P. 1
ΕΝΟΤΗΤΑ –ΔΑΣΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ –ΔΑΣΟΣ

|Views: 407|Likes:
Published by kpestylida

More info:

Published by: kpestylida on Feb 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ΕΝΟΤΗΤΑ –ΔΑΣΟΣ

.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ
δάσος Μια περιοχή που
καλπ!ε!αι απ" πολλά δ#$!ρα

%αρα&'&"ς Αυ!"ς που παρά&ει
Τρο(ή )(υ!ά*
+α!α$αλ'!ής Το δάσος ,ε δ#$!ρα πεκου


%ευκοδάσ- Αυ!"ς που κα!α$αλ.$ει
#!οι,-
!ρο(ή )/.α*
.

Α$αδάσ'σ- Α$α$#'σ- !'$
δ#$!ρ'$ ,ιας
περιοχής που #χου$ α(αιρε0ε1


. Α+2ΟΣΤΟΙΧΙΔΑ
+333333333
Α3333
Σ33333
Τ33333
Α33333
Ν333
Ο333
4. 5!σι λ#$ε !ο$ καρπ" !ου πεκου.
6.Με&άλο πουλ1 που πε!άει πολ 7-λά σ!ο$ ουρα$".
8 5$ας 0ά,$ος που "!α$ !ρ17ου,ε !α (λλα !ου9
,υρ1/ου$ 'ρα1α.
: +αλπ!ου$ !ο σ.,α πολλ.$ /.'$ &ια $α ,-$
κρυ.$ου$.
; 5$α /.ο πολ πο$-ρ" που /ει σ!ο δάσος.
< Το χρειά/ο$!αι !α (υ!ά &ια $α /ήσου$.
= Επικ1$δυ$ο (1δι που #χει δ-λ-!ήριο.
.%ΟΙΟΣ Τ2ΩΕΙ %ΟΙΟΝ>
.ΣΩΣΤΟ –?Α@ΟΣ
Α*Σ!ο δάσος /ου$ πολλά δ#$!ρα ,α/1 που ε1$αι "λα
1δια
Σ'σ!" ?ά0ος
A* Η οBιά9 - Cελα$ιδιά9 !ο #λα!ο9 !ο πεκο9 ε1$αι
δ#$!ρα !'$ δασ.$ που Cρ1σκο$!αι σ!- χ.ρα ,ας.

Σ'σ!" ?ά0ος
D*Σ!α δάσ- (υ!ρ.$ου$ πολλά λουλοδια και /ου$
πολλά /.α.
Σ'σ!" ?ά0ος
Δ* Οι ρ1/ες !'$ δ#$!ρ'$ συ&κρα!ο$ !ο $ερ"9
σ!-ρ1/ου$ !α δ#$!ρα και !α Cο-0ο$ $α ,ε&αλ.σου$.
Σ'σ!" ?ά0ος
Ε* Ο ά$0ρ'πος χρ-σι,οποιε1 !α (υ!ά &ια !-$
κα!απολ#,-σ- !'$ ασ0ε$ει.$.
Σ'σ!" ?ά0ος
Σ!* Σ!ις κα,#$ες περιοχ#ς οι ά$0ρ'ποι
Bα$α(υ!εου$ δ#$!ρα και αυ!" !ο λ#,ε α$αδάσ'σ-.
Σ'σ!" ?ά0ος
Ζ* Τα δ#$!ρα που ρ1χ$ου$ !α (λλα !ους !α λ#,ε
αει0αλή.
Σ'σ!" ?ά0ος
Η* Τα #λα!α9 !α κυπαρ1σσια και !α πεκα9
παρά&ου$ ρε!σ1$ι &ια $α προ(υλάσσο$!αι απ" !ο
χι"$ι και !ο κρο.
Σ'σ!" ?ά0ος
@* Ο α#ρας ε1$αι κα0αρ"ς και χ'ρ1ς !α (υ!ά.
Σ'σ!" ?ά0ος
.Με α(ορ,ή !ο παρακά!' κε1,ε$ο απα$!. σ!α
παρακά!' ερ'!ή,α!α.
Το !υ(λοπ"$!ικο
Ο @ε"ς #δ'σε "λα !α ερ&αλε1α σ!ο$ υπ"&ειο αυ!"
Eσα!α$άF9 που /ει σ,('$α ,ε !ο$ συ&&ρα(#α9
Ε!!ι$!/#ρο σ!-$ Ελλάδα9 Ου&&αρ1α9 ΜολδαC1α9 2'σ1α
και Μικρά Ασ1α. G!α$ Cρει κα!άλλ-λ- 0#σ- !ρυπάει !ο
#δα(ος ,ε !ο ,υ!ερ" άκρο !ου κε(αλιο !ου που
,πα1$ει σα$ σ(ή$α ,#σα σ!ο #δα(ος. Συ&χρ"$'ς9 ,ε
!α ,προσ!ι$ά !ου π"δια που #χου$ διε0υ$σ- απ" !α
πλά&ια !ου σ.,α!"ς !ου και προς !α #B'9
παραλα,Cά$ει !ο χ.,α και !ο σπρ.χ$ει προς !α π1σ'.
Σ!- συ$#χεια9 ,ε !α π1σ' π"δια !ου παραλα,Cά$ει !ο
χ.,α και !ο ρ1χ$ει π1σ' !ου.
G!α$ !ο #δα(ος δε$ ε1$αι πολ συ,πα&#ς9 ,#σα σε #$α
λεπ!"9 ο ασπάλακας ,πορε1 $α εBα(α$ισ!ε1 ,#σα σ!-
&-.
@α ή!α$ αδ$α!ο ο !υ(λοπ"$!ικας $α σκάCει εά$ -
σκ"$- #,παι$ε σ!α ,ά!ια !ου και σ!α αυ!ιά !ου. Το!ο
",'ς ε1$αι αδ$α!ο &ια!1 !α ,ά!ια !ου κλε1$ο$!αι ,ε
ασ(άλεια ,#σα σ!α Cλ#(αρα9 ε$. ε1$αι εBαιρε!ική -
κα!ασκευή !ου εB'!ερικο !ου αυ!ιο.
Το !υ(λοπ"$!ικο9 κα!H άλλους ε1$αι εχ0ρ"ς !-ς
&ε'ρ&1ας9 ε$. &ια κάποιους άλλους πολ!ι,ος (1λος
&ια!1 !ρ#(ε!αι ,ε σκουλήκια9 σκα0άρια9 σαλι&κάρια9
Cα!ράχια και πο$!1κια. Οι υποσ!-ρικ!#ς !ου λ#$ε "!ι
δε$ κ"Cει !α σπαρ!ά &ια $α !α (άει αλλά κα!ασ!ρ#(ει
επειδή σκάCει !ους κήπους σε α$α/ή!-σ- ερπε!.$ και
ε$!",'$.) Διασκευή απ" !ο CιCλ1ο !ου Σ!#(α$ου
Dρα$1!σα3E Τα ά&ρια και !α ή,ερα !ου Cου$ο και !ου
λ"&&ουF*.
4.%ο /ει ο !υ(λοπ"$!ικαςI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6. Με ποιο !ρ"πο σκάCει σ!ο #δα(οςI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8. %οιο ε1$αι !ο άλλο !ου "$ο,αI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
:. Τι !ρ.ει ο !υ(λοπ"$!ικαςI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
;. Ε1$αι χρήσι,ος ή /-,ιάρ-ςI
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.
.


Α$α&$'ρ1/ου,ε !-$ χλ'ρ1δα.

Σχ1$ος Jιλ1κι %ουρ$άρι

+υκλά,ι$ο K&ριο σπαρά&&ι +ολχικ"

Jυ!ιλάκια Aρα Α$ε,.$-


Σ!1($ος Jρα&κοσυκιά


%εκο +υπαρ1σσι Συκιά


Ε1δος &κα/"$ Α&ριελιά
Α$α&$.ρισ- πα$1δας

%ε!αλοδα Αλο&άκι !-ς %α$α&1ας Σ(ήκα

Σκα0άρι Μ#λισσα +ά,πια

Dρλος %ασχαλ1!σα Aρ',οσα

Σπουρ&1!ι +αρδερ1$α +αρακάBα

Χελ.$α
Οι ά$0ρ'ποι πολλ#ς (ορ#ς κά$ου$ διά(ορες
παρε,Cάσεις σ!ο δασικ" οικοσσ!-,α. %οιες απ" !ις
παρακά!' παρε,Cάσεις ,πορε1!ε $α ε$!οπ1σε!ε σ!ο
δικ" ,ας δάσοςI
Δρ",ος L +οπή Bλ'$ L
A"σκ-σ- L +υ$ή&ι L
+α!ασκευ#ς L MKλλες παρε,Cάσεις L


J!ιάχ$' !- δική ,ου σ$0εσ- ,α/εο$!ας
κάποια υλικά που Cρ1σκ' σ!ο δάσος.
ΕΝΟΤΗΤΑ3@Α?ΑΣΣΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ
+αράCια Με αυ!ά α$απ$#ου$ !α
7άρια
Aρά&χια Με!α(#ρου$ ε,πορε,α!α και
α$0ρ.πους σ!- 0άλασσα
Τρ.$ε !α ,ικρά Τα ,ε&άλα 7άρια
Jκια Jυ!ά !-ς 0άλασσας
Dλάροι %ροκαλο$ κα!ασ!ρο(ή σ!α
(υ!ά και !α 7άρια
Σκουπ1δια και %ουλιά που /ο$ε σ!-
Cρ.,ικα $ερά 0άλασσα
)ρπα$σ-*
Α+2ΟΣΤΟΙΧΙΔΑ
+3333333
Ο333333
?33333
%33333
Ο333
Σ333333
• Ζει σ!-$ 0άλασσα9 δε$ #χει κ"καλα και !α
πλοκά,ια !ου C&α1$ου$ ,#σα απ" !ο κε(άλι !ου.
• 5!σι λ#,ε !α ,δια9 !α σ!ρε1δια κλπ.
• Αρά/ου$ !α καράCια &ια $α (ορ!.σου$ και
Bε(ορ!.σου$ ε,πορε,α!α και α$0ρ.πους
• Χ$ει !α $ερά !ου σ!- 0άλασσα
• Τ"σα π"δια #χει !ο χ!απ"δι
• Μικρ" 7άρι που !ο !ρ.,ε και 7-!"
%ΟΙΟΣ Τ2ΩΕΙ %ΟΙΟΝ


ΣΩΣΤΟ3?Α@ΟΣ
Α* Το $ερ" !-ς 0άλασσας ε1$αι αλ,υρ"
Σ'σ!" ?ά0ος
A* Τα 7άρια α$απ$#ου$ ,ε π$ε,ο$ες
Σ'σ!" ?ά0ος
D* Nπάρχου$ χελ.$ες που /ου$ σ!- 0άλασσα
Σ'σ!" ?ά0ος
Δ* G!α$ (υσάει δυ$α!"ς α#ρας σ-κ.$ο$!αι κ,α!α
σ!- 0άλασσα
Σ'σ!" ?ά0ος
Ε* Μπορο,ε $α κολυ,πήσου,ε σε "λες !ις
0άλασσες και !ις ακ!#ς.
Σ'σ!" ?ά0ος
ΣΤ* G!α$ !ρ.,ε δε$ κά$ου,ε α,#σ'ς ,ε!ά ,πά$ιο.
Σ'σ!" ?ά0ος
.Με α(ορ,ή !ο παρακά!' κε1,ε$ο απα$!. σ!α
παρακά!' ερ'!ή,α!α.
Jα1$ε!αι ",'ς "!ι !ο$ κ#(αλο !ο$ Cα(!1σα$ε #!σι &ια!1 !ο
κε(άλι !ου δε$ αB1/ει !1πο!α. Δε$ #χει (αO .Δε$ !ρ.&ε!αι.
Ε1$αι άχρ-σ!ο. +αι #$α πρά&,α άχρ-σ!ο9 (α1$ε!αι πά$!α
,ε&αλ!ερο απ "!ι ε1$αι. 5!σι !-$ #πα0ε κι ο κ#(αλος>
G!α$ ο κ#(αλος ε1$αι ,ικρ"ς κα!αδι.κε!αι απ" χ1λιους
εχ0ρος. Το$ κυ$-&ά$ε !α λαCράκια9 !ο$ κυ$-&ά$ε !α
παιδιά9 !ο$ κυ$-&ά$ε οι χασο,#ρ-δες που 7αρεου$ σ!α
,ουρά&ια9 !ο$ κυ$-&ά$ε οι κα0αυ!" 7αράδες>
Ο κ#(αλος δε$ !ρ.ει ,"$ο 7',ο!ρι. Τρ.ει πολλά και
διά(ορα. Σκουλ-κάκια9 χορ!αράκια9 σαρδ#λα (ρ#σκια 9και
α1,α απ" σ(αχ!ά>
Το δ"λ',α ο κ#(αλος !ο 0#λει ,ε&άλο. Dια!1I Δι"!ι &λ(ει.
Δε$ !ρ.ει9 δε$ ,πουκ.$ει .Dι αυ!" οι 7αράδες σκεπά/ου$
"λο !ο α&κ1σ!ρι ,ε 7',ο!ρι και σ!ο επά$' ,#ρος9 πι#/ου$
!ο /υ,άρι ,ε !ο δάκ!υλο>
Α$ ρ'!ά!ε &ια !ο$ !"πο που !ου αρ#σει $α περ$ά !ις .ρες
!ου9 κυκλο(ορε1 πα$!ο .2-χά9 Cα0ιά9 7-λά9 χα,-λά9 σε
α,,"!οπους9 σε πε!ρ"!οπους και πολλ#ς (ορ#ς ,#σα σ!α
(κια>.
)Εδ. Cυ0"ς3@.%ο!α,ιά$ος*3

Α* Dια!1 !ο$ Cα(!1σα$ε
κ#(αλοI3333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333
A* %οιους εχ0ρος #χει ο ,ικρ"ς
κ#(αλοςI333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
33333333333333
D* Τι !ρ.ει ο
κ#(αλοςI333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
33333333333333333333333333333
Δ* %'ς !ρ.ει ο
κ#(αλοςI333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333
Ε* %ου /ει ο
κ#(αλοςI333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333

Οι ά$0ρ'ποι πολλ#ς (ορ#ς κά$ου$ διά(ορες
παρε,Cάσεις σ!ο 0αλάσσιο οικοσσ!-,α. %οιες απ" !ις
παρακά!' παρε,Cάσεις ,πορε1!ε $α ε$!οπ1σε!ε σ!-
δική ,ας 0άλασσαI
Δρ",ος L Σκουπ1δια L
2πα$σ- $ερ.$ L παρά$ο,ο 7άρε,α L
+α!ασκευ#ς L Kλλες παρε,Cάσεις L

J!ιάχ$' !- δική ,ου σ$0εσ- ,α/εο$!ας κάποια
υλικά που Cρ1σκ' σ!- 0άλασσα.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->