You are on page 1of 15

ARALIN 20

PAGLILIGPIT AT PAGHUHUGAS
NG PINAGKAINAN

PANIMULANG PAGTATASA
1. May nabasag na baso at kailangang
itapon.
a. Dadakutin at ilalagay sa basurahan.
b. Pupuluting isa-isa ang bubog.
c. Ibabaon sa lupa.
d. Babalutin ng lumang diyaryo at ilalagay
sa basurahang may takip.

2. Walang trak na kumukuha ng


basura sa inyong lugar.
a. Susunugin ang lahat na basura.
b. Itapon sa bakanteng lote ang
basura.
c. Paghiwalayin at ibaon ang
nabubulok na basura.
d. Itapon sa malapit na ilog.

3. Ikaw ay maglilinis ng kisame at


mag-aagiw.
a. Tumungtong sa bintana.
b. Gamitin ang walis na may
mahabang tangkay.
c. Gamitin ang cabinet para maabot
ang kisame.
d. Lumundag para walisin ang agiw.

4. Nakatakda kang magwalis at


maglinis ng mga muwebles.
a. Gumamit ng hair net.
b. Gamit ang panyo magtakip
ng ilong.
c. Maghugas ng kamay.
d. Gumamit ng gloves.

Pagganyak
Pangkatin ang mag-aaral sa tatlo.
Mag-usap-usap tungkol sa paraan
ng paghuhugas ng pinagkainan at
pinaglutuan.Isulat ito sa manila
paper.
Gawin ito ng limang minuto.
Ipaskil sa pisara at iulat sa klase ang
ginawa.

Ano ang mapapansin ninyo sa


inyong ginawa?
Bakit kaya iba-iba ang nakasulat
na paraan sa paghuhugas ng
pinagkainan at pinaglutuan?
Gusto ba ninyong malaman kung
ano ang wastong paraan sa
paghuhugas ng pinagkainan at
pinaglutuan?

PAGLILINIS NG MESA
1. Alisin ang mga tira-tirang pagkain sa
plato.
2.Pagsama-samahin ang mga
magkakaparehong pinggan at ilagay
sa tray.
3. Dalhin ang mga ito sa kusina upang
hugasan.
4. Itago ang mga pagkaing hindi
naubos at linisin ang mesa.

PAGHUHUGAS NG PINAGKAINAN AT
MGA KAGAMITAN SA PAGLULUTO
Simulan ang paghuhugas ng
pinagkainan sa mas malinis na
kasangkapan.Ilagay ang mga
huhugasang pinagkainan sa dakong
kanan ng lababo ayon sa pagkasunodsunod:
baso,kubyertos,plato,sandok at
siyansi,kaldero,kaserola,kawali, at iba
pa.

Sabunin ang mga ito gamit ang maliit na


palanggana na may sabon at espongha.
Banlawang mabuti.
Ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang
tubig.
Patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na
pamunas.
Ang mga baso ay hindi pinupunasan upang
hindi lumabo.
Iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat
kalagyan,pagkatapos hugasan at patuyuin
ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan.

Tiyakin na ang mga lalagyan ay


malinis at walang amoy,bago
iligpit ang mga kasangkapan
ginamit.Sa ganitong paraan
walang ipis o daga na pupunta.
Ilagay sa bandang unahan o sa
lugar na madaling makuha ang
mga kasangkapang karaniwang
ginagamit.

Ano-ano ang wastong paraan ng


paghuhugas sa pinagkainan at
pinaglutuan?
Anong kagamitan ang dapat unang
huhugasan,pangalawa,pangatlo?
Bakit kailangang sundin ang ganitong
pagkasunod-sunod?
Bakit kailangang malinis at walang
amoy ang lalagyan ng mga
kasangkapan?

1. Ano ang dapat mong gawin


pagkatapos maghanda at kumain?
2. Paano ang wastong paraan ng
paghuhugas ng pinagkainan at
pinaglutuan?
3. Ano ang magandang dulot sa
pamilya kung palaging malinis at
maayos ang mga kasangkapan o
gamit sa kusina?

PAGTATAYA

Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng


paghugas ng mga pinagkainan at
kasangkapan sa kusina.Isulat ang
bilang1-5 sa patlang.
____a. mga plato,platito,tasa at mangkok
____b. mga kubyertos
____c. mga baso
____d. palayok,kaldero,kawali,at iba pa
____e. sandok at siyansi

TAKDANG ARALIN
ISKEDYU
L

AGAHA
N

TANGHALIA
N

HAPUNAN

LING
GO

LUNE
S

MART
ES

MIYERKU
LES

HUWEBE
S

BIYERN
ES

SABAD
O