You are on page 1of 1

2/16/2015

SistemiTEMS

INSTITUTPENDIDIKANGURUMALAYSIA
SLIPKEPUTUSAN
INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSSULTANABDULHALIM
PEPERIKSAANMEI2014

: FATINHANANIBINTIMOHAMADAKHIR
: 930218075218
: 2013251340091
: PISMP
: JANUARI2013HINGGANOVEMBER2016
: TIGA
: PENDIDIKANSENIVISUALPENDIDIKANRENDAH

NAMAPELAJAR
NO.KADPENGENALAN
ANGKAGILIRAN
PROGRAM
TEMPOHLATIHAN
SEMESTER
PENGKHUSUSAN
KOD
EDU3043
PSV3053
PSV3063
BMM3173E
RBT3117
WAJ3062
WAJ3101

MATAPELAJARAN

KREDIT

GRED

PengurusanBilikDarjahdanTingkahLaku
PengajarandanPembelajaranPendidikanSeniVisual
PendidikanSeniVisualKBSRMenggambar,MembuatCorakdanRekaan
KaedahPengajaranBahasaMelayuSekolahRendah
PengenalandalamPendidikanKemahiranHidupSekolahRendah
HubunganEtnik
KokurikulumUnitBeruniformI

3
3
3
3
3
2
1

A
A
A
A
A
A+
A

JUMLAHMATAGRED

JUMLAHKREDIT

PURATAMATAGRED

PEPERIKSAANINI

TERKUMPUL

PEPERIKSAANINI

TERKUMPUL

PEPERIKSAANINI

TERKUMPUL

67.91

193.89

18

53

3.77

3.66

KEPUTUSAN:LULUS,TERUSKANPENGAJIAN

TarikhKeputusanRasmi:07Julai2014

Iniadalahcetakankomputerdantidakmemerlukantandatangan.

http://219.92.7.20/items/pelajar/stuCtkKep.php

1/1