You are on page 1of 5

QCVN 51:2013/BTNMT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V KH THI CNG NGHIP SN XUT THP
National Technical Regulation on Emission for Steel Industry
Li ni u
QCVN 51:2013/BTNMT do T son tho quy chun k thut quc gia v mi trng cho ngnh cng
nghip sn xut thp bin son, Tng cc Mi trng, V Khoa hc v Cng ngh, V Php ch trnh
duyt v c ban hnh theo Thng t s 32/2013/TT-BTNMT ngy 25 thng 10 nm 2013 ca B
trng B Ti nguyn v Mi trng.
QUY CHUN K THUT QUC GIA V KH THI CNG NGHIP SN XUT THP
National Technical Regulation on Emission for Steel Industry
1. QUY NH CHUNG
1.1. Phm vi iu chnh
Quy chun ny quy nh gi tr ti a cho php ca cc thng s nhim trong kh thi cng nghip
sn xut thp khi pht thi vo mi trng khng kh.
1.2. i tng p dng
Quy chun ny p dng ring cho c s sn xut thp. Mi t chc, c nhn lin quan n hot ng
pht thi kh thi cng nghip sn xut thp vo mi trng khng kh tun th quy nh ti quy chun
ny.
1.3. Gii thch thut ng
Trong quy chun ny, cc thut ng di y c hiu nh sau:
1.3.1. Kh thi cng nghip sn xut thp l hn hp cc thnh phn vt cht pht thi ra mi trng
khng kh t ng khi ca cc c s sn xut thp.
1.3.2. C s sn xut thp l nh my, c s sn xut c t nht mt trong nhng cng on sn xut
sau: sn xut cc, thiu kt, qung hon nguyn trc, sn xut gang, luyn thp, cn thp.
1.3.3. Mt khi kh thi chun (Nm3) l mt khi kh thi nhit 25C v p sut tuyt i 760 mm
thy ngn.
2. QUY NH K THUT
2.1. Gi tr ti a cho php ca cc thng s nhim trong kh thi cng nghip sn xut thp:
Trong qu trnh hot ng bnh thng, gi tr ti a cho php ca cc thng s nhim trong kh thi
cng nghip sn xut thp c tnh theo cng thc sau:
Cmax = C x Kp x Kv
Trong :
- Cmax l gi tr ti a cho php ca cc thng s trong kh thi cng nghip sn xut thp, tnh bng
miligam trn mt khi kh thi chun (mg/Nm3);
- C l gi tr ca cc thng s quy nh ti mc 2.2;
- Kp l h s lu lng ngun thi ng vi lu lng kh thi tng ng khi ca c s sn xut thp
quy nh ti mc 2.3;
- Kv l h s vng, khu vc ng vi a im t cc c s sn xut thp quy nh ti mc 2.4.
2.2. Gi tr C
2.2.1. Gi tr C ca cc thng s trong kh thi ti cng on sn xut qung hon nguyn trc, thiu
kt, sn xut gang, luyn thp v cn thp quy nh ti Bng 1
Bng 1 - Gi tr C ca cc thng s lm c s tnh nng ti a cho php trong kh thi
cng nghip sn xut thp
(khng p dng cho cng on sn xut cc)
TT

Thng s

n v
3

1 Bi tng

mg/Nm

2 Cacbon oxit, CO (*)

mg/Nm3

Gi tr C
A

B1

B2

400

200

100

1.000

1.000

500

3 Nit oxit, NOx (tnh theo NO2)

mg/Nm3

1.000

850

500

1.500

500

500

4 Lu hunh ioxit, SO2

mg/Nm

5 Cadmi v hp cht (tnh theo Cd)

mg/Nm3

20

6 ng v hp cht (tnh theo Cu)

mg/Nm

20

10

10

7 Ch v hp cht (tnh theo Pb)

mg/Nm3

10

8 Km v hp cht (tnh theo Zn)

mg/Nm

30

30

20

9 Antimon v hp cht (tnh theo Sb)

mg/Nm3

20

10 Tng cht hu c d bay hi, VOC

(**)

11 Tng Dioxin/Furan (tnh theo TEQ)(***)

10

10

20

20

ng/Nm3

0.6

0,1

mg/Nm

(*) i vi cng on thiu kt, khng p dng gi tr thng s CO quy nh trong Bng. Kim sot CO
cng on thiu kt thng qua vic tnh ton chiu cao ng khi t yu cu v cht lng khng
kh xung quanh;
(**) Tng cht hu c d bay hi VOC ch kim sot vi kh thi cng on thiu kt;
(***) Tng Dioxin/Furan ch kim sot vi kh thi cng on thiu kt v l h quang in.
Hm lng xy tham chiu trong kh thi cng nghip sn xut thp l 7%
2.2.2. Gi tr C ca cc thng s trong kh thi cng on sn xut cc quy nh ti Bng 2 di y:
Bng 2 - Gi tr C ca cc thng s lm c s tnh nng ti a cho php trong kh thi
cng on sn xut cc
TT

Thng s

Gi tr C

n v
3

B1

B2

400

200

100

1 Bi tng

mg/Nm

2 Lu hunh ioxit, SO2

mg/Nm3

1.500

500

500

1.000

850

750

3 Nit oxit NOx (tnh theo NO2)

mg/Nm

4 Cadmi v hp cht (tnh theo Cd)

mg/Nm3

20

10

20

20

0,1

0,1

5 Ch v hp cht (tnh theo Pb)

mg/Nm

6 Tng cht hu c d bay hi, VOC

mg/Nm3
3

7 Benzo(a)pyren

mg/Nm

8 Amoniac v cc hp cht amoni (tnh theo


NH3)

mg/Nm3

76

50

30

9 Axit clohydric, HCI

mg/Nm3

200

50

20

10 Flo, HF, hoc cc hp cht v c ca Flo


(tnh theo HF)

mg/Nm3

50

20

10

11 Hydro sunphua, H2S

mg/Nm3

7,5

7,5

Hm lng xy tham chiu trong kh thi cng nghip sn xut thp l 7%


2.2.3. L trnh p dng:
- Cc c s sn xut thp u t mi (ph duyt bo co nh gi tc ng mi trng, cam kt bo
v mi trng sau ngy quy chun ny c hiu lc thi hnh) p dng gi tr C trong ct B2 ca Bng 1
hoc Bng 2
- Cc c s sn xut thp hot ng trc ngy 16 thng 01 nm 2007 p dng gi tr C trong ct A
ca Bng 1 hoc Bng 2 n ht ngy 31 thng 12 nm 2014, k t ngy 01 thng 01 nm 2015 p
dng gi tr C trong ct B1 ca Bng 1 hoc Bng 2.
- Cc c s cn li p dng gi tr C trong ct B1 Bng 1 hoc Bng 2.
- Thng s Benzo(a)pyren v thng s VOC p dng t ngy 01 thng 01 nm 2015.
- Thng s Dioxin/Furan p dng t ngy 01 thng 01 nm 2017.
2.3. H s lu lng ngun thi Kp
H s lu lng ngun thi Kp c quy nh ti Bng 3 di y:
Bng 3: H s lu lng ngun thi Kp tnh theo tng ng khi

Lu lng ngun thi (m3/h)

H s Kp

P 20.000

20.000 < P 100.000

0,9

P > 100.000

0,8

Lu lng ngun thi P c tnh theo lu lng thi ln nht ca tng ng khi nu trong Bo co
nh gi tc ng mi trng, Cam kt bo v mi trng, n bo v mi trng hoc Giy xc
nhn vic hon thnh cc cng trnh, bin php bo v mi trng c c quan c thm quyn ph
duyt.
Khi lu lng ngun thi P thay i, khng cn ph hp vi gi tr h s Kp ang p dng, c s sn
xut thp phi bo co vi c quan c thm quyn iu chnh h s Kp.
2.4. H s vng, khu vc Kv
H s vng, khu vc Kv c quy nh ti Bng 4 di y:
Bng 4: H s vng, khu vc Kv
Phn vng, khu vc

H s Kv

Vng 1

Ni thnh th loi c bit (1) v th loi I (1); rng c dng (2); di sn


thin nhin, di tch lch s, vn ha c xp hng (3); hoc khu vc c
khong cch n ranh gii cc vng ny di 02 km.

0,6

Vng 2

Ni thnh, ni th th loi II, III, IV (1) v khu vc c khong cch n


ranh gii cc vng ny di 02 km; vng ngoi thnh th loi c bit,
th loi I c khong cch n ranh gii ni thnh ln hn hoc bng 02
km v nh hn hoc bng 06 km.

0,8

Vng 3

Khu cng nghip; th loi V (1); vng ngoi thnh, ngoi th th loi II,
III, IV c khong cch n ranh gii ni thnh, ni th ln hn hoc bng
02 km; khu vc c khong cch n ranh gii cc vng ny di 02 km (4)

1,0

Vng 4

Nng thn

1,2

Vng 5

Nng thn min ni

1,4

Ch thch:
(1)

th c xc nh theo quy nh ti Ngh nh s 42/2009/N-CP ngy 07 thng 5 nm 2009 ca


Chnh ph v vic phn loi th;
(2)

Rng c dng xc nh theo Lut Bo v v pht trin rng ngy 14 thng 12 nm 2004 gm:
vn quc gia; khu bo tn thin nhin; khu bo v cnh quan; khu rng nghin cu, thc nghim
khoa hc;
(3)

Di sn thin nhin, di tch lch s, vn ha c UNESCO, Th tng Chnh ph hoc b ch qun


ra quyt nh thnh lp v xp hng;
(4)

Trng hp ngun pht thi c khong cch n 02 vng tr ln nh hn 02 km th p dng h s


vng, khu vc Kv i vi vng c h s nh nht;
(5)

Khong cch quy nh ti Bng 4 c tnh t ngun pht thi.

3. PHNG PHP XC NH
3.1. Phng php ly mu v xc nh cc thng s trong kh thi cng nghip sn xut thp thc
hin theo cc tiu chun di y:
TT

Thng s

Phng php phn tch, s hiu tiu chun

Xc nh im ly mu

- EPA 1 (Sample and velocity traverses for stationary sources) - Mt


phng ly mu v tc dng kh theo phng ngang ca ngun thi
c nh

Tc v lu lng

- EPA 2 (Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate)


- Xc nh tc v lu lng dng kh trong ng khi

Khi lng mol phn t


kh kh

- EPA 3 (Gas analysis for the determination of dry molecular weight) Phn tch kh xc nh khi lng phn t kh

m ca kh

- EPA 4 (Determination of moisture content in stack gases) - Xc nh


m trong kh ng khi

Bi tng

- TCVN 5977:2009 S pht thi ca ngun tnh - Xc nh nng


khi lng ca bi bng phng php th cng;

- EPA 5 (Determination of particulate matter emissions from stationary


sources) - Xc nh bi tng trong kh thi t ngun c nh.

Lu hunh ioxit, SO2

Nit oxit, NoX

- TCVN 6750:2000 S pht thi ca ngun tnh - Xc nh nng


khi lng lu hunh ixit - Phng php sc k kh ion;
- EPA 6 (Determination of sulfur dioxide emissions from stationary
sources) - Xc nh lu hunh ixt trong kh thi t ngun c nh.
- TCVN 7172:2002 S pht thi ca ngun tnh - Xc nh nng
khi lng nit xit - Phng php trc quang dng
naphtyletylendiamin;
- EPA 7 (Determination of nitrogen oxide emissions from stationary
sources) - Xc nh nit xt trong kh thi t ngun c nh
- TCVN 7242:2003 L t cht thi y t - Phng php xc nh nng
cacbon monoxit (CO) trong kh thi;

Cacbon oxit, CO

- EPA 10 (Determination of carbon monoxide emissions from


stationary sources) - Xc nh cacbon monoxit trong kh thi t ngun
c nh.

Cadmi v hp cht

- TCVN 7557-1:2005 L t cht thi rn y t - Phng php xc


nh kim loi nng trong kh thi. Phn 1: Quy nh chung;

10 ng v hp cht
11 Ch v hp cht
12 Km v hp cht

13 Antimon v hp cht

- TCVN 7557-3:2005 L t cht thi rn y t - Phng php xc


nh kim loi nng trong kh thi. Phn 3: Phng php xc nh
nng Cadmi v ch bng quang ph hp th ngn la v khng
ngn la;
- EPA 29 (Determination of metals emissions from stationary sources)
- Xc nh kim loi trong kh thi t ngun c nh.
- EPA 12 (Determination of inorganic lead emissions from stationary
sources) - Xc nh ch v c trong kh thi t ngun c nh

14 Benzo(a)pyren

15

California EPA Method 429 (Determination of Polycyclic Aromatic


Hydrocarbon (PAH) Emissions from Stationary Sources) - Xc nh
hp cht thm a vng (PAH) trong kh thi t ngun c nh.

South Coast Air Quality Management District Method 207.1


Amoniac v cc hp cht
(Determination of Amonia Emissions from Statitionary Sources) - Xc
amoni
nh amoni trong kh thi t ngun c nh.
- TCVN 7244:2003 L t cht thi y t - Phng php xc nh nng
axit clohydric (HCI) trong kh thi;

16 Axit clohydric, HCI

- EPA 26 (Determination of Hydrogen Chloride Emissions From


Stationary Sources) - Xc nh axit clohydric trong kh thi t ngun
c nh.
- TCVN 7243:2003 L t cht thi y t - Phng php xc nh nng
axit flohydric (HF) trong kh thi;

17

Flo, HF, hoc cc hp


cht v c ca Flo

Method 13A (Determination of total fluoride emissions from stationary


sources - SPADNS zirconium Lake method) - Xc nh tng Flo trong
kh thi t ngun c nh. Phng php SPADNS zirconium Lake.
Method 13B (Determination of total fluoride emissions from stationary
sources - Specific ion electrode method)
- Xc nh tng Flo trong kh thi t ngun c nh. Phng php
in cc chn lc ion.

18 Hydro sunphua, H2S


19 Tng Dioxin/Furan

EPA 15 (Determination of hydrogen sulfide, carbonyl sulfide, and


carbon disulfide emissions from stationary sources) - Xc nh hydro
sunphua, carbon sunphua v carbon isunphua trong kh thi t
ngun c nh.
- TCVN 7556-1:2005 L t cht thi rn y t - Xc nh nng khi
lng PCDD/PCDF. Phn 1: Ly mu.
- TCVN 7556-2:2005 L t cht thi rn y t - Xc nh nng khi
lng PCDD/PCDF. Phn 2: Chit v lm sch.
- TCVN 7556-3:2005 L t cht thi rn y t - Xc nh nng khi

lng PCDD/PCDF. Phn 3: nh tnh v nh lng.


- EPA 23 (Determination of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and
Polychlorinated Dibenzofurans From Stationary Sources) - Xc nh
PCDD/PCDF t ngun thi c nh.
20

- EPA 18 (Measurement of gaseous organic compound emissions by


Tng cht hu c d bay
gas chromatography) - o hp cht hu c bay hi trong kh thi
hi, VOC
bng sc k kh

21

- TCVN 5976:1995 Kh thi ngun tnh - Xc nh nng khi lng


o bng thit b o nhanh
ca lu hunh ixit (SO2) - c tnh ca cc phng php o t
cm tay
ng

3.2. Chp nhn cc phng php phn tch hng dn trong cc tiu chun quc gia v quc t khc
c chnh xc tng ng hoc cao hn cc tiu chun vin dn mc 3.1.
4. T CHC THC HIN
4.1. C quan qun l nh nc v mi trng c trch nhim hng dn, kim tra, gim st vic thc
hin quy chun ny.
4.2. Trng hp cc tiu chun vin dn trong mc 3.1 ca quy chun ny sa i, b sung hoc
thay th th p dng theo vn bn mi.