æ éπçúøK Nü¿u, WE-ß’ª ®˝ éπ∞¨-¡ »©©’, N¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷©’
É™«.. ÅEo ≤ƒnߪ·©
Nü∆uÆæçÆæn™x†÷ ¶üµ¿†
Æœ•çs C ë«S-©’-Ø√o®·. Nü∆u¨»ê E•ç-ü†-¿µ ©- †’ ņ’-ÆJ-æ ç- ç-ü’¿ † ÇJné¨π »ê ņ’-´’Aç-îé-ª §-π Ú-´úøç, úŒáú- –˛ H- á- ú˛
N¢√ü¿ç°j Ææ’v°‘ç-éÓ-®Ω’d™
Nî√®Ωù ï®Ω’-í∫’ûª’çúøúøç
´©x ¶µKº h îËß’ª ™- é-‰ §-π Ú-ß÷ª ®Ω’.

°ç*-†ô’x îª÷°œØ√... ÅN °J-T† @û√©’ îÁLçx î- ú-ª ≈-EÍé
ÆæJ§- Ú-û√®·. §ƒ®∏¨Ω- »© Nü¿uèπ◊ v°ùæ «-Réπ, v°ùæ «-RÍ- éû- ®ª Ω
´uߪ’ç éÀçü¿ ®Ω÷.16¢Ë© éÓô’x 鬢√-©E éÓ®Ωí¬ v°Ææ æ’hûª
•úÁö-b ¸™ Íé´©ç ®Ω÷.9824 éÓô’x ´÷vû¢ª ’Ë Íéö«-®·çî√®Ω’. ´’üµ∆u£æ«o ¶µï† °æü¿é∑ πç éÀçü¿ Ö†oûª §ƒ®∏¨Ω- »-©™x
9, 10 ûª®íΩ- û-∫ ª’© Nü∆u-®Ω’©-n èπ◊ ¶µï†ç °õ‰d ¶«üµ¿uûª
°æ‹Jhí¬ ®√≠æZ v°¶æ ºµ’û- √y-EüË. D- E- éÀ ®Ω÷.250 éÓô’x Å´Ææ®Ωçé¬í¬ ÅÆæ©’ Íéö«-®·çÊ° ™‰ü¿’. ®√≠‘ß
Z ª’ ´÷üµ¿uN- ’éπ
Péπ~ ÅGµß
- ª÷Ø˛ (Ç®˝á- ç-áÆ- àˇ ) Å´’-©’èπ◊ ®√≠æZ ¢√ö« éÀçü¿ ®Ω÷.475 éÓô’x Å´Ææ®Ωç é¬í¬ ®Ω÷.30 éÓô’x ´÷vû¢ª ’Ë Íéö«-®·ç-î√®Ω’. Ö†oûª Nü∆u ¨»êèπ◊ ®Ω÷.2,830
éÓô’x, Ææçv°ü-æ ∆ߪ’ N¨¡yN- ü- ∆u-©ß
- ª÷©- èπ◊ ®Ω÷.370 éÓô’x Íéö«-®·ç-î√®Ω’. Ø√©’í∫’
ñ‰áØ- ˛ö- ß
-Ã ‚
ª ©- èπ◊ ®Ω÷.54 éÓô’x Íéö«-®·ç-î√®Ω’. ®√@-¢˛í- ¬çDµ ≤ƒçÍéA- éπ ¢Áñj «cE- éπ
N¨¡yN- ü- ∆u-©ß
- ª÷E- éÀ ®Ω÷.800 éÓô’x Å´-Æ®æ Ωç é¬í¬ ÆæJí¬_ Ææí¢∫ ’Ë îª÷§ƒ®Ω’. éÌûªh
´Jq-ö©Ã Ö°æè- π◊©- °- û-æ ª’©’ ¶µº´Ø- √© E®√t-ù«-©èπ◊ ®Ω÷.10 éÓôx îÌ°æ¤p† É¢√y-©E
éÓ®Ωí¬ éÌEoçöÀéÀ ®Ω÷.4.5 éÓô’x ´÷vû¢ª ’Ë Íéö«-®·ç-î√®Ω’.

úŒÑ-ã© éÌ®Ωûª 4
3 §ƒ®∏
¨-Ω »© Nü¿u†’
•™-Ê°ûªç
îËÊÆ
®√≠‘Zß’ª ´÷ü∑u¿ N- ’éπ Péπ~
ÅGµ-ߪ÷Ø˛, ®√@¢˛
Nü∆u N’≠æØ˛ Å´’™x
úŒÑã© §ƒvûª éééπç.
12 >™«x™x úŒÑ-ã©’
™‰®Ω’. Ö°æ, ´’çúø©
Nü∆u-¨»ê ÅCµ-é¬-®Ω’©
§ÚÆæ’©d ÷ î√™« ´®Ωè◊π
ë«Sí¬ ÖØ√o®·.

®√≠æZ v°¶æ ºµ’ûªyç •úÁö-b ¸™ Nü∆u-®Ωçí- ¬-EéÀ Íéö«-®·ç-°¤æ ©’

¢Á·èπ◊\-•-úÕí¬
N¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷©’
®√≠æZç™ N¨¡y-N-ü∆u-©ßª÷© Ææçêu 33èπ◊ îË®Ω’èπ◊çC. >™«xèπ◊ äéπöÀ ´çûª’†
´Jq-öÃE
≤ƒn°œç-î√-©E
üµËuߪ’çí¬ Â°ô’d-èπ◊Ø√o ≤˘éπ®√u© éπ©p†Â°j ü¿%≠œd °ôdúøç
™‰ü¿’. N¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷©
¢√Kí¬ Å†’-•çüµ¿ éπ∞«-¨»©©
ņ’-Ææç-üµ∆-Ø√™x ´÷®Ω’p©’
Éçé¬ ï®Ω-í∫-™‰ü¿’. §ƒ©-éπ´’çúø∞¡Ÿx ®√ï-éÃ-ߪ÷-©ûÓ
EçúÕ-§Ú®· ÖØ√o®·.

5

éπç°æ‹u-ô®˝ Nü¿u N’ü∑u¿
ü∆ü∆°æ¤ ®Ω÷.400éÓôxûÓ
í∫ûª àú≈C †’ç* 5¢Ë© Ö†oûª
§ƒ®∏Ω-¨»-©™x éπç°æ‹u-ô®˝ Nü¿u†’
§v ƒ®ΩçGµçî
- √®Ω’. °Âw ¢j öË ¸ ÆæçÆæ©-n èπ◊
Ñ ¶«üµu¿ ûª©’ Å°æpT- ç-î√®Ω’. ûªT†Eo Ææçêu™ éπç°æ‹u-ô®Ω’x ™‰´¤.
Nü¿’uû˝ Ææ´’-Æuæ †’ áü¿’®- Ó\-´ú- ≈-EéÀ
ï†-®Í ô- ®Ω’x ™‰´¤. éÌEo ÆæçÆæ©n ’ Å®Ω-|
ûª©’ ™‰E ¢√JE Æ ûj çª Péπè-~ ◊π ©- ’í¬
Eߪ’-N’ç-î√®·. OJ °æE-B-®Ω’†’
ÅçîªØ√ ¢ËÆÊ °æJñ- «c†ç °v üæ ∆µ Ø- Ó-§ƒüµ∆u-ß·ª ©- èπ◊ ™‰ü’¿ .

6

Nü∆u ®Ωçí¬Eo
NÆæt-Jç-î√®Ω’
Nü∆u ®Ωçí¬Eo E°æ¤-ù’© ´÷ô
°æöÀ≠æeç îËߪ ÷-©†o
N≠æ-ߪ ÷Eo ®√≠æZ
v°æ¶µº’ûªyç °æ‹Jhí¬ NÆætJç-*çC.
N¨¡yNü∆u©ßª ÷©’, WEߪ’®˝, úÕvU éπ∞«-¨»-©-©†’
£æ«ú≈-´¤-úÕí¬ v§ƒ®Ωç-Gµç*† v°æ¶µº’ûªyç ¢√öÀ ÅGµ´%-Cl¥éÀ BÆæ’-éÌç-ô ’†o
Ωu-™‰O •úÁb-ö¸™ éπE-°œçîª-™‰ü¿’.
– ¶«©-Ææ’-v•-£æ«tùuç, á¢Á’tMq

°æ®Ωu-¢Ë-éπ~ù ¨¡⁄†uç
Éç>-F-Jçí˚,
áçHà ´çöÀ ´%Ah-Nü∆u
éπ∞«-¨»-©-©Â°j °æ®Ωu-¢Ë-éπ~ù
ߪ’çvû√çí∫ç ÆæJí¬
™‰ü¿’.
N¨¡y-N-ü∆u-©ßª÷©’, Å"© ¶µ«®Ωûª
≤ƒçÍé-Aéπ Nü∆u ´’çúøL
Çüµ¿y-®Ωuç™ ûªE&©
v°ævéÀߪ’ ¢Á·èπ◊\•-úÕí¬
≤ƒí∫’-ûÓçC. v°æ´÷-ù«©èπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬ Å®Ω|ûª
í∫© Åüµ∆u-°æ-èπ◊©’ ™‰®Ω’.

7

ví¬O’-ù’-©èπ◊
ÅØ√uߪ’ç
à°‘ vöÀ°æ¤-™¸-âöÙx
ví¬O’ù Nü∆u-®Ω’n©èπ◊ ´÷vûª¢Ë’
°ü¿l-°‘ô ¢Ëߪ÷Lq
Öçúøí¬ áç°œéπ
v°ævéÀߪ’ í∫çü¿-®Ω-íÓ∞¡çí¬ ÖçúøúøçûÓ ¢√JéÀ
ÆæÈ®j† Ø√uߪ’ç
ï®Ω-í∫úøç ™‰ü¿’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful