You are on page 1of 2

Cng tm hiu my nh canon

750D
Cng tm hiu my nh canon 750D khm ph c
nhiu iu th v c trn chic my nh hin i ny. y cng l
mt thng tin h ch cho nhng ai ang c nhu cu s hu chic
my nh cho ring mnh.
Chic my nh canon 750D c cm bin CMOS 24,2 megapixel v
c thit k c bit cho cc nhip nh gia i thng thch cht
lng hnh nh tuyt vi vi giao din n gin v thn thin vi
ngi dng. Chic my ny cho php bn t do sng to vi tnh
nng mi - 19 im ly nt ch thp v b lc sng to cng vi
Hybrid CMOS AF III mi.

Ngoi ra, my nh canon 750D cng c trang b di ISO v cng


hp dn, bao gm nhy sng ISO t 100-12.800, hay ngi dng
c th thit lp m rng tiu chun ln n 25.600, cho kh nng
chp nh trong iu kin thiu sng tt nht. V cng vi , my
nh Canon 750D cn c trang b 2 chun kt ni khng dy l WiFi
v NFC, cho kh nng chuyn file nh n nhng thit b thng minh
khc mt cch d dng. My nh canon 750D cn c kh nng chp
nh lin tip vi 5 hnh/giy nh vic trang b vi x l Digic 6.
Cng vi , cc trang b v thit lp cn li ca my nh canon
750D cng khng c qu nhiu khc bit, khi n c trang b mt
mn hnh 3 inch, 1 triu im nh pha sau, cng kh nng xoay

lt c tnh c ng cao, gip ngi dng c th chp c nhng


bc nh mi gc khc nhau, t kh khn cho n cc kh.
Pha trn nh my, khng ging vi 760D, EOS 750D li c trang
b phm xoay ch chp bn phi, ging vi nhng chic entry
level khc, pha trn phm xoay l ni trang b cc phm chc nng,
bao gm cn bng sng, ISO, DISP. V phm On/Off.
Cht lng hnh nh u vit
Chic my nh canon 750D bao gm mt kt hp tuyt ho gia
phn gii 24,2 megapixelmc cao nht t trc ti nay trong lch
s dng my EOS cho ngi mi chp nhv b vi x l hnh nh
DIGIC 6 to ra hnh nh cht lng cao vt qua cc mu my nh
cho ngi mi chp nh EOS.