You are on page 1of 2

ZBIGNIEW OSISKI PAMI REDUTY

dziaanie: wrzesie 1919-1939


zaoyciele: Juliusz Osterwa aktor, pierwszy dyrektor TN po odbudowie
Mieczysaw Limanowski geolog
w Rosji, podczas I W znali si ze sawami teatralnymi, Stanisawskim! odnosili si przez cae ycie do
moskiewskich dowiadcze
29.10.1919 Sale Redutowe Teatru Wielkiego pierwszy spektakl S. eromskiego Ponad nieg bielszym si
stan re. Osterwa i Limanowski
to NIE INSTYTUCJA, ale dom rzemios, rodziny dom, dom Sztuki komuna redutowa, przyja,
koleestwo, szkoa ksztatowania charakterw
BYCIE, YCIE na scenie aktorzy nie wychodzi po oklaski, nie granie rl
wsplne czytanie tekstu i dyskusja nad nim
przewidywane etapy pracy:
2 lata realizm, dramaty proz, eby si aktorsko wyrobi
przejcie do wiersza
zblienie do misteriw, do prawdziwie powanej sztuki
pokaz zdarzenia dramatycznego wobec widzw - widzowie=wiadkowie
PIERWSZE W POLSCE LABORATORIUM TEATRALNE denie do stworzenia NOWEGO
TESTAMENTU TEATRU do tego miaa prowadzi zasadnicza zmiana kondycji aktora jako
pierwszoplanowego i podstawowego twrcy w sztuce teatru
CIGY PROCES NARODZIN przechodzenie w inn paszczyzn dziaania
1919-1925 w Warszawie PIERWSZA REDUTA
w Wilnie 1925-1929 / Pohulanka (tam gmach teatru przej pniej Zelwerowicz) i Grodno, REDUTA
WILESKA, dziaalno objazdowa (Kresy Wschodnie)
1921 wasna szkoa Koo Adeptw wychowywanie aktorw / dziaaczy teatru, czonkami zespou
mogli dopiero zosta po dwuletnim nowicjacie (jak w zakonie), zajcia cay dzie (system klasztorny)
2, 3 grupy obsad, nie ogaszali dugo pierwszej obsady, raz aktor pierwszoplanowy, raz rola epizodyczna
Osterwa przesta mwi aktor, a zacz redutowiec
odrzuci funkcj bawienia! Budzi niepokj spoeczny i indywidualne sumienia!
Co grano? Np. Wesele, Ucieka mi przepireczka, Ksi Niezomny, Piercie Wielkiej Damy
1932-33 wydawali czasopismo Wiadomoci Redutowe
1940 Krakw DAL ma zastpi REDUT
przeksztacenie DALI w Genezj bractwo pod wezwaniem w. Genezjusza niezrealizowany projekt
(nazywany czwart redut)
1946 reaktywacja - Zesp Reduty bez szerszej dziaalnoci
wsppraca: Leon Schiller (pniej antagonista), Karol Adwentowicz, Iwo Gall, Edmunt Wierciski,
Stanisawa Wysocka, Irena Solska, Stefan Jaracz
ADAPTACJA NOWYCH PRZESTRZENI do potrzeb teatru, teatr na zewntrz budynkw (NOWO)
dla Jerzego Grotowskiego REDUTA podstawow tradycj etyczn! Ale bardziej pragmatyczny stosunek do
ludzi ni Limanowskiego i Osterwy, uywanie znaku Reduty
inna analogia- Gardzienice Staniewskiego, wsplnota ludzi
Wgajty powouj si na tradycj Reduty
Konrad Swiniarski sekretny pobratymca Reduty i Grotowskiego

JULIUSZ OSTERWA PI LAT REDUTY


- przemwienie na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaci Reduty
Osterwa przejcie od dyrekcji Teatru Polskiego Szyfmana do Teatrw Miejskich
zaadaptowanie Sal Redutowych
pierwsza zasada suy tylko twrczoci polskiej, pokaza spoeczestwu literatur, ktrej nie zna
nie DLA publicznoci, ale WOBEC
aktor ma przeywa!
System pracy wytworzono z braku rampy, braku suflera, metoda prb analitycznych, przemyliwania
tekstu i rozmylania nad postaci
TON SZTUKI linia w wykonaniu wszystkich czonkw zespou
May domek, Papierowy kochanek, Fircyk w zalotach, Judasz (Tetmajera)
przestali si charakteryzowa
Pastoraka Schillera kwestia misteriw!
Zniszczy antrakty s wrogiem czaru w teatrze
IDEOLOGIA najwiksz rzecz i duchem pracy w Reducie

STEFAN JARACZ CZEGO NAUCZYA MNIE REDUTA 1924


- paszkwil na tekst Miciskiego
nauczya P R A C Y !!!
normalne prby czytanie, ustawianie scen, powtarzanie tekstu po suflerze z uwagami reyserskimi i tak
do prby generalnej, produkcja, recenzje, dyrektorzy robi pienidze = RUTYNA I NUDA
gieda aktorska konkurencja, niezdrowe podsycanie ambicji aktorskich
a tymczasem w Reducie zaczto prbowa pracowa
sztuk w obecnoci wszystkich czytano i kady si wypowiada ANALIZA (wymiewana przez aktorw i
w prasie), uczenie si tekstu (eby mwi bez podpowiadania)
PIERWSZY W POLSCE TEATR, GDZIE MWIONO TEKST TAK, JAK BYM NAPISANY PRZEZ
AUTORA
prby k o n t a k t o w e wyczucie drugiego aktora, partnera, wyanianie prawdziwych uczu
po przygotowaniach technicznych wchodzi Osterwa i skleja sceny
dalej prby z dekoracjami, rekwizytami, meblami (nie na generalnej, ale wczeniej)
prby na powietrzu!
Repertuar polski, do wielkiego naley aktora wychowa!
Prba teatru samowystarczalnego, stworzenie metody pracy, 5 lat repertuaru polskiego, wprowadzenie
nowych autorw dramatycznych, prba inscenizacji muzycznych widowisk (Don Kiszot, Piosenki
staropolskie), laboratorium artystyczne, zainteresowanie w pracy teatru plastykw, szereg publicznych
odczytw z dziedziny teatru
cele artystyczne, spoeczne, wychowawcze!