2

i úy‚W

}p„
z
4......................................................³ ¸n²

XZ

5......................................................y Ò»y ZZ

X2

8....................................................yÒ»]g Ó

X3

11.......................................................i§»çz

X4

13...................................................i§»<

X5

15.......................................................yÒ» ³

X6

16.......................................................yÒ»i ú

X7

18.........................................................-i ú

X8

19.......................................................+
 Åi ú

X9

20............................................................y Z f Z

X 10

21...................................................#
Ö ‡Z c
r

X 11

22........................................................i úg » f Z

X 12

29..............................................i§»"7i ú

X 13

33......................................t•
Û »i úÅ]gúgzZŠ%

35..........................................i§»"7F
zi ú
www.noorehidayat.org

X 14
X 15

3

36.........................] ;z(zòÔ] ‚ZzÔøZ•
Û Æi ú

i úy‚W

X 16

43.......................................................œ{>

X 17

44........................................................qi ú

X 18

45..................................................y Ò»+Ï

X 19

48...................................................]zˆ{>

X 20

50.................................................yÒ» ôzZ F X 21
5 2.....................................................{i »i ú

X 22

55.........................................N ¬Šy%:e X 23

www.noorehidayat.org

4

i úy‚W

ÌÖ ©Ú š † Â
Üônû uô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô

Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø
gŠË~ T¶èÐ x *
Æó ói úsW L Lþ[ Âq
Z ä ¢Z Iw ‚P

ž ðƒ kC]gz¢ˆn Z¸ G y Ò bcgzZ b) ~gz¢Æ i úÐ ,

zŠg Zy ‚W{Š ‚e
.ŽX ’ e ãƒ[ ÂÏ¿q
Z à Zzä2i úcV”Lg

i
kZn Y Å[ »4ZŠ~VßjZ ~ÎZ62A
kzkg ZæòsZŽgzZƒ~ y!
Ôi úg » f Z ~ Tì g "Z » i úsWŽ ì H A
% ZB !‚g Ã7Æ ]gz¢

Ô-i úÔ ]zˆ{>Ôœ{>Ô?Ô ÒgÔi úIF
Ô<zçzi§Ô b) ~gz¢

Å 4} b)X • ‰ G ¦6i§Æ äŒÆ V” {)z +Ïz { i » i ú
Wñƒ D™kˆ Z » ]gz¢X • ˆà Ð pÑ > ½g
y
Š q ZgzZÐ V1Â

X • fp â Ð pÑ > ½gzZ adŽ • ~Š ÉÀFìÌN ¬Š :e ~
~ [ »Ã^ kZ ] Z|g ZŠ)fÆ VßjZgzZ=Æ kg Zæ z A
kžì yZ
ÐnÊçjÖ] ä×# Ö^e æ XÐVƒ[ Z Nz`
Z •Æ™4ZŠ

‹Ûj×ÛÖ]

Å
']~à— ö:WXZÔ¬·
â| 1387wZØ

www.noorehidayat.org

i úy‚W

5

Üônû uô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø

û yÒ»yZZ ü
‹{!
§D
ÅxsZžì c
â•
Û ä~
 ö ·]|wÎg}g \ }g ø !”}g \

Xì ˆ¿g6
Vzqõ0
Š
ã
D
‹{!
wÎgÆvZ ~
 ö§ ·]|gzZ7ŠqðÃZÎÆvZž bŠ „ZÍtwzZ /
X•

X -7
i úÐ~È0
._Æ}°‡ª*
™ì‡i ú}uzŠ

X bŠ > 2i}Š

X *
™ e¸a

/
/
/

X ´g} izgÆpÑypg,v0 /

·]|gzZ7ëÑÆ]Š „ðÃ{z´n ZXì Šq„z'gzZì ËvZ

D
{!
§
Ð wŠgzZ ¶Š „ZÍÅV Â!
VâzŠ yZ X • wÎg ~y
WgzZ F ÆvZ ~
 ö‹
Xìg Z Œ
Û Z »ÏZ~]Š ÞÝgzZ©ÝX •ëy ZZÃä™g Z Œ
ÛZ
www.noorehidayat.org

6

û © ÂÝc
©Ý ü

i úy‚W

äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö …$ ‚ºÛ$ vøÚö äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø

X •wÎgÆvZ ~
·]|gzZ ZÎÆvZ7Šqðà VäÛq†i

û ]Š ÞÝ ü
ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø
äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô

gzZ7q
ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

X •wÎggzZ}Èn Z ~
·]|žVƒêŠ „ZÍ
D
‹{!
§
gzZ xi Ñ 'â » kZì hƒ
 c
â•
Û gzZ c
C ̼ Ž ä ~
 ö ·]|

{0

iˆÆä%Ô*
W»#
Ö ª‰• ðC '!
Å(Ž ä ~
 \ WXì n•
Û

\ W6Vâ •W *
ƒ [ Z N c
[ Z±~GX *
Y~ cizŠ c
 ™ƒ[ Âz [ ˆÔ 
¼

x ÓgzZ V¤•
Û n Z gzZ V1Â ÅvZ Xì hƒ
 {)z {)z *
Y ~ ` Zc » ~

Xì c
C~×y ZZgzZ‰y ZZÃÏZXì n•
Û Ì*
ÑyZZ6Vz9
www.noorehidayat.org

7

û ìt‰yZZ ü

i úy‚W

æø áô^Šø×ùÖô^eô …º]†ø Îû]ô ä´ Úô ^Óøuû]ø Äønû Ûôqø kö×ûfôÎøæø ä´ iô ^Ëø‘ô æø ä´ñô «Ûø‰û ^øeô çø âö ^ÛøÒø äô ×# Ö ^eô kößûÚø !
gô×ûÏøÖû^eô кmû‚ô’ûiø

kZä~gzZìB‚ÆV:gzZVñ*
LZ {zž 66
vZ~c
ÑyZZ VäÛq†i
X G wJx ©Zx ÓÆ

û ìt×yZZ ü
äô ×Ö] àøÚô å´†ôù•ø æø å´†ônû ìø …ô ‚û ÏøÖû]æø †ôìô ŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ä´×ô ‰ö …ö æø ä´fôjöÒöæø ä´jô Óøòô ×5 Úø æø äô ×# Ö ^eô kößûÚø !
lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø &ôÃû føÖû]æø oÖF^Ãø iø
gzZ6
VßÎgn ZgzZ6
V1ÂmZgzZ6
V¤•
Û n ZgzZ6
vZ~c
Ñy ZZ VäÛq†i

ˆÆ]ñgzZÐs§Å\¬Z}
k

¼~'
gzZhZž6kZgzZ6yŠÆ#
Ö ª
X c
ÑyZZ~Ì6
ä Yñ V Z

\ W c
D™7twÎgz ÑÃ~
 ·]| c
… â 7Ã\¬vZ vߎ

Ö ªvߎ c
#
•BÑ ÌÃ}uzŠ ˈÆ~
 \ W… â 7Ñ ~y
WÃ~

ÅxsZ c
… â 7ÃVç•
Û Æ xsZ c
• D™gï Z » VzoòsZ c
… â 7Ã

!
D™]Š „Å Ë{z´ÆvZ vߎ gzZ X • •
Û »vß, Z • D Z h Z t Zè » V Â
www.noorehidayat.org

i úy‚W

8

4‘
öPgWG]|ð|‰• … â Š ÑzZ cvZvߎ c
•”7 ÃVGvßzy‰•

6
gî~C
Ù ªsÜ7y ›Ð wŠvߎ X •uævß,ZÔ•D Cg
»vZÃ

LÅ ¬ogzZ uæ•
Û »X • ë ¬oÃVÍß, Z • y›ëž • ï ŠÈ

( } Š { CÃ
 ëvZ )XЕg~[ Z±ÆcizŠåvßtgzZ σ: „

û yÒ»]g Óü

Xì Š •
á g Z~pÑyWŒ
Û Xì 4ZŠ Z (
~xsZ »Å 0
ª]g Ó
àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö äø ×$ Ö] á$ ]ô

ÃVß Zzä™ÝqÅ 0
b§hZgzZÃVß Zzä™/Â[p\¬vZžâ Y¢ª
Xì ‚
g„
 zŠ

Xì oÑ *
ƒçz!
gzZ *
ƒu 0
»i úñYgzZ} ÀÔy$
c äƒ 9i ú

ðÃgzZ Cƒ7wJÆÅ 0
%i úðÞä ~
 V˜zŠ ñ‡Wc
â•
Û V&m‚³u
X @
ƒ7wJÐwâ x Zw‘œ

V˜ñ]†Ê 1Ò ç•æ

X •n•
Û g e~çz

X *
ðŠìJ
ßÅV â »VâzŠgzZnÆ~hð™áÐVß !
Æã %

E
X *
ðŠÉV ðG34<X²B; VâzŠ
www.noorehidayat.org

X1
X2

i úy‚W

9

X *
™C»uðåa

X *
ðŠÉV'V ƒ 0
VâzŠ

X3
X4

V6nj߉ oÒ ç•æ
X *
™+

X *
ðŠJ
ð¯B;VâzŠg !
&¬gzZ -7èä×# Ö] ÜôŠûeô ~qzÑ

/
/

X *
™uZzgzZ *
™´g !
&Q

/

X ÜZ e ã 0
~u *
g !
&Q

/

X *
ðŠg !
&&

X *
™C»u}g ‚

X *
™wÜ »VèZgzZ Sh ZŠ

/
/
/

X ñYRŠžZuzŠgzZ ñ0
äƒ: Èžªž *
ðŠ b§kZg @
Î /

}™C»uQ ñðŠB;ÉV ðG34<XQ ñðŠì¬ž *
ðŠg ZzK
 F /
X ñðŠVƒ 0
Q

( ì MÁ[ Z N1ì 
@YƒÂçzÐähg<
)

Vç•æ l^fvjŠÚ

X *
ðŠ™ï Ô Î™ƒ cg‚
www.noorehidayat.org

/

10

X *
™q zÑÐs§6 ZŠ

™ƒ} 9 ã0
Zƒ X

:ŠæÐ}uzŠ

i úy‚W

/
/
/

»ïgzZ M7{zì [ Z NŽ »ï1ì @
YƒÂçzÐäY^gï)
( Xì ÁÐ<
 zgŠ

Vç•æ l^aæ†ÓÚ

X *
™çz(u 0
* /

X *
™s ™u *
ÐB; ñ¦

/

X *
™'!
Å *Š‰
Ü zD™çz

/

X *
·{Š c
i ã 0 /

X *
™çz<
 sÜ

/

X *
g âóÐgzi

/

Vç•æ “Î]çÞ

Xì @
Y^ IçzÐVzqy Z

X *
ƒ`g {Zƒc
*
™[ %

c : { 0 /
X *
Y誘3
 c
yp

www.noorehidayat.org

/

i úy‚W

11

X *
ƒº™½ì

/

X *
YΙ4
c ™ Îf

/

X *
Yƒlƒ" c
^~¹
X «Ãg âð~i úà Zz{>qÃg

û i§»çzü

/
/

:žìti§»ä™çz

::
 ž @
ì 4ƒ(œzZÔ¹6
(u 0
™áã 0
u 0
~@'
u 0 /
Xì YZgzZ Âß™ìs§Å‚N W

V Rg !
J
&gzZð7
äè ×# Ö] ÜôŠûeô QXß J m
J
6
zZÐV ðG34<X ¨WgzZ

/

XßïZŠÐiZ ƒ: uZzX z™uZzgzZz™´g !
&Q

/

X ƒðŠB; VâzŠ

»% Z e ã0
~u*
X z™s ™ÐB; N !
™wZ e ã 0
~u *
g !
&Q

X N Yá ã 0
(x3
J
B‚Æ÷‚žìtÈ

™w Z e ã0
6
ã%
Ð× WÉ zgâ:Ðgzi ã 0
6
ìX ƒðŠìû%&Q
ßÅVâ »VâzŠOŠ ZOŠ ZgzZJ
J
nÆ~h^ÐVß !
Æã %
X ƒðŠ

X ƒðŠì

www.noorehidayat.org

/
/

12


X ƒðŠg !
&B; Vc
!
Qg !
&B; xZŠ¬X ƒðŠB;V âzŠÉV ðG34<XQ

i úy‚W

žz™ b§kZ C»u X z™C»u™=ªÆ™F
Ðã 0
B;VâzŠQ

ã%
™5'

Z'


ZÅB; N !
gzZB; N ZŠÆ™F
Ðã0
B; VâzŠ

/
/

ÃV¿ÅVð;VâzŠÐ~¢QX ƒ Yá J
~¢™Äg6Vß !
Æ


ZÅ]Š Þ~Vp ZgÎVâzŠÆVâ »Dg Z*Ðk0
ÆVâ »

»yŠ¤

Ð1 ÅVèZgzZz™C»1ÅVâ »ÐV^ùZgzZz™4ZŠ
X z™C

Vƒ 0
V c
!
QVƒ 0
xZŠ¬X ƒðŠ ÉV'Vƒ 0
VâzŠû%&&Q
X ƒðŠ

/

:ð7
¬Št™ƒrg ÃÐçz
ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø
äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô
àømû †ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

gzZ7q
ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

/Â{Š c
i[p=ÂvZ} ZX •wÎggzZ}Èn Z ~
·]|žVƒêŠ „ZÍ
X} Š â •
Û ï•
á ~Vß Zzä™ÝqÅ 0
{Š c
i[pgzZ~Vß Zzä™

www.noorehidayat.org

i úy‚W

13

û i§»<ü

ðŠÃkZ ƒÐÅ 0
*
~C
Ù ª(ËgzZ} ™ ¼Z¬Â}™{Š Zg Z »<Z

/

X} C

; g™<6
ßc
ªc
ƒ(¢¤
ZX •D™çzci ú6}™çzQ

WÆ™<Zg7ƒ;g™<~(Ť
y
ZgzZX } CðŠ ÌZ ÌV ƒ 0
ƒ

/

²Æ™wì[pñƒD™´~çzÆ<X } zðŠV ƒ 0
J
~

~u *
gzZ}™Ì{g Z¾Âƒ: { izg¤
ZX }™´™½ìgzZ ñ Yá ã 0
Z hðˆÆçzX ñYáã 0
B‚Æ÷‚J
V; zì(x3
V˜
J

X } Cï6
y$
}g ‚™áã 
0‚

N !
g!
&Q6
ñ0
»• ZŠg !
&QáZ e ã0
6
ug !
&ˆn Z

{g¿Î(Ì'

Z'

w!
X ñ àã 0
Æ™w ì(C
Ù gzZáZ e ã0
6ñ0
»

/

X ǃ: <ÂñY
Q} CðŠÃ(ÏZm{ Âì ˆ{g¿Î(V #žƒx¥ˆÆ<¤
Z
X 7]gz¢ÅäZC
Ù Š<Zg7 Ð
www.noorehidayat.org

Vä×òŠÚ

i úy‚W

14

VØŠÆ ˜ñ]†Ê

X •&<øZ•
Û

X *
™´™½ìÐã0
²[p
J

X1

X *
·ã 0
g !
Z6y$
q
x Ó

X3

Xì(x3
V˜
J
*Jm
ã0
B‚Æ÷‚~u * X 2

V6nj߉ oÒ ØŠÆ

X •t~Å<
X *
™+
 Å<

X *
™ ¼ZgzZ *
™gzŠ Å 0
*
~C
Ù ªizZ
X *
™çzQ

X1
X2
X3

X NÃy$
 X4
X *
·ã 0
g !
&6
y$

}g ‚

X5

VØŠÆ l^aæ†ÓÚ

X •t] ; z(Å<

X *

{Š c
i¹ã 0 X 1

Xn™: <b§hZž ¢
ã 0
ÁÚ Z
www.noorehidayat.org

X2

15

X *
™<™ƒzg‚c
*
™x¯Ðˉ
Ü zD™<~ª
qÅäƒ^
Xì x Zw*
3Š•
 c
3Zg c
(ÅxÑKZÃË

i úy‚W

X3

Vä×òŠÚ

û yÒ» ³ü

wEZn Zpƒ Â ã 0
c
A : ã 0
gzZƒ ~
 q Å ä™<c
çzÃT

»% ï ã 0
Ð ,.ªwze Ïg c
äY| (n% c
sp » äYƒ ~g F JÐ

VÂg߃
 y Z ƒ6, ÃÆéq
Z ã0
~^ c
ƒ sp »ÔŠ c
ƒ:ŠŽñy â ‚
Xᙳ(Å<gzZçz~
VäÏm†› ^Ò ÜÛni

i úc
c ä™gzŠ Å 0
*
~ž}™+
twzZ ªì n•
Û+
~³

/

B;Q}g â6
èu 0
ÉVèZÃV¿ÅVð; VâzŠˆÆ+

/

X Vƒ@
™³c"7

B;6
zãZì @
Yc
ðŠ~çz»ìz AgzZA 6
ìx Ó™h Ä
X ñà

E
Ìw Ü»VèZgzZA J
V ðG34<X²ÃVð;™g âB; 6
èb§ÏZ {g !
zŠQ
X }™
www.noorehidayat.org

/

16

âZì CƒÐ<gzZçzÅ 0
ÎgzZì 7t•
Û ðÃ~³Æ<gzZçz
Xì g@
™„³ÂA: ã0
Ìw‚ä¤
Zì CYƒÌг„

i úy‚W

/

VÜÛni “Î]çÞ

n ZgzZ N» ã 0
Xì @
Y^ I̳РyZ•îŠ h ÂÃçz,qŽ
Xì êŠ h ÂóÌ*
ƒgŠ ‡6
w EZ

Vä×òŠÚ

 Å<gzZçzXì °» ³„q
+
Zc<gzZçzÂì n•
Û <6ˤ
Z
X 7xi Ñ*
™³û%zŠµ Zµ ZÆ™

û yÒ»i úü

LZ ä kZÔì ÑZzä™ Za ªÛ{gzZì ´ â Zg ø \¬vZ !”}g \

X •tx *
ÆX•Ån•
Û ,i úõ0
~yŠ] Zg6
VzÈ

Xì CYS7
¬Ðå
 `gΉ
Ü zÆðŽòi ú

Xì D YS7
ˆÆ e `gÎÃPŠŽ×i ú

Xì CYS7
¬‚| l
ezŠÐà
 `gÎŽ)i ú
Xì CYS7
ˆÁSg ¯Æà
 `gÎŽ [fi ú

Xì CYS7
ˆ‚| l
ezŠÆà
 `gÎŽ Y (i ú
www.noorehidayat.org

X1
X2
X3
X4
X5

i úy‚W

17

V&m‚u

»i úX k77i úŽ 7+ Š ðûkZžä~
 wÎg}g \ }g øc
â•
Û

ðÉžì t ÈXì ~ ŸÆ y¨
Zû% »uŽ ì „z ~ xsZ +Šû%
X Yƒ7y›» b§Ç%¶~i úb§ÏZX Y{g7{0

iÆu%¿

V&m‚u

Z(Ú Z » kZ „g CY i úq
Z ÅTž ä ~
 wÎg}g \ }g ø c
â•
Û gzZ


ª
zŠzwâ gzZvßÆyÆˉZƒyv
q~gz¢Xi ú!”dŠX ;g @
X zhg: Li úì

û •b§kZÒgÅVzi úVv0
ü
X n•
Û zŠQ~zŠ¬

X ÒzŠQ~zŠQn•
Û g eQ~g e¬
X n•
Û g eQ ( {— ¸))~g e¬

:Ògg e Åòi ú

X1

:Òg {g !
Å×i ú

X2

:ÒgJ WÅ)i ú

X ÒzŠQ~zŠQn•
Û &¬ :Òg] ‚Å[fi ú

~zŠQn•
Û g eQ ( {— ¸))~g e¬
X ÒzŠQ F
z&QÒzŠQ

www.noorehidayat.org

:Òg {,ÅY (i ú

X3
X4
X5

i úy‚W

18

û -i úü

Òg {ŠaÅT•_7
-i úñOÆ×i ú‰
Ü zÆ×yŠÆ-

X ÒzŠQ~zŠQ~g eQB‚Æx â Zn•
Û zŠQ~g e¬X •
X ³7
×i ú(mZ {z7n•
Û 6
VÂgú-i ú

B‚Æx â ZÃˤ
ZX Cƒ7ZŠ Z®
 ) šì ~gz¢®
 )c-i ú

Vä×òŠÚ
Vä×òŠÚ

Xñ 7
×i ú(mZ ÂA:-i ú

V&m‚u

[ Â+Z {z ~Š hg-i úg±š ä ¿Tžä ~
 wÎg}g \ c
â•
Û

X Çá$
: ÇU: Zƒ –»T Çñ Yc
ŠÉ¬o~
Vä×òŠÚ

ǃ: { k
Âñ 7:gzZ} z0
[ Z N¹ Âñ 7
ðÃjZžìt ¬»i úÒ

VžX~y ÒÆVÑgXì ¬¸ Ì»Vž{— ¸)X ǃxzøÐ[ Z N1

Û Æ Y (gzZ Vç•
Û Æ)~ yZì Zƒ™f »
) {z • ~g eŽ ¬ Ð Vç•

Xð7gz¢æZXì ðWN @
¹ éZ ª• {— ¸~ƒ
 ¹!
{z´ê Z• {— ¸
www.noorehidayat.org

i úy‚W

19

{— ¸ ƒ ÑZz Ugi ˜ ðZƒ Ô'Ô sgƒ ~¢¹ ~^ c
ƒ 1 Ån%V;
Xì öRÌÅähg~
{k
Z (¹*
hg »yZX 7]i YZ Åähg~w qËLF
zgzZn•
Û

Vä×òŠÚ

Xì'

Z'

ÆVç•
Û û%»Tì Z
 ZzF
zi úXì

û+
 Åiúü

gzZXì n•
+
Û *
™+
 mZƒ•7
i úŽX Cƒ7%Æ+
 i úðÃ

g e c
n•
Û «gg ei úʼn
Ü zV #ž}™{Š Zg Z~wŠ }ì x *
»} Š Zg ZÆwŠ

Ì+
 Åäƒ~Ç»kZ ƒ-7
i úúÆx â Z¤
ZX Vƒ @
™ZŠ Z<
 «g

ì„
 gŠ ÌtÂá™+
 ÌÐy !

Zp7~gz¢*
™+
Ðy!
iX }™

?zŠ:%g•ëX B™+
~y!
i ~gŠ â KZX 7~gz¢Ì*
™+
~! ²gzZ
X ,™ 1™ b§ÏZ+
 ÅVzi ú¹!
•˜
VknÞ oÒ 7çj߉ …^2 oÒ †`¾

Z÷ cg »×‰
Ü z ÔÆ \¬vZW Zz ÔÅ×<
 i ú«gg e Vƒ @
™+

X †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]øs§ÅpÑ~
www.noorehidayat.org

i úy‚W

20

VknÞ oÒ 7ç•†Ê …^2 1Ò†`¾

ÔÆ x â Z kZú ÔÆ \¬vZW Zz ÔÅ×n•
Û i ú«gg e Vƒ @
™+

X †ö fø Òû]ø äö ×#Ö]øs§ÅpÑ~ Z÷cg »×‰
Ü z
X }™:+
 ÅäƒúÆx â Z ƒk7
i ú®
 )šªË¤
Z

Vä×òŠÚ

pÑy pggzZ•D YG ZŠ Z®
 )!
„n•
Û sÜ~Vzi úPzF

Xì CYS7
B‚Æ®
 )ÌF
zi ú~

û yZ f Z ü

:•tp ÖZÆyZ f ZXì <
 bŠyZ f Z cVzi ún•
Û
†ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø ! †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø !†ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø! †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø
äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø ! äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø ! äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø
éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø ! éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø
|ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø! |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø
!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø !†ö fø Òû]ø äö ×#Ö]ø
äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$
www.noorehidayat.org

i úy‚W

21

VäÛq†i

Xì Z (
Ѓ
 vZXì Z (
Ѓ
 vZXì Z(
Ѓ
 vZXì Z (Ѓ
 vZ

X 7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ ZÍ~X 7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ ZÍ~

X •wÎgÆvZ~
·žVƒêŠ „ ZÍ~X •wÎgÆvZ ~
·žVƒêŠ „ ZÍ~
X s§Åi úƒ WX s§Åi úƒ W

X s§Å! x» ƒ WX s§Å! x» ƒ W
Xì Z (
Ѓ
 vZXì Z(Ѓ
 vZ
X 7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆvZ

yZ f ZÐ i ZzW— ™ƒ} 9zg‚™} Š VÄ
Z Å]Š Þ~ Vâ »VâzŠ

Ü zÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ ³uøgzZÃs§6 ZŠ‰

Ü zÆ éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ ³uøì CYS7

X •f
¢ìÃs§N 
!

’i úE Ýôçû ß$Ö] àøÚôù †ºnû ìø éöç×F’$ ³Ö] ˆÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø~y Z f ZÅ ð
Xì @
Y¹û%zŠ ( ì 4Ð

û#
Ö ‡Z c

¿q
Z¬ Ð ä™ q zÑi ú • ” äƒ} 9c i ún•
ÛZ

o$ ³³³³uø ~rÔ•ërgzZÖ#‡ZÐZ•D Y¾ ~y Z f ZŽì Hß„z
www.noorehidayat.org

i úy‚W

22

Ž •{Š c
i~rÂt@
Yc
Š J (éöç×F’$ Ö] kô³Úø ^³Îø‚û³Îøû%zŠˆÆ |ô¡øËøÖû] o×ø³Âø
.¿$ÐZ¾rŽgzZyf ¸ÐZ}ŠyZ f Z¿ŽX •7~y Z f Z
X •ë çE

û i úg » f Z ü

>gΈ èûnø ÛôŠûiø æ ƒûç% ³Ãø ³iøQ•_7
z™È †ö føÒû]ø äö ³×# ³Ö]øˆÆ+
 Åi ú

Š@qÃgQX • _7] c
WP c
]gÎðÃÅpÑy WŒ
Û ˆn ZX • _7BÃ

gzZpÑŠzgŠgzZ¾™Ö6«g ~y
WX Cƒ7ÁÐ «gzŠi úðÃX •D™

X •ï Š¢xs™| 7¬Š

Ki úi§Q Ô• CY S7~ i úŽ • ï ŠÉÇZ , q {z¬ ë

X •ti úg » f ZXÐ
!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

V†nfÓi

Xì Z(
Ѓ
 vZ
Vð^ß$
ø Ûö‰û] Õø…ø ^fø iøæø Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ ãö ×# Ö] Ô
ø ßøvFfû ‰ö
!Õø†ö nû Æø äø ÖF]ô Ÿ? øæø Õø‚% qø oÖF^Ãø iøæø Ô
ÑZz•
'
¹x *
Z¾gzZ•D™p°~¾gzZ•D™yÒÅ 0
~¾ëvZ} Z
X 7]Š „•ðÃZÎ}¾gzZì F
'
¹Ïg )

~¾gzZXì
www.noorehidayat.org

23

Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô äô ×#Ö^eôƒöçû Âö ]ø
XЊzŠ%y-Vƒ©
{CÅvZ~
Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Xì ÑZz3ge
.y !
$Z (
Ž Vƒ @
™q zÑÐx *
ÆvZ

i úy‚W

VƒçùÃi

VänÛŠi

û BÖZ >gÎü

æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ô !àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô
ô ×ô ÚF !Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ø !àønû Ûô ×øÃFÖû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
†ônû Æø Üûãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû „ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô !àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô

!àønû Úô ! !àønû Öùô «–$ Ö] Ÿøæø Üûãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû]
ì ÑZz3ge
.y !
$Z (
ì ÑZz% 0
»Vâ ˜x ÓŽ •c „vZ=°ÅnC
Ù

X •_â ŠæЄ•gzZ•D™]Š „„~¾ë ( vZ} Z )ì ´ â » Z b
izg

65 Zgê Z:ì c
â•
Û x ÅZäÂ6
X6
5 ZgÆVÍß, Z `6
5 Zgñ¦Ãë
! `6
5 ZgÆVƒZe:gzZ Zƒ×Z¾6
X

www.noorehidayat.org

24

û W
Ã>gÎü

i úy‚W

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
ø òøÞô^•ø á$ ]ô ( N) †û vøÞû]æø Ô
ø eùô †ø Öô Øùô ’øÊø (M)†$øçû ÓøÖû] Ô
ø ßFnûû _øÂû ]ø ^Þ$]ô
(O) ö†jøeûŸø ]û çø aö Ô
Xì ÑZz3ge
.y !
$Z (
Ž Vƒ @
™q zÑÐx *
ÆvZ

ã !
Û gzZÛ 7
Œ
i úc[g LZ ~
 \ W:ì Å «W
ÃÃ\ Wäë ( Ñ} Z )
Xì ÑZzäYƒy ¶
zx *
"„ÔŠ » ~
 \ WGX <

û mÜÑZ >gÎü

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
]ç÷ ËöÒö äü Öù àûÓömø ÜûÖøæø (O) ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø (N) ‚ö Ûø’$ Ö] äö ×$ Ö]ø (M)º‚uø]ø äö ×$ Ö] çø aö ØûÎö
(P) ‚ºuø]ø
Xì ÑZz3ge
.y !
$Z (
Ž Vƒ @
™q zÑÐx *
ÆvZ
{z:gzZ Zƒ7ZaðÃÐkZì i *"vZì: uvZ ( ª) {zžz å<X²( Ñ} Z )
X 7'
Z'
»kZ ðÃgzZ Zƒ Za ÐË

www.noorehidayat.org

25


Ò
¨
û þ Z >gÎü

i úy‚W

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
àÚô æø (O) gøÎøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô •ø àûÚô æø (N) Ðø×øìø ^Úø †ùô •ø àûÚô (M) Ðô×øËøÖû] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö
(Q) ‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ôù•ø àÚô æø (P)‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö]†ôù•ø
Xì ÑZz3ge
.y !
$Z 
(Ž Vƒ @
™q zÑÐx *
ÆvZ

~ƒ0
ZgzZÐÑÆt‘x ÓVƒ©
{ CÅ[gÆð~ž¼( V- ~¬Š Ñ} Z )
䙊gzZ6
Vƒ¤

gzZÐÑÆVCZzä™xŠgzZñ YW{zZ
 ÐÑÆ]Zg
X ñ YW6
䙊{zZ
 ÐÑÆá Zz

û kÜZ Z >gÎü

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Œô]çø ‰ûçø Öû ]†ôù•ø àûÚô (O) Œô^ß$Ö] äô ÖF]ô (N) Œô^ß$Ö] Ô
ô ×ô Úø (M) Œô^ß$Ö] hôù†ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö
(R)Œô^ß$Ö]æø èô ß$rôÖû] àøÚô (Q) Œô^ß$Ö]…ôæû ‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçø mö pû„ôÖ$] (P)Œô^ßøíøÖû]
Xì ÑZz3ge
.y !
$Z 
(Ž Vƒ @
™q zÑÐx *
ÆvZ

ÅŠqÆVñŠ W{ •
á Š !
ÆVñŠ WÔ[gÆVñŠ W~ž¼( V-~Y ¬Š Ñ} Z )

~VߊÆVÍߎÐÑÆá ZzäY?
Ø úá Zz% Z e•ÎzkZVƒ©
{C
www.noorehidayat.org

26

XÐ~VñŠ Wc
ƒÐ~] »ì mZ e•Îz

û ÄŪ
qÅsªqÃg ü
( g!
&) Üônû ¿ôÃø Öû] oøeùô …ø áø^vøfû ‰ö

X Åvg )

g ÇŠgz6
LZ~Vƒ@
™y ÒÅ 0

G
g
.$
3
G
û ü ʼn
Ü z0ZÐqÃgª)¸ü
åü ‚ø Ûôuø àûÛøÖô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰ø
X Åp°ÅkZäTà Í( ÅkZ ) ävZ

û #Å)¸kZ ü
ø Öø ^ßøe$…ø
‚û ÛûvøÖû] Ô

Xì p°ƒ
 n „}¾[g}g ø} Z

û ÄŪ
qÅp
gu6
}iª{> ü
( g !
&) o×FÂû Ÿø û] oøeøùô …ø áø^vøfû ‰ö

X Å F
'
g ÇŠgz6
LZ~Vƒ@
™yÒÅ 0

www.noorehidayat.org

i úy‚W

27

û ].Z c
¾ü

i úy‚W

ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø lö^fønùô _$ Ö]æø éöçF×ø’$ Ö]æø äô ×#Öô lö^n$ vôj$Ö]ø
äô ×#Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$Ö]^ãø m%]ø Ô
‚öãø •û]øæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ$ áû]ø ‚öãø •û]ø !àønû vôÖô^’$ Ö] äô ×# Ö]•ô ^føÂô o×FÂø æø ^ßønû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø !äü iö^Òø†ø eø æø
!äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø

 \ WXƒxs•c „vZ'Š „à â x ÓgzZ'Š „Lx ÓgzZ'Š „à ¸x Ó
~

6
êŠ „ZÍ6VzÈ(ÆvZgzZ6
ëƒxsQ'
ÅkZgzZ¤gÅvZgzZÑ} Z

}ÈÆvZ ~
 ·ž~Vƒ êŠ „ZÍgzZì 7ŠqðÃZÎÆvZž~Vƒ
X •wÎgÆkZgzZ

û pÑŠzgŠ ü
Ùô! o×5 Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô o×5 Âø kønû ×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×5 Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
ø Þ$]ô Üønû âô ]†ø eû ]ô
^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×5 Âø æ$ ‚õ Û$ vøÚö o×FÂø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×#Ö]ø !‚ºnrôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
ø Þ$]ô Üønû âô ]†ø eû]ô Ùô! o×5 Âø æø Üønû âô ]†ø eû ]ô o×5 Âø køÒû…ø ^eø
!‚ºnrôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô
-4X
gzZ6êPGZ'

ZäÂðâ •
Û wi *
Øgž‰6
w WéZgzZ6
 ·â •
~
Û wi *
ØgvZ} Z
gzZ6~
·â •
Û wi *
'


vZ} Zì ÑZzÏg )

~(
•»p°ÂG6
wWÅyZ
X
P-4Z'
•»p°ÂG6
w WÅyZgzZ6êG
ZäÂðâ •
Û wi *
'


‰6
wWÅy Z
www.noorehidayat.org

28

i úy‚W

Xì ÑZzÏg )

~(

û Y ¬Š ňÆpÑŠzgŠ ü
é÷†ø Ëô ÇûÚø oûÖô†û Ëô Æû^Êø køÞû]ø Ÿ?$]ô høçû Þö„% Ö]†ö Ëô ÇûmøŸø äü Þ]ôæ$ ]†÷ nû %ôÒø ^Û÷×û¾ö oûŠôËûÞø köÛû×ø¾ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
ø Þ$]ô oûßô Ûûuø…û ]æø Õø‚ôßûÂô àûÚôù
!Üö nû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] køÞû]ø Ô
jÃVƒk
ðÃZÎ}¾ž7—~kZgzZ HÕ¹6
ÑLZä~vZ} Z

„ÂG}Š â •
Û 3g6
ígzZ}ŠjÃíЄm{Ðs§KZ Â:Y7
Xì ÑZz3ge
.ÑZzÛ

û xsü

!äô ×# Ö] èöÛø uû…ø æø Üû Óönû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø
X ØgÅvZgzZ6
?ƒxs

û ¬Š ňÆi úü
ø ßûÚô æø Ýö¡øŠ$ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ýô]†ø ÒûŸô ]û æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^mø køÒû…ø ^fø iø Ýö¡øŠ$ Ö] Ô
ÑZz•
'

¹ì ( $
Ë ï)äsÐs§„~¾gzZì ÑZz¶Šäs„ÂvZ} Z
Xá ZzÏg )

gzZÑ} Z Âì
www.noorehidayat.org

29

û i§»"7
i úü

i úy‚W

:žìti§»"7i ú

 Åi úgzZƒ} 9Æ™ìs§Å‚çz!
+
6
(u 0
™X} Àu 0 /
Xß|0
!
nÆs *
ÃVð; ™È †ö ³fø Òû]ø äö ³³×# ³Ö]ø gzZ ƒ VZJ
Vâ »B;VâzŠÆ™

B; N !
Ð AgzZ`ùZÆB; ñ¦Xìgnn ZB; Vc
!
gzZ6
zZB; xZŠ
X •gb6
ð¯N !

Z&¹!
gzZßñÃUÆ

XÅgy·Šs§Å\¬Z}
Xƒg} 9Ð[Š ZXdŠ:OŠ ZOŠ Z~i ú
ø ßøvFfû‰ö ªz™|0
Xð7
y
J
W Ü$ ãö ×# Ö] Ô
!
B;
!Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eôƒöçû Âö]øªfËQ
™| 7!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeôªlQ

¼ànû Úô !Ð× WÆ™ »pÑ:ZXð7pÑ:Z
ð7
] c
WPc
]gÎðÃQ
XØc qÃg™È †ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø Q

Üônû ¿ôÃø Öû] oøeôù…ø áø^vøfû ‰öªÄÅ qÃgÔßñÃVZ
ÐVð; VâzŠ~qÃg
Xð7
û%õ0
c
&
G
$
g
.
3
ƒ Yƒ} 9ñ¦ñƒë åü ‚øÛôuø àûÛø Öô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰ø ª üGQ
www.noorehidayat.org

/
/
/
/
/
/
/
/
/

i úy‚W

30

ø Öø ^ßøe$…ø ª#ˆn ZgzZ
ð7‚ûÛûvøÖû] Ô

QXÅg6
}i•
 VâzŠ¬ž ƒ Yb§kZ~}>ñƒërQ

QÅg6
}i ã%
Qu *
¬~ Ö
ÆVð;VâzŠQÅgB; VâzŠ
X ¼û%õ0
c
& o×FÂû Ÿø û] oøeøùô …ø áø^vøfû ‰ö ªÄÅ} >
X î YÖñ¦gzZ^Z ñƒërQ

c
CÌZ 6z™{>b§ÏZgzZ î Y~}>}uzŠ ñƒërQ

/
/

/
/

Vz>VâzŠX7:B; 6
J
}i‰
Ü z0ZÔî Yƒ} 9ñƒërQ

/

pÑ:Z™| 7
lsÜXì 7fË~kZ ðƒq zÑ«g ~uzŠ[ Z

/

X ˆƒ~g7«gq
Z

™}>VâzŠgzZ)¸ÔqÃgQXð7
] c
WPc
î 5]gÎðÈn ZXð7
ƒ YJZÆ

¬Ôz¢xsQ Xð7
Y ¬ŠQpÑŠzgŠQð7
] .Zª¾¬gzZ

hñìs§N !
gzZs§6ZŠ‰
Ü zD¢xsX s§N !
Qs§6ZŠ

/

XÅgÃ6
Vð0
»gzZß

™Ö6
«gzŠ ƒ -7
i úà Zz«gg ec

ZX ˆƒ~g7i ú«gzŠt
Xð7
] . ZJ
 äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø sÜ
www.noorehidayat.org

/

31

™| 7]gÎgzZpÑ:ZÔlgzZ ƒ Yƒ} 9ñƒërUg ¯ˆÆkZ

i úy‚W

/

X z™} >qÃg

X zŠ¢xs™| 7
Y ¬ŠgzZpÑŠzgŠÔ] .Z™Öƒ-7
«g&¤
Z

VâzŠÆ«g ~ŠÉ¹:™| 7
«g ~Š ƒ-7
«gg e¤
ZgzZ
gzZpÑ:ZÔlª«g¶agzZX î Yƒ} 9ñ¦Æ™} >

/
/

™| 7
Y ¬ŠgzZpÑŠzgŠQ] .ZgzZ ƒ YÖÆ™} >qÃg™| 7]gÎ
X zŠ¢xss§VâzŠ

Vä×òŠÚ

:e
Wc
]gÎðÈÆpÑ:Z~«g¶agzZ ~ŠÅVzi ún•
Û

7
ÙC Åi úC
Ù {z´ÆVç•
Û V ; X ƒ Y- ~ qÃgñ¦Æ™ »pÑ:ZÉ ð
Xì Z
 Zz-7
] c
WPc
]gΈÆpÑ:Z~«g

Vä×òŠÚ

Xð7:¼ {z´Æ Y zˆ Æ`’rƒìg| 7i úú Æ x â Z¤
Z

«g¶agzZ ~ŠÔ ~uzŠ b§ÏZÔÇñ7x â ZsÜ]gÎgzZpÑ:ZÔlÔfË
ˆn ZgzZ pÑŠzgŠz] .ZgzZ ÄÅ{>Ô qÃgV; Ôƒg} 9úÆx â Z Ì~
Xð7
ÌúÆx â ZY ¬Š à Zz

www.noorehidayat.org

i úy‚W

32

Vä×òŠÚ

—:gzZìg ™zZÐ#:uª•g'
Z'
ugzZ#ž’ e *
™ b§kZ qÃg

1 ñÐ VèZ Å Vð; ÃVZ
gzZ •g {eÐ V-B; VâzŠ gzZ ñY ƒ
X ñY
Vä×òŠÚ

#VÄ
Zž•g b§kZ6}ilÆVð;ž’ e *
™ b§kZ {>
4<X²gzZXƒ s§Å‚ cg »ƒ
Р}i V ׯgzZ V G
é5E
 gzZ •g B~ :WgzZ ðƒ
4<X²VâzŠgzZÐ V â Zg ù X •g œzZ
ÅV ƒ 0
VâzŠ gzZ •g {eÐ V- V G
é5E

X N Yƒcg‚uÆyZž•g ~&
× b§kZVÄ
Z
Vä×òŠÚ

Æx â Z¿ŽgzZ¾ åü ‚øÛôuø àûÛøÖô äö ×# ³Ö] Äø³Ûô³‰øsÜx â Z‰
Ü z0ZÐqÃg
ø Öø ^ßøe$…ø sÜ{zƒ;g| 7i úú
X¾ ÃVâzŠyZ {zñ 7
i úËŽgzZ¾ ‚ö ÛûvøÖû] Ô
Vä×òŠÚ

ìti§»á
‰
Ü z_7pÑŠzgŠÔ] .ZgzZyxgŠÆVz>VâzŠ

X •gs§Å‚•
 VâzŠXÅg Z9Vƒ 0
V c
ZŠgzZ ƒ YÖ6
kZ™ wVƒ 0
Vc
!
ž

kZ6Vâ ZgB; VâzŠgzZ N Yƒ cg‚ž @
zŠ hñ b§hZ VÄ
Z ÅVƒ 0
• ZŠ
www.noorehidayat.org

i úy‚W

33

X •g S¦VÄ
ZžÅg b§
Vä×òŠÚ

gzZ`ùZÆB; ñ¦Âá6äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ$ áû]ø ‚ö³ãø •û]ø‰
Ü z_7
].Z

Ö
iZ Å ( ]Š Þ)ÝQXß™ÈÃiZ à Zzk0
n ZgzZ AgzZß ¯IwÍ » iZ Å 
xsgzZzŠ qÐZ ¼ äö ×#Ö] Ÿ$ ]ô Z
 gzZzŠ VZ iZ ¼ äø ÖF]ô Ÿø Z
 X z™{g •
á Z™ VZ
ðƒ ~hñ‰VÄ
ZzŠgzZÅg ñ¯I » iZ à Zz Ö
gzZ`ùZ b§ÏZJ
ä¢
X zŠ h ÂI™¢xsXÅg ~&
ו

Vä×òŠÚ

:Z c x â Z ~ VÑg VâzŠ ÅògzZ ~ VÑgzŠ ÅwzZ ÅY (z [f

Xì Z
 Zz-7
Ðgzi]gΈn ZgzZpÑ

û t•
Û ~i úÅ]gúgzZŠ%ü

PpŠ
Hy ÒÌZi§»"7i ú‰³7i úb§ÏZ ÌVÂgú

X •CYèn{zì t•
Û ~i úÅ]gúgzZŠ%~Vzq

X ’ e*
VZJ
Vâ »™wïB; Ð{)zgŠ eÃVzŠ%‰
Ü zÆ`’r

/

gzZ *
ñÃð¯ÅB; N !
™ ¯I»_ùZgzZ iZ KgÅB;N ZŠÃVzŠ%

/

Xì e *
VZJ
Vð+ñƒá ïB;%~wqC
Ù ÃV ÂgúgzZ
www.noorehidayat.org

i úy‚W

34

ÅÒN !
Ò6ZŠÃVÂgúgzZ’ ebŠ w6
ð¯N !
ÃVèZ&¹!
X ’ e*
ñ:ÃB; N !
™ ¯Ib§ÅVzŠ%X ’ e´g61

ÃV ÂgúgzZN Yƒ'

Z'

1gzZuž’ e Db§hZ~qÃgÃVzŠ%

/

{Š ¤%ÃV ÂgúgzZ’ e *
ñÃVZ
Æ™{Š ¤VÄ
Z~qÃgÃVzŠ%

/

Xì e´g™5ñƒG
4<X²~qÃgª
ðƒBÃV ÂgúgzZÂeD
g {eÐUV G
é5E
 qÃVzŠ%

/

VÂgúgzZ’ e ´g Z]
ЕÃzi !
gzZÐVâ ZgÃù ~}>ÃVzŠ%

/

X ’ e´g™5Ã
4<X²ÅVzŠ%~} >
4<X²ÅVÂgúgzZVƒðƒ_ZÐ }iV G
é5E
6}iV G
é5E

/

X N YVJ
VZ
B;ê ZÐTž’ eDgŠkZsÜ

X Âe D
g

X Vƒðƒb

'gú1Âep
g} 9.
Þ ÆVèZVƒ 0
VâzŠ~}>ÃVzŠ%

/

VèZÅV ƒ 0
• ZŠgzZ’ e Î6
Vƒ 0
N !

qÅá
 ÃVzŠ%

/

X ,Šw ïÃs§6ZŠV ƒ 0
VâzŠ

Xì e Ιwïs§6ZŠVƒ 0
VâzŠÃV ÂgúgzZ’ e ´g Z9.
Þ Æ
www.noorehidayat.org

35

× W‰
Ü zC
Ù {zÉ 7g (Z »ä™] WŒ
Û Ð i ZzW—‰
Ü zËÃVÂgú
-7] WŒ
Û Ðgzi~] Ñq‰cVzŠ%gzZ,™]WŒ
Û Ð i ZzW

i úy‚W

/

Xì ^
Y~] Ñq‰gzZì Z
 Zz

û i§»"7
F
zi úü

 äü ³³Ööçû ³‰ö…ø æø åü ‚ö ³fû Âø gzZ ñ YÖ™| 7
J
ÒgzŠžìti§»"7i ú
†ö fø Òû]ø äö ³³×# ³Ö]ø™ƒ rg ÃÐ]gÎgzZ:Z~«g ~ŠQX ñ YƒZ9™| 7
].Z

n ZXñ7
] ¦ñ ¬Š™|0
!
B; ._Æ}°‡QgzZ ñ VZJ
Vâ » Zƒ H

Xìt] ¦ñ¬ŠX z™~g7 i ú¹!
gzZ ñY~qÃgˆ

û ]¦ñ¬Š ü

ø nû ×øÂø oûßô %ûÞöæø Ô
ø nû ×øÂø ØöÒ$ çø jøÞøæø Ô
ø eô àöÚô ç+ Þöæø Õø†ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø Ô
ø ßönû Ãô jøŠûÞø ^Þ$]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø
Ô
Õø^m$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø !Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞø æø Õø†ö ËöÓûÞø Ÿøæø Õø†ö ÓöŽûÞøæø ! †ø nû íøÖû]
ø jøÛøuû…ø ]çû qö†û Þøæø „öËô vûÞøæø oÃFŠûÞø Ô
ø nû Öø]ô æø ‚öröŠûÞøæø oû×ôù ’øÞö Ô
ø Öøæø ‚öfö Ãû Þø
oŽFíûÞø æø Ô
ø eø ]„øÂø á$ ]ô Ô
ø eø ]„øÂø
!Ðûvô×ûÚö …ô^Ë$ ÓöÖû^eô Ô
6
•gzZ•n
gy ZZ6
•gzZ•_â °çЕgzZ•T eŠæЕë! ÞZ

~]*
~¾gzZ•D™]Z¾gzZ•D™p°hZ¹~¾gzZ•D™•z½
www.noorehidayat.org

i úy‚W

36

~¾ëÞZ} ™ ã â •
Û *
~¾ŽÃ¿kZ•D hggzZ•D™µ ZgzZ D™7
s§„~¾gzZ•D™{>gzZ•_7
i ún „}¾gzZ•D™]Š „„

GX •Dg eÐ[ Z±}¾gzZ•g ZzyZÆØg~¾gzZ•Þ
gzZ D hzŠ
Xì ÑZzîÃVz•
Û »[ Z±Z¾

g !
&Xì 7Ð~ë{zñ 7
: F
z¿Žžä~
 x™ ZwÎg c
â•
Û

V&m‚u

X zhg: LÃi úF
zZ®X c
â•
Û „V-

û ];z(zòÔ] ‚ZzÔøZ•
Û Æi úü
V‡^ÛÞ ˜ñ]†Ê

~gz¢ *
ƒ¬ Ð i ú »X• , ZP Ð ~ X• n•
Û {Ša Æ i ú

Ń
 • i ú4ZŠ Ž • , Z øZ•
Û P gzZ ì @
Y ¹ Ì_ ZÑÆ i úæZ gzZ ì

Xìt„
z

X *
ƒu 0
»y$

X *
ƒu 0
»i úñYgzZVzÀ

VñŠgzZV¿gzZ}nÃV ÂgúgzZJ
VZ
Ðs *
ÃVzŠ%ª,

Xì n•
Û Ôe »y$
x Ó{z´Æ

www.noorehidayat.org

X1
X2
X3

i úy‚W

37

X *
ƒu 0
»(Åi ú

X *
ƒ‰
Ü z»i ú

X4
X5

X *
™ cgs§Å‚

X6

X •_ Zу
 tÔ*
™+
 Åi ú

X7

X`’r

X8

X *
ƒZ9ªx ª

X9

X -7]gÎKgq
Z c
tWKg&c
W~(
e
Zª] WŒ
q
Û

X 10

X *
™qÃg

X 11

X *
™{>

X 12

{íZ {ƒ{z•D¢xs~{ƒTX •ëÃá
 {ƒ) {íZ {ƒ

X 13

X *
™ »i úÐ{Š Zg Z LZ

X 14

( ǃn•
Û -7
{g !
zŠ σ: i úÂñY{g™wÈ
c ™yYÌqðÃÐ~yZ¤
Z )

www.noorehidayat.org

i úy‚W

38

V‡^ÛÞ l^fq]æ

X •Z
 Zz~i ú,qÅsf

X -7pÑ:Z

X *
5]gÎðÃB‚ÆkZ

X *
™] WŒ
Û ~VÑgzŠ «ÅVç•
Û

X1
X2
X3

X -7
¬Ð]gÎÃ:Z

X4

X *
ƒZ9 J¦Æ™qÃg

X5

X ÎyxgŠÆVz>VâzŠ

X6

X *
™{ƒª

X7

X -7
].Z

X8

X *
™ »i úÐxsÂ

X9

X -7
× W] WŒ
Û ~)z×

 Å ôzZ F
ƒ
gzZ+ÏzògzZV ÑgVâzŠ«ÅY (z[fcx â Z
X -7
Ði ZzW—] WŒ
Û ~VÑg

X 10
X 11

X -7
] ¦ñ¬Š~F
z X 12

X Ir¬Ð ]¦ñ ¬Š
www.noorehidayat.org

X 13

i úy‚W

39

X I,rZ
Zib ~+Ï

TǃZ
 Zz*
™œ{>ÂñY^g™wÈZ
 Zzðä
ZÐ~] ‚Zz

X 14

-7{g !
zŠi úÐ ¶Š hg UpgzZ \¬vZY •
á yZì ÑZzäWy Ò»

Xì CƒZ
 Zz
V‡^ÛÞ l]‚ŠËÚ

c
N Y^g Up{ ZpXì CY^ Iªì CYƒ‡ Ãi úÐ Vzq y Z

X™wÈ

X™wÈc
ƒUpÔ¹{ Zpƒ~hð {Zp *
™] ! X 1
X bŠ[ ZŽ »xsc
*
™xs

ø Ûöuø †û mø ~[ ZŽÆá Zz®
X I äö ×# Ö] Ô

™Í¸hZ c
-7
‚Z hðc
Zg7 áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô^$Þ]ô æø äô ×# Öô ^Þ$]ô™Í¸Å ôg
X Iäô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ™Í¸Ðc
I äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
X
*™s Z c
{zZÔ {WÐzzÅ1ÄŠ

X bŠˆÃ}uzŠ ËZÎÆx â Z LZ

X -7
~i ú™NŠpÑy WŒ
Û

X2
X3
X4
X5
X6
X7

V1 ~(,ÅT )ì CYƒ‡Ãi úÐT 
*™t+Z~"7 X 8
www.noorehidayat.org

i úy‚W

40

X ( ì è~

I
X *
™x » ðÃÐ Vð;VâzŠB‚q
Z ÕäS5!*
™x »{Š c
iªM¿

X9


*
3¼™wÈc
Up

X 10

X *
YQ »J
Ђ

X 11

X N Yòszw~i ZzWž *
zg b§kZÐzzŤ c
ŠgŠ

X 12

Xá ÍŠpÁi Z Á&«Ð i ZzW+Z~i ú

X 13

X *
Y| (
ÐWÐx â Z

X 14

( •‘ ÌgzZ~V1Â ~(
•ØŠÉ] Z@Pt)

V6nj߉ oÒ ‡^ÛÞ

X •<
 ~i ú, qt

J
J
ÃV ÂgúgzZ *
VZJ
Vâ »B;VâzŠÃVzŠ%‰
Ü zÆ`’r

X1

X *
VZ

X -0
!
B; 6
ÃV ÂgúgzZnÆs *
J
ÃVzŠ%
ø ßøvFfû ‰ö ªz
X -7
y
J
W Ü$ ãö ×#Ö] Ô

X -7
( ~g7) äô ×#Ö^eôƒöçû Âö ]ø
X -7( ~g7) äô ×# Ö] ÜôŠûeô

www.noorehidayat.org

X2
X3
X4
X5

41

X I †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø‰
Ü zÆäƒvÃÁg}uzŠÐÁgq
Z
ø Öø ^ßøe$…ø gzZ åü ‚øÛôuø àûÛøÖô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰øñƒ 0ZÐqÃg
X I‚ÛûvøÖû] Ô
X Iû%&ÁÐÁ Üônû ¿ôÃø Öû] oøeôù…ø áø^vøfû ‰ö ~qÃg

i úy‚W

X Io×FÂû Ÿø û] oøeùøô …ø áø^vøfû ‰öû%&ÁÐÁ~{>

X6
X7
X8
X9

J¦gzZ Î6
Vƒ 0
N !
ÃVzŠ%c] .ZgzZyxgŠÆVz>VâzŠ

X 10

X -7pÑŠzgŠ

X 11

X Î6
VÛÙw ïs§N ZŠV ƒ 0
VâzŠÃVÂgúgzZ *
™ Z9Vƒ 0
X -7
Y ¬ŠˆÆŠzgŠ

X *
¢ìN !
N ZŠ‰
Ü zÆxs

ZgzZX *
¤
™+
 ÅyZVƒ¢qŽ ] »(gzZV- ÇgzZV ¤•
Û ~xs

 ÌÅx â Z~VñsVâzŠ~]gßÅäƒúÆx â Z ƒ ~Ç
+

X 12
X 13
X 14

™+
 mZ~xskZƒx â ZO]
ƒN !
N ZŠÆx â Z¤
ZgzZ}™

X} C
Vl^fvjŠÚ 1Ò ‡^ÛÞ

B; ÐgŠ eÃVzŠ%nÆäVZB; J
Vâ » ƒñhgzZgŠ e¤
Z
X Üï
www.noorehidayat.org

X1

i úy‚W

42

X )zgô3ƒeJ
V˜

X2

X *
™ÈìÂñWð)

X3

6
u *
~{>gzZ6
VñŠ~qÃggzZ(Å{>~ª
qÅäƒ} 9

X4

X ´gÃ6
Vð0
»‰
Ü zÆxsgzZ~ŠÍñƒÆgzZ

V‡^ÛÞ l^aæ†ÓÚ

X •{z(~i ú, qt
X ´gB; 6ÄÃ

X1

X ´gá ïB; C
Ù !
ÐYW

X2

X @Z À

X3

X oÐ} À c
Ÿ
H
X *
éCE-8FVÄ
Z

X *
hñyŠ¤
N !
c
N ZŠ

X4
X5
X6

X -7
~i ú™|0

Í Z hŽÃŠ%

X7


ðZõZ

X8

X Îb§Å È

X9

X *
w6
}iB;~}>Ê%
www.noorehidayat.org

X 10

43

X *
5Ð Vâ ZgÃù ( cVzŠ%)~} >

i úy‚W

X 11

X Î( ™g â r0
rW ) â Zig eÆg±%

X 12

X *
ƒZ9g0
ZÆ[ Zø»x â Z

X 13

X *
ƒZ9 Ë{eЕ

X 14

X *
ƒk

¦6
uc
t‚

X -7
i ú~} ÀáZzk

¦
X *
Z À ðÃc
\
gŠ e6
Vð+

X -7
i úñƒDƒŸ»»uÈ{Š c
i
c : { 0
c
[%

ÂÏñ 7
i ú™wÅu]gúXì »VzŠ%¬»>
Ø Z™tX -7
i ú™wÅu

X 15
X 16
X 17
X 18
X 19

X σ: i ú
X -7
i úÆ™È@W

û œ{>ü

X 20

n•
Û Ëc
äYƒk

Š ªí@
~ n•
Û c
 Zz c
Z
äY^gÆZ
 ZzË

@
YƒZ
 Zzœ{>Ð ¶Š™ ZŠ Z {g !
zŠÃn•
Û Ëc
¶Š™¬™ UÐ(ÅkZÃ

É Ç- : x »Ðœ{> Â} ™ (Z Up¤
ZXì CYƒ °ˆÅwÈÐ kZgzZì

X σ:Ðœ{>°ˆmZ Âñ Y^gn•
Û ðä
ZgzZX ǃxi Ñ*
ZC
Ù Š »i ú
www.noorehidayat.org

i úy‚W

44

û qi úü

nn Z ñY òÐ Âc
N c
àLZÐ +
 Å^Æ é48 ¿Ž

V; Ôì CY {g«gzŠ ñ OÆ«gg e i ún•
Û ÅY (gzZ)Ô×J
äW:Zz

n•
Û -7Ògg e ~g7 Âá™+
 ÅäI{Š c
iÐ kZ c
izg 15(Ë~^¤
Z

~g ZÎËgzZ {ZpÐ i ˜ðZƒ { ZpÐ sg { Zp} ™wa {Zp^ »é48Xì @

X Zƒ™f6
zZŽì ¬¸ »ƒ
Ð

V†’Î ‡^ÛÞ knÞ

Æ\¬vZW Zz » ( Y ( c
)c
)׉
Ü z Åqi ú«gzŠ Vƒ @
™+

!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]øs§ÅpÑ~ Z÷cg
Vä×òŠÚ

Vç•
Û gzZ X 7~ògzZ [fì ~ Vç•
Û Æ Y ( c
)Ô×sÜq

Xì 7qÌ~i úËgzZ {z´Æ
Vä×òŠÚ

ÌÕ
Û ) Â7^
Yqc Tñ 7i úú Æ x â Z, Z¤
Z òŠ W•
Û)

X σ•7i ú~g7B‚n Z

www.noorehidayat.org

i úy‚W

45

û yÒ»+Ïü

:] â ©ZÆ+Ï
X *
™<

X1

X *
™uZz

X2

gzZŠ%1<} Ài ZЃ
 Ð~yZVƒŠŽñ} ÀŽ k0
LZ

X3

X (:} ÀÆ1gƱ
X *
ÎÒp

X -7
i úÅ+σgzŠÐ~Š !
WŽ~{ÇÏ
X *
Ywa {ÇÏ

X4
X5
X6

X *
W: ZzÐ5 Zg}uzŠgzZ *
YÐ5 Zgq
Z

X7

`wðà Âñ 7
™ WyX -7: i úÒ~{ÇÏc
~y¬Ði úÅÏ

X8

X7
X *
3q·ðÃc
gL¬Ð[ZÏi ú

X *
™ZŠ Z¬Ði úÃkZ ƒZ
 Zz¡‘œ¤
Z
E
t
Æã !
Û yŠ kZžì 4gzZ *
Œ
™ ã !
Û ¢Ð¢ˆÆi úƒ öAW ÑZÏ
Œ
X ñ 3:¼¬Ð“
Í

www.noorehidayat.org

X9
X 10
X 11

i úy‚W

46

VäÏm†› ^Ò àm‚n ‡^ÛÞ
E
t
)[ZÏZ
 Zzi ú«gzŠ~Vƒ@
™+
 (+
) /
 ZzìÅ ( öAW ÑZÏc
Z
X s§ÅpÑ~ Z÷cgÆx â ZkZúÆVzrb
rt} †ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø ñƒñ VZB; J
Vâ » ~Çzx â ZˆÆ+

/

X ˆƒ`’

ø Þø^vøfû ‰öˆn Z
X ³7
y
J
WÜ$ ãö ×# Ö] Ô
ø Þø^vøfû ‰ö
B‚n Z Ì~ÇgzZ¾ , r&Z
Zix â ZˆÆ Ü$ ãö ×# Ö] Ô

Vâ »VâzŠÆ`’réû%C
Ù ~] ZrZ
ZiN Yë ,rVÐ
Èäô ×#Ö] áø^vøfû‰öû%&ž,™•ÂÚ ZˆÆrC
Ù gzZN VZB; J

/
/

äè ×#Ö] ÜôŠûeô gzZèä×# Ö^eôƒöçû Âö ]øx â ZgzZB|0
!
ÉN\
:B; ˆÆr~Š
} 9lñ{ ~ÇÔñ 7]gÎðÃgzZBÃ{gΙ| 7( J
F
y
W )

/

X •g

ñ 7]gÎðÃgzZBÃ{gάx â Z~«g ~uzŠÆ™{>qÃgQ

hg™ VZB;J
Vâ »g !
Ù gzZ}ƒ
C
 ~ÇgzZx â Z, r&ˆn Z

www.noorehidayat.org

/
/

47

Å: ZizggzZN Y- ~qÃgñƒë%ñVZB;r¶aQ

i úy‚W

X , ™~g7i ú¹!

/

Vä×òŠÚ
E
t
¦Ñ¤
ZV ; Xì {k
*
hg »kZì Z
 Zz6VzŠ% öAW ÑZÏgzZ[ZÏi ú

Å ä™: •
Ñ~ Vzi úy Z Â Zg*~ y Ò Æ qi úy Ò » TVƒ ~^

Xì ]i Y Z
Vä×òŠÚ

•Âä
‰
Ü zÆ[c
•ïŠ^™hg[yŠÆ+Ïvßй

Xì qÑs ܃
 t•Tg D™'!
1
VÐm†Ži †nfÓi

ñƒ _7& =rÐ i ZzW× W~ 3 Zg ñƒ D YÃi úÅ[ZÏ
tE
A
W
Xìt& =rN Yë & =r—i Zz7 ñƒ D YÃi úÅ ö ÑZ ZÏgzZN Y
!‚ûÛûvøÖû] äô ×#Öô æø !†ö fø Òû]ø äö ×# Ö] !†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? !ø †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

vZì Z (
Ѓ
 vZgzZ7ŠqðÃZÎÆvZì Z(
Ѓ
 vZì Z (
Ѓ
 vZ
Xì £c „vZgzZì Z (
Ѓ

www.noorehidayat.org

i úy‚W

48

Vä×òŠÚ

i ún•
ÛC
Ù J
)J
 õg @
,ð¾™á Ðòi úÅ õg @
, âÅÏ•

™ q zÑŠp~Ç ÂñY wÈx â Z Xì Z
 Zz I& =rg !
Z— i Zz7 ˆÆ
q
X ,™:g OZ »kZ,Š

Vä×òŠÚ

Xñ7
Ði ZzW× WÃrkZ]gú

û ]zˆ{>ü

 Zz *
Z
™{>Ð G
 c
"7Æ X• , Z x £ {Ša ~ pÑy WŒ
Û
G
ó ó 傳r³³ŠÖ]L 6
þL íq~pÑy WŒ
Û 6
V»y ZX • õ?X-²]zˆ{>ÃkZXì @
ƒ

V;z~<
Ø è4ì – ó X傳r³ŠÖ]L LV ˜~y
WÆ{g 0
,ð,pXì Zƒ–

Xì {z´Æ{Ša(tgzZì 7{>
Vä×òŠÚ

™ {>‰
¢
Ü z ÏZ }™]zˆe
WÅ {>‰
Ü z T ñƒ D™]zˆ

]zˆ{>X} C ™gz¢~ˆZƒ7s çÂH7{>‰
Ü zkZzzˤ
ZX ’ e

X Ì6kZ• e
WÅ{>ŽgzZì @
ƒZ
 Zz6
á Zz"
7
www.noorehidayat.org

i úy‚W

49

Vä×òŠÚ

gzZ} ™{>q
Z Zƒ Hr™ƒ} 9žìti§» ä™ ZŠ Z ]zˆ{>

Ð {>gzZ Š
`~ {>„ÆƤ
Zpìi§aZ Âtƒ Z9JZ Zƒ HrQ

zŠ b§Åi úì @
Y H{>„ q
Z sÜ »]zˆX Š
ƒ ZŠ Z {>ÌA
Š
Ö™JZ
X Dƒ7} >

Vä×òŠÚ


c J 7û%{Š c
iÐ zŠ c
û%zŠ~ >„q
ZÃe
Wq
Z Å{>ä ˤ
Z

X ǃZ
 Zz{>q
Z ‹
Vä×òŠÚ

{>Ô*
ƒcg‚Ô„J e,Ô*
ƒu 0
»(Ô Z ÀÔy$
c5ZŠ Z Å]zˆ{>

Xì oÑ *
ƒçz!
Ô*
™+
 Åä™ZŠ Z
Vä×òŠÚ

Xì {z(*
Yhge
WÅ{>D™D™]zˆ

Vä×òŠÚ

: i ZzWJ
+¢qž @
}-Š| 7× WÃe
WÅ {>¤
Z Z Ñz ä™]zˆ

{>B‚ÆkZƒ
 gzZñ 7
ÐgziÌ{>e
Wx â Z~ôzZ F
pì ïtÂã
www.noorehidayat.org

i úy‚W

50

X ,™

û yÒ» ôzZ F
ü

Vä×òŠÚ

 *
<
™ ZŠ Z Y (i úˆ ôzZ F
«g äc VÂgúgzZ VzŠ%~ y pg {â

Xì {— ¸
V&m‚u

n Z Hx ª~ ( VÂZg Å ) y pg ä Tžä ~
 *™Ñ c
â•
Û Š•
á gZ

X ‰ØŠ™s ç{ k
Ô
Vä×òŠÚ

µ ZDIZ x Ó¤
Z Xì t é¨E½É Z Z<
 *
™ ZŠ Z ®
 )!
ôzZ F
i úÃVzŠ%

 )!
®
ZgzZXÐVƒg Ç{k
¤
ƒ
 Âσ: Ç!
 )gzZÐB| 7ôzZ F
®
µZ
X ǃxzøÐ ®
 )¤1ǃ: Âg Ç{ k
¿tÂà| 7
ËäËgzZì „gƒZŠ Z

Vä×òŠÚ

ˆ Æ «g g eC
Ù gzZ ,™ ZŠ ZB‚Æ VñskŠ «g ä ôzZ Fi ú

Xì ï¢
™x Zg Wk

Š ~hð

www.noorehidayat.org

i úy‚W

51

Vä×òŠÚ

 *
<
™ »~ôzZ F
pÑy WŒ
Û û%q
Z~¹}g7 ÆpÑypg


Vä×òŠÚ

Xì 7„
 gŠ -7
ôzZ F
i úúÆÚ!
*

Vä×òŠÚ

Ð äƒ »·ˆÆkZ c
~ yŠ 20X 15pÑyWŒ
Û ~ ôzZ F
(‰

èYXì ßt • ïŠ hg ôzZ F
i úˆÆkZ vßÐ ¹ Âì @
Yƒ »¬

 x{e -7ôzZ F
<
¹}g7 gzZì q Å[ Z Nx*
™ »pÑy WŒ
Û

Vxmæ]†i knÞ

Å~ Z÷cgÔÆ\¬vZW ZzÔÅ ôzZ F
 i ú«gzŠ~Vƒ@
<
™+

!†ö føÒû]ø äö ×# Ö]øÆx â ZkZúÔs§

www.noorehidayat.org

i úy‚W

52

û { i »i úü

Âá| 7( Ì]gúq
Z c
Š%q
ZÉ )vß¼¤
ZXìtñn•
Û i úÅ{i »

èYì YZ~ hÆègŠÏZVƒòŠ W{Š c
i ÌgŠTpXì @
Yƒ ZŠ Z n•
Û
X ñ Yƒ]nÅkZgzZñ Yµ ¬Š žx¥:

V&m‚u

n Z òŠ W:e™ƒ} 9Q ñY%y ›Žžä ~
 vZ wÎg c
â•
Û

lg \ÅyZgz¢vZ ÂVƒ D™: q
ÑÃq ËB‚ÆvZŽ B| 7i úÅ {i »
X Çñâ •
Û wJ~hÆè

Vä×òŠÚ

Xì n•
Û *
ƒZ9ªx ªgzZ,rg esÜ~i úÅ{i »

Vå‡^ßq ‡^ÛÞ äÏm†›

gzZƒ Z9x â Z.
Þ £ÆJ
ÆkZ™ÄgÐWÃèžìt{i »i úi§

/

W Zzp°ÔÅ{ i »kZVz™ ZŠ Zi úž~Vƒ@
™+
Xì b§kZ+

/

X} ™+
 Å{ i » i ú

X s§ÅpÑ~ Z÷cgÆx â ZkZúcèkZY ¬ŠÔÆ\¬vZ
Ȇö fø Òû]ø äö ×# Ö]øû%q
Z™ VZJ
Vâ »Æ`’réB;VâzŠÆ™+

www.noorehidayat.org

/

53

i úy‚W

X B0
!
B;ÆVzi úx ¬é™
ø Ûö‰û] Õø…ø ^fø iøæø Õø‚ôÛûvø³eôæø Ü$ ãö ×# Ö] Ô
ø Þø^vøfû ‰öQ /
æø Õø‚% qø oÖF^Ãø iøæø Ô
X ³7Õø†ö nû Æø äø ÖF]ô Ÿ? øæø Õøæ. «ßø$ø Ø$ qø
X ³7
pÑŠzgŠ ÑZzi úˆÆr~uzŠQ

¬Š t ƒ ]gú c
Š% Ú!
Z X ,™ Y ¬Š c èˆ Æ r~ŠQ
¤

/
/

X ³
7
!^ßø%FÞû]öæø ^Þø†ôÒøƒøæø ^Þø†ônû fôÒøæø ^Þø†ônû Çô ‘øæø ^ßøfôñô«Æøæø ^Þø‚ôâô ^•ø æø ^ßøjô nùô Úø æø ^ßønùô vøÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
!áô^ÛømûŸô û] oø×Âø äü Ê$çø jøÊø ^ß$Úô äü jønû Ê$ çø iø àûÚø æø !Ýô¡ø‰ûŸô ]û o×øÂø ä´ nôuû^øÊø ^ß$Úô äü jønû nø uû]ø àûÚø Ü$ ãö ×# Ö]ø

}gøgzZÃVz¢q}g øgzZÃVzŠ%}g øgzZ}Š jÃVz0

i}g øÂ!vZ} Z

} ZÃVÂgú~g øgzZÃVzŠ%}g øgzZÃVz(
}g øgzZÃVIg}g øgzZÃVƸ
}Š]ñ&ÂÐ~ëgzZXÄg {0

i6
xsZÐ ZÇg {0

i&ÂÐ~ë !vZ
X }Š]ñ6
y ZZÐ Z

³7
¬ŠtƒÚ!
*
è¤
ZgzZ
!^Ã÷ Ë$ ŽøÚö æ$ ^Ã÷ Êô ^•ø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû]æ$ ]†÷ ìûƒöæ$ ]†÷ qû]ø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû]æ$ ^›÷†ø Êø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

Z n}g øÃkZgzZ ¯ÑZzä™x OZ™ YЬn}g øÂÃ^kZ !vZ} Z
`
X}Š ¯ZƒHgàlg \gzZ ÑZzä™lg \gzZ {ífgzZ
www.noorehidayat.org

i úy‚W

54

³7
¬ŠtƒűÚ!
*
è¤
ZgzZ

!è÷Ãø Ë$ ŽøÚö æ$ è÷Ãø Êô ^•ø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû]æ$ ]†÷ ìûƒöæ$ ]÷†qû]ø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû]æ$ ^›÷†ø Êø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×$ Ö]ø

Z n}g øÃkZgzZ ¯à Zzä™x OZ™ YЬn}g øÂÃ`kZ !vZ} Z
`
X ¯ðƒÅgàlg \gzZ à Zzä™lg \gzZ {ífgzZ
¢xss§VâzŠˆÆkZgzZ}†ö fø Òû]ø äö ×#Ö]øñ VZB;%g !
¶aQ
X ,Š

/

Vä×òŠÚ

Xì ÝZ"*
VZìs§Åy• Wñƒër~i úÅ{i »

Vä×òŠÚ

ƒ: ZŠ Z { i »i ú™ƒ} 96
zZÆy Z c
™XÃy Z ÂVƒu 0
*
DŽ¤
Z
X D™7wì»kZvßйX Ï

Vä×òŠÚ

Xì ïbŠ™.&ÅV-Ç~i úÅ{i »

gzZ ,™Š c
ÌÃy Z • CY èN ¬Š :e [ Z X Zƒ »yÒ » i úv:Z

X •ðƒðCÅ ~
 w=wÎg]|tX ,™ J 7
._Ƨñ
www.noorehidayat.org

55

i úy‚W

6nñ^• áçßŠÚ ‹nÖ^2
û ñ7tÃðü

ø nû Öø]ôæø löçû ÛöÞø Ô
ø eôæø oFvûÞø Ô
ø eôæø ^ßønû ŠøÚû ]ø Ô
ø eôæø ^ßøvûfø ‘û]ø Ô
ø eô Ü$ ãö ×# Ö]ø
!†ö nû ’ôÛøÖû] Ô
x•
á ëÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰
Ü zÆðëÐ]gŠ„~¾vZ} Z

*
Ys§„~¾gzZ•D%gzZ òëÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰
Ü zÆ

û ñ7
t†`gÎü
!^ßøeôçû Þö„öeø ^ßøÓû×ô ãû mö ÜûÖøæø ]„øâF ^ßøÚø çû mø ^ßøÖø^Îø]ø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

…:
 ÆVƒk
gzZ 3gs ç…` WäT•nÆ„vZ=°ƒ

X c
â Û•: uh

û ñ7
tÃx •
áü
ø nû Öø]ô æø löçû ÛöÞø Ô
ø eôæø onFvûÞø Ô
ø eôæø ^ßøvûfø ‘û]ø Ô
ø eôæø ^ßønû ŠøÚû ]ø Ô
ø eô Ü$ ãö ×# Ö]ø
!…ö çû Žöß%Ö] Ô
ðÐ]gŠ„~¾gzZñƒ4ZŠ~‰
Ü zÆx •
á Ð]gŠ„~¾ë!vZ} Z
™JZú}%gzZ•D%gzZ òÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰
Ü zÆ
www.noorehidayat.org

56

Xì *
Ys§„~¾

i úy‚W

û Y ¬Š m{q
ZÅx •
á gzZ ðü

tû%&x •
á zðC
Ù {ÈŽžì c
â•
Û ä~
 vZwÎgž•D â •
Û y
ñ ¢]|
ðÃÐZžì ~e
Zzg ~uzŠX Ïñà:g¢qðÃÐZ Â}™ 1| 7] Ü

X •t] ÜX Ïã: šã • *
Äönû ÛôŠ$ Ö] çø âö æø ðô «Ûø Š$ Ö] oÊô Ÿøæø šô…û Ÿø ]û oÊô ðºoû•ø ä´Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
!Üö nû ×ô Ãø Öû]
qðÃ~}i c
y• WB‚Æx *
ÆT ( Åx •
á c
) Å ðäëÐx *
ÆvZ
Xì ÑZz+ YÑZzG
 {zgzZ $
Ë }Š7y v

û ,qÅ"7
Ü zD Î ü

Æu™46^z™6ZŠQ} Ch ĬCZgzZ} C™çzÂ}™{Š ZgZ »äÎZ

Xñ 7
¬Štg !
&™ÄgB;xZŠn

ø eø ]„øÂø oûßô Îô Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Õø•ø ^fø Âô ÄöÛørûiø Ýøçû mø Ô

X Çñâ •
Û ¦ÃVzÈLZ ÂizgTÇXÐ[ Z±LZ=vZ} Z

www.noorehidayat.org

57

û ñ7
tc
ü

i úy‚W

ø Ûô‰û^eô Ü$ ãö ×# Ö]ø
!onFuû]øæø löçû Úö ]ø Ô

X VƒƒgzZ @
%™áx *
„Z¾~vZ} Z
ñ7
Ìt‰
Ü zD ÎgzZ
g !
33 äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö
g !
33 äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]ø
g !
34 †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

û ñ7
Y ¬ŠtÂ`Z™ÎZ
ü
!…ö çû Žöß%Ö] äô nû Öø]ôæø ^ßøiø^Úø ]ø«Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uû]ø pû„ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

™JZs§ÅÏZÃëgzZŒÏ0

i™}Š]ñ…äT•c „Z}
=°ƒ

Xì *
Y

û ¬Š ÅäYY sZš
ü

ñ7
Y ¬ŠtgzZ¾ äè ×# Ö] ÜôŠûeô ¬Ðäƒ4ZŠ Âñ YY sZš
Z

ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
!&ôñô«fø íøÖû]æø &ôfö íöÖû] àøÚô Ô
X ]gúc
VƒŠ%ÐV†ÖVƒLe{ C~¾~vZ} Z
www.noorehidayat.org

58

û ñ7
t†ÐY sZš
Z
 gzZ ü

i úy‚W

!oûÞô^Êø^Âæø pƒFŸø û] oßôù Âø gøâø ƒû]ø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

X c
Šu=gzZÅgzŠqà Zz¶Š Z j
Z=äT•c „vZ=°ƒ

û ñ7
¬ŠtÂ}™qzÑ*
™çzZ
ü
!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠøeô

Xì ÑZz3ge
.y !
$Z(
ŽÐx *
ÆvZVƒ@
™q zÑ

û ñ7
tÂ`™çzZ
ü

ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø
äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô
àmû†ôãùô _øjøÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô×ûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö]ø

gzZ7q
ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

/Â{Š c
i[p=ÂvZ} ZX •wÎggzZ}Èn Z ~
·]|žVƒêŠ „ZÍ
X} Š â •
Û ï•
á ~Vß Zzä™ÝqÅ 0
{Š c
i[pgzZ~Vß Zzä™

û ñ7
Y ¬Štƒ4ZŠ~KZ
ü
ø jô Ûøuû…ø hø]çø eû ]ø oûÖô xûjøÊû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

www.noorehidayat.org

59

X }ŠwÅ} i ZzgŠÆØgKZ n}÷vZ} Z

i úy‚W

û ñ7
tÆÆ~K ü

!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö] æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? øæø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö

Z (
Ѓ
 vZgzZ7ŠqðÃZÎÆvZgzZ•c „vZ=°ƒ
 gzZì u 0
vZ

û ñ7
t†ÐKZ
ü
ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø

X Vƒ@
™wZÎ »a}¾Ð•~vZ} Z

û •i ZzWÅyZ f ZZ
ü

Ÿø ~[ ZŽÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø gzZ¾ „zñ YHyfñŽ Â
X¾ äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø

û ñ7
t™| 7
ŠzgŠˆÆ䃻yZ f ZgzZ ü

èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçø Öû] á‚øÛ$ vøÚö lô! èô Ûøñô«ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ «j$Ö] éô çø Âû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
ø Þ$]ô äü i$‚ûÂø æø pû„ôÖ$] á•ø çû ÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø
!•ø ^Ãø nÛôÖû] Ìö×ô íiö Ÿø Ô
www.noorehidayat.org

60

i úy‚W

Ž ) â•
Û «azÃ~
·[gÆi úà Zzäƒì‡gzZ[gÆg å~g7kZvZ} Z

ÐyZä»T à6
Šúx £kZæZgzZ â •
Û «¤æZgzZ ( ìzgŠq
Z »¼

Xì @
™7s Ü{°zÂGì c
â•
Û {°z

ñ (
ÆVÍßp ÖZ¼~Y ¬ŠkZX •X~V1ÂÅV(up ÖZ¸Æ¬Š )
X ( •g•ñƒ

û ñ7
t™ÄgB;xZŠ6
u™¢xs»i ún•
Ûü
!áøˆû vöÖû]æø Ü$ ãø Öû] oûßôù Âø gûâô ƒû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø pû„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô
9
Xì °gz èE.gW Ž ( gzZ )7ŠqðÃZÎÆTÅ »i úB‚Æx *
ÆvZä~
X }Š™gzŠÃ ôgz„ÐíÂvZ} Z

û ñ7
Y ¬ŠtgzZ¾ä×#Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø g !
&gzZ ü
ø ßûÚô æø Ýö¡Š
ø $ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
!Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]ƒø ^mø køÒû…ø ^føiø Ýö¡øŠ$ Ö] Ô
gzZ Ïg )

} Zì •
'

!
Âì $
Ë ïäsЄ•gzZì ÑZz•g#
Ö sÂvZ} Z
Xá ZzÑ

ñ(
ÆVÍßp ÖZ¼~Y ¬Š kZX •X~V1ÂÅg
up ÖZ¸Æ¬Š )
( •g•ñƒ
www.noorehidayat.org

61

û ñ7
tû%&™| 7
F

i úy‚W

!Œôæû ‚% ÏöÖû] Ô
ô ×ô ÛøÖû] áø^vøfû ‰ö

Xì u 0
{Š c
i¹Ž ÅvZªÅ{ •
á Š !
Vƒ@
™y ÒÅ 0
X ë[pÃwZŠ Å Œöæû ‚% Îö gzZ¾ —i ZzW/g !

û ˆÆ[fi úgzZòi úü

Ðä™] !
ÐˈÆ[fi úgzZòi úžì c
â•
Û Š•
á g Zä ~
 vZwÎg
û%] ‚¤
Z¬

!…ô^ß$Ö] àøÚô oûÞô †û qô]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø
X }Š â •
Û pôÐc izŠ=vZ} Z

X σàÜgz¢Ðc izŠ ~g vÂЃ Y%~] ZgkZ c
yŠ kZ¤
Z Â1| 7ä?

û ñ7
Y ¬Št†ÐyZ
ü

!äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸø äô ×# Ö] o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø äô ×# Ö] ÜôŠûeô

Åä™]Š „gzZäQÐVƒ k
X H•z½6
vZä~•³x *
»„vZ~
XìÐs§Å„vZ‰
Ü ¤
www.noorehidayat.org

62

û ñ7
Y ¬Štƒ4ZŠ~y ü

i úy‚W

ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
äô ×# Ö] o×øÂø æø ^ßørûÖøæø äô ×ùÖ] ÜôŠûeô tô†ø íûÛøÖû] †ø nû ìøæø sôÖøçû ÛøÖû] †ø nû ìø Ô
!^ßø×ûÒ$ çø iø^ßøeùô …ø

gzZñƒ4ZŠ™á x *
»vZëX Vƒ‡â Â
YZgzZ *
ƒ4ZŠ YZЕ~vZ} Z
X }™xsÃVß Zzyˆn ZX H•z½6
vZ ä ë

û ñ7
Y ¬ŠtÂñYZ
 ~gZi !
ü
ø eôƒöçû Âö ]øæø ^ãø nû Êô ^Úø †ø nû ìøæø Ñôçû Š% Ö] b´„ôâF †ø nû ìø Ô
ø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×$ Ö]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
àûÚô Ô
ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø !^ãø nû Êø ^Úø †ùô •øæø ^âø †ù •øô
è÷ÏøËû‘ø æû ]ø é÷†ø qô^Êø ^ß÷nû Ûômø ^ãø nû Êô gønû ‘ô]ö áû]ø Ô
!é÷†ø ‰ô^ìø

ÅkZì ~g Zi !
kZ¼ŽgzZÅg Zi !
kZЕ~vZ} ZX Zƒ4ZŠ³x *
»vZ~
kZì ~g Zi !
kZ¼ŽgzZÐÑÆg Zi !
kZVƒLe{ C~¾gzZVƒ@
™Ôí

nçc
V ƒ 3nKÑVŒžÐ] !
kZVƒLe{ C~¾~vZ} ZXÐÑÆ
X Vƒ VZ N
I~

ûñ
7¬ŠtÂ}™qzÑ*
3Z
ü
!äô ×# Ö] èô Òø†ø eø o×FÂøæø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
www.noorehidayat.org

63

i úy‚W

X H q zÑ*
36
'

ÅvZgzZÐx *
ÆvZ ä~

û 6
äYwÈ äè ×# Ö] ÜôŠûeô ~qzÑü
Xñ 7
t6äWŠ c
Š
wÈI èä×#Ö] ÜôŠûeô ~q zÑ
!å´†ôìô! æø ä´Öôæ$ ]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô

X 1x *
»vZ~y
WzwzZn Z ä~
B‚~kZÃy-ñYS7
: äè ×# Ö] ÜôŠûeô 6
ä3Tžì ~pÑg
u
Xì 
@Yïµñ»ä3

û ñ7
tÂ`3*
3Z
ü
!àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô ^ßø×øÃø qøæø ^Þø^Ïø‰øæø ^ßøÛøÃø ›û]ø pû„ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø
X c
¯y›gzZ c
ö gzZ c
î…äT•c „vZ=°ƒ

û ñ7Y ¬Št™8|ŠzŠ ü
!äö ßûÚô ^Þø•û ‡ôæø äô nû Êô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

Xâ•
Û ‚{Š c
igzZÃëtgzZ} Š•
'
…~kZ ÂvZ} Z

www.noorehidayat.org

64

û ñ7
tÂñ3]úŠVŒÆËZ
ü

i úy‚W

!oûÞô^Ïø‰ø àûÚø Ðô‰û]æø oûßô ÛøÃø ›û]ø àûÚ$ Üû Ãô ›û]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø
X öÐ Z Âc
ö=äTgzZ îÐZ Âc
î=äTvZ} Z

û ñ7
Y ¬ŠtÂѽÐyÆy!
öZ
ü
!Üûãö Ûûuø…û ]æø Üûãö Öø†û Ëô Æû]æø Üûãö jøÎû‡ø …ø ^Ûønû Êô Üû ãö Öø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

Xâ•
Û 3g6yZgzZ} ŠjæZgzZ}Š•
'
~tigê ZvZ} Z

û ñ7
Â}™g žZ {izgZ
ü
ø Îô ‡û …ô o×FÂø æø köÛû‘ö Ô
ø Öø Ü$ ãö ×$ Ö]ø
!lö†û _øÊû]ø Ô

X ÑÅ{ izgÐtig ñƒØŠ „}¾gzZ 3g {izgn „}¾ä~vZ} Z

û ñ7tˆÆgžZ ü

!äö ×#Ö] ðø «•ø áû]ô †ö qûŸø ]û køfø $øæø Ñöæû †ö Ãö Öû] kô×$ jøeû ]æø ^.Ûø¿$ Ö] gøâø ƒø

X [ ƒ"
U
[ Z N\¬vZY •
á yZgzZIƒF
•ggzZ ˆ¬k\

û ñ7
tÂ}™g žZ {izgVŒÆˤ
Z ü
!èöÓøòô ?×ÛøÖû] Üö Óönû ×øÂø kû×$ ‘øæø …]†ø eû Ÿø û] ÜöÓöÚø ^Ãø ›ø ØøÒø]øæø áøçû Ûöñô«’$ Ö] Üö Òö‚øßûÂô †ø _øÊû]ø
www.noorehidayat.org

65

i úy‚W

Øg6?º•
Û gzZN 3*
3Zg v}È(gzZ, ™g žZg ZŠ {izgk0
}g v
XC

û ñ7
tÂêZ ÀZ
ü
!éõ ç$ ÎöŸøæø oûßôù Úôù Ùõçû uø †ônû Æø àûÚô äô nû ßô Îø‡ø …ø æø ]„øâF oûÞô ^ŠøÒø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

] ¸gzZÒÃ~÷%H‚gzZ c
zZ Àt=äTì c „vZp°ƒ

û ¾tÂêZ À *Z
ü
ø eôƒöçû Âö]øæø äü Öø Äøßô‘ö^Úø †ø nû ìøæø åü †ø nû ìø Ô
ø ×öòø‰û]ø äô nû ßôiøçû ŠøÒø ^ÛøÒø ‚öÛûvøÖû] Ô
ø Öø Ü$ ãö ×$ Ö]ø
Ô

!äü Öø Äøßô ‘ö ^Úø †ùô •øæø å´†ùô •ø àûÚô
ð>ÅkZЕ~c
z=Z Àtäž 6ì p°ƒ
 n „}¾vZ} Z
gzZ ðZ'

ÅkZЕ~gzZì Š
c
¯tcTVƒ@
™wZλ ð>ÅqkZgzZ »
Xì Š
c
¯tcTVƒ Le { CÐ ðZ'
ÅqkZ

û ñ7
tÂAŠ {nCZ~sWZ
ü
!oûÏô ×öìö àûŠôùvøÊø oûÏô ×ûìø køßûŠ$ uø køÞû]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

X} Š™iZ Ìt Ü Z}÷ì ð¯hZ]gß~÷ä‰vZ} Z
www.noorehidayat.org

66

û }-Š ~Š ·gIV-ÊzŠ ü

i úy‚W

ø Öø äö ×# Ö] Õø…ø ^eø
!†õnû ìø oûÊô ^ÛøÓößønû eø ÄøÛøqøæø ^ÛøÓönû ×øÂø Õø…ø ^eø æø Ô

X }™{m[p »V âzŠ ?gzZ} ™wi *
'

6
VâzŠ ?gzZ} -Š•
'

NvZ

û fâ Y ¬ŠV-~gŠ‘
ü
ø Þ$]ô Ü$ ãö ×$ Ö]ø
!oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vôiö ç' ËöÂø Ô

X} Š â •
Û s ç=Z®ì @
â•
Û Iðçì ÑZzäâ •
Û s çÂvZ} Z

û ñ7
tÂAŠ0
e*Z
ü

ø $ Ö]æø èô Úø ¡Š
ø $ Ö]æø áô^Ûømû Ÿô û]æø àôÛûnö Öû^eô ^ßønû ×øÂø äü ×$ âô ]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø
g% vôiö^ÛøÖô Ðônû Êô çû j$Ö]æø Ýô¡Š
ø e%…ø æø oûeùô …ø o•F†ø iøæø
!äö ×# Ö] Ô

Æw qZyZgzZB‚ÆxsZgzZ#
Ö sgzZy ZZgzZ•
'
6zZ}g øÂÐZvZ} Z
Xì vZ[g Z¾gzZ Z÷0
e} ZXÄg •ÐZì èZg ÂÐXB‚

û }-ŠY ¬ŠV-ÂAŠ ªÃy›Ë ü
ø ß$‰ô äö ×# Ö] Ô
ø vø•û]ø

Xìg @
´NvZ
www.noorehidayat.org

67

i úy‚W

û }Š-V-ÂñYÃ]Š ÈÅy›!%Ë ü
!äö ×ùÖ] ðø «•ø áû]ô …ºçû ãö ›ø Œø^eø Ÿø

Xì à Zzä™u 0
ÐVƒk
~g FtvZY •
á y Z7ge¼

û ñ7tÂñYÖ6
~g ZÎZ
ü

!áøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeùô …ø oÖF]ô «Þ$]ôæø !àønû Þô†ôÏûÚö äü Öø ^ß$Òö^Úø æø ]„øâF ^ßøÖø †ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] áø^vøfû ‰ö

ÐZ ( %Æ]gŠÅkZ )ëgzZ c
Š} Š~Œ}g øÃkZäTì u 0
vZ
Xì *
Ygz¢s§Å[g LZÃ뵚gzZ¸:áZzä™~Œ

û Â} F
Z6
( \6Z'øZ} wg )w2Ë ü
Xñ 7

!Ðø×øìø^Úø †ùô •ø àûÚô kôÚ# ^j$Ö] äô ×# Ö] kôÛF×ô Óøeô ƒöçû Âö ]ø

XÐÑÆt‘ÅkZVƒLe{ CÅvZÐW ZzÆVÞ}g7ÆvZ

û ñ7
tÂñY~y*GZ
ü

!†ô$øŸø û^eô àövûÞøæø ^ßøË×ø‰ø ÜûjöÞû]ø Üû ÓöÖøæø «ßøÖø äö ×# Ö]†ö Ëô Çûmø …ôçû fö ÏöÖû] Øøâû ]ø «mø ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø

äW~ˆëgzZ‰- ¬Ðë ?X •vZÃ?gzZÃëƒxs6?!ß ZzVzG} Z
www.noorehidayat.org

68

i úy‚W

X •áZz
†nû íøÖû^eô kûÛ$ iø
þþ þþþþ þ
ä´ eô^vø‘û]øæø ä´ Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø äö ×# Ö] o×$ ‘øæø !àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]æø
!àønû Ãô Ûøqû]ø

www.noorehidayat.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful