You are on page 1of 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS IPOH
Bilangan Jurnal
: Ke-8
Minggu Praktikum
: Kelapan
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 30 mac-3 april 2015
Tajuk Jurnal
: Susunan Penulisan Objektif dalam RPH
1. Masalah /Peristiwa:
Pada hari ini, saya telah dikunjungi oleh pensyarah pembimbing major, Puan Hasnah
binti Awang untuk penyeliaan kedua. Pengajaran dan pembelajaran (PdP) diadakan di
makmal komputer yang bertajuk Membeli Barang Mainan dan menyentuh aspek kata
ganda penuh. Sementara menunggu murid masuk ke makmal komputer, saya telah
menceritakan serba sedikit mengenai pengajaran pada hari ini kepada pensyarah.

2. Analisis
Berdasarkan kepada ulasan dan pemerhatian daripada pensyarah, beberapa perkara
yang

perlu

diperbaiki

terutamanya

penulisan

objektif

untuk pengajaran

yang

dilaksanakan pada masa akan datang. Antaranya ialah:


i.
ii.

Penulisan objektif perlulah mengikut standard kandungan yang ditetapkan.


Rancangan pengajaran hendaklah mengikut format yang terkini (KSSR) serta

iii.

keluar daripada kebiasaan mengajar mengikut sistem KBSR.


Penulisan RPH perlu mengikut susunan [standard kandungan objektif

iv.

pembelajaran langkah pengajaran]


Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP) boleh dipertingkatkan bagi

v.

membantu murid memahami pengajaran guru.


Gunakan i-THINK untuk mengintegrasikan maklumat dalam paparan slaid.

3. Cadangan Tindakan Susulan


1. Saya perlu memperbaiki beberapa bahagian RPH, terutama objektif supaya
menepati standard yang telah ditetapkan.
2. Saya perlu membantu murid untuk mendapatkan maklumat yang mencukupi
daripada pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dilaksanakan.
3. Saya perlu menggunakan rajah yang bersesuaian (i-THINK) untuk membantu
penerangan hal-hal yang kompleks dan abstrak kepada murid.

4. Tempoh Masa Tindakan Susulan


Tempoh masa yang dilaksanakan sepanjang praktikum dijalankan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS IPOH
Disemak oleh Guru Pembimbing
oleh Pensyarah Penyelia
Tandatangan :..............................................
Tandatangan :..............................................
Nama
Nama

:..............................................
:..............................................

Tarikh
Tarikh

:..............................................
:..............................................

Disahkan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS IPOH
Bilangan Jurnal
: ke 9
Minggu Praktikum
: Kesembilan
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 6 april 10 april 2015
Tajuk Jurnal
: LADAP FROG VLE
1. Masalah /Peristiwa:
Pada hari ini, semua guru telah menghadiri latihan dalam perkhidmatan (LADAP) yang
diadakan di makmal komputer. LADAP kali ini memfokuskan cara mengintegrasikan
aplikasi dalam talian FROG VLE. FROG VLE merupakan aplikasi yang memudahkan
guru untuk menyebarluaskan kerja dan maklumat kepada murid dan ibu bapa dengan
hanya mengakses ID dan kata laluan yang ditetapkan secara personal.

2. Analisis
Aplikasi FROG VLE ini dilihat memudahkan para guru untuk mengakses dan
menyebarluaskan maklumat dan kerja rumah kepada murid dengan hanya mengakses
ID dan kata laluan sahaja. Aplikasi ini sedikit sebanyak menyahut seruan kerajaan untuk
mengurangkan kadar penggunaan kertas. Namun demikian, prestasi penggunaan
aplikasi ini bergantung kepada kekerapan guru mengakses dan capaian jaringan talian
internet.
3. Cadangan Tindakan Susulan
1. Guru perlu kerap mengemas kini maklumat dan bahan di dalam halaman FROG
VLE.
4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Tempoh masa yang dilaksanakan sepanjang praktikum.
Disemak oleh Guru Pembimbing
oleh Pensyarah Penyelia
Tandatangan :..............................................
Tandatangan :..............................................
Nama
Nama

:..............................................
:..............................................

Tarikh
Tarikh

:..............................................
:..............................................

Disahkan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS IPOH
Bilangan Jurnal
: Ke-10
Minggu Praktikum
: Kesepuluh
Tarikh Peristiwa / Kejadian : 13 April 17 april 2015
Tajuk Jurnal
: LADAP Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)
1. Masalah /Peristiwa:
Pada hari ini, saya telah dikunjungi oleh pensyarah pembimbing major, Puan
Hasnah binti Awang untuk penyeliaan kedua. Pengajaran dan pembelajaran (PdP)
diadakan di makmal komputer yang bertajuk Membeli Barang Mainan dan
menyentuh aspek kata ganda penuh. Sementara menunggu murid masuk ke
makmal komputer, saya telah menceritakan serba sedikit mengenai pengajaran
pada hari ini kepada pensyarah.
2. Analisis
Berdasarkan kepada ulasan dan pemerhatian daripada pensyarah, beberapa
perkara yang perlu diperbaiki terutamanya penulisan objektif untuk pengajaran
yang dilaksanakan pada masa akan datang. Antaranya ialah:
vi.

Penulisan

objektif

perlulah

mengikut

standard

kandungan

vii.

ditetapkan.
Rancangan pengajaran hendaklah mengikut format yang terkini (KSSR)

viii.

serta keluar daripada kebiasaan mengajar mengikut sistem KBSR.


Penulisan RPH perlu mengikut susunan [standard kandungan objektif

ix.

pembelajaran langkah pengajaran]


Bahan sumber pengajaran dan

x.

dipertingkatkan bagi membantu murid memahami pengajaran guru.


Gunakan i-THINK untuk mengintegrasikan maklumat dalam paparan

pembelajaran

(BSPP)

yang

boleh

slaid.
3. Cadangan Tindakan Susulan
4. Saya perlu memperbaiki beberapa bahagian RPH, terutama objektif
supaya menepati standard yang telah ditetapkan.
5. Saya perlu membantu murid untuk mendapatkan maklumat yang
mencukupi

daripada

pengajaran

dilaksanakan.
6. Saya perlu menggunakan

dan

pembelajaran

(PdP)

yang

rajah yang bersesuaian (i-THINK) untuk

membantu penerangan hal-hal yang kompleks dan abstrak kepada murid.


4. Tempoh Masa Tindakan Susulan
Tempoh masa yang dilaksanakan sepanjang praktikum dijalankan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS IPOH

Disemak oleh Guru Pembimbing


oleh Pensyarah Penyelia
Tandatangan :..............................................
Tandatangan :..............................................
Nama
Nama

:..............................................
:..............................................

Tarikh
Tarikh

:..............................................
:..............................................

Disahkan