You are on page 1of 4

Tiu dit vi khun, vi trng trn thm, gh, nm, rm.

Vic cc b mt thm, gh, nm, rm ti nh ring, khch sn, vn phng, trng hc,
bnh vin b nhim bn cc loi vi khun l iu bn phi lu tm bo v sc khe
ca mnh.
T thm, gh sofa, nm, rm, ga tri ging (thng gi chung l cc loi c c
b mt mm) u c nguy c l ni c ng ca cc loi vi khun gy hi c th gy ra
s nhim khun, nhim trng.
Do vy, cu hi quan trng l:
- Cc loi vi khun gy hi no c th tn ti trn cc loi c c b mt mm nh
vy?
- Lm th no tiu dit chng mt cch hiu qu?

1. Vi khun no c th sng trn cc c c b mt mm?


Rt nhiu cc loi vi khun gy hi c th tn ti trn cc b mt mm bao gm: MRSA
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, xem thm thng tin ti Link
https://en.wikipedia.org/wiki/Methicillin-resistant_Staphylococcus_aureus), VRE
(Vancomycin-resistant Enterococcus xem thm thng tin ti link:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vancomycin-resistant_Enterococcus), hay virut cm
(https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza)
Khoa hc chng minh rng, khng ch cc vi khun gy bnh xut hin trn b mt
c c b mt mm, m chng cn c th tn ti hng gi nh virut cm, hay hng
thng nh MRSA v VRE trn b mt vi nh Polyester. V cc loi vi sinh vt gy
bnh c th tn ti hng gi, hng thng trn b mt mm, do chng c th nhim
vo bn hay truyn sang cc vt khc.
S xut hin ca cc loi vi khun gy hi trn cc b mt mm ca c c
cc nh khoa hc v sinh cng nghip xc nhn, tuy nhin rt t nghin cu thc hin
vic ly truyn bnh.

Tuy nhin, nhng nghin cu gn y ch ra rng vi khun c th c truyn vo


gh sofa, m v sau nhim vo ngi.
Mt nghin cu ch ra rng sau khi sau khi iu tr cho bnh nhn MRSA, 65% y t c
ng phc b nhim vi trng MRSA.
Mt nghin cu khc, mt loi vi khun khng thuc Acinetobacter Baumanii c lin
quan n dch nhim cc loi vi khun ny, l do cc tm rm ca bnh vin b
nhim loi v khun ny.
Mc d cc b mt mm trong cc bnh vin cc cc a im y t thng c
nghin cu, tuy nhin cc ni khc th thng b b qua.
Cc thit b tip xc gn gi vi con ngi nh phng tp gym, trng hc.. l mi
trng l tng cho vic pht tn cc vi khun gy bnh, c bit l cc loi vi khun
gy nhim trng.
Mi ngi khng thng ngh v n vic kh trng tt c cc b mt mm. Nht l khi
cc loi gh sofa th khng th cho vo my git c, nhng b mt ca chng c th
ly lan vi khun gy bnh.

2. Nhng s nhim khun thng thy


Nhng vt dng mm s dng c nhn nh ga nm, hay cc dng chm sc sc
khe thng t cn quan tm vic nhim khun cho v chng c git thng
xuyn.

Nhng nhng vt nh gh sofa, gh bc vi trong cc khu vc cng cng ca ta


nht hoc chiu, m trong phng tp th dc (tp gym) rt him kh, thm ch khng
bao gi c kh trng dit khun v c th pht tn bnh t khch ny qua khch
kia, t nhn vin qua khch.
Thc t, nhng vt t khi ng ti cng c th to ra vng ly lan. Tuy nhin, nhng
b mt mm c quan tm n nhiu nht thng l gh, gh sofa, gh vn phng...
v chng thng xuyn tip xc vi ngi s dng.
Nhng nghin cu gn y ch ra rng, lng vi khun c bit rt cao c mt gh
phng ch, gh bnh nhn, rm ngn.
Nhng b mt ny c th gy nhim cho, v ly nhim trng t ngi sang ngi.

3. X l vi khun gy hi trn cc b mt mm nh th no?


Mt trong nhng kh khn trong vic dit khun trn cc b mt mm l chng
thng hay b b qua, hay mi ngi khng nh gi c ng mc nguy hi ca
chng.
Hu ht nhng ngi trong ngh dch v v sinh cng nghip u hiu tm quan trng
ca vic lau b mt cng vi cc sn phm kh trng ngn nga s ly lan nhim
trng, nhng rt t ngi bit lm th no x l b mt mm hoc rt t c o
to x l b mt mm.
Hn na, hin nay khng c bt k vn bn php quy hng dn hoc a ra li
khuyn v vic x l b mt mm v gm gh, gh sofa, b mt mm nhng vt ny
khng th cho vo my git c.
Cha kha kim sot vic nhim bn vi khun trn b mt mm l phi thc hin
mt k hoch tng th.
Nhn vin v khch hng phi v sinh tay sch s, b mt mm cn c kh trng v
hn na cn c git nh k.

Cc chuyn gia dch v v sinh cng nghip c th thc hin cch tip cn ton din
git gh vn phng, git gh, git gh sofa, git thm, git nm v kh trng bng cch
thm nhng bc n gin sau trong vic thc hin dch v hng ngy ca h ci
thin kh nng tiu dit vi khun trn b mt mm:
Git thng xuyn nhng rm, ga ging, vi, ng phc v cc b mt
mm khc c trn dng
S dng cc sn phm c ng k vi B Y T c th tiu dit vi khun
trn b mt mm gia nhng ln git trn b mt mm c th v khng th git
c. Phi lun tun th tuyt i hng dn ca nh sn xut.
Yu cu thc hnh v sinh tt i vi nhn vin v sinh gia nhng ln thc
hin dch v v sinh.
Trn y l nhng thng tin c bn m cng ty v sinh TKT cung cp, bn c th
bit cc nguy c v vi khun, vi trng c th tn ti trn b mt mm nh thm, gh,
gh vn phng, gh sofa, rm, nm...

Ngun: http://tktg.vn