KOINΩΝΘΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ

ΕΠΘΥΕΘΡΘΜΑΣΘΚΕ΢ ΠΡΑΚΣΘΚΕ΢...

NO NAME!!!
XAΡΙΣΙΝΗ ΠΔΣΡΟΓΓΟΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ ΓΑΡΓΙΚΙΩΣΗ
ΥΡΤ΢ΣΑΛΛΑ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΚΟΝΣΟΤ
ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΙΝΟ΢ ΓΑΒΡΙΗΛΙΓΗ΢

CO2 emissions= BAD
IMPACT ON
EARTH!!!

•LEXUS HYBRID
DRIVE Less
=

Carbon
emissions…

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
LEXUS
• Η ππεύζπλε πεξηβαιινληηθή πξνζέγγηζε
ηεο Lexus ζπλνςίδεηαη ζε έλα κνλαδηθό
ζηόρν: έλα Lexus μηδενικών εκπομπών.
Η θηινζνθία ηεο Lexus - ε Αλαδήηεζε ηεο
Σειεηόηεηαο - ηζρύεη ζε θάζε ζηάδην, από
ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή έσο ηελ
πνιηηηθή γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηεο
δσήο ηνπο.

΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ
• Η Lexus εμεηάδεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ελόο απηνθηλήηνπ, πξνθεηκέλνπ
λα κεηξήζεη ην ζπλνιηθό πεξηβαιινληηθό ηνπ αληίθηππν, ζε όηη αθνξά ηα
πιηθά, ηηο εθπνκπέο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ.
• Η Lexus πξσηνπνξεί ζηε ρξήζε πιηθώλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ
αλαθπθιώλνληαη εύθνια ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, δηεπθνιύλνληαο
έηζη ηελ αλαθύθισζε θαη ηελ αλάθηεζε. Αθόκε θαη ηα ιηγόηεξν νξαηά
ηκήκαηα ελόο Lexus ζρεδηάδνληαη κε απηό ην ζθνπό: αλαθπθισκέλνη
πξνθπιαθηήξεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ ηνπ
ρώξνπ απνζθεπώλ, ελώ γηα ην ζηγαζηήξα πίζσ από ηνλ πίλαθα νξγάλσλ
ρξεζηκνπνηείηαη αλαθπθισκέλν, ηεκαρηζκέλν πιηθό ερνκόλσζεο.
• Σα εμαξηήκαηα ησλ ζπξώλ ηνπ απηνθηλήηνπ θαηαζθεπάδνληαη πιένλ κε
κίζρνπο kenaf - από ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηβίζθσλ - θαη όρη κε κνξηνζαλίδα
όπσο γηλόηαλ παιαηόηεξα. Σν kenaf απνξξνθά από δύν έσο θαη πέληε
θνξέο πεξηζζόηεξν CO2 από άιια θπηά, θαη αλακεηγλύεηαη κε πιηθό από
παιαηνύο πξνθπιαθηήξεο από ζπλεξγεία, ώζηε νη ζύξεο λα είλαη πην
ειαθξηέο, λα έρνπλ θαιύηεξε ερνκόλσζε θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πιηθά πνπ
δελ θαηαζηξέθνπλ ηα δάζε.

ΟΥΗΜΑΣΑ ΢ΣΟ ΣΕΛΟ΢ ΣΟΤ
ΚΤΚΛΟΤ ΖΩΗ΢ ΣΟΤ΢
Η Επξσπατθή Οδεγία γηα ηα Ορήκαηα ζην Σέινο ηνπ Κύθινπ
Ζσήο ηνπο (ELV) πεξηνξίδεη ηε ρξήζε Επηθίλδπλσλ Οπζηώλ - ζε
ζπκκόξθσζε κε απηήλ, ε Lexus ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά από κε
κνιπβδνύρα αληαιιαθηηθά θαη αληηδηαβξσηηθά ρξώκαηα,
ιακπηήξεο θαη δηαθόπηεο ρσξίο πδξάξγπξν θαη πιηθά ηξηβήο θαη
παξεκβύζκαηα θηλεηήξα ρσξίο ακίαλην.
Ο ζηόρνο ηεο Ε.Ε. γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ είλαη ε
επαλάρξεζε θαη αλαθύθισζε ηνπ 85% ηνπ βάξνπο ηνπ νρήκαηνο
θαη ε αλάθηεζε 10% ηεο ελέξγεηαο έσο ην 2015. Έρνληαο ππόςε
απηό ην ζηόρν, ε Lexus Θαπσλίαο έρεη αλαπηύμεη ηξόπνπο ρξήζεο
νξηζκέλσλ πξντόλησλ αθξνύ πνπ ππάξρνπλ ζηα θαηάινηπα
νρεκάησλ, γηα ηε δεκηνπξγία αλαθπθισκέλσλ πξντόλησλ
ερνκόλσζεο, ελώ ηα θαηάινηπα γπαιηνύ κπνξνύλ επίζεο λα
αλαθπθισζνύλ γηα ηελ παξαγσγή πιαθηδίσλ γηα πεδνδξόκηα.
Όηαλ ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο έρνπλ
ηεκαρηζηεί γηα ηελ εμαγσγή όισλ ησλ ρξεζηκνπνηήζηκσλ πιηθώλ,
ηα ππνιείκκαηα ιηώλνληαη θαη ζρεκαηίδνληαη εμαηξεηηθά κηθξά
παθέηα πξνο δηάζεζε, κεηώλνληαο έηζη ηνλ πεξηβαιινληηθό

ANAΚΤΚΛΩ΢Η
• Όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ επεμεξγαζία νρεκάησλ ζην
ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, ζηόρνο είλαη ε κέγηζηε
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε ειάρηζηε ζπαηάιε. Σα
απηνθίλεηα ηεο Lexus ζρεδηάδνληαη κε πιηθά γηα
εύθνιε αλάθηεζε θαη αλαθύθισζε - ηα
ρξεζηκνπνηεκέλα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά πνπ
αληηθαζίζηαληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ
απηνθηλήηνπ αλαθηώληαη, θαη ε Lexus έρεη ζηόρν λα
ειαρηζηνπνηήζεη ηα ππνιείκκαηα ησλ νρεκάησλ ζην
ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο.
• Εθηόο από ην όθεινο ησλ κεησκέλσλ απνβιήησλ, ε
αλαθύθισζε κεηώλεη ηηο εθπνκπέο CO2 δηόηη
πεξηνξίδεη ηε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ γηα ηε
δεκηνπξγία λέσλ πιηθώλ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
• Κάζε βήκα πξνο ην ζηόρν κηαο Lexus κε
κεδεληθέο εθπνκπέο θαζνδεγείηαη από ηελ
επθπή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο. Οη
θαηλνηνκίεο θαη νη πξσηνβνπιίεο όπσο ηα
ειαθξηά ακαμώκαηα, ην εμειηγκέλν
ζύζηεκα έγρπζεο θαπζίκσλ, ε ηερλνινγία
"θαζαξνύ ληίδει", νη ιύζεηο αλαθύθισζεο
θαη ην Lexus Hybrid Drive παίδνπλ όια ην
ξόιν ηνπο ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ άκεζνπ
νηθνινγηθνύ βάξνπο.

Τβριδική Σεχνολογία
• Σν Lexus Hybrid Drive ζπλδπάδεη έμππλα ηνλ ειεθηξηζκό
θαη ηε βελδίλε, ζε κηα εμειηγκέλε κνλάδα ηζρύνο πνπ
κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο εθπνκπέο, εληζρύεη ηελ νηθνλνκία
θαπζίκσλ θαη πξνζθέξεη νκαιέο επηδόζεηο πνπ θόβνπλ
ηελ αλάζα. Ωο ν κνλαδηθόο θαηαζθεπαζηήο πνιπηειώλ
νρεκάησλ κε γθάκα πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ, ε Lexus
δείρλεη ην δξόκν γηα έλαλ θόζκν κε πην απνδνηηθά σο
πξνο ηα θαύζηκα νρήκαηα. Ωο θαηαζθεπαζηήο κε
εδξαησκέλε θήκε γηα ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγηθή ηεο
ζθέςε, ε Lexus είλαη επίζεο εγέηηδα ζηα απνδνηηθά σο
πξνο ηα θαύζηκα νρήκαηα ηα νπνία παξέρνπλ γαιήληα
θίλεζε θαη εληππσζηαθέο επηδόζεηο θαη αληαπόθξηζε.

Δυφυΐα Κινητήρων
• Σόζν ε βελδίλε όζν θαη ην πεηξέιαην ζα ζπλερίζνπλ λα
απνηεινύλ θπξίαξρεο πεγέο ηζρύνο ησλ νρεκάησλ γηα
αξθεηά ρξόληα, θαη έηζη ε Lexus θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ αληίθηππνπ ησλ θηλεηήξσλ.
Επαλεμεηάδνληαο νιόθιεξε ηε δνκή ηνπ θηλεηήξα
εζσηεξηθήο θαύζεο, ε Lexus έρεη αλαπηύμεη ηερλνινγίεο
όπσο ην επθπέο ζύζηεκα Μεηαβιεηνύ Υξνληζκνύ
Βαιβίδσλ (VVT-i), πνπ εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο δηαδηθαζίαο θαύζεο ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη
ιηγόηεξν θαύζηκν, θαη ε ηερλνινγία "θαζαξνύ ληίδει". Σν
ζύζηεκα Μείσζεο ΢σκαηηδίσλ θαη NOx Πεηξειαίνπ
(DPNR) ηεο Lexus ρξεζηκνπνηεί έλα λέν ηεηξαπιό
θαηαιύηε πνπ κεηώλεη ηελ απειεπζέξσζε ζσκαηηδίσλ
θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (ΝΟx).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful