You are on page 1of 1

DECLARACI DESTAR EN DISPOSICI DEL TTOL DACCS AL MSTER A LINICI DEL CURS ACADMIC

DECLARACIN DE ESTAR EN DISPOSICIN DEL TTULO DE ACCESO AL MSTER AL INICIO DEL CURSO ACADMICO
DECLARATION OF OBTAINING THE DIPLOMA WHICH ENABLES ACCES TO THE MASTER BEFORE THE START OF THE ACADEMIC YEAR
2015-2016
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos/ Family Name and First Name....................................

TITULACI DACCS / TITULACIN DE ACCESO / ENTRY DEGREE

NIF o N Passaport / NIF o N Pasaporte/ NIF or Passport Nr..............................................

Titulaci / Titulacin / Degree .

Correu Electrnic / Correo Electrnico/ E-mail......................................................................

Estudis / Estudios / Field of Study.


Universitat / Universidad / University.

Telfon / Telfono / Phone

...................................................................................................
Pas / Pais / Country.

Mster / Mster / Master

Data dinici / Fecha de inicio / Enrolment date ..


Data finalitzaci / Fecha finalizacin / Gradutation date....

DECLARO / I STATE THAT:


- Que estar en disposici dun el ttol universitari oficial o b del resguard de pagament de drets de ttol, abans de linici del curs acadmic (segons el RD 1393/2007)
- Que estar en disposicin de un ttulo universitario oficial o bien del resguardo de pago de los derechos de ttulo antes del inicio del curso acadmico (segn el RD
1393/2007)
- I will be able to present the university diploma or original certificate of the diploma application before the start of the academic year (according to RD1393/2007)
SOLLICITO / SOLICITO / I REQUEST:
- Poder tenir accs als programes oficials de postgrau de la Universitat Pompeu Fabra. Aix mateix, em comprometo a aportar el ttol o el comprovant de pagament dels
drets dexpedici del ttol oficial. En cas de no fer-ho aix, la Universitat procedir a lanullaci de la meva sollicitud.
- Poder tener acceso a los programas oficiales de postgrado de la Universitat Pompeu Fabra. As mismo, me comprometo a aportar el ttulo o el comprobante de pago
de los derechos de expedicin de ttulo oficial. En caso de no hacerlo, la Universidad proceder a la anulacin de mi solicitud.
- To gain admission to the Bologna Masters Degrees from Universitat Pompeu Fabra. Furthermore, I hereby declare that I will submit my official diploma or proof
payment of diploma fee . I am also aware that the non-submission of this document will mean that my application will not be considered by the University.

Data / Fecha / Date

Signatura / Firma / Signature

D'acord amb l'article 2.5 de les Normes acadmiques dels Msters Oficials (Acord del Consell de Govern de 10 de maig del 2006) l'admissi definitiva est condicionada a
l'acreditaci del compliment dels requisits generals i dels especfics d'accs al mster en el moment d'inici de la prestaci de l'activitat acadmica.
De acuerdo con el artculo 2.5 de las Normas Acadmicas de los Masters Oficiales (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006) la admisin definitiva queda
condicionada al cumplimiento de los requisitos generales y de los especficos de acceso al master en el momento de inicio de la prestacin de la actividad acadmica.
In accordance with article 2.5 of the academic regulations for master studies (Senate Meeting May 10, 2006) final admission (at the beginning of the study period) is dependent on
compliance with the general and specific requirements for access to master studies established by current law.