KETIDAKSESUAIAN SISTEM KULIAH DAN TUTORIAL DIJALANKAN DI SEKOLAH

Instructor: Pn Zaidah Ketua Kumpulan: Ng Yee Xvan Pembentang: Yasheni Slide Show Ong Seow Yin Nurul Farhanah KertasKerja Lim Huey Jiuan Sinusha

Pengenalan
y Tingkatan 6 sekarang dikenali sebagai pra-universiti.

Ia merujuk kepada laluan ke university selepas peringkat menengah sama ada tingkatan 6 atau matrikulasi. Sekarang sistem kuliah dan tutorial diperkenalkan di peringkat Tingkatan 6 menggantikan sistem pengajaran dan pembelajaran yang biasa digunakan untuk memudahkan pelajar-pelajar untuk menyesuaikan diri di universiti dengan sistem ini kelak. Kertas kerja kami memfokuskan soal selidik tentang penerimaan pelajar serta guru terhadap sistem yang baru ini.

Definisi Konsep
y Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga pada halaman

724 sistem kuliah bermaksud pelajaran yang disampaikan secara bersyarah atau berpidato oleh mahaguru atau pensyarah di universiti atau maktab. Manakala pada halaman 1501 sistem tutorial ialah kelas perbincangan yang diadakan dengan bimbingan seorang tutor dalam mata pelajaran tertentu.

Sinopsis
y Kolokium merupakan perjumpaan atau persidangan yang bersifat tidak formal

untuk membincangkan perkara yang biasanya bersifat ilmiah, perbincangan secara berkumpulan. Kumpulan kami telah memilih tajuk Pro Dan Kontra Sistem Kuliah Dan Tutorial . Tetapi selepas melalui perbincangan dengan guru kami, kami telah mencapai kata sepakat untuk hanya membincangkan Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial .

y Dalam bidang akademik, kolokium mengandungi syarahan yang diberikan

oleh ahli komuniti akademik tentang kerjanya kepada rakan yang bekerja dalam bidang berdekatan. Dalam hal ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai Keburukan Sistem Kuliah Dan Tutorial . Kemudian, kami akan membincangkan topik ini dengan para pendengar kami dan mereka akan bersoal jawab dengan kami untuk menanyakan perkara yang tidak difahami dan mereka juga akan menilai kerja yang kami bentangkan.

Kesan Negatif Sistem Kuliah dan Tutorial
‡Kulia a al untuk enye iakan instruktur engan efektif tentang lingkup pe elajaran yang ipelajari le pelajar. ‡ elajar akan sentiasa pasif ala asa kulia kerana ti ak a a ekanis e untuk e astikan a a a ereka secara intelektual terli at engan pengajaran guru. ‡Maklumat cenderung dilupakan dengan cepat ketika pelajar menjadi pasif. ‡Guru mengganggap a a a semua pelajar elajar dengan kelajuan yang sama dan erada pada ta ap kefa aman yang sama. ‡Kulia tidak erpadanan untuk mengajar pelajar yang erfikir dengan ara an yang le i tinggi seperti aplikasi,analisis,sintesis,atau evaluasi yang menpegaruhi sikap atau nilai. ‡Kuliah tidak erpadanan untuk mengajar kompleks dan ahan alstrak. ‡Kuliah yang erkesan memerlukan speaker. ‡Kuliah menekankan elajar dengan mendengar yang merupakan kerugian agi pelajar yang mempunyai gaya elajar yang lain. ‡ elajar tidak dapat menumpukan perhatian selepas lima elas minit hingga dua puluh lima minit se aktu pembelajaran dijalankan.

y Sistem kuliah sangat susah untuk mengekalkan minat dan perhatian y y y y y

y

pelajar selama satu jam penuh dan lima puluh minit dari kuliah. Informasi kuliah akan cepat dilupakan, selama dan setelah kuliah Kuliah tidak berkesan bila tujuan pengajaran berfikir. Pelajar tidak aktif ketika mendengarkan sahaja.Mereka akan berasa bosan dan kurang minat dengan sistem kuliah ini. Pelajar (terutamanya pelajar kurang matang) cenderung hilang minat selepas masa yang singkat. Mungkin tidak akan berkesan untuk berfikir tahap tinggi kemahiran, bergantung pada pengetahuan dan kemahiran daripada guru. Pelajar tidak dapat fokus.

Penyelidikan Pandangan Pelajar Mengenai Sistem Kuliah (Tingkatan 6 Atas)
Perkara 100% perhatian Pemahaman pembelajaran melalui slide show Keselesaan Masa kuliah terlau panjang Pendapat mengenai susunan kerusi dan meja Masalah melihat screen di bilik kuliah Pemahaman sistem kuliah tanpa sistem tutorial Ya 8 20 3 48 21 22 13 Tidak 52 40 57 12 39 38 47

Graf Menunjukkan Pandangan Pelajar Terhadap Sistem Kuliah(Tingkatan 6 Atas)
60 50 40 30 20 10 0

Ya Tidak

Tafsiran Data (Tingkatan 6 Atas)
y Kumpulan kami telah melakukan soal selidik mengenai tajuk Keburukan Sistem Kuliah y

y

y

y

& Tutorial. Hasil daripada soal selidik yang kami dapati menunjukkan yang Sistem Kuliah tidak sesuai dipraktikkan untuk pelajar-pelajar Pra-U. Kami telah melakukan soal selidik ini terhadap 60 orang pelajar Tingkatan 6 atas. Dalam kajian yang kami lakukan, terdapat 15.4% ataupun 8 orang pelajar sahaja yang hanya dapat menumpukan 100% perhatian dalam pengajaran guru dalam sistem kuliah. 84.6% ataupun 52 orang pelajar yang lain tidak dapat menumpukan perhatian mereka. Daripada 60 orang pelajar yang disoal selidik, hanya 33.3% daripada mereka ataupun 20 orang daripada mereka yang dapat memahami pengajaran dan pembelajaran melalui slide show . 66.7% ataupun 40 orang pelajar yang selebihnya menunjukkan respons yang negative. Apabila ditanya pelajar tentang keselesaan di bilik kuliah, hanya segelintir daripada mereka yang dapat menyesuaikan diri. Hanya 3 orang ataupun 5% daripada pelajar yang disoal selidik yang berasa selesa. 57 orang atau 95% pelajar tidak berasa selesa di dalam bilik kuliah dan termasuk juga persekitarannya. 48 orang pelajar atau 80% daripada pelajar yang disoal selidik bersetuju bahawa masa kuliah terlalu panjang. Hal ini adalah kerana pelajar-pelajar tidak dapat menumpukan perhatian mereka untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, ada di antara mereka yang mencadangkan bahawa masa kuliah patut dipendekkan.

65% daripada pelajar yang disoal selidik atau 39 orang pelajar tidak berpuas hati dengan susunan kerusi dan meja di bilik kuliah kerana pelajar yang duduk di bahagian belakang tidak dapat mendengar pengajaran guru dan juga tidak dapat melihat screen di hadapan. Ramai pelajar mempunyai masalah melihat screen yang terdapat di bilik kuliah. Dalam kajian kami terdapat 63.3% daripada 60 pelajar yang disoal selidik yang mengemukakan masalah ini. Hal ini adalah kerana screen diletakkan di tepi bilik kuliah. Ia sepatutnya diletakkan di tengah-tengah bilik kuliah untuk memudahkan semua pelajar supaya dapat melihat screen di hadapan mereka. 78.3% daripada 60 orang pelajar yang disoal selidik menyatakan yang mereka tidak dapat memahami pengajaran guru melalui sistem kuliah tanpa sistem tutorial. Dalam erti kata lain, pelajar dapat memahami sistem kuliah dengan lebih baik jika adanya sistem tutorial. Secara konklusinya, sistem kuliah masih ada kekurangannya. Oleh itu, masalah ini haruslah diselesaikan dengan segera supaya dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian mereka terhadap pelajaran dan seiring dengan itu ia juga dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang akademik.

Penyelidikan Pandangan Pelajar Mengenai Sistem Kuliah (Tingkatan 6 Bawah)
Perkara 100% perhatian Pemahaman pembelajaran melalui slide show Keselesaan Masa kuliah terlau panjang Pendapat mengenai susunan kerusi dan meja Masalah melihat screen di bilik kuliah Pemahaman sistem kuliah tanpa sistem tutorial Ya 8 30 50 53 13 40 4 Tidak 52 30 10 7 47 20 56

Graf Menunjukkan Pandangan Pelajar Terhadap Sistem Kuliah(Tingkatan 6 Bawah)
60 50 40 30 20 10 0

Ya Tidak

Tafsiran Data (Tingkatan 6 Bawah)
y Kumpulan kami telah melakukan soal selidik mengenai tajuk Keburukan Sistem

Kuliah & Tutorial. Hasil daripada soal selidik yang kami dapati menunjukkan yang Sistem Kuliah tidak sesuai dipraktikkan untuk pelajar-pelajar Pra-U. Kami telah melakukan soal selidik ini terhadap 60 orang pelajar Tingkatan 6 bawah.

y Dalam kajian yang kami lakukan, terdapat 15.4% ataupun 8 orang pelajar sahaja

yang hanya dapat menumpukan 100% perhatian dalam pengajaran guru dalam sistem kuliah. 84.6% ataupun 52 orang pelajar yang lain tidak dapat menumpukan perhatian mereka. memahami pengajaran melalui slide show iaitu 50% ataupun 30 pelajar.Keputusan ini sama dengan pelajar yang tidak memahami pengajaran melalui slide show.

y Daripada 60 orang pelajar yang disoal selidik, separuh daripada 60 pelajar dapat

y Apabila ditanya pelajar tentang keselesaan di bilik kuliah, hanya segelintir

daripada mereka yang dapat menyesuaikan diri. Hanya 10 orang ataupun 16.7% daripada pelajar yang disoal selidik yang berasa selesa. Sebanyak 50 orang atau 83.3% pelajar tidak berasa selesa di dalam bilik kuliah dan termasuk juga persekitarannya.

y Sebanyak 57 orang pelajar atau 95% daripada pelajar yang disoal selidik bersetuju

bahawa masa kuliah terlalu panjang. Hal ini adalah kerana pelajar-pelajar tidak dapat menumpukan perhatian mereka untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, ada di antara mereka yang mencadangkan bahawa masa kuliah patut dipendekkan. dengan susunan kerusi dan meja di bilik kuliah kerana pelajar yang duduk di bahagian belakang tidak dapat mendengar pengajaran guru dan juga tidak dapat melihat screen di hadapan.

y 78.3% daripada pelajar yang disoal selidik atau 47 orang pelajar tidak berpuas hati

y Ramai pelajar mempunyai masalah melihat screen yang terdapat di bilik kuliah. Dalam

kajian kami terdapat 66.7% daripada 60 pelajar yang disoal selidik yang mengemukakan masalah ini. Hal ini adalah kerana screen diletakkan di tepi bilik kuliah. Ia sepatutnya diletakkan di tengah-tengah bilik kuliah untuk memudahkan semua pelajar supaya dapat melihat screen di hadapan mereka. memahami pengajaran guru melalui sistem kuliah tanpa sistem tutorial. Dalam erti kata lain, pelajar dapat memahami sistem kuliah dengan lebih baik jika adanya sistem tutorial. haruslah diselesaikan dengan segera supaya dapat menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian mereka terhadap pelajaran dan seiring dengan itu ia juga dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam bidang akademik.

y 93.3% daripada 60 orang pelajar yang disoal selidik menyatakan yang mereka tidak dapat

y Secara konklusinya, sistem kuliah masih ada kekurangannya. Oleh itu, masalah ini

Penyelidikan Perbandingan Antara Sistem Kuliah & Tutorial Dengan P&P Biasa
Sistem Pembelajaran Sistem Kuliah & Tutorial P&P seperti biasa Bilangan Pelajar 25 95

Carta Menunjukkan Pilihan Sistem Pembelajaran Oleh Pelajar Prauniversiti
Bilangan Pelajar

Sistem Kulliah & Tutorial P&P seperti Biasa

Tafsiran Data Bagi Pilihan Sistem Pengajaran Oleh Pelajar Pra-U
y Sebanyak 120 pelajar Pra-U telah menyertai kajian yang dibuat oleh kami mengenai kefahaman antara sistem kuliah dan tutorial dengan sistam P&P seperti biasa. Menurut keputusan kajian, sebanyak 95 orang pelajar ataupun 79.2% daripada 120 orang pelajar lebih memahami sistem pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Pilihan ini telah melebihi sistem pengajaran melalui sistem kuliah dan tutorial sebanyak 58.4% iaitu sebanyak 70 orang pelajar. Ini telah menunjukkan sebahagian besar pelajar tidak dapat memahami sistem pengajaran yang kami jalankan sekarang iaitu sistem kuliah dan tutorial.

Cadangan
y Memendekkan masa kuliah

-Merujuk pada kajian, kebanyakan pelajar berasa masa kuliah terlalu panjang dan membosankan sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian semasa kuliah dijalankan. Oleh itu daripada cadangan pelajar, satu setengah jam adalah masa yang dicadangkan oleh kebanyakan pelajar.
y Menaik taraf sistem suara yang sedia ada

-Menurut kajian, kebanyakan pelajar tidak dapat mendengar dengan jelas kepada maklumat yang disampaikan oleh guru di hadapan. Terutama pelajar yang duduk di belakang. Ini akan mejejaskan pembelajaran dan keputusan pelajar. Justeru, dengan bantuan sistem suara pelajar dapt mendengar dengan lebih jelas dan lebih memahami ajaran yang disampaikan oleh guru.

µScreen perlu dibesarkan -Menurut kajian, pelajar telah menghadapi masalah melihat screen di hadapan. Kajian mengatakan di bilik kuliah terlalu kecil sehingga menyebabkan mereka tidak dapat melihat nota yang di sampaikan oleh guru yang mengajar. Letakan screen juga merupakan satu masalah kepada pelajar. Pelajar yang duduk di sebelah kiri mendapi masalah ini. Dengan meletakkan screen di tengah-tengah bilik kuliah, semua pelajar dapat melihat dengan lebih jelas dan teliti. Menaik taraf bilik kuliah yang sedia ada -Menurut kajian, pelajar berasa tidak selesa belajar di bilik kuliah dengan suasana yang panas dan bising. Bilik kuliah yang dapat dimasuki hampir lapan puluh orang pelajar dengan hanya lima buah kipas telah menyebabkan pelajar berasa tidak selesa belajar di dalam bilik kuliah. Oleh itu, ada sebahagian pelajar mencadangkan untuk memasang alat penghawa dingin di bilik kuliah untuk menambahbaikkan suasana yang terlalu panas dan tidak selesa supaya mereka dapat belajar dengan suasana yang lebih selesa.

Rumusan
y Menurut kajian yang dijalankan oleh kami, banyak bukti telah

membuktikan bahawa sistem kuliah dan tutorial masih mempunyai kekurangannya. Seperti yang dilihat, pelajar sendiri merasakan sistem kuliah dan tutorial ini tidak membantu mereka dalam pembelajaran malah sistem ini telah manjadi suatu halangan pembelajaran bagi pelajar. Dengan fakta yang sedia ada dan keputusan soal selidik kami, seramai 95 orang pelajar dari 120 orang pelajar yang disoal selidik telah memilih sistem pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. y Secara tuntasnya, dengan bukti yang dibuktikan oleh kumpulan kami, kami tidak setuju sistem kuliah dan tutorial yang masih mempunyai kekurangan dijalankan di sekolah.