You are on page 1of 2

MAKLUMAT PERIBADI

Nama

No. Kad Pengenalan

Jantina

: Perempuan

Jenis Guru

: Guru Akademik Biasa

No. Rujukan JPN

No. Gaji

Pergerakan Gaji

Taraf Perkahwinan

: Berkahwin

Warganegara

: Malaysia

Agama

: Islam

Bangsa

: Melayu

Email

Kecacatan

: Tiada

No. Rujukan SPP

No. Fail KWSP

VITAE KURIKULUM

MAKLUMAT ALAMAT SEMASA


:
Alamat Semasa
Alamat Surat Menyura
No.Telefon

:
:

MAKLUMAT PASANGAN
Nama Pasangan

No. Kad Pengenalan

Alamat Tempat Tinggal

Pekerjaan

Alamat Tempat Kerja

No.Telefon

MAKLUMAT PENDIDIKAN
Bil.
1.

Kelulusan Akademik

Tahun Diperolehi

2.
3.

MAKLUMAT PERKHIDMATAN
Skim Perkhidmatan

: Sistem Saraan Baru

Gred Hakiki

Tarikh Lantikan Pertama

Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama

Tarikh Lantikan ke Jawatan Hakiki Sekarang

Tarikh Pengesahan Jawatan Hakiki Sekarang

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang

Tarikh Kenaikan Pangkat ke Jawatan Sekarang

Gelaran Jawatan Sekarang

: PPPS

Tarikh Bersara

PENGALAMAN BERTUGAS SEJAK MULA BERKHIDMAT SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN


PENDIDIKAN
Bil.

Nama Institusi / Jabatan dan Lokasi


(Bandar atau Luar Bandar)

1.
2.

Jawatan

Tempoh
(Dari-Hingga)