You are on page 1of 3

4/7/13

Web tnh - web ng l g? - Thit k web


Thit k web

Video hc thit k web

Video hc Joomla

B o gi Thi t k W e b

Thit k web gi r

T vn thit k web

Video hc Photoshop

T M HI U V W EB T N H & W EB N G

D n thi t k w e b
B o gi dc h v W e b

- Website tnh l website ch bao

B ng gi Dom a in - Hos ting

gm cc trang web tnh v khng

Qu ng b w e bs ite
Mun w e b loa d nha nh?
Ti u w e bs ite
Thi t k l i w e b
C p nh t & b o tr w e b

c c s d liu i km.
- Web ng l thut ng c dng

1. Web tnh

- Trang web tnh thng c dng thit k cc trang web c

Bi u t ng vui

ni dung t cn thay i v cp nht.


- Website tnh l website ch bao gm cc trang web tnh v khng
c c s d liu i km.

Thit k website n tng!


Website qu khch s c
thit k n tng, ni bt theo
yu cu ca tng khch hng!
Thit k web theo chun SEO
(ti u web ln Top 10 Google &
cc b my tm kim khc)
Video clip hng dn qun l
website c quyn.

Bn c th cp nht v qung b
sn phm khng hn ch! Video
clip hng dn s dng Ting Vit
d hiu! H tr ko t kha
Google. Ch 2.5 triu !

Tng domain quc t + Host dung

Hc J oom la

khch hng trong & ngoi nc

Thit k web 2.5 triu

mm pht trin web.

HTML, DHTML,

nh thit k web cho hn 450

Bng gi thit k web

Thit k web gi r

- Trang web tnh thng c xy dng bng cc ngn ng

khch, vi kinh nghim c c

Video hc SEO

liu v c h tr bi cc phn

Hc Thi t k W e b?

ng mi yu cu ca qu

Lin h

ch nhng website c c s d

SEO

Ti sao nn chn cng ty


Thit k Web PAH
Gi thit k web tt nht, p

Hc Joomla

- Website tnh thch hp vi c nhn, t chc, doanh nghip va


v nh mi lm quen vi mi trng Internet.
Trang web tnh v website tnh c cc u v nhc im c bn

lng 250mb, thit k website


ng hon ton 100% tnh nng,
qu khch c th ton quyn thay
i & cp nht sn phm, tin tc,
thng tin trn web. Gi tht hp
dn $ 170. ng k ngay

Thit k web Ca hng


Gi thit k web ny ph hp cho
cc c th, kinh doanh c nhn,
ch yu trng by sn phm

di y.

Thit k web Doanh Nghip

* u im c bn:

Gi thit k website ny ph hp

Thit k ho p: Trang Web tnh thng c trnh by n

cho cc doanh nghip, cc cng

tng v cun ht hn trang web ng v phn m thut ho

ty, cung cp dch v, cp nht sn

v chng ta c th hon ton t do trnh by cc tng v

phm & tin tc khng hn ch

ho v m thut trn ton din tch tng trang web tnh.


- Tc truy cp nhanh: Tc truy cp ca ngi dng vo
cc trang web tnh nhanh hn cc trang web ng v khng mt

Thit k web Mua Bn


Gi thit k web c nhng tnh
nng cao cp nh: t hng, phn

thi gian trong vic truy vn c s d liu nh cc trang web

loi sn phm nhiu cp, cp nht

ng.

thng tin, tin tc hu ch ln

- Thn thin hn vi cc my tm kim (search engine) : Bi v a

website, trao i banner qung

ch URL ca cc .html, .htm, trong trang web tnh khng cha

co, lin kt website...

du chm hi (?) nh trong web ng.


- Chi ph u t thp: Chi ph xy dng website tnh thp hn

Thit k website Tnh


S la chn tuyt vi cho cc loi

nhiu so vi website ng v khng phi xy dng cc c s d

hnh kinh doanh ch gm vi chc

liu, lp trnh phn mm cho website v chi ph cho vic thu ch

trang thng tin v Doanh nghip &

cho c s d liu, chi ph yu cu h iu hnh tng thch (nu

sn phm khng thay i thng

www.thietkewebtop.com/tin-tim-hieu-ve-web-tinh-va-web-dong.htm

1/3

4/7/13

Web tnh - web ng l g? - Thit k web

c).

xuyn

* Nhc im c bn:
- Kh khn trong vic thay i v cp nht thng tin: Mun thay
i v cp nht ni dung thng tin ca trang website tnh Bn cn
phi bit v ngn ng html, s dng c cc chng trnh thit
k ho v thit k web cng nh cc chng trnh cp nht file
ln server.
- Thng tin khng c tnh linh hot, khng thn thin vi ngi
dng: Do ni dung trn trang web tnh c thit k c nh nn

Thit k website min ph


Chng trnh c bit " Web min
ph - Tri n khch hng " ti cng
ty Thit k web PAH

T vn Thit k Web
0988 188 294 (A Cng)
0973 093 206 (A Nhu)

khi nhu cu v thng tin ca ngi truy cp tng cao th thng tin
trn website tnh s khng p ng c.
- Kh tch hp, nng cp, m rng: Khi mun m rng, nng cp
mt website tnh hu nh l phi lm mi li website.
2. Web ng
- Web ng l thut ng c dng ch nhng website c c
s d liu v c h tr bi cc phn mm pht trin web.
- Vi web ng, thng tin hin th c gi ra t mt c s d
liu khi ngi dng truy vn ti mt trang web. Trang web c
gi ti trnh duyt gm nhng cu ch, hnh nh, m thanh hay
nhng d liu s hoc dng bng hoc nhiu hnh thc khc
na.
Chng hn ng dng c s ca bn c chc nng nh mt cng
c thng mi in t (mt ca hng trc tuyn) trng by
catalogue sn phm trn website hay theo di kho hng, khi mt
mt hng c giao, ngay lp tc nhng trang c lin quan n
sn phm phn nh s thay i ny. Nhng website c s d
liu cn c th thc hin nhng chc nng truyn v x l thng
tin gia doanh nghip doanh nghip.
- Web ng thng c pht trin bng cc ngn ng lp trnh
tin tin nh PHP, ASP, ASP.NET, Java, CGI, Perl, v s dng cc
c s d liu quan h mnh nh Access, My SQL, MS SQL, Oracle,
DB2.
- Thng tin trn web ng lun lun mi v n d dng c bn
thng xuyn cp nht thng qua vic Bn s dng cc cng c
cp nht ca cc phn mm qun tr web . Thng tin lun c
cp nht trong mt c s d liu v ngi dng Internet c th
xem nhng chnh sa ngay lp tc. V vy website c h tr
bi c s d liu l phng tin trao i thng tin nhanh nht vi
ngi dng Internet. iu d nhn thy l nhng website thng
xuyn c cp nht s thu ht nhiu khch hng ti thm hn
nhng web site t c s thay i v thng tin.
- Web ng c tnh tng tc vi ngi s dng cao. Vi web
ng, Bn hon ton c th d dng qun tr ni dung v iu
hnh website ca mnh thng qua cc phn mm h tr m khng
nht thit Bn cn phi c kin thc nht nh v ngn ng html,
lp trnh web.
Bn cng c th nhn nhn vn theo kha cnh khc: chng hn
bn c sn nhng c s d liu nh c s d liu sn phm,
nhn s, khch hng hay bt k c s d liu no m bn
mun a thm giao din web vo ngi dng ni b hay
ngi dng Internet u c th s dng chng trnh ch vi trnh
duyt web ca mnh.
- Tt c cc website Thng mi in t, cc mng thng mi,
cc mng thng tin ln, cc website ca cc t chc, doanh nghip
hot ng chuyn nghip trn Net u s dng cng ngh web
ng. C th ni web ng l website ca gii chuyn nghip hot
ng trn mi trng Internet.
MT S THNG TIN THAM KHO THIT K WEB

www.thietkewebtop.com/tin-tim-hieu-ve-web-tinh-va-web-dong.htm

2/3

4/7/13

Web tnh - web ng l g? - Thit k web

Domain name (tn min) v web hosting (my ch cha web) l


g?
Sitemap (cu trc website) l g?
Tm hiu v web Tnh v web ng. Nhng im ti u ca
chng
20 L do nn xy dng website cho doanh nghip
Lm th no c 1 website? Cc bc thc hin
Mt bao lu xy dng 1 Website & cc khon chi ph khi thit
k website
Website mang li nhng li ch g cho doanh nghip?
11 b quyt to ra mt website hp dn! Thu ht ngi truy
cp?
37 "mo" ko khch vo web ca bn
10 cch gip website ca bn thng trc trong danh sch kt
qu tm kim ca Search Engine (Google, Yahoo, MSN)

T M K I M GO O GLE
Tm kim

H Tr & Thanh Ton

Ti Liu Thit K Web

Download

Nhn Xt

Cu Hi Thng Gp

Th Thut

Kinh Nghim

Thiet ke website - Cng Ty TNHH Tin Hc Phan Anh Huy


MST: 0308808819 - T: 5406.8256 (3 line), Hotline: 0973093206 (Nhu) - 01207333001 (Cng)
n led dy, den san khau, am thanh anh sang <

www.thietkewebtop.com/tin-tim-hieu-ve-web-tinh-va-web-dong.htm

3/3