You are on page 1of 7

Chng 1.

ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

DNG 4. TNH TNG I CA CHUYN NG


Tinh tng i cua chuyn ng
Chuyn ng hay ng yn u co tinh tng i, no phu thu c vao h qui chiu ta chn. Do
o, ta , v n tc va quy ao cua v t u co tinh tng i.
Cng thc c ng v n tc
Nu qui c ki hi u v n tc la:
uur
v12
- V t th nht chuyn ng vi v n tc
so vi v t th hai (v n tc tng i).
uur
v
- V t th hai chuyn ng vi v n tc 23 so vi v t th ba (v n tc keo theo).
uur
v13
- V t th nht chuyn ng vi v n tc
so vi v t th ba (v n tc tuy t i).
uur uur
uur
uur uur uur
v13, v12
v23
v13 = v12 + v23

Thi gia

V ln:

va

ta co:

c gi la cng thc c ng v n tc.

v23 - v12 v13 v23 + v12

Cac trng hp ring:


uur
uur
v12
v23
v = v12 + v23
- Nu
cung hng vi
thi 13
.
uur
uur
v = v12 - v23
v
v
- Nu 12 ngc hng vi 12 thi 13
.
uur
uur
2
v13 = v12
+ v223
v12
v12
- Nu
vung goc vi
thi
.

Trng hp tng quat: khi goc gia cac vect

uur
v12

va

uur
v12

la a thi:

2
2
v13 = v12
+ v23
+ 2v12v23 cosa

BAI TP AP DUNG
10( m/s)
Bai 1. M t tau hoa chuyn ng thng u vi v n tc
so vi m t t. M t ngi i
1( m/s)
u trn san tau co v n tc
so vi san tau. Xac inh v n tc cua ngi o so vi m t
t trong cac trng hp sau:
a/ Ngi va tau chuyn ng cung chiu ?
b/ Ngi va tau chuyn ng ngc chiu ?
c/ Ngi va tau chuyn ng vung goc nhau ?
S:

a/ 11( m/s) .

b/ 9( m/s) .

c/ 10,05( m/s)

Chng 1. ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

Bai 2. M t ca n chay thng u xui dong t A n B cach nhau


6( km/h)
gian la 1gi 30 phut. V n tc cua dong chay la
.
a/ Tinh v n tc cua ca n i vi dong chay ?

36( km)

mt m t khoang thi

b/ Tinh khoang thi gian ca n chay ngc dong chay t B tr v n bn A ?


S:

a/ 18( km/h) .

b/ 3( h)

30( km/h)
Bai 3. M t ca n trong nc yn l ng chay vi v n tc
. Ca n chay xui dong t A v
2
3
B mt gi va chay ngc dong t B v A mt gi.
a/ Tinh khoang cach AB ?
b/ Tinh v n tc cua nc so vi b ?
S:

a/ 72( km)

b/ 6( km/h)

Bai 4. M t chic thuyn chay xui dong t A n B ri lai quay v A. Bit v n tc cua thuyn
12( km/h)
2( km/h)
trong nc yn l ng la
, v n tc chay cua nc so vi b la
. Tinh thi gian
14( km)
tng c ng i va v cua thuyn, bit rng oan ng AB dai
?
S:

2,4( h)

Bai 5. M t can chuyn ng thng u t b A sang b B. Bit v n tc chay cua nc so vi


2( m/s)
b sng la
. Tinh v n tc cua can so vi b trong hai trng hp:
a/ Can chuyn ng xui dong ?
b/ Can chuyn ng ngc dong ?
S:

a/ 6( m/s) .

b/ 2( m/s)

Bai 6. M t ca n chuyn ng u va xui dong t A n bn B mt 1gi. Khoang cach


AB = 24( km)
6( km/h)
, v n tc cua nc la
.
a/ Tinh v n tc cua ca n so vi m t nc ?
b/ Tinh thi gian ca n quay v A ?
S:

a/ 18( km/h)

b/ 2( h)

6( km)
Bai 7. M t chic thuyn i t bn A n B cach nhau
ri lai tr v B. Bit rng v n tc
5( km/h) ,
1( km/h)
cua thuyn trong nc yn l ng la
v n tc cua nc i vi b sng la
.
Tinh thi gian chuyn ng cua thuyn ?
S: 2 gi 30 phut.
Bai 8. M t chic thuyn chay xui dong t A n B mt 3 gi, khi chay v mt 6 gi. Hoi nu
thuyn tt may tri theo dong nc thi t A n B mt bao lu ?
S: 12 gi.

Chng 1. ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

600( km/h)
Bai 9. Luc tri khng gio, m t may bay bay vi v n tc khng i
t ia im A n
ia im B ht 2,2 gi. Khi bay tr lai t B n A g p gio thi ngc, may bay phai bay ht
2,4 gi. Xac inh v n tc cua gio ?

S:

50( km/h)

Bai 10. Luc tri khng gio, m t may bay bay t im A n im B theo m t ng thng vi
100( m/s)
v n tc khng i
trong thi gian 2gi 20phut. Khi bay tr lai, g p gio nn t B v
A may bay bay ht 2gi 30 phut. Xac inh v n tc cua gio ?
S:

6,6( m/s)

Bai 11. M t phi cng mun may bay cua minh bay v hng Ty trong khi gio thi v hng
50( km/h)
200( km/h)
Nam vi v n tc
. Bit rng khi khng co gio, v n tc cua may bay la
.
a/ Hoi phi cng o phai lai may bay theo hng nao ?
b/ Khi o v n tc cua may bay so vi m t t la bao nhiu ?
S:

193,65( m/s)

40( km/h)
Bai 12. M t t A chay thng v hng Ty vi v n tc
. t B chay thng v hng
60( km/h)
Bc vi v n tc
. Hay xac inh v n tc cua t B i vi ngi ngi trn t A ?
S:

72,11( km/h)

Bai 13. Xe hi co v n tc

60( km/h)

n khi vt qua oan tau la


S:

31,2( km/h)

ui theo oan tau dai

25( s)

200( m)

. Thi gian t luc xe hi g p

. Tinh v n tc cua oan tau ?

100( m)
4( m/s)
Bai 14. M t oan tau dai
, chuyn ng u vi v n tc
. M t xe hi v n tc
36( km/h)
10( m)
ang sau ui tau m t khoang
. Hoi sau bao lu xe hi vt qua oan tau ?
S:

20( s)

54( km/h)
Bai 15. M t hanh khach ngi trn m t toa xe la ang chuyn ng vi v n tc
quan
sat qua khe ca thy m t oan tau khac chay cung chiu trn ng st bn canh (coi xe la
chay nhanh hn oan tau). T luc nhin thy im cui n luc nhin thy im u cua oan tau
8( s)
4( m)
mt ht
. Bit oan tau ngi y quan sat gm 20toa, mi toa dai
. Hay tinh v n tc
cua oan tau ?
S:

18( km/h)

Chng 1. ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

30( km/h)
250( m)
Bai 16. M t chic tau chay thng u vi v n tc
thi g p m t chic xa lan dai
15( km/h)
i ngc chiu vi v n tc
. Trn boong tau co m t ngi i t mui n lai vi v n
5( km/h)
tc
so vi tau. Hoi ngi y thy oan xa lan qua trc m t minh trong bao lu ?
S:

22,5( s)

1500( m)
40( km/h)
Bai 17. M t oan xe c gii co hinh dai
hanh qun vi v n tc
. Ngi chi
huy xe u trao cho m t chin si i m t m t m nh l nh chuyn xung xe cui. Chin si y
i va v vi cung m t v n tc va hoan thanh nhi m vu tr v mt ht5 phut 24 giy. Tinh v n
tc cua ngi chin si ?
S:

60( km/h)

17,32( m/s)
Bai 18. Ngi trn xe la ang chuyn ng thng u vi v n tc
, m t hanh khach
o
thy cac git nc ma vach trn ca kinh nhng ng thng nm nghing 30 so vi
phng thng ng. Tinh v n tc cua cac git ma (coi la ri thng u hng thng ng) ?
S:

30( m/s)

30( km/h)
Bai 19. Trn m t chuyn xe bus, cac xe coi nh chuyn ng thng u vi v n tc
.
Hai chuyn xe lin tip khi hanh cach nhau 10 phut. M t ngi i xe ap ngc lai g p hai
chuyn xe bus lin tip cach nhau 7 phut 30 giy. Tinh v n tc cua ngi i xe ap ?
S:

10( km/h)

Bai 20. M t thang cun t ng a khach t tng tr t ln lu trong1 phut. Nu thang may ngng
thi khach phai i b ln trong 3 phut. Hoi nu thang chay ma khach vn bc ln thi mt bao
lu ?
S:

45( s)

Bai 21. M t tau ngm ang l n xung theo phng thng ng vi v n tc u v. do ay


bin, may SONAR trn tau phat m t tin hi u m keo dai trong thi gian ot hng xung ay
bin. m truyn trong nc vi v n tc u u, phan xa ay bin (xem nh nm ngang) va
truyn tr lai tau. Tau thu c tin hi u m phan xa trong thi gian t. Tinh v n tc l n cua
tau ?
v=

S:

to - t
to + t

.u

Bai 22. M t ca n chay qua sng xut phat t A, mui hng n B b bn kia (AB vung goc
vi b sng) nhng do nc chay nn khi n bn kia ca n lai C cach B m t oan
BC = 200( m)
D
B
C
. Thi gian qua sng la 1 phut 40 giy. Nu
o
ngi lai gi cho mui ca n chch 60 so vi b sng va m
may chay nh trc thi ca n n ung vi tri B (hinh ve).
Hay tinh:
a/ V n tc nc chay va v n tc cua can ?
b/ B r ng cua dong sng ?

60o
A

Chng 1. ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

A
B

c/ Thi gian qua sng cua can ln sau ?


S:

a/ 2( m/s) - 4( m/s) .

b/ 400( m) .

c/ 116( s)

Bai 23. m t dong sng thng, dong nc co v n tc v2, m t thuyn chuyn ng u co v n tc


so vi nc lun lun la v1 ( ln) t A (hinh ve).
Nu ngi lai hng mui thuyn theo B thi sau 10 phut thuyn n C phia ha lu vi
BC = 120( m)

Nu ngi lai hng mui thuyn v phia thng lu theo goc l ch a thi sau 12 gi 30 phut
thi thuyn ti ung B.
a/ Tinh v n tc cua thuyn v1 va b r ng l cua dong sng ?
b/ Xac inh goc l ch cua a ?
S:

a/ 12( km/ h) ; l = 200( m) .

b/ 37o

Bai 24. M t qua cu M c treo vao inh A vt qua rong


rc di ng B nh hinh ve. B chuyn ng u trn
r
ng thng nm ngang qua A vi v n tc v hng ra
r
v
xa A. Xac inh v n tc cua M theo i vi cac h qui
chiu sau:
a/ Gn vi rong rc ?
b/ Gn vi tng ?
S: a/ v.

r
v

b/ v 2 .

Chng 1. ng hc cht im

Trn Quc Tun - 0986239686

v = 54( km/h)
Bai 25. t chuyn ng thng u vi v n tc 1
. M t hanh khac cach t oan
a = 400( m)
d = 80( m) ,
va cach ng oan
mun on t. Hoi ngi o phai chay theo
hng nao vi v n tc nho nht la bao nhiu on c t ?
S:

vmin = 10,8( km/h)

Bai 26. Hai chic tau chuyn ng vi cung v n tc u v hng n O theo cac quy ao la
o
nhng ng thng hp vi nhau m t goc a = 60 . Xac inh khoang cach nho nht cua cac
tau ? Cho bit ban u chung cach O nhng khoang
S:

5 3( km)

l1 = 20( km)

va

l2 = 30( km)

Bai 27. Hai v t chuyn ng vi cac v n tc khng i trn hai ng thng vung goc. Cho
v1 = 30( m/s) ; v2 = 20( m/s)
( 1)
. Tai thi im khoang cach gia hai v t nho nht thi v t
s = 500( m)
( 2) cach giao im trn
cach giao im cua hai quy ao oan 1
. Hoi luc o v t
s
m t oan 2 bng bao nhiu ?
S:

s2 = 750( m)

Bai 28. m t oan sng thng, dong nc co v n tc vo,


m t ngi t vi tri A b sng nay mun cheo thuyn
ti vi tri B b sng bn kia (hinh ve). Cho
AC = b, CB = a . Tinh ln nho nht cua v n tc
thuyn so vi nc ma ngi nay phai cheo u co
th n c B ?
umin = vo.

S:

vo

b
a2 + b2 .

Bai 29. M t may bay co v n tc u trong khng khi yn tinh la v. May bay nay bay theo chu vi
cua m t hinh vung canh a. Hay l p biu thc cua thi gian ma may bay nay bay ht m t vong
cua hinh vung noi trn trong mi trng hp sau
a/ Gio thi vi v n tc khng i u < v dc theo canh.
b/ Gio thi vi v n tc khng i u < v dc theo ng cheo.

S:

a/ t = 2a

v + v2 - u2
.
v2 - u2

u2
4a v 2
b/ t =
2
2
v - u
.
2

Chng 1. ng hc cht im
t ch khach chuyn ng thng u vi vn

Bai 30.

tc

Trn Quc Tun - 0986239686

v1 = 54( km/h)

a = 400( m)

. Mt hanh khach cach t oan

va cach ng oan

d = 80( m)

A
a
B

, mun

u
u
r
v1

on t. Hoi ngi o phai chay theo hng nao vi vn tc nho nht bng bao nhiu
on c t?
S:

vmin = 10,8( km/h)

M t xe buyt chuyn ng thng u trn ng

Bai 31.

vi v n tc

v1 = 16( m/s)

ng m t oan

A
a

. M t hanh khach ng cach

a = 60( m)

B
. Ngi nay nhin thy xe

buyt vao thi im xe cach ngi m t khoang


b = 400( m)

u
u
r
v1

a. Hoi ngi nay phai chay theo theo hng nao n c ng cung luc ho c trc
khi xe buyt n o, bit rng ngi y chuyn n g vi v n tc u la

v2 = 4( m/s)

b. Nu mun g p xe vi v n tc nho nht thi ngi phai chay theo hng nao? V n tc
nho nht bng bao nhiu?
0
0
v = v2min = 2,4( m/s)
S: 36 45' a 143 15' va 2
.

Bai 32.

Hai cht im chuyn ng u vi vn tc v1 va v2 dc theo hai ng thng

vung goc vi nhau va v giao dim O cua hai ng y. Tai thi im t = 0 hai cht
im cach im O cac khoang l1 va l2. Sau thi gian bao nhiu khoang cach gia hai cht
im la cc tiu va khoang cach cc tiu y bng bao nhiu?
tmin =

S:

v1l1 + v2l2
v12 + v22

; lmin =

v2l1 - v1l2
v12 + v22