You are on page 1of 3

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

Date despre amplasament


Amplasamentul contructiei se gaseste in Negresti-Oas, str.
Victoriei, nr.99, jud. Satu Mare.
Terenul pe care va fi amplasata constructia proiectata este plan si
orizontal.
Parametrii geografici, conform indicative P1-100-2013 sunt:
-

zona seismica de calcul este E


valoarea coeficientului ag = 0.15
perioada de colt Tc (sec.) = 0.7, corespunzand gradului 7al
intensitatii cutremurelor dupa scara MSK (SR-11100-93).

Descrierea structurii
Cladirea este realizata cu P.
Structura viitoarei constructii este realizata din fundatii continue
armate si zidarie portanta de caramida tip GVP rigidizata cu samburi si
centuri de beton armat, stalpi si grinzi de beton armat la parter si etaj.
Zidaria este din blocuri ceramice tip GVP cu marca minima 50, iar
mortarul este de marca Mz25.
Pentru realizarea confortului termic necesar peretii esteriori se
vor captusi cu placi din polistiren expandat de 10 cm.
Acoperisul cladirii este din lemn ecarisat, ignifugat calitatea I. Pe
directia longitudinala s-au prevazut lanteti din lemn cu dimensiunea
5x4.
Invelitoarea este formata din tigla ceramica.
Structura acoperisului este fixata pe centuri din B.A. prin
intermediul buloanelor de ancoraj 12mm.

Fundarea pentru fundatii continue rigide sub zidurile portante si


fundatii izolate, se va face pe stratul de bolovanis, pietris si nisipuri cu
intersperatii umplute cu argila avand Pconv.=350kPa.
Fundatiile se vor incastra in mod obligatoriu minim 20 cm in
terenul bun de fundare.
Materialele utilizate pentru realizarea structurii de rezistenta:
-

beton clasa C4/5 beton egalizare;


beton clasa C8/10-C12/15 in fundatii continue, cuzineti si
placa pardoseala;
beton clasa C20/25 in grinzi, stalpi, buiandrugi si planseu;
otel beton PC52, OB37 armaturi de rezistenta si constructive.

Calitate constructiilor
Pentru obtinerea unei constructii de calitate corespunzatoare,
este necesar ca investitorul, executantul si utilizatorul constructiei sa
respecte unele cerinte:
-

sa solutioneze impreuna cu proiectantul problemele aparute


pe parcursul executiei lucrarilor, precum si neconcordantele
constatate in proiectul de executie.
sa respecte proiectul, precum si realizarea nivelului de calitate
corespunzator, prin utilizarea produselor si procedeelor
prevazute prin proiect. Inlocuirea lor se va face numai pe baza
solutiilor stabilite impreuna cu proiectantul.
Se sesizeaza in termen de 24 de ore a Inspectiei de stat in
constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului,
in cazul producerii unor accidente tehnice.
lucrarile de executie vor fi coordonate de un cadastru tehnic
de specialitate, cu experienta de acest tip.
toate materialele puse in opera se vor cumpara pe baza
buletinelor de calitate, emise de producator.
sa efectueze la timp lucrari de intretinere si reparatii, necesare
in timpul utilizarii constructiei.
sa completeze la zi CARTEA TEHNICA a constructiei.

Toate aceste cerinte reprezinta exigentele minime ceruteprin


Legea nr.10-1995 privind calitatea in constructii, care impreuna cu
regulamentele conexe constituie Sistemul calitatii in constructii, in
vigoare la ora actuala.
Prezentul proiect, urmeaza a fi verificat de un specialist
verificator de proecte atestat prin exigentele A1 privind rezistenta su
stabilitatea constructiilor, in conformitate cu prevederile
regulamentului aprobat prin H.G. Nr.925-1995 si a indrumarului aferent
(aprobat de M.L.P.A.T. cu ordin Nr. 77/N-1996).
Din partea beneficiarului lucrarile vor fi urmarite de un diriginte
de santier atestat de Inspectia de stat in constructii, conform
legis1latiei in vigoare, respective procedura de atestare aprobata de
M.L.P.A.T. cu ordinul Nr. 31/N-1995.
Atat executantul cat si beneficiarul, vor intocmi toate actele
necesare cerute de legislatia in vigoare (certificate de calitate,
dispozitii de santier, receptii partiale, procese verbale de lucrari
ascunse, acte privind faze determinante etc.), necesare intocmirii cartii
tehnice a constructiei, care se va definitiva du receptia cladirii, conform
prevederilor regulamentului privind receptiile, aprobat prin H.G. Nr.
273-1994.# daca in timpul executiei apar neconcordante, necorelari,
neclaritati sau situatii deosebite, acestea vor fi aduse din timp la
cunostina proiectantului, pentru luarea masurilor ce se impun in
rezolvarea problemelor.
PROBLEMELE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATE MUNCII
In inspectarea si completarea planului general de securitate si sanatate
se vor respecta legea nr.319 din 14/07/2006 si normele metodologice
din 11/10/2006, precum si H.G. 300 din 0/03/2006. Se vor completa la
zi registrul de coordonare, de catre responsabilii in materie de
securitate si sanatate, precum si dosarul de interventii ulterioare.