You are on page 1of 1

Poslovno ime poslodavca: ______________________

Sedite: _____________________________________
Matini broj: _________________________________
Tekui raun: _________________________________
Broj reenja:___ _____________________
U ________________________, ______._____.201__
(mesto)
(datum)

REENJE O ADMINISTRATIVNOJ ZABRANI

Na zahtev zaposlenog __________________________________________, JMBG ________________________________________


(u daljem tekstu: Zaposleni) da se na njegovu zaradu, odnosno naknadu zarade, stavi administrativna zabrana u korist Raiffeisen banke
a.d. Beograd, ora Stanojevia 16 (u daljem tekstu: Banka), radi obezbeenja otplate svih novanih obaveza zaposlenog prema
Banci po osnovu Ugovora o kreditu br. 265-______________________________________ (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu):
1. Obavezujemo se da emo na zaradu, odnosno naknadu zarade Zaposlenog, staviti administrativnu zabranu u korist Banke, radi
obezbeenja otplate svih novanih obaveza zaposlenog prema Banci po osnovu Ugovora o kreditu.
2. Po ovoj administrativnoj zabrani u korist Banke, na ime otplate anuiteta, obustavljae se iznos od:
__________ _____________________, sve do otplate ukupnog iznosa kredita od _______ ______________________
(valuta*)

3.

4.
5.
6.
7.

(iznos*)

(valuta)

(iznos)

i uplaivae se u korist transakcionog rauna Banke br. 265-1710320000001-66, s pozivom na broj:


27-A _____________________________. Prvi anuitet dospeva _____._____.201__. godine, a ostali __________ u mesecu, sa
mogunou uplate u narednih 5 dana. Iznos navedenog anuiteta se moe menjati samo na osnovu pisanog obavetenja
primljenog od Banke ili na osnovu pisanog obavetenja koje je Banka dostavila Korisniku kredita.
Obavezujemo se da emo na zaradu, odnosno naknadu zarade Zaposlenog, staviti administrativnu zabranu u korist Banke, za
iznos koji Banka bude zahtevala u svom zahtevu/ima, po dobijanju pisanog obavetenja od Banke da je Zaposleni propustio da
samostalno uplati dospeli anuitet/e ili drugu vrstu novane obaveze iz Ugovora o kreditu (kamate, provizije, trokove), odnosno po
dobijanju zahteva Banke da se aktivira administrativna zabrana, a najvie do iznosa utvrenog zakonom. Iznos mesenog anuiteta
odnosno iznos dospelih neplaenih novanih obaveza iz Ugovora o kreditu e biti definisani od strane Banke.
Obavezujemo se da emo, od momenta aktiviranja administrativne zabrane, uplate iznosa svakog anuiteta, definisanih unapred,
ili iznosa odreenih u zahtevu za aktiviranje administrativne zabrane, odnosno iznosa definisanog u svakom naknadnom pisanom
obavetenju Banke, vriti u korist Banke na gore navedeni raun, odnosno raun o kome nas je Banka naknadno obavestila.
Obavezujemo se da po ovoj administrativnoj zabrani postupamo sve do dobijanja pisanog obavetenja Banke da su sve novane
obaveze Zaposlenog prema Banci u celosti izmirene.
Obavestiemo Banku ukoliko Zaposlenom, po bilo kom osnovu prestane radni odnos u ovom pravnom licu, najkasnije u roku od
3 radna dana od dana prestanka radnog odnosa Zaposlenog. Ukoliko budemo imali saznanje o novom poslodavcu kod koga je
Zaposleni zasnovao radni odnos obavestiemo Banku i administrativnu zabranu dostaviti novom poslodavcu.
Prihvatamo da snosimo sve zakonske posledice predviene vaeim propisima zbog neizvravanja obaveza iz ovog reenja.

Dostaviti:
Raiffeisen banka a.d. Beograd
Sektor operativnih poslova za stanovnitvo, mala preduzea i preduzetnike
Beograd, ora Stanojevia 16
Telefon: 011/302 6700
Ovlaena lica Poslodavca:

M.P.
(navesti radno mesto potpisnika i potpis)

(navesti radno mesto potpisnika i potpis)

* u sluaju da je kredit indeksiran u stranoj valuti, obustavlja se iznos dinarske protivvrednosti po zvaninom srednjem kursu vaeem
na dan uplate.