You are on page 1of 1

SULIT

NAMA:.TINGKATAN:
..

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


SERI SETIA
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 2015
TINGKATAN 3
September 2015
1 jam

1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


2. Kertas soalan ini mengandungi 30 soalan objektif. Anda dikehendaki memilih
jawapan yang paling tepat.
3. Manakala, terdapat 20 soalan berbentuk struktur. Anda dikehendaki jawab
semua soalan pada ruangan jawapan yang telah disediakan.

7. Tulis nama dan tingkatan di ruangan yang


4.
1.
disediakan di bahagian atas muka surat ini.
8. Terdiri daripada 50 soalan objektif. Setiap
5.
2.
soalan diikuti pilihan jawapan A, B , C dan D.
Pilih satu jawapan yang paling tepat.
9. Tandakan jawapan pada kertas jawapan
6.
3.
yang
Disemak
Oleh;
disediakan .

Disediakan Oleh ;

(PN. AZHAIDA BINTI MUHAMMAD)


Ketua Panitia PSK
SMK Seri Setia.

11

(EN. EDMUND ROBERTSON LINANG)


Guru Kanan Bidang Kemanusiaan
SMK Seri Setia.

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak


@ 2010 Hak Cipta SMKBK2

Lihat halaman sebelah ]

SULIT