You are on page 1of 9

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 4

BAHASA MALAYSIA SK
Mata Pelajaran
Kelas
Tarikh (Hari)
Bilangan Murid
Masa (60 minit)
Tema
Unit
Tajuk
Standard

Bahasa Malaysia
Tahun 5 Satria
05 November 2015 (Selasa)
27 orang (15 lelaki/12 perempuan)
08.45-09.45 pagi (60 minit)
Kemasyarakatan
10 Muafakat Membawa Berkat
Muafakat
2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk

Kandungan

memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan

Standard

betul.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi

Pembelajaran

untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa

Objektif

dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. melagukan pantun dan menhuraikan makna tersirat
pantun
2. mengenal pasti lima kata berimbuhan yang terdapat
dalam petikan

Sistem Bahasa
Pengisian

3.
Tatabahasa: Kata Berimbuhan
EMK

kurikulum

Ilmu: Pendidikan Moral, Sivik dan Kewarganegaraan


Nilai: Kasih sayang, Kerjasama, Bertanggungjawab
Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan dan Laras Bahasa
KKT: Kemahiran Berfikir, Pembelajaran Koperatif dan
Pembelajaran Kontekstual dan Pembelajaran

Kepelbagaian

Konstruktivisme
Bil
Bahan

Sumber Bahan
(KSB)

Pengetahuan

Jumla

Catatan

h
1.
2.
3.
4.

LCD
Komputer
Video
Lembaran

Kerja
Murid pernah melihat:

1
1
2
3

Sekolah
Peribadi
Lembaran 1:27
Lembaran 2:10

Sedia Ada

1. orang bergotong-royong

(PSA)

2. kawasan perumahan
3. bahan-bahan untuk bergotong-royong
4. penduduk kawasan perumahan

LANGKA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI

H/MASA

PENGAJARAN DAN

Induksi

PEMBELAJARAN
Teknik: Soal Jawab/
Penerangan

CATATAN

Ilmu:

Set (5

Tayangan Video

minit)

-Bergotong-royong

1. Murid dipaparkan

08.45-

Video 1

dengan tayangan

Nilai:

08.50

https://youtu.be/XwZU

video.

-Kasih sayang

R7HqTbw

2. Guru dan murid

-Kerjasama

bersoal jawab

Jangkaan jawapan:

berkenaan video

Bertanggungjawa

1. Orang sedang

tersebut.

bergotong-royong

3. Guru mengaitkan

2. Bahan-bahan yang

tayangan video

Peraturan

digunakan untuk

dengan tajuk

Sosiobudaya:

bergotong-royong

pelajaran hari ini.

-Kesantunan dan

ialah penyapu,

4. Murid mengaitkan

Laras Bahasa

penyodok, cangkul,

pengetahuan sedia

parang dan pencakar

ada dengan induksi

KKT: Kemahiran

3. Nilai murni yang

set guru.

Berfikir,

ingin disampaikan

Moral, Sivik

Pembelajaran

ialah tolong-menolong

Soalan:

Koperatif dan

dan kerjasama

1. Apakah yang

Pembelajaran

kalian lihat dalam

Kontekstual dan

tayangan?

Pembelajaran

2.Nyatakan bahan-

Konstruktivisme

bahan yang
digunakan semasa

KSB

gotong-royong.

-video 1

3. Apakah nilai murni


yang ingin
disampaikan?
Langkah

Pantun Muafakat

Teknik:

Ilmu:

Indah sungguh warna

Perbincangan

(15

pelangi,

minit)

Tidak luput hingga

1. Murid diedarkan

Nilai:

08.50-

senja;

beberapa rangkap

-Kasih sayang

09.05

Ke lurah sama

pantun Muafakat.

-Kerjasama

pagi

diharungi,

2. Murid melihat guru -

Usaha bersama

melagukan pantun

Bertanggungjawa

membawa bahagia.

tersebut.

Moral, Sivik

Kumpulan

3. Semua murid perlu


Buah salak di dalam

melagukan pantun

Peraturan

kantung,

tersebut.

Sosiobudaya:

Kulitnya keras isinya

4. Murid dipilih

-Kesantunan dan

kelat;

secara rawak untuk

Laras Bahasa

Bulat air kerana

melagukan pantun

pembetung,

dihadapan kelas.

KKT: Kemahiran

Bulat manusia kerana

5. Murid dibahagikan

Berfikir,

muafakat.

kepada enam

Pembelajaran

kumpulan.

Koperatif dan

6. Setiap kumpulan

Pembelajaran

memetik kangkung,

mendapat kad

Kontekstual dan

Hati-hati terkena

manila.

Pembelajaran

getahnya;

7. Setiap kumpulan

Konstruktivisme

Bergotong-royong

akan mendapat

penduduk

serangkap pantun

KSB:

sekampung,

dan menghuraikan

-video

Hidup muafakat hidup

maksud pantun

bahagia.

tersebut pada kad

Beras segantang

manila.

Turun ke paya

sudah disukat,

8. Murid hendaklah
bentangkan di

Lalu disimpan di atas

hadapan kelas.

para;
Andai seluruh
masyarakat muafakat,
Negara damai rakyat
sejahtera.
Sawah padi luas
terbentang,
Kuning keemasan
indahnya maya;
Percaya-mempercayai
asas berpegang,
Barulah muafakat
kekal selamanya.
Harum sungguh
bunga melati,
Hiasan sanggul amat
memikat;
Bertolak ansur,
hormat-menghormati,
Mengukuhkan
perpaduan ikatan
muafakat.
Langkah
2

Petikan Teks

Teknik Sumbang
Saran

Ilmu:
Moral, Sivik

(15

1. Murid diedarkan

minit)

petikan teks

Nilai:

08.06

Muafakat.

-Kasih sayang

-09.20

1. bercermin - cermin

2. Murid yang

-Kerjasama

pagi

2. menyusun - susun

dipanggil secara

3. berselerak - selerak

rawak perlu

Bertanggungjawa

4. berbudi - budi

membaca petikan

5. seorang - orang

teks tersebut.

6. keputusan - putus

3. Murid dikehendaki

Peraturan

7. rakannya - rakan

mengariskan kata

Sosiobudaya:

8. pasangan -pasang

berimbuhan awalan,

-Kesantunan dan

9. diselerakkan -

akhiran dan apitan

Laras Bahasa

selerak

yang terdapat dalam

10. dibaca - baca

petikan.

KKT: Kemahiran

11. bertemakan -

Berfikir,

tema

Pembelajaran

12. mengajar - ajar

Koperatif dan

13. bercermin - cermin

Pembelajaran

14. perpustakaan -

Kontekstual dan

pustaka

Pembelajaran

15. pengawas - awas

Konstruktivisme

16. sekolahnya sekolah

KSB

17. mengemas -

-Petikan Teks

kemas
18. peluhnya - peluh
19. perhatian - hati
20.pujian
Langkah
3

21.membaca
Penilaian

Aktiviti: Melakar
Peta Pokok

Ilmu:
Moral, Sivik

(20

1. Murid dikehendaki

minit)

melakarkan peta

Nilai:

09.20-

pemikiran

-Kasih sayang

09.40

berdasarkan

-Kerjasama

pagi

maklumat yag telah

dilihat degan jelas

Bertanggungjawa

dan didengar dengan

sebutan yang jelas.


2. Murid perlu

Peraturan

membentangkan di

Sosiobudaya:

dinding kelas untuk

-Kesantunan dan

dinilai guru.

Laras Bahasa

Pemulihan
Aktiviti Padanan

KKT: Kemahiran

Sentia

Kelab

salah

sukarela

1. Murid mendengar

Berfikir,

bekerj

wan

frasa yang dibaca

Pembelajaran

oleh rakan dan

Koperatif dan

asama
Meng

gotong-

memadankan frasa

Pembelajaran

urusk

royong

tersebut menjadi

Kontekstual dan

an
Aktivit

Untuk

ayat yang betul.

Pembelajaran

kesejahte

Konstruktivisme

raan

KSB

hidup
Meng

kita.
Tempat

anjurk

jagaan

an

kanak-

-video 1

kanak

Pengayaan
1. pencemaran dapat
dikurangkan
2. mengeratkan
silaturahim

Teknik:
Perbincangan

3.tempat perumahan

1. Murid diminta

bersih

mencari kebaikan

4.pembiakan nyamuk

hidup bermuafakat

dapat dihapuskan

berdasarkan gambar.

5. penyakit berjangkit
tidak merebak.
Penutup

Rumusan

Teknik: Soal Jawab

Ilmu:

(5 minit)

Kognitif

1. Murid dikehendaki

Moral, Sivik

09.40-

merumuskan tentang

09.45

nilai-nilai murni yang

Nilai:

pagi

wujud apabila

-Kasih sayang

melaksanakan

-Kerjasama

gotong-royong.

Bertanggungjawa

Sosial

Teknik: Nyanyian

Video

2. Murid perlu

1https://www.youtube.

menyanyikan lagu

Peraturan

com/watch?

Gotong-royong.

Sosiobudaya:

v=yjby3p5tZxM

-Kesantunan dan
Laras Bahasa
KKT: Kemahiran
Berfikir,
Pembelajaran
Koperatif dan
Pembelajaran
Kontekstual dan
Pembelajaran
Konstruktivisme
KSB
-Lembaran Kerja
1
-Lembaran Kerja

2
Refleksi

Petikan teks
Aisyah pengawas perpustakaan yang rajin. Dia satu-satunya
pengawas perpustakaan yang bercermin mata di sekolahnya. Dia
seorang yang otak cair kerana sering memperoleh keputusan yang
cemerlang dalam setiap mata pelajaran. Dia juga sering mendapat
pujian guru-guru kerana rajin dan berbudi bahasa. Aisyah sering
datang awal ke sekolah pada setiap hari. Dia akan mengemas dan
menyusun buku-buku yang berselerak di bilik perpustakaan. Dia
menyusun semua majalah, buku, ensiklopedia, dan kertas kerja pada
rak yang disediakan. Dia gembira dan terharu apabila hasil titik
peluhnya mendapat perhatian dan pujian daripada guru. Aisyah juga
terkenal dalam kalangan rakannya sebagai seorang yang lipas kudung
ketika melakukan sesuatu kerja. Dia juga bukanlah seorang yang
mudah naik angin jika buku-buku diselerakkan oleh murid-murid. Pada
waktu rehat, Aisyah suka membaca buku. Antara buku yang sering
dibaca olehnya ialah buku-buku yang bertemakan alam haiwan dan
alam sekitar. Darah daging kepada pasangan guru ini berharap agar
dapat mengejar cita-citanya sebagai seorang ahli kimia pada suatu
hari nanti.

Padankan ayat dibawah.

Sentiasalah

Kelab

bekerjasama
Menguruskan

sukarelawan
gotong-royong

Aktiviti

Untuk
kesejahteraan

Menganjurkan

hidup kita.
Tempat jagaan
kanak-kanak