You are on page 1of 3

CONTRACT DE MENTENANTA

Nr. 1
Incheiat astazi 01.12.2014
I.

I.1.

II.

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. Agent SEO S.R.L -D, cu sediul social in strada Arinii Dornei, Nr.14,
Bl.i6,Ap.29, inregistrata prin CUI 33635581 reprezentata de Toader Andrei, cu
functia de Director General in calitate de prestator, pe de o parte si
S.C. ROMVERSIS TOP SRL cu sediul social in Str. Valea Argesului, Nr. 8, Bl.
M23, Sc. A, Et. 1, Ap. 8, Sect. 6, inregistrata prin CUI 17029230, reprezentata de
Andreea Visan, cu functia de Administrator, in calitate de beneficiar,
Au convenit
OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se oblig s asigure:

Asistena tehnic necesar n conformitate cu cerinele Beneficiarului, la termenul


stabilit i sa respecte standardele de calitate, securitatea si confidentialitatea
informatiilor in domeniu.
O vizita lunara obligatorie de verificare si mentenanta si maxim 4 deplasari la
sediul firmei;
Interventia tehnica prin administrare de la distanta (remote control) a
echipamentelor, serverelor sau calculatoarelor ori prin asistenta telefonica;
Mentenanta calculatoare (partea hardware), retea calculatoare si alte componenete
de calcul;
Instalare si configurare programe(partea software) doar pentru acele aplicatii soft
care prezinta licenta;
III.

TERMENUL CONTRACTULUI
Timpul de raspuns este de maxim 5 ore de la notificarea in scris sau telefonic ;
n cazul n care timpul alocat remedierii unei defeciuni la unul dintre
echipamente depete 2 ore se consider defect major i reparaia poate fi
efectuat la sediul Prestatorului. Echipamentul n cauz va fi ncredinat n baza
unui proces verbal de predare-primire tehnicianului venit din pareta Prestatorului.
n funcie de gravitatea defeciunii pot aprea costuri suplimentare datorate
nlocuirii anumitor componente i/sau instalrii de software, altul dect cel aflat
n configuraia iniial.

IV. PRETUL CONTRACTULUI


Pretul contractului este de 200 RON platibili lunar indiferent de volumul lucrarilor
executate de prestator
Plata se va face in maxim 5 zile de la data emiteri facturii .
Pentru intarzireri la plata se vor calcula diferente de curs.
Deplasarile suplimentare vor fi taxate cu 50 RON
V.
FORTA MAJORA
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si
de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii
revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este
definita de lege.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de
7 (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea
limitarii consecintelor lui.
Daca in termen de 7 (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
Inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului
contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
In cazul in care partile convin incetarea prezentului contract;
Una din parti incalca oricare dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de
cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;
Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat
incetarea contractului.
VII. CLAUZE FINALE
Prestatorul nu raspunde pentru problemele soft si hardware aparute dupa
interventia sa.
Componentele hardware folosite la depanare sau upgrade nu fac parte din pretul
prezentului contract si vor fi facturate si platite distinct.
Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre

partile contractante.
In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care
sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin
echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest
drept al sau.
Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare , din care un exemplar
ramane la beneficiar iar altul la prestator.

Prestator,
S.C. Agent SEO S.R.L D
Toader Andrei
Director General

Beneficiar,
S.C. ROMVERSIS TOP SRL
Andreea Visan
Administrator