You are on page 1of 8

OPTION

TINDAKAN
PELAKSANAAN

2015

3 FEET PLAN
3. PELAN OPERASI 1 (R1 P1)
PROGRAM/PRO
JEK

OBJEKTIF

TANGGUNGJAW
AB

TARIKH
MULA

TARIKH
TAMAT

KOS
SUMBER

KPI

TOV

SASARAN

R1 P2

PELAKS
Bil

Kaedah/Langkah
Pelaksanaan

Siapa
Bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Sumber /Kos
RM

Latih tubi bermula


dengan soalan yang
mudah ke komplek

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 50

Membina key chain


kad rumus

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Mei

RM 100

Program No G

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 200

RINTANGAN
SEKARANG
32015
FEET PLAN

1. ANALISIS JURANG

BIL

JURANG/MASALAH/ISU

R1

Murid mengalami
kesulitan dalam
soalan penyelesaian
masalah kerana tidak
dapat mentranformasi
ayat dalam perkataan
ke ayat matematik

R2

Murid tidak dapat


mengingat rumus
dengan baik

R3

Terdapat murid tidak


lulus dalam subjek
matematik

R4

R5

REALITI
SEMASA/PRESTASI
Hanya sebilangan
kecil murid sahaja
dapat
menyelesaikannya

SASARAN/IMPAK YANG
DIHARAPKAN/MILESTONE
Sebahagian besar murid dapat
menyesaikan soalan berbertuk
penyelesaian masalah

Murid keliru dengan


pelbagai jenis rumus

Semua murid dapat mengingat rumus


dengan baik

Semua murid lulus dalam subjek


matematik

OPTION

PILIHAN
TINDAKAN
YANG BOLEH DILAKSANAKAN

2015
3 FEET
PLAN
2. PELAN TINDAKAN YANG AKAN
DILAKSANAKAN
SASARAN / IMPAK YANG
DIHARAPKAN / MILESTONE

RUJ

PROGRAM /
PROJEK

R1
P1

Latih tubi
bermula
dengan soalan
yang mudah ke
komplek

R2
P2

Membina key
chain kad
rumus

OBJEKTIF

Sebahagian
besar murid
dapat
menyelesaik
an soalan
berbentuk
penyelesaia
n masalah
Semuamuri
d dapat
mengingat
rumus
dengan baik

TARIK
H
MULA

TARIKH
TAMAT

KOS
SUMBE
R

KPI

Pn
Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 50

95%

Murid
tahun 6

Pn
Rogayah
Pn Mariah

Mac

Mei

RM 100

100
%

Murid
tahun 6

TANGGUN
G- JAWAB

TO
V

SASARA
N

R3
P3

Program No G

Semua
murid lulus
dalam
matematik

Pn
Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 200

R4
P4

Pemantapan PdP 2015


Borang Lampiran 1
tarikh perjumpaan :
masa mula :

masa tamat

kehadiran : pengerusi :
1.
2.
3.
4.
Isu perbincangan :

Keputusan / tindakan :

100
%

Murid
tahun 6

Dicatat oleh :

OPTION

Tandatangan :

TINDAKAN
PELAKSANAAN

2015

3 FEET PLAN
3. PELAN OPERASI 1 (R1 P1)
PROGRAM/PRO
JEK
R1 P1

Latih tubi
bermula
dengan
soalan yang
mudah ke
komplek

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TARIKH
MULA

TARIKH
TAMAT

Sebahagian
besar murid
dapat
menyelesaikan
soalan
berbentuk
penyelesaian
masalah

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

KOS
SUMBER

KPI

TOV

SASARAN
Murid
tahun 6

PELAKS
Bil

Kaedah/Langkah
Pelaksanaan

Siapa
Bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Membuat
perbincangan tentang
latih tubi yang
dijalankan .
Menyediakan soalan
berbentuk
penyelesaian
masalah.

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Tarikh
Tamat

Sumber /Kos
RM

Ogos

RM 100

Memilih waktu yang


sesuai untuk
melaksanakan latih
tubi.
Melaksanakan latih
tubi kepada murid

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

Menyemak jawapan
murid

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

Berbincang dengan
murid cara
penyelesaiannya
Merekod pencapaian
murid

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

OPTION

TINDAKAN
PELAKSANAAN

2015

3 FEET PLAN
3. PELAN OPERASI 1 (R2 P2)
PROGRAM/PRO
JEK
R2 P2

OBJEKTIF

TANGGUNGJAW
AB

TARIKH
MULA

TARIKH
TAMAT

KOS
SUMBER

KPI

TOV

SASARAN

PELAKS
Bil

Kaedah/Langkah
Pelaksanaan

Membina key chain


kad rumus

Siapa
Bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Sumber /Kos
RM

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 50

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Mei

RM 100

Program No G

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 200

OPTION

TINDAKAN
PELAKSANAAN

2015

3 FEET PLAN
3. PELAN OPERASI 1 (R1 P1)
PROGRAM/PRO
JEK

OBJEKTIF

TANGGUNGJAW
AB

TARIKH
MULA

TARIKH
TAMAT

KOS
SUMBER

KPI

TOV

SASARAN

R1 P2

PELAKS
Bil

Kaedah/Langkah
Pelaksanaan

Siapa
Bertanggungjawab

Tarikh
Mula

Tarikh
Tamat

Sumber /Kos
RM

Latih tubi bermula


dengan soalan yang
mudah ke komplek

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 50

Membina key chain


kad rumus

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Mei

RM 100

Program No G

Pn Rogayah
Pn Mariah

Mac

Ogos

RM 200