You are on page 1of 16

Uilite Las

Lovaka kola Diana

LOVAKAKOLA
DIANA
UiliteLas,Zagreb

RimskaboicalovaDiana,skulpturaizLouvrea

Pogledizklupe
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Dodjeladiplomaurestoranu

Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

S adraj
Uvod
Predavai
Terenskanastava
Oruje
Uuionici
Ispit
Dodjeladiploma
Nastavniplaniprogram
Galerija
Info
sastavio:MarinMatijevi

Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Uvod

N akrajulovakogispita,anapoetkulovakogstaa,onotojeprvoostalourezanou

pamenjesumirisi.Srnetinanalovaki,pekkobasiceikifliceslovakogdoruka,rotilj
ulovakojkui,mirisibaruta,ahuraiuljaskarabina.
totoznaibitilovac?Teksada,kadsumisemaloodkrinulavrata,suzdraobihseod
odgovora.Otomemoekazivatisamolovackojiivilovstvokaostilinainivota.Toje
svijetprepunpravilaiobiaja,kodeksailovakeetike.Tojesvijetukojemseradi,puno,
besplatno,sasrcemistrastveno.Dabinetkopostaoupravomsmislurijeilovacpotrebne
sugodinestaa.Lovacsemoepostatisamonaterenu,adiouuionici,polaganjeispita,
tojetekprvikorak.Siguransamdamogureidajelovstvodruenje,prijatelji,priroda,
suivot,razumijevanje.
Unastavkuupokuatidoaratiozrajekojesmokaojesenskagrupa2013.godineproli
krozlovakukoluDiana.
Konceptkolezamiljenjenanaindaseosjetiduhlovstva.Osimteorijskenastaveu
klupama,prolismokrozpraktinidioulovituLekenik ,praktinidionastreljani
(pitolj,revolverikarabin),dodjeludiplomailovakiruakurestoranu.

Lova kidoruak
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Predavai

D r.sc.DeanKonjevi,dr.vet.med.docentnaVeterinarskomfakultetuuZagrebu.

Mladisveuiliniprofesor,iznimnoprecizanu
izraavanju,predajematerijujasnimiprodornim
baritonom.
Pojedinelovakeizrazetolikoputaponavljadaostaju
usjeanju.Priizgovorunaglaavaipojedinaslovau
bitnimrijeima,tipaslovoRkod
rogovljailiroita,iliOkodjelenaobinog.Na
tajnainpoinjemogovoritipravilno,jelenobini,a
nesamojelenkakojeuobiajenousvakodnevnom
govoru.Izpredavanjajevidljivodajevelikiznalac
nesamopoakademskojtitulinegoiiskustvenoteda
mujelovstvosastavnidioivota.

mr.sc.Biserko

Atelj

,profesorstrunih
predmetauPoljoprivrednoj koli,Zagreb

Srednjokolskiprofesorizijegjepredavanja
vidljivdugogodinjista.Upredavanjimaeli
prenijetiionumaterijukojasenenalaziknjizi.
Uzpomovideoprojekcijaolovstvute
komentarimascenaelidoaratilovstvoiukazati
napravilnopostupanjeiponaanjetijekomlova.
Lovacjevepolastoljea,asvojlovakista
zapoeojekaodjeakusvojoj15.godiniivota.
Izmeuostalogpoznatjeikaovrsnistrijelac.
Oputenjeileeranujavnomnastupu.
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

ajkoRadmilovi ,prof.

VlasnikuilitaLaspodijomkapomsenalazi
lovakakolaDijana.Preko25godinabavise
streljanamaimnogejenauiorukovanjusaorujem.
Jasnimibritkimglasompredajeoorujuibalistici,
alipraktinidionastavemujedrai.
Voliponavljatiodreenedijelovereenicailirijeiza
kojesmatradasuvane.
Kadavjebuiznastaveodluiodraditi
neprihvaarijeinemogu,nebihjato,bojimsei
slino.
Svakogaenauitipucati!

DamirCuridipl.ing.umarstva

umar,aliiinformatikiserviseriprogramer.
Najspretnijipredavaurukovanjutehnikom.
PredajepoPSu,nitaneelidamupromakne,da
sluajnonetonijerekao.Zaduenjezaekologijui
kinologiju.Svojubrzinuupredavanjukompenzira
pauzamaidodatnimobjanjenjima.Volibijelubojui
estojenasmijan.

Poredovihpredavaaukolidjelujujoidipl.iur.oreMaravi,tajnikHrvatske
javnobiljenikekomore,dr.vet.med.Tomislavurevi,savjetnikprometnepolicijeu
PUZagrebidipl.ingumarstvaTihomirKovaevi,speleologiknjievnik
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Terenskanastava

D olazaknaterenzahtjevapodrobnu

pripremu,najveimdijelombaziranu
na,naravno,hrani.Usvojelovake
torbepolaznicisunatrpalirazne
kobase,pek ,namaze,luk ,pie,voe,
svegapomalo.Nekisuispekliidomai
kruh,kifliceislino.Lovaketorbe
ovogputabilesupune.Stolbogat
hranomsvakogarazveselipajetakoi
naterenzapoeoudobrom
raspoloenju.
Prvidionastavevodiojedr.sc.
Konjevi,azapoelismoulovakoj
kui.Nazidovimasuvisjelitrofeji,u
najveojmjerirogovljesrnjaka.Biloje
tuikljovidivljesvinje,prepariranihivotinja,raznihukrasa,pokojakoaitd.Sudeipo
reakcijamapolaznicimabilojeinteresantno,aidvijemakepravilesunamdrutvo.
Potomjeuslijedioodlazakdubokoulovite.UkrcavamoseukombiiSUVikreemo.
Putemsusreemolovce.Nedjeljajepasuioninaterenu.Zastajemokodprveeke,gdje
nasekajuidrugilovnogospodarskiobjekti:solita,hranilita,pojilitaislino.

prvaeka hranilitezasrne
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Deanprecizanuopisu

povratak
Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Oruje

N akonkratkepauzeuslijediojeidrugidioterenakojejeodraoprofesorRadmilovi.

RukovanjevatrenimorujemigaanjelovakimkarabinomCZ8x57.Svakipolaznik
moraosepopetinaekuiuznadzorprof.Radmiloviavjebatigaanjena100metara.
Bilojeionihkojisuhtjeliprvibitiugaanju.Pukajepreciznijaakojecijevhladnija!
Norukesusenajvietresle,asrceubrzanokucaloonimakojisuprviputapucaliizdugog
vatrenogoruja.

Pitoljemirevolveromvesmogaaliu
streljani.Karabinjesasvimnetodrugo.
Monoorujesoko2000joulasnanim
projektilom.Zausporedbupitoljskimetak
dugi9naizlazuizcijeviimaneto
manjeod500Joula.
Polaznicikolesuseizmjenjivaliugaanju.
Jedandiojepratiodogaajevezaneuz
gaanje,aostalisuprionulipripremi
rotilja.

Pozavretkunastaveimalismoprilike
vidjetiipravelovcespravimulovom.Tog
danalovcisuodstrijelilikrmauivepra.
Krmausmovidjelidokjeveparjobiou
umi.Navodnojepogoenutrbunu
upljinupasuspsomkrvosljednikomotiliu
potraguzanjime.

Nasliciorujekoritenonanastavi:ve
spomenutikarabin8x57,samaricabokerica
kalibar12,revolverSPEC.38,pitoljiu
kalibru9mmparabellumiHSXDM.

Pogled iz klupe

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Uuionici

T eorijskanastavaodravalaseuveernjimsatimauprostorijamauilitau
Folnegovievoj.

ZapoelismosbiologijomdivljaisDeanomuzpotporuPowerPointa.Lovnogospodarskii
lovnotehnikiobjekti,gospodarenjeilovdivljaidraojegosp.Ateljuzvideoprojekciju.
KinologijuiekologijuDamirjeispredavaouzPowerPointizakrajprof.Radmilovis
orujemibalistikomtezakonodavstvomuzpomorekvizita,kratkogidugogvatrenog
oruja.

Predavanjasuuovakvimsluajevimaveomavana.
Nijetosamoispitkojisemoraproipadasveposlijezaboravimo.Ipaknakonpredavanja
ostanenetouglavi.Modainemoemoodmahreproduciratitotosmoulialiipak
kadaseponovnosusretnemostommaterijommoemojeprepoznati.Onanamondanije
netonovo,poznatanamje.
Pogled iz klupe

10

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Ispit

O dterenadoispitaprolojedvatjednatojedovoljnodasepripremigradivo.Tkojebio

paljivnapredavanjuuvelikemujeolakanouenje.
Ispitjeklasika,pismeniiusmenidio.Prvisesastojiod50pitanja,toneodgovoremorali
smozaokruitiilinadopunitireenicu.Barem40tonihodgovorapotrebnojezaprolaz.
Usmenijeodmahnakontoseobjaverezultatipismenogdijelaispita.Odgovarasepred
ispitnimpovjerenstvom(Konjevi,Atelj,Radmilovi,Curi).Izvlaesekarticepakogato
dopadne.Pitanjasuizsvakogpodrujapojedno,ukupnoihimaest.
Kratkiodgovoriinisunetotosepovjerenstvudopada,ipakodgovortrebabitimaloiri
akoelimodobitipohvalnoklimanjeglavom.
Reakcijepovjerenstvanaodgovorsuotprilikeovakve:
Jednareenicastisnuteusnice,glavesenaginjuulijevo.Drugareenicapodignute
obrveipogledpremagorelijevo.Treareenicapostojenaznakeklimanjaglavom,apogled
jesvevieuperendirektnopremakandidatu.Daljejesveboljeibolje,otvarase
konverzacijailiminiraspravaoizvuenompitanju...Pohvalanemanjkaakosuodgovori
dobri.Tuitamopadnekojepotpitanjeigotovo.Pljesak ,estitkeisljedei.

Markoodgovara

Pogled iz klupe

11

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Dodjeladiploma

Z avretaklovakogispitaodranjeurestoranu,anamenijujebilasrnetinanalovaki
snjokima.Ugodanambijent
upotpunilismoaskanjem,
aicomaperitivatepotom
gemitima,kojimasmozalili
ukusanruak.

Potomslijedegovorancije.Iz
predavakogtaboragovorje
odraoprofesorRadmilovi,
dokjeodstranepolaznika
govoruzvratioprimarijusdr.
Darijeoki.Sveusvemu
kratko,simpatinois
umjerenomkurtoazijom.

Uslijedilajedodjeladiplomai
uvjerenjaopoloenom
lovakomispitu.Ponovno
estitke,pljesak ,fotkanjei
pomalosebliikraj.Jonas
samotrukledijeleod
formalnogzavretkakole.

Palisupozdravi,razmjenilisebrojevimobitelaidoskorogvienja!
Uzdravlje(saomulijevojruci)idobrakob!

Pogled iz klupe

12

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Nastavniplaniprogram
SADRAJNASTAVNOGPLANA
RB

BROJSATI

NASTAVNOPODRUJE

TEOR.

VJE.

UKUP.

1.

POVIJESTHRVATSKOGLOVSTVA,PRAVNIPROPISIU
LOVSTVU,LOVAKAUMJETNOSTILOVAKAGLASILA

10

10

2.

PRIRODOSLOVLJEIBOLESTIDIVLJAI

23

10

33

3.

GOSPODARENJELOVITEMIDIVLJAI,NAINILOVA,
LOVAKAETIKAILOVAKIOBIAJI,SNALAENJEU
PRIRODI,PRVAPOMOULOVU

20

10

30

4.

LOVNAKINOLOGIJA

14

19

5.

LOVAKOORUJESTRELJIVOILOVNABALISTIKA

13

10

23

6.

OSNOVEEKOLOGIJEIZATITEPRIRODE

10

10

90

35

125

UKUPNOSATI

Osnovnaliteraturajeknjiga
Osnovelovstvagrupeautora:
S.Darabu,
I.Z.Jakeli
D.Kova

Preko400stranica,taman!

Pogled iz klupe

13

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Galerija

Zdravko,glavniorganizatorro tilja

Dolores,jedinapolaznica

Dalibor,najboljipolaznik kole,poznanjuigaanju

Marko,volivojnupovijestilovstvo

Marin,PRovacifotograf kole

Darije, nadoktor,oratorisportskistrijelac

Pogled iz klupe

14

Uilite Las

Lovaka kola Diana

Ro tiljulovakojkui

MetanastrelitunakonvjebegaanjaPogledkrozoptikiciljnikulovituLekenik
Pogled iz klupe

15

Uilite Las

Lovaka kola Diana

UiliteLAS,javnaustanovazaobrazovanjeodrslih,ZAGREB
ADRESA:Lopudska2a
TEL./FAK S:016188881
MOB:098458299i0916181814
BANKA:Zagrebakabankad.d.
R:23600001101405981
RAVNATELJ:RadmiloviRajko,prof.

LOVAKAKOLA"DIJANA"
Folnegovieva10,Zagreb
UiliteLAS,javnaustanovazaobrazovanjeodrslih,ZAGREB,provodiprogrameosposobljavanja
kadrovaulovstvu,temeljemZakonaolovstvu,NN140/05iPravilnikaoosposobljavanjukadrovau
lovstvu,NN78/06,premaRJEENJUoodobravanjuizvoenjanavedenihprogramaMinistarstva
poljoprivrede,umarstvaivodnoggospodarstvaRH,klasa:UP/I13301/0601/1,urbroj:525130708
od5.oujka2007.godine.
PROGRAMOSPOSOBLJAVANJAZA LOVCA 125SATI
PROGRAMUSAVRAVANJAZA LOVOUVARA 40SATI
PROGRAMUSAVRAVANJAZA OCJENJIVAATROFEJADIVLJ I60

Pogled iz klupe

16

You might also like