You are on page 1of 96

CETAKAN MAC 2015

BUKU KEPERLUAN DAN


PROSEDUR PENDAFTARAN
KONTRAKTOR

SENARAI PENGHARGAAN
Pihak Kami Amat Berterima Kasih Kepada Organisasi-Organisasi Berikut Yang
Telah Memberikan Kerjasama Dalam Menghasilkan Pengkhususan Pendaftaran
Dalam Buku Keperluan Dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor Ini.
Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
Kementerian Kerja Raya Malaysia (KKR)
Kementerian Kewangan (MOF)
Jabatan Parit & Saliran (JPS)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Suruhanjaya Tenaga (ST)
Tenaga Nasional Berhad (TNB)
Pusat Pendaftaran Kontraktor Kerja Bekalan Dan Perkhidmatan Negeri Sabah
(PUKONSA)
Unit Pendaftaran Kontraktor & Juruperunding Sarawak (UPKJ)
Telekom Malaysia Berhad (TM)
Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTM)
Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA MALAYSIA)

KANDUNGAN
MUKA
SURAT
4

PERKARA
A - Pengenalan
B - Takrif

57

C - Pendahuluan

D - Syarat-syarat umum

E - Panduan Permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)

10 33

1.0 Syarat Syarat Am

10 14

2.0 Kriteria Pendaftaran

15 17

3.0 Keperluan Tambahan

17 18

4.0 Pemohonan Baru

19 20

5.0 Permohonan Pembaharuan / Pendaftaran Semula

20 21

6.0 Kenaikan Gred

21 22

7.0 Tambah Kategori / Pengkhususan

22 24

8.0 Kebenaran Khas Memasuki Tawaran / Menjalankan


Kerja Melebihi Gred
9.0 Perubahan Butir Butir Maklumat

24 25

10.0 Permohonan Perakuan Hilang / Rosak / Pendua /


Pembatalan
11.0 Tanggungjawab Kontraktor Berdaftar
12.0 Tindakan Penggantungan / Pembatalan atau Penarikan
Semula Perakuan Pendaftaran Kontraktor
F - Panduan Permohonan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

25 29
30
30 32
32 33
34 45

1.0 Pengenalan

34 37

2.0 Tanggungjawab Syarikat/Pemegang SPKK

37 38

3.0 Syarat Syarat Am Permohonan SPKK

38 39

4.0 Permohonan Baru Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

40

5.0 Permohonan Pembaharuan

41

6.0 Permohonan Kenaikkan Gred

42

7.0 Permohonan Kebenaran Khas

43

8.0 Perubahan Maklumat

43

9.0 Permohonan Perakuan Hilang / Rosak / Pendua


2

43 - 44

10.0 Tindakan tatatertib kepada Pemegang Sijil Perolehan Kerja


Kerajaan
G Panduan Pendaftaran untuk Syarikat Konsortium Atau Usahasama
1.0 Pendaftaran Kontraktor Konsortium atau usahasama tempatan
2.0 Kontraktor Konsortium atau Usahasama TempatanTempatan Dan Tempatan-Asing
3.0 Konsortium Atau Usahasama Kontraktor Asing-Asing
4.0 Perubahan Butiran Kontrak
H Panduan Permohonan Pendaftaran Kontraktor Antarabangsa
I Panduan Pendaftaran Kontraktor Asing

44 45
46 48
46
46 47
47
48
49
50 53

1.0 Perakuan Pendaftaran Sementara (Masuk Tender)


2.0 Perakuan Pendaftaran (Menjalankan Kerja)

50
51 53

Lampiran 1 Alamat CIDB Ibu Pejabat, CIDB Negeri & Cawangan

54

Lampiran 2 Kriteria Pendaftaran Kontraktor

55

Lampiran 3 Bayaran Fee

56

Lampiran 4 Ringkasan Gred, Kategori dan Pengkhususan

57

Lampiran 5 Ringkasan Bagi Pengkhususan

58 60

Lampiran 6 Keterangan & Keperluan Bagi Setiap Pengkhususan

61 78

Lampiran 7 Pengkhususan Yang Melibatkan Agensi lain

79 81

Lampiran 8 Pengkhususan Yang Diperolehi Oleh Orang Kompeten


Elektrik
Lampiran 9 Pengelasan Kontraktor Elektrik
Lampiran 10 Kelulusan Pegawai Teknikal dan Kelayakan Kategori
Lampiran 11 Kelayakkan Tempoh Pembaharuan Pendaftaran
Berdasarkan Mata CCD
Lampiran 12 Skima Mata CCD

82
83
84
85
86 87

Lampiran 13 Ekuiti Asing


Lampiran 14 Senarai Hukuman Kesalahan Bagi Pemegang SPKK

88

Lampiran 15 Contoh Surat Perakuan Perwakilan

90

Senarai Semak 1 Senarai Semak Bagi Syarikat Sdn. Bhd. / Berhad

91

Senarai Semak 2 Senarai Semak Pemilikan Tunggal / Perkongsian /


Perkongsian Liabiliti Terhad
Senarai Semak 3 Senarai Semak Koperasi & Lain-lain

89

92
93

Carta Ali Pendaftaran Kontraktor

94

Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Kontraktor Atas Talian

95

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

A - PENGENALAN
(a)

Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua


kontraktor samada tempatan atau asing untuk berdaftar dengan
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau
CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja
pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di
bawah Seksyen 40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia 1994.

(b)

Seksyen 25.(1), Akta 520 Tiada seorang pun boleh mengaku janji untuk
menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan melainkan jika
dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan
pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga.

(c)

Seksyen 25. (2), Akta 520Tiap-tiap perakuan pendaftaran hendaklah


mengikut cara dan bentuk yang ditetapkan.

(d)

Seksyen 29, Akta 520 Seseorang yang mengakujanji untuk


menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan
apa-apa kerja
pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan
Lembaga melakukan suatu kesalahan dibawah akta ini dan, apabila
disabitkan, boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit

(e)

Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dikehendaki untuk


membaca syarat-syarat am Keperluan dan Prosedur Pendaftaran
Kontraktor dengan teliti sebelum mengemukakan permohonan.

B - TAKRIF
(i) Lembaga ertinya Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia
yang ditubuhkan dibawah seksyen 3 Akta 520.
(ii) Industri Pembinaan ertinya industri berkenaan dengan kerja-kerja
pembinaan.
(iii)Kerja-kerja Pembinaan ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan,
pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian,
pengubahan, perombakan atau perobohan:
(a)

mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, tembok,


pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau
sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi;

(b)

mana-mana jalan, kerja-kerja pelabuhan, landasan keretapi, laluan dan


talian kabel, terusan atau padang terbang;

(c)

apa-apa kerja saliran, pengairan atau kawalan sungai;

(d)

apa-apa kerja elektrik,


telekomunikasi; atau

(e)

mana-mana jambatan, jejambat, empangan, reservoir, kerja tanah,


talian paip, pembetung, akueduk, pemacu, syaf, terowong atau kerjakerja penebusgunaan,

mekanikal,

air,

gas,

petrokimia

atau

dan termasuklah:
(a)

Apa-apa kerja yang menjadi bahagian yang penting, atau adalah


persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam
perenggan (a) hingga (e), termasuklah pembersihan tapak,
penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian,
meletakkan batu asas, pemulihan dan melanskap tapak; atau

(b)

Pemerolehan bahan binaan, kelengkapan atau pekerja, yang


semestinya diperlukan bagi mana-mana kerja yang diperihalkan dalam
perenggan (a) hingga (e).

(iv)

Kontraktor bermaksud seseorang yang menjalankan atau menyiapkan


atau mengakujanji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja
pembinaan;

(v)

Kontraktor Berdaftar bermaksud kontraktor yang memegang Perakuan


Pendaftaran Kontraktor (PPK) serta masih sah tempoh pendaftarannya.
5

(vi)

Kontraktor Tidak Berdaftar bermaksud kontraktor yang tidak memiliki


Perakuan pendaftaran Kontraktor dan/atau kontraktor yang memegang
Perakuan pendaftaran Kontraktor yang telah tamat tempoh
pendaftarannya.

(vii)

Kontraktor tempatan bermaksud syarikat yang diperbadankan di


Malaysia serta mempunyai pegangan ekuiti tempatan tujuh puluh
peratus (70%) dan ke atas melainkan pegangan ekuiti tersebut
dinyatakan di dalam Lampiran 13.

(viii)

Kontraktor Asing bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia


atau di luar negara serta mempunyai pegangan ekuiti rakyat asing lebih
tiga puluh peratus (30%) dan ke atas melainkan pegangan ekuiti
tersebut dinyatakan di dalam Lampiran 13.

(ix)

Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah


berdaftar dengan CIDB dan akan melaksanakan/telah melaksanakan
kerja pembinaan di luar negara.

(x)

Kontraktor Usahasama adalah Syarikat usahasama yang tidak


diperbadankan di Malaysia yang telah dianugerahkan sesuatu projek
pembinaan. Gabungan dua syarikat atau lebih dimana salah satu
syarikat tersebut telah diperbadankan di Malaysia dan berdaftar dengan
CIDB.

(xi)

Pegawai pengurusan utama (PPU) adalah terdiri daripada samada


pemilik perniagaan atau ahli lembaga pengarah atau pengarah atau ahli
lembaga koperasi atau Presiden atau Yang Di Pertua Persatuan yang
mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan sekurang-kurangnya
2 tahun dan memiliki kad pendaftaran personel binaan yang masih sah.
PPU hendaklah terdiri daripada kalangan warganegara Malaysia.

(xii)

Wakil pegawai pengurusan utama (WPPU): adalah kakitangan


syarikat (Warga Negara Malaysia) yang mempunyai pengalaman
dalam bidang pembinaan sekurang-kurangnya 2 tahun dan memiliki
kad pendaftaran personel binaan yang masih sah serta dicarum KWSP.
WPPU perlu dilantik oleh Pengarah Syarikat.

(xiii)

Kakitangan syarikat adalah pekerja yang diambil bekerja sepenuh


masa oleh sesebuah syarikat serta dibuktikan dengan salinan
Penyata/Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi.
Bagi pekerja yang berumur 55 tahun dan ke atas, perlu mengemukakan
Jadual Caruman SOCSO terkini dengan salinan resit bayaran untuk tiga
(3) bulan terkini atau jadual penyata gaji tiga bulan terkini.

(xiv)

Personel teknikal boleh terdiri dari mana-mana individu warganegara


Malaysia samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah,
pengarah atau kakitangan yang digajikan sepenuh masa dan dibayar
caruman KWSP.

(xv)

Ijazah/diploma yang diiktiraf adalah ijazah/diploma yang berkaitan


dengan bidang pembinaan samada diperolehi dalam atau luar negara
serta diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau Lembaga Akreditasi Negara
atau Lembaga profesional yang berkaitan.

(xvi)

Pengalaman Kerja adalah tempoh pengalaman kerja diambil dari tarikh


Sijil / Diploma / Ijazah diperolehi.

(xvii)

Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) bermaksud Sijil yang


dikeluarkan oleh CIDB kepada kontraktor mengikut Akta 520 dan
peraturan di bawahnya.

(xviii) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) memperakukan bahawa


pemegang SPKK layak menyertai mana-mana perolehan Kerajaan
dalam bidang pembinaan mengikut kelayakan yang ditetapkan.
(xix)

Sijil Taraf Bumiputera (STB) memperakukan bahawa pemegang STB


telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai kontraktor berstatus
Syarikat Kontraktor Bumiputera. Pemegang STB layak untuk menyertai
perolehan kerja Kerajaan yang dikhususkan kepada Bumiputera.

(xx)

Warganegara Malaysia bermaksud seseorang rakyat Malaysia yang


memegang kad pengenalan warna biru.

Nota :I.

PPU, WPPU, Pegawai Teknikal atau Pekerja yang digajikan


sepenuh masa tidak boleh wujud di syarikat atau Agensi yang lain.

II.

Pindah Milik PPK: merujuk kepada perubahan yang melibatkan


Nama Syarikat dan No. Pendaftaran SSM atau No. daftar
perniagaan.

III.

Pindah Milik SPKK: merujuk kepada perubahan yang melibatkan


pemegang saham atau ekuiti seperti mana yang ditetapkan dalam
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK).

C - Pendahuluan
Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) adalah satu kaedah yang
menggabungkan prosidur pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan
Usahawan (BPKU) dahulunya dikenali sebagai Pusat Khidmat Kontraktor
(PKK)
SSPK memperkenalkan tiga (3) jenis sijil seperti berikut :
a) Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK)
Perakuan yang memperakukan bahawa pemegang sijil tersebut telah
berdaftar mengikut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan
Malaysia, 1994 serta boleh melaksanakan kerja-kerja pembinaan seperti
yang dinyatakan di dalam seksyen 25, akta yang sama. Sijil ini dikeluarkan
oleh CIDB.
b) Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPPK)
Memperakukan bahawa pemegang SPKK layak menyertai mana-mana
perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan mengikut kelayakan yang
ditetapkan. Sijil ini dikeluarkan oleh CIDB
c) Sijil Taraf Bumiputera (STB)
Sijil ini memperakukan bahawa pemegang STB telah memenuhi kriteria
yang ditetapkan sebagai kontraktor berstatus Syarikat Kontraktor
Bumiputera. Pemegang STB layak untuk menyertai perolehan kerja
Kerajaan yang dikhususkan kepada Bumiputera. Sijil ini dikeluarkan oleh
BPKU.
SSPK juga memperkenalkan satu tarikh tamat untuk kesemua sijil-sijil di
atas.

D - Syarat Syarat Umum


a.

Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah hak CIDB. Pihak CIDB boleh


membatal, menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran
kontraktor yang dikeluarkan. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor
hendaklah memulangkan Perakuan Pendaftaran tersebut apabila diarah
untuk berbuat demikian.

b.

Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah bertanggungjawab


untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor, Akta Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan
yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada
sepanjang tempoh sah Perakuan Pendaftaran kontraktor.

c.

Semua kontraktor dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang


dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa samada dalam bentuk media
cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar
melalui pos, hebahan akhbar, laman web, media atau apa-apa kaedah
yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor.

d.

Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah


menjadi milik CIDB. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan
menzahirkan maklumat-maklumat tersebut dalam apa jua bentuk
terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan.

E - PANDUAN PERMOHONAN PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR


(PPK)
1.0 Syarat Syarat Am
Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor boleh dibuat
secara online melalui laman web rasmi CIDB (www.cidb.gov.my) atau
mengemukakan borang permohonan di kaunter.
Pemohon hendaklah memastikan maklumat
diisi dengan lengkap
bersama-sama dengan dokumen sokongan yang telah disahkan dan
penyerahan boleh dibuat melalui kaunter atau melalui pos. Dokumen
permohonan yang telah lengkap boleh diserahkan di mana-mana pejabat
ClDB Negeri dan Cawangan yang dipilih.
Permohonan yang tidak disertakan fee proses tidak akan diterima. CIDB
juga berhak untuk meminta maklumat tambahan atau temuduga berkaitan
dengan permohonan yang dikemukakan.
1.1 Skop Pendaftaran
Setiap kontraktor didaftarkan mengikut:
a) Gred
b) Kategori
c) Pengkhususan
1.1.1

Gred Pendaftaran Kontraktor


Setiap kontraktor akan didaftarkan oleh CIDB mengikut gred
pendaftaran berdasarkan kepada keupayaan dan kemampuan
kontraktor memenuhi syarat-syarat kriteria pendaftaran
kontraktor yang telah ditetapkan. Gred pendaftaran kontraktor
adalah untuk menentukan had keupayaan menender /
menjalankan kerja (rujuk Lampiran 2)

1.1.2

Kategori Pendaftaran Kontraktor


Terdapat tiga (3) Kategori Pendaftaran iaitu:
(i)
(ii)
(iii)

Pembinaan Kejuruteraan Awam


Pembinaan Bangunan dan
Mekanikal dan Elektrikal

Kontraktor boleh memohon kategori tersebut di atas


berdasarkan kepada kerja-kerja yang akan dilaksanakan.
Walau bagaimanapun penetapan Kategori adalah berdasarkan
10

kepada kelulusan akademik dan pengalaman pegawai teknikal


seperti di Lampiran 10.
1.1.3

Pengkhususan Pendaftaran Kontraktor


Setiap pengkhususan akan didaftarkan dibawah kategori dan
gred pendaftaran kontraktor.Pada umumnya permohonan baru
akan diberi ialah pengkhususan B04 atau CE21 atau M15
berdasarkan kepada pegawai teknikal atau pengalaman
seperti dilampiran 10.
Bagi pengkhususan yang lain seperti di lampiran 6
penetapan pengkhususan berdasarkan kepada Surat Tawaran
kerja dan bukti Siap Kerja bagi kontraktor utama (MC), Surat
tawaran kerja dan bukti pembayaran bagi kontraktor yang
dinamakan(NSC), Surat perjanjian di antara kontraktor dengan
pemilik yang telah dimatikan stem bagi kontraktor kecil atau
Sijil Kecekapan Pengurusan bagi pengkhususan yang
berkaitan yang telah dikeluarkan oleh CIDB kepada
pengurusan syarikat yang telah lulus kursus yang dianjurkan
oleh Pusat latihan Bertauliah Kontraktor CIDB.
Pengkhususan yang melibatkan Akta / Peraturan lain
hendaklah dirujuk di para 1.1.4.

1.1.4

Pengkhususan Melibatkan Akta / Peraturan lain


Pemohon yang memohon pengkhususan seperti di Lampiran
7 perlu memenuhi keperluan seperti yang ditetapkan.
Pada amnya pemohon yang memohon pendaftaran hendaklah
memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan bertulis
yang melibatkan aktiviti yang akan dilaksanakan jika beliau
didaftarkan.
Mana-mana pengkhususan yang melibatkan Akta lain dan
telah tamat pendaftarannya dengan Agensi berkenaan akan
menyebabkan pengkhususan tersebut terbatal.

1.2 Status Pengkelasan Pendaftaran Kontraktor


Pengkelasan Perakuan Pendaftaran kontraktor adalah seperti
berikut:
a. Aktif

: Kontraktor tempatan yang di award projek dalam


tempoh tiga (3) tahun terkini.
11

b. Separa Aktif : Kontraktor yang tidak dianugerahkan sebarang


projek sepanjang tempoh tiga (3) tahun terkini tetapi
aktif dalam menyertai tender.
c. Dorman

: Kontraktor yang tidak dianugerah sebarang projek


serta tidak menyertai sebarang tender sepanjang
tiga (3) tahun terkini.

d. Baru

: Kontraktor yang baru berdaftar.

Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan maklumat projek yang


dilaksanakan sepanjang tempoh tiga (3) tahun terkini pendaftaran
sebelumnya untuk penetapan status pengkelasan
Perubahan status pengkelasan Perakuan Pendaftaran Kontraktor
boleh dilakukan dengan mengisi borang perubahan maklumat (R6)
dan
mengemukakan bukti kerja/tender (yang telah disahkan)
dipejabat CIDB Negeri/Cawangan. Setelah keputusan diperolehi
pemohon dikehendaki membawa bersama Perakuan Pendaftaran
asal CIDB. Setiap perubahan/penggantian Perakuan Pendaftaran
akan dikenakan bayaran proses dan bayaran sijil seperti di Lampiran
3.
1.3 Fee Prosesan
Semua permohonan hendaklah disertakan bersama fee proses yang
berkaitan. Jumlah fee yang perlu dibayar seperti di Lampiran 3.
Pembayaran boleh juga dibuat melalui atas talian (online) atau wang
pos atau `bankers cheque atau bank deraf atas nama "Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia". Pembayaran
menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima. Semua
fee proses yang dibayar tidak akan dikembalikan.
Bayaran secara tunai hanya boleh dibuat di kaunter pejabat CIDB
sahaja.
1.4 Penyerahan Permohonan/Dokumen Sokongan
Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau
orang yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan oleh orang
yang diberikuasa hendaklah dikemukakan bersama borang di
Lampiran 15.
Sekiranya CIDB memerlukan apa-apa rujukan dari pihak Bank atau
Klien atau Perunding professional yang berkaitan dengan
permohonan pendaftaran yang dikemukakan, pemohon hendaklah
12

menanggung apa-apa bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh


pihak Bank atau Klien atau Perunding professional ke atas CIDB
berhubung dengan pertanyaan/rujukan yang dibuat.
Permohonan secara online hendaklah dihantar bersama-sama
dengan dokumen sokongan dan bayaran yuran proses dalam
tempoh 21 hari dari tarikh permohonan dijana. Jika gagal berbuat
demikian permohonan tersebut akan terbatal secara automatik.
Sekiranya fee proses telah dibuat tetapi dokumen sokongan gagal
dikemukakan dalam tempoh yang sama permohonan tersebut juga
akan dibatalkan dan fee proses tidak akan dikembalikan.
1.5 Pengesahan Dokumen
Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang
permohonan hendaklah disahkan oleh:(i)
(ii)

Agensi pengeluar dokumen berkaitan, atau


Pengarah
Syarikat,
Pemilik
Perniagaan,
Pendaftaran Syarikat

Setiausaha

Pemohon hendaklah merujuk Senarai semak 1 atau 2 atau 3 untuk


menentukan dokumen-dokumen sokongan yang perlu dikemukakan
mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat.
Pemalsuan dokumen sokongan Pemohon yang mengemukakan
dokumen sokongan yang disahkan palsu bagi tujuan pendaftaran
akan dihalang daripada berdaftar dengan CIDB.
1.6 Masa Prosesan
Permohonan yang lengkap iaitu membayar fee proses dan
mengemukakan dokumen sokongan akan diproses dan keputusan
permohonan dimaklumkan kepada pemohon selepas sepuluh (10)
hari bekerja.
1.7 Keputusan Permohonan Dan Pemakluman
Gred, kategori dan pengkhususan yang dipohon akan
dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi syarat dan kriteria
yang telah ditetapkan.
Sekiranya permohonan tidak memenuhi syarat untuk gred, kategori
dan pengkhususan yang dipohon, CIDB berhak menentukan gred,
kategori dan pengkhususan berdasarkan dokumen yang
dikemukakan atau menetapkan permohonan tersebut gagal.
Keputusan permohonan boleh disemak dalam laman web cidb atau
13

melalui sistem pendaftaran kontraktor atas talian. (www.cidb.gov.my


atau smb.cidb.gov.my). Keputusan permohonan akan dimaklumkan
kepada pemohon seperti berikut;(i) Keputusan Lulus
Pemohon diingatkan agar menyemak keputusan permohonan
sebelum membuat pembayaran fee Perakuan Pendaftaran
Kontraktor. Apabila Perakuan Pendaftaran Kontraktor telah
dicetak ianya adalah muktamad.
(ii) Keputusan Gagal
Sebab-sebab gagal adalah seperti yang dinyatakan didalam
surat pemberitahuan. Sebarang rayuan hendaklah dikemukakan
semula dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh surat
keputusan permohonan dikeluarkan. Surat rayuan beserta
dokumen sokongan perlu dikemukakan kepada CIDB bagi tujuan
memproses semula permohonan. Apa-apa permohonan rayuan
hendaklah dihantar ke pejabat CIDB negeri yang memproses
permohonan tersebut.
1.8 Fee Pendaftaran
Fee Pendaftaran akan dimaklumkan melalui surat kelulusan
permohonan dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh tiga puluh
(30) hari dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Kelulusan
permohonan akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis
sekiranya fee pendaftaran gagal dijelaskan dalam tempoh tersebut.
Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan baru
sekiranya ingin mendapatkan semula Perakuan Pendaftaran
Kontraktor setelah permohonan tersebut terbatal.
Surat kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor tidak
boleh dianggap sebagai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor
melainkan bayaran pendaftaran telah dijelaskan.
Pembayaran boleh dibuat melalui atas talian (online) / wang pos /
bank deraf atas nama "Lembaga Pembangunan Industri
Pembinaan Malaysia" atau CIDB Malaysia. Pembayaran dalam
bentuk tunai, kad kredit dan kad debit hanya boleh dilakukan di
kaunter CIDB sahaja, manakala pembayaran menggunakan cek
syarikat atau cek peribadi tidak diterima.
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) akan dicetak setelah fee
pendaftaran dijelaskan.
14

2.0 KRITERIA PENDAFTARAN


Pemohon hendaklah mematuhi keperluan pendaftaran sebelum
permohonan pendaftaran dapat dipertimbangkan seperti di bawah.
2.1 Status Dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan
Pendaftaran Syarikat
Pemohon hendaklah mendaftarkan operasi perniagaannya dengan
mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia, sebelum
mereka boleh dipertimbangkan untuk berdaftar dengan CIDB. Pihak
berkuasa tersebut adalah seperti dinyatakan di bawah:(i) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftaran Perniagaan/
Perkongsian Liabiliti Terhad/Pendaftaran Syarikat).
(ii) Pendaftar Koperasi/Persatuan
(iii) Pendaftaran Perniagaan (Cap 64), Ekstrak Perniagaan & Lesen
Perdagangan Borang I (negeri Sarawak)
(iv) Lesen Perniagaan - Borang B (negeri Sabah)
(v) Pendaftaran Pertubuhan (Persatuan)
Aktiviti atau operasi firma/ syarikat/ koperasi/ persatuan dan
seumpamanya hendaklah melibatkan kerja-kerja pembinaan serta
dinyatakan di dalam;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Daftar Syarikat (Memorandum & Articles of Association),


Daftar Perniagaan (Borang A),
Undang-Undang Kecil Koperasi/Persatuan,
Borang I (negeri Sarawak), atau
Borang B (negeri Sabah)

2.2 Kelayakan Pemohon


Permohonan untuk berdaftar sebagai kontraktor binaan. PPU
hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman
dalam bidang pembinaan,
Sekiranya PPU tidak mempunyai kelayakan, beliau boleh
menamakan wakil yang akan bertindak sebagai WPPU. WPPU
mestilah mempunyai pengalaman dalam industri pembinaan
sekurang-kurangnya 2 tahun.
PPU/WPPU bertanggungjawab
sepenuhnya ke atas apa-apa perkara bersabit dengan Perakuan
Pendaftaran yang dikeluarkan.
Nota : PPU/WPPU hendaklah memiliki Kad Pendaftaran Personel
Binaan yang dikeluarkan oleh CIDB dan masih sah.
15

2.3 Kelayakan Kewangan


Pemohon hendaklah memiliki dan mengekalkan punca kewangan
yang mencukupi sepanjang tempoh pendaftaran mereka. Had minima
kewangan (Modal berbayar / modal terkumpul) yang perlu dimiliki oleh
pemohon adalah seperti di Lampiran 2.
2.3.1 Penilaian Keupayaan Kewangan
Keupayaan Kewangan pemohon akan dinilai berdasarkan
kepada dokumen yang dikemukakan serta jenis syarikat:
(i)

Syarikat Sendirian Berhad/Berhad.


Keupayaan kewangan pemohon akan dinilai dari jumlah
Modal Berbayar syarikat tersebut. Saham Keutamaan
(Preference Shares) dan Modal Dibenarkan (Authorized
Capital) tidak diambilkira.

(ii)

Firma
Milik
Tunggal/Perkongsian/Perkongsian
Liabiliti Terhad (PLT)
Keupayaan kewangan akan dinilai dari segi nilai modal
bersih (net capital worth) yang dikira berdasarkan salah
satu atau semua daripada berikut;
a.

Akaun Semasa
Penyata Akaun Semasa bank pemohon untuk tiga
bulan terkini dan atau

b. Simpanan Tetap
Simpanan tetap yang tidak dicagarkan pada manamana bank atau institusi kewangan serta belum luput
tempoh matangnya dan atau
c.

Kemudahan Overdraft
Amaun kemudahan overdraf (OD) yang dinikmati
oleh pemohon.
Nota: (Pemohon perlu mendapatkan pengesahan
OD dari bank serta penyata 3 bulan terkini
akaun OD tersebut) dan atau

d. Akaun Simpanan
Termasuklah akaun simpanan, saham ASB, sijil
Simpanan Premium BSN, akaun Tabung Haji yang
terkini (semua atau salah satu). Bagi syarikat
16

perkongsian setiap rakan kongsi perlu mengemukakn


maklumat di atas.
2.3.2 Koperasi / Persatuan
Keupayaan kewangan akan dinilai dari modal syer anggota.
Dokumen rujukan adalah akaun audit terkini atau Akaun
pengurusan yang disahkan.
2.4 Kelayakan Teknikal
Personel Teknikal hendaklah terdiri dari warganegara Malaysia yang
memiliki pengalaman dan pengetahuan melaksanakan kerja-kerja
pembinaan .
Personel Teknikal hendaklah memenuhi keperluan seperti di
Lampiran 2.
Tempoh pengalaman kerja personel teknikal diambilkira dari tarikh
Sijil / Diploma / Ijazah diperolehi.
Personel teknikal hendaklah tidak terikat secara profesional atau
digaji sepenuh masa oleh mana-mana pihak selain dari
syarikat/firma yang memohon.
Personel teknikal hendaklah memiliki Kad Pendaftaran Personel
Binaan yang dikeluarkan oleh CIDB dan masih sah.
2.5 Syarikat/Firma yang Berdaftar Dengan Suruhanjaya Tenaga
Syarikat/firma yang ada pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga
akan didaftarkan seperti di dalam Lampiran 9
3.0 Keperluan Tambahan
Pemohon hendaklah memenuhi/mematuhi lain-lain terma dan syarat
pengeluaran Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh
CIDB dari masa ke semasa iaitu;

3.1 Kursus Integriti Untuk Kontraktor Baru


Semua
kontraktor baru yang telah berdaftar dengan CIDB
diwajibkan menghadiri serta lulus Kursus Integriti Untuk Kontraktor
dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh Perakuan Pendaftaran
kontraktor dikeluarkan.
17

Kursus Integriti Untuk Kontraktor adalah wajib dihadiri oleh seperti


berikut:a.
b.
c.
d.

Pemilik Perniagaan atau


Ahli Lembaga Pengarah atau
Pengarah (PPU) atau
Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU).

Permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi kali pertama


hendaklah disertakan dengan Sijil Kursus Integriti. Kegagalan
berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan pembaharuan
Perakuan Pendaftaran tidak dapat dipertimbangkan.
Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB
Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan
penganjuran Kursus Integriti Untuk Kontraktor.
3.2 Pembangunan Kontraktor Secara Berterusan (Mata CCD)
Permohonan pembaharuan untuk melanjutkan tempoh perakuan
pendaftaran kontraktor akan diluluskan berdasar kepada jumlah mata
CCD yang dapat dikumpul oleh pemohon seperti di lampiran 11.
Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti sijil
penyertaan, sijil kehadiran, surat sokongan atau lain-lain sebagai
bukti penganugerahan mata CCD seperti di lampiran 12.
Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB
Negeri atau Cawangan atau merujuk web www.cidb.gov.my bagi
mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kursus-kursus yang
mendapat mata CCD.

18

4.0 PERMOHONAN BARU


Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.

4.1

Syarat-Syarat Permohonan
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

(f)
(g)
4.2

Membuat permohonan baru secara atas talian atau melalui


borang SSPK 1RoC/2012.
Membayar fee proses sebanyak RM50.00.
Pemohon telah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran
syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya.
Pemohon hendaklah mempunyai keupayaan kewangan yang
mencukupi serta mengekalkan punca kewangan tersebut di
sepanjang tempoh pendaftarannya (rujuk Lampiran 2).
Pemohon hendaklah menggajikan sepenuh masa pegawai
teknikal yang berkelayakan dan mencukupi serta mengekalkan
pegawai tersebut sepanjang tempoh pendaftarannya. (rujuk
Lampiran 2).
PPU atau WPPU mempunyai pengalaman dalam bidang
pembinaan sekurang-kurangnya dua (2) tahun.
Memenuhi syarat sebagai kontraktor tempatan.

Fee Pendaftaran
Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah
permohonan diluluskan, sila rujuk Lampiran 3

4.3

Dokumen Sokongan
Dokumen sokongan tersebut perlu disahkan terlebih dahulu sebelum
diserahkan kepada CIDB untuk diproses. Rujuk Senarai Semak
1atau 2 atau 3.

4.4

Tempoh Pendaftaran
Semua pendaftaran baru akan diberi kelulusan bersyarat untuk
tempoh satu (1) tahun sahaja. Kontraktor dikehendaki untuk
menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan yang dianjurkan
oleh CIDB dalam tempoh tersebut serta perlu memenuhi syarat mata
CCD minimum seperti di lampiran 11 dalam tempoh kelulusan
tersebut.
Perakuan Pendaftaran tidak akan diperbaharui jika kontraktor gagal
mematuhi syarat-syarat di atas.
19

4.5

Penawaran Gred/Kategori/Pengkhususan Untuk Didaftarkan


CIDB boleh menawarkan gred/kategori/pengkhususan yang
bersesuaian berdasarkan dokumen/maklumat yang dikemukakan
semasa permohonan.

5.0

PERMOHONAN PEMBAHARUAN / PENDAFTARAN SEMULA


Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
5.1

Syarat-Syarat Pembaharuan (Pendaftaran yang belum tamat)


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

(h)
(i)
5.2

Membuat permohonan pembaharuan secara atas talian atau


melalui borang SSPK 1RoC/2012.
Membayar fee proses sebanyak RM30.00
Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran.
Mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan bagi
pembaharuan kali pertama.
Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan (rujuk Lampiran
11.
Permohonan
hendaklah
dikemukakan
seawal-awalnya
seratus dua puluh (120) hari sebelum luput tempoh
Perakuan Pendaftaran.
Denda lewat sebanyak RM200.00 akan dikenakan kepada
permohonan yang dibuat kurang dari tiga puluh (30) hari dari
tarikh luput pendaftaran.
Mana-mana permohonan lengkap yang diterima selepas tarikh
tamat pendaftaran akan dikira sebagai pendaftaran semula.
Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah

Syarat-Syarat Pendaftaran Semula (Pendaftaran yang sudah


tamat)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Membuat permohonan pembaharuan secara atas talian atau


melalui borang SSPK 1RoC/2012.
Membayar fee proses sebanyak RM50.00
Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran seperti
permohonan baru
Telah mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan
bagi pembaharuan kali pertama.
Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan
Bebas daripada tindakan tatatertib

20

5.3

Penilaian Semula Gred/Kategori/Pengkhususan Berdaftar


CIDB berhak untuk membuat penilaian semula gred/ kategori /
pengkhususan pendaftaran kontraktor yang sedia ada. Berdasarkan
dokumen/maklumat yang dikemukakan semasa pembaharuan /
pendaftaran semula.

5.4

Fee Pendaftaran
Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah
permohonan diluluskan (rujuk Lampiran 3)

5.5

Tempoh Pendaftaran
Tempoh Perakuan Pendaftaran akan ditentukan berdasarkan mata
CCD minimum mengikut gred seperti di Lampiran 11

6.0

KENAIKAN GRED
Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
6.1

Syarat-Syarat Permohonan Kenaikkan Gred


(a) Permohonan boleh dibuat secara atas talian atau melalui borang
SSPK 1 RoC/2012
(b) Membayar fee proses sebanyak RM30.00
(c) Memenuhi keperluan kewangan untuk gred yang dipohon (rujuk
Lampiran 2 ).
(d) Memenuhi keperluan dan kriteria personel teknikal bagi gred
yang dipohon (rujuk Lampiran 2 ).
(e) Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah
(f) Tempoh pendaftaran PPK tidak kurang dari seratus dua puluh
(120) hari. Jika kurang hendaklah dikemukakan bersama-sama
permohonan pembaharuan.

6.2

Dokumen-dokumen Sokongan
Dokumen-dokumen yang perlu disertakan rujuk senarai semak 1, 2
atau 3. Dokumen sokongan tersebut perlu disahkan terlebih dahulu
sebelum diserahkan kepada CIDB untuk diproses.

21

6.3

Fee Pendaftaran Kenaikan Gred


Fee dikenakan adalah mengikut perbezaan antara fee gred baru dan
fee gred sebelumnya. Perakuan Pendaftaran yang baru akan
dikeluarkan setelah fee kenaikan gred dijelaskan.

6.4

Tempoh Perakuan Pendaftaran


(a)

Bagi Permohonan kenaikan gred sahaja. Tempoh tamat sah


laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada.
Nota : Sekiranya tempoh sah laku Perakuan sediada masih
belum luput, Perakuan Pendaftaran asal hendaklah
dipulangkan semula semasa membuat pembayaran
yuran pendaftaran.

(b)

7.0

Bagi permohonan kenaikan gred bersama pembaharuan.


Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah mengikut
tempoh yang diluluskan.

TAMBAH KATEGORI/PENGKHUSUSAN
Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
7.1

Syarat-Syarat Tambah Kategori


(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Permohonan boleh dibuat secara atas talian atau melalui


borang SSPK 1RoC/2012. Pemohon hendaklah menyatakan
kategori yang dipohon di dalam borang permohonan mereka
(rujuk Lampiran 4, 5 dan 6).
Membayar fee proses sebanyak RM30.00.
Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 120 hari.
Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah.
Tambahan kategori boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat
membuktikan salah satu daripada berikut:i.
iiiiiivv-

Orang Teknikal yang berkelayakan seperti dilampiran 10


Bukti Kerja
Pendaftaran dengan Agensi lain
Orang Kompeten
Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)

22

7.2

Syarat-Syarat Tambah Pengkhususan


(a) Permohonan boleh dibuat secara atas talian atau melalui borang
SSPK
1RoC/2012.
Pemohon
hendaklah
menyatakan
pengkhususan yang dipohon di dalam borang permohonan
mereka (rujuk Lampiran 4, 5 dan 6).
(b) Membayar fee proses sebanyak RM30.00.
(c) Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 120 hari.
(d) Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah.
(e) Tambahan pengkhususan hanya boleh dipohon sekiranya
kontraktor dapat membuktikan salah satu daripada berikut:i)

Syarikat telah melaksanakan kerja dalam pengkhususan


yang dipohon dengan mengemukakan surat tawaran kerja
dan bukti siap kerja bagi kontraktor utama (MC), surat
tawaran kerja dan bukti pembayaran bagi kontraktor yang
dinamakan (NSC), surat perjanjian diantara kontraktor
dengan pemilik yang telah dimatikan stem bagi kontraktor
kecil.
atau
ii) Mempunyai Orang Kompeten berkaitan dalam bidang
tersebut (rujuk lampiran 7).
atau
iii) Pendaftaran dengan mana-mana agensi pendaftar di bawah
Akta Parlimen (rujuk lampiran 7).
iv) Mempunyai Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang
yang dipohon
7.3

Dokumen-Dokumen Sokongan
Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa
permohonan bagi Tambah Kategori & Pengkhususan :(i)
(ii)
(iii)

membuat

Maklumat personel teknikal yang berkaitan Lampiran 6 & 7.


Surat tawaran kerja dan bukti siap kerja
bagi setiap
pengkhususan yang dipohon (rujuk Lampiran 6) atau;
Sijil Kecekapan Pengurusan bagi pengkhususan yang dipohon
( rujuk lampiran 6 ) bagi menentukan dokumen yang perlu
dikemukakan.
Nota : Dokumen sokongan (rujuk senarai semak 1,2 dan 3)
perlu disahkan terlebih dahulu sebelum diserahkan
kepada CIDB untuk diproses.

23

7.4

Fee Pendaftaran Bagi Tambah Kategori/Pengkhususan


Fee yang dikenakan bagi tambahan kategori/pengkhususan adalah
seperti berikut :
(a)

Permohonan Dalam Tempoh Berkuatkuasa Pendaftaran


Fee dikenakan sebanyak
perakuan yang baru.

(b)

RM100.00

bagi pengeluaran

Permohonan Serentak Tambah Kategori/Pengkhususan


dan Pembaharuan Pendaftaran
Fee dikenakan adalah fee pembaharuan sahaja.

7.5

Perakuan Pendaftaran
Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee
dijelaskan seperti di Lampiran 3. Pemohon dikehendaki membawa
bersama Perakuan Pendaftaran asal CIDB semasa mengambil
Perakuan baru.

8.0

KEBENARAN KHAS
Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
Terdapat 2 jenis permohonan bagi kebenaran khas seperti berikut :(i)
(ii)

Kebenaran Khas menyertai tawaran kerja diluar pengkhususan.


Kebenaran Khas menjalankan kerja melebihi gred.

8.1

Syarat-Syarat Am Permohonan
a. Memiliki Perakuan Pendaftaran yang masih sah.atau
b. Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah

8.2

Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tawaran Kerja Diluar


Pengkhususan.
8.2.1

Syarat Pemohonan
1. Tidak melibatkan pengkhususan di Lampiran 7.
2. Pengkhususan yang dipohon hendaklah didalam kategori
dan gred berdaftar.
3. Salinan iklan tender / surat tawaran menyertai tender
24

4. Permohonan boleh dibuat secara atas talian atau melalui


borang R6.
5. Membayar fee proses RM30.00
8.3

Permohonan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja Melebihi Gred


Berdaftar
8.3.1

Kelayakan Pemohon
1. Salinan Surat setuju terima / Award
2. Mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan Gred
yang dipohon.
3. Memenuhi kriteria personal teknikal setaraf gred yang
dipohon.
4. Permohonan boleh dibuat secara atas talian atau melalui
borang R6.
5. Membayar fee proses RM30.00
Nota

8.4

:Kebenaran khas menjalankan kerja pembinaan


melebihi gred hanya diberi sekali sahaja dalam
sesuatu gred berdaftar.

Kebenaran khas di luar kategori.


Permohonan kebenaran khas di luar kategori tidak dibenarkan.
Pemohon perlu mendapatkan kategori tersebut terlebih dahulu.
(contoh, pada masa ini ada kategori Binaan Bangunan (B) sahaja
dan ingin memohon kategori pembinaan kejuruteraan awam (CE)).

8.5

Tempoh pemprosesan dan keputusan


Permohonan akan diproses dan keputusan akan dimaklumkan
selepas tiga (3) hari bekerja sekiranya fee dan dokumen sokongan
yang lengkap dikemukakan.

9.0

PERUBAHAN BUTIR-BUTIR MAKLUMAT


Permohonan boleh dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau orang
yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang diberikuasa
hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15. Semua
kontraktor dikehendaki untuk memaklumkan kepada CIDB apa-apa
perubahan butir-butir maklumat mengenai syarikat mereka dalam tempoh
tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan tersebut.
Jenis-jenis Perubahan butir-butir adalah seperti berikut :a)
Perubahan butir-butir Perniagaan (ROB)
b)
Perubahan butir-butir Syarikat (ROC)
25

c)
d)
e)

Perubahan Teknikal baru / berhenti / Penama dalam syarikat


Perubahan bagi kontraktor Usahasama / Asing
Perubahan alamat surat menyurat / no.tel & no.faks

9.1

Perubahan Butir-Butir Perniagaan (ROB/PLT)


9.1.1 Jenis-jenis perubahan berkaitan status perniagaan adalah
seperti berikut :
a) Pertukaran Status Daripada Firma Milik Tunggal Kepada
Perkongsian atau Sebaliknya. (No. SSM bertukar)
b) Pertukaran Nama Syarikat (No. SSM bertukar)
c) Pertukaran Perniagaan Milik Tunggal atau Perkongsian
atau Perkongsian Liabiliti Terhad Kepada Syarikat
Sendirian Berhad.
Syarat Syarat Permohonan adalah seperti berikut :
i. Mengemukakan surat permohonan pertukaran status
syarikat. Sila nyatakan didalam surat permohonan
tersebut sekiranya personel dan pengalaman lepas
ingin dipindahkan kepada syarikat baru serta memohon
pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma lama.
ii. Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk
bab pendaftaran baru)
Nota : Perakuan pendaftaran syarikat lama akan
dibatalkan apabila Perakuan pendaftaran
syarikat baru dikeluarkan.
9.1.2 Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat
Pemohon perlu:a)
b)
c)
d)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran
bernilai RM100.00
Mengemukakan borang D terkini (bagi syarikat
perseorangan, atau perkongsian)
Mengemukakan Perakuan Pendaftaran Kontraktor
Tempatan yang asal

9.1.3 Rakan Kongsi Meninggal Dunia/Menarik Diri


(a) Bagi operasi perniagaan yang dijalankan secara
perkongsian, apabila berlaku salah seorang rakan kongsi
26

meninggal dunia atau menarik diri dari perkongsian. Pihak


syarikat hendaklah mengambil tindakan seperti berikut :i. Melapor
kepada
SSM
samaada
meneruskan
perniagaan / menamatkan pendaftaran dengan SSM.
ii. Melapor kepada CIDB status pendaftaran syarikat
dengan SSM
Status pendaftaran syarikat dengan CIDB tertakluk
kepada status SSM.
(b) Syarikat sediada perlu memaklumkan kepada CIDB bagi
perkara berikut untuk menentukan samada PPK atau
SPKK atau STB layak kekal.
(i) Perubahan Maklumat dengan membawa bukti
daripada SSM (Cetakan
perubahan maklumat)
bahawa rakan kongsi telah keluar dan rakan kongsi
baru telah didaftarkan (jika ada)
(ii) Bukti perjanjian pemilikan saham yang baru dimana
rakan baru jika ada mesti pegang saham kurang dari
49% daripada pemilik asal.
(iii) Jika rakan kongsi baru menjadi majoriti dalam
perjanjian pemilikan saham maka SPKK akan
terbatal (jika ada) dan STB juga terbatal (jika ada).
(iv) Jika rakan kongsi meninggal dunia, pendaftaran
sediada boleh diteruskan sekiranya pemilik yang
tinggal mempunyai pengalaman dalam bidang
pembinaan sekurang-kurangnya dua tahun dan
memiliki kad pendaftaran personel binaan. Jika tiada,
mereka
perlu
melantik
wakil
PPU
yang
berpengalaman dua tahun dalam bidang pembinaan
dan memiliki kad pendaftaran personel binaan yang
masih sah.
9.1.4 Perubahan Rakan Kongsi
Pemohon perlu:(a)
(b)

(c)

Melengkapkan Borang R6 berserta fee proses RM30.00


Mengemukakan borang B iaitu dokumen perubahan
butir (yang diakui sah) daripada Suruhanjaya Syarikat
Malaysia.
Mengemukakan salinan perjanjian kongsi diantara
rakan kongsi yang dimeteri setem dan disahkan oleh
Pesuruhjaya Sumpah. Perjanjian tersebut mestilah
menyatakan peratus saham yang dipegang antara
rakan kongsi.

27

9.2

Perubahan Butir-Butir Syarikat (ROC)


9.2.1 Perubahan Nama Syarikat
Pemohon perlu:a)
b)
c)
d)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran
bernilai RM100.00
Mengemukakan borang 13 - Perakuan Pemerbadanan
Atas Pertukaran Nama Syarikat
Mengemukakan Perakuan Pendaftaran Kontraktor
Tempatan yang asal

9.2.2 Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat


Pemohon perlu:a)
b)
c)

d)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran
bernilai RM100.00
Mengemukakan borang 44 - Notis Pemberitahuan
Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir
Perubahan.
Mengemukakan Perakuan Pendaftaran Kontraktor
Tempatan yang asal

9.2.3 Perubahan Maklumat Pengarah


Pemohon perlu:(a)
(b)

Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.00


Mengemukakan borang 49 - 'Return Giving Particulars
In Register Of Directors, Managers And Secretaries
And Changes Of Particulars' bersabit dengan
perubahan.

9.2.4 Perubahan Maklumat Struktur Ekuiti/Pemegang Saham


Pemohon perlu:(a)
(b)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00.


Mengemukakan cetakan Profail syarikat dengan SSM
yang terkini.

28

9.2.5 Perubahan Modal Berbayar Syarikat


Pemohon perlu:(a)
(b)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00.


Mengemukakan Borang 24 - 'Return of Allotment of
Shares' bersabit dengan perubahan.

9.2.6 Penggulungan Syarikat


Pemohon perlu:(a)

(b)

9.3

Mengemukakan surat pemakluman penggulungan


syarikat serta mengembalikan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor Tempatan yang asal untuk tujuan
pembatalan.
Notis Berkanun Pengisytiharan Penggulungan Syarikat
dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia / Suruhanjaya
Insovensi.

Perubahan Pegawai Teknikal / Penama dalam syarikat


Pemohon perlu:(a)
(b)
(c)

9.4

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Mengemukakan nama personel teknikal /penama yang baru
bersama Penyata EPF syarikat dan resit bayaran.
Sekiranya pegawai teknikal / penama wujud disyarikat yang lain,
pemohon hendaklah mengemukakan surat pengesahan
berhenti kerja dari syarikat tersebut.

Perubahan Alamat surat menyurat / No. Telefon dan No. Fax


Kontraktor hanya perlu memaklumkan kepada CIDB dengan
mengemukakan
surat
pemberitahuan
pertukaran
alamat
perhubungan tersebut dan tiada fee dikenakan bagi tujuan ini.

9.5

Tempoh Pemprosesan Dan Keputusan Perubahan Butir-Butir


Maklumat
Permohonan akan diproses dan keputusan akan dimaklumkan
selepas tiga (3) hari bekerja sekiranya fee dan dokumen sokongan
yang lengkap dikemukakan.

29

10.0

Permohonan Perakuan Hilang / Rosak / Pendua / Pembatalan


10.1

Perakuan Pendaftaran Hilang / Rosak


Pengeluaran semula Perakuan Pendaftaran hilang / rosak hendaklah
disertakan salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai
kehilangan/ kerosakan Perakuan Pendaftaran kontraktror/Sijil
Perolehan Kerja Kerajaan dan bayaran sebanyak RM100.00 bagi
setiap sijil hendaklah dikemukakan sebelum Perakuan/Sijil baru
dikeluarkan sebagai menggantikan sijil yang hilang / rosak.

10.2

Salinan Pendua Perakuan Pendaftaran


Kontraktor
yang
memerlukan
salinan
Pendua
Perakuan
Pendaftaran/Sijil Perolehan Kerja Kerajaan perlu mengemukakan
surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB beserta dengan
bayaran sebanyak RM20.00 sesalinan.

10.3

Permohonan Pembatalan Perakuan Pendaftaran Kontraktor


Permohonan untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran kontraktor
hanya boleh dipohon oleh pemilik / ahli lembaga pengarah syarikat
kontraktor. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan
daripada syarikat kepada CIDB. Bagi syarikat yang mempunyai lebih
dari seorang pemilik Perakuan Pendaftaran, kebenaran bertulis dari
semua pemilik adalah diperlukan.
Perakuan Pendaftaran yang masih belum tamat tempoh sah laku
perlu dikembalikan kepada CIDB.
Syarikat yang membatalkan Perakuan Pendaftaran tidak boleh
mengaktifkan semula (mendapatkan Perakuan Pendaftaran) dalam
tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan dilakukan.

11.0

TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR BERDAFTAR


11.1

Syarat Am
(a)

Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan tidak boleh dipindah


milik.

(b)

Lembaga mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran


kontraktor dari masa ke semasa

30

11.2

Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor


(a)

Kontraktor hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta


Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994
(AKTA), peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan
apa-apa terma, syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan
oleh Lembaga dari masa ke semasa.

(b)

Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender atau


melaksanakan apa-apa kerja pembinaan selepas habis tempoh
Perakuan ini dan sehingga ianya diperbaharui.

(c)

Kontraktor tidak boleh mengakujanji untuk membina apa-apa


projek pembinaan yang melebihi nilai kerja pembinaan yang
dinyatakan di bawah gred pendaftaranya dan tidak boleh
melaksanakan apa-apa projek pembinaan di luar kategori
pendaftarannya.

(d)

Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat mengenai


apa-apa kerja pembinaan atau kontrak dalam tempoh satu
bulan selepas diaward.

(e)

Kontraktor hendaklah mengemukakan apa-apa maklumat yang


dikehendaki oleh Lembaga dari masa ke semasa.

(f)

Kontraktor hendaklah mempamerkan Perakuan Pendaftaran


yang dikeluarkan oleh Lembaga atau salinan Perakuan
Pendaftaran yang diperakui oleh Lembaga di tempat
perniagaannya.

(g)

Kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran atas


papan tanda di setiap tapak pembinaannya.

(h)

Kontraktor hendaklah memohon untuk memperbaharui


pendaftaran dalam tempoh enam puluh hari sebelum tarikh
tamat tempoh yang dinyatakan dalam Perakuan itu.
Permohonan yang diterima oleh Lembaga kurang dari 30 hari
sebelum tarikh tamat tempoh Perakuan Pendaftaran akan
dikenakan denda
sebanyak RM200.00 kerana lewat
memperbaharui Perakuan Pendaftaran.

(i)

Kontraktor
hendaklah
mematuhi
prinsip-prinsip
dinyatakan dalam Buku Kod Etika Kontraktor CIDB.

(j)

Kontraktor hendaklah melantik perkerja binaan mahir dan


penyelia tapak yang diakreditasi dan diperakui oleh Lembaga.
31

yang

(k)

12.0

Semua pekerja ditapak bina hendaklah mempunyai Kad


Personel Binaan yang masih sah.

Tindakan Penggantungan atau Pembatalan atau Penarikan Semula


Perakuan Pendaftaran Kontraktor
(a)

CIDB boleh atas daya usahanya sendiri atau berdasarkan aduan


yang telah ditentusahkan daripada mana-mana pihak, menggantung
atau membatal atau menarik semula Perakuan Pendaftaran manamana kontraktor yang telah melakukan apa-apa kesalahan seperti
yang tersenarai di perenggan (b) di bawah.

(b)

Mana-mana sebab di bawah ini boleh menyebabkan Perakuan


Pendaftaran Kontraktor digantung, atau ditarik balik:

(c)

(i)

Pemegang Perakuan telah dihukum sebagai bankrupt; atau

(ii)

Petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor telah


diserahkan; atau

(iii)

Pemegang Perakuan gagal mematuhi mana-mana peruntukan


Akta atau peraturan-peraturan pendaftaran; atau

(iv)

Pemegang Perakuan telah memperoleh Perakuan dengan


membuat perakuan atau penyataan palsu secara bertulis atau
sebaliknya; atau

(v)

Pemegang Perakuan meninggalkan kerja pembinaan yang


sedang dijalankan; atau

(vi)

Pemegang Perakuan didapati bersalah oleh mahkamah atau


mana-mana badan penyiasat yang ditubuhkan di bawah
mana-mana undang-undang bertulis kerana cuai dalam
pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan; atau

(vii)

Pemegang Perakuan telah melanggar atau gagal mematuhi;


atau telah membantu pelanggaran mana-mana terma, syaratsyarat atau batasan yang dikenakan oleh CIDB.

Pendaftaran mana-mana kontraktor akan terbatal secara automatik :I.


II.

Apabila pendaftarannya dengan Pendaftar Perniagaan telah


tamat, atau berubah.
Apabila seorang kontraktor yang menjalankan operasi secara
milik tunggal (nama syarikat dan nama pemilik adalah sama)
meninggal dunia kecuali waris memohon kebenaran dari
32

CIDB dalam masa 1 bulan dari tarikh kematian, dimana


dengan kelulusan CIDB, pendaftaranya boleh diteruskan
sehingga kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan siap.
(d)

Tindakan pembatalan, pengantungan atau menarik balik Perakuan


Pendaftaran mana-mana kontraktor :Mengikut Peraturan 15, Peraturan-peraturan Pendaftaran Kontraktor
(Industri Pembinaan) 1995.
kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam (c) di atas.

(e)

Kontraktor yang pendaftarannya telah dibatalkan, digantung atau


ditarik balik tidak dibenarkan untuk menyertai mana-mana tender
baru atau meneruskan mana-mana kerja pembinaan.

(f)

Pihak CIDB boleh dalam keadaan tertentu membenarkan kontraktor


yang Perakuan Pendaftarannya telah dibatalkan untuk menyiapkan
kerja semasanya.

33

F PANDUAN PERMOHONAN SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN


(SPKK)
1.0

Pengenalan
SPKK adalah suatu kebenaran kepada pemegang menyertai perolehan
kerajaan mengikut had nilai perolehan kerajaan, kawasan operasi serta
pegangan ekuiti tempatan/asing yang ditetapkan. Pemegang SPKK layak
menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan
mengikut kelayakan yang ditetapkan.
1.1 Syarat Am Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
a)

Sijil ini dikeluarkan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah


diberikan oleh Pemohon/Syarikat semasa permohonan.

b)

Sijil ini tidak boleh digunakan sebagai perakuan bagi


memulakan/mengakujanji untuk melaksanakan kerja-kerja
pembinaan. Sijil ini hanya boleh digunakan untuk menyertai
perolehan kerja Kerajaan atau agensi yang berkaitan dengan
kerajaan sahaja.

c)

Sijil ini akan terbatal dengan sendirinya jika Perakuan


Pendaftaran Kontraktor telah tamat tempoh sahlaku atau
dibatal/ditarikbalik/digantung menurut Peraturan 15, Peraturan
Pendaftaran Kontraktor (Industri Pembinaan) 1995.

d)

Sijil ini hendaklah dikemukakan bersama-sama Perakuan


Pendaftaran Kontraktor semasa menyertai tender kerja Kerajaan
atau agensi yang berkaitan dengan kerajaan sahaja.

e)

Sijil ini hendaklah diperbaharui bersama-sama dengan Perakuan


Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan
Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).

f)

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang tidak diperbaharui dalam


tempoh satu (1) tahun dari tarikh tamat SPKK akan terbatal.
Mana-mana permohonan yang dibuat selepas tempoh tersebut
akan dianggap sebagai permohonan baru dan perlu mematuhi
syarat-syarat pengeluaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan bagi
permohonan baru.

g)

Perubahan oleh syarikat/pemegang sijil yang boleh menjejaskan


pematuhan syarat kelayakan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan akan
menyebabkan sijil ini terbatal.

34

1.2

Had Nilai Perolehan Kerja Kerajaan


Had nilai perolehan kerja Kerajaan untuk kerja-kerja bangunan
/ awam / mekanikal dan elektrik adalah seperti yang
dinyatakan didalam Jadual 1.
Jadual 1
Had Nilai Perolehan Kerja ( Bangunan/Awam/Mekanikal)
GRED
PENDAFTARAN

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA


(RM)

G1

200,000.00 dan ke bawah

G2

200,001.00 hingga 500,000.00

G3

500,001.00 hingga 1,000,000.00

G4

1,000,001.00 hingga 3,000,000.00

G5

3,000,001.00 hingga 5,000,000.00

G6

5,000,001.00 hingga 10,000,000.00

G7

Melebihi 10,000,000.00

Had Nilai Perolehan Kerja (Elektrikal)


GRED
PENDAFTARAN

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA


(RM)

G1
G2
G3
G4

Sehingga 200,000.00
Sehingga 500,000.00
Sehingga 1,000,000.00
200,001.00 hingga 3,000,000.00

G5

200,001.00 hingga 5,000,000.00

G6

200,001.00 hingga 10,000,000.00

G7

200,001.00 dan ke atas

35

1.3

Kawasan Operasi
1.3.1 Kerja Tender
a) Diseluruh Negara:
I. Gred G7, G6, G5 dan G4
II. Gred G3, yang bertaraf Bumiputera
b) Di Negeri Berdaftar Sahaja :
i. Gred G3 (bukan bertaraf Bumiputera)
1.3.2 Kerja Sebutharga
I. Gred G2 (Negeri)
II. Gred G1(Taraf Bumiputera) di daerah didaftarkan
1.3.3 Kerja Undi dan Requisition
Gred G1 Bumiputera dalam kawasan pentadbiran atau
wilayah yang didaftarkan.
Jadual Kawasan Operasi
Jenis
Perolehan

Kawasan
Operasi

Gred
a.

Di seluruh Negara
Tender

b.

Gred G7, G6, G5 dan


G4
Gred G3 (Taraf
Bumiputera)

Di Negeri
Berdaftar

Gred G3

Di Daerah
didaftarkan

Gred G1

Di Negeri
Berdaftar

Gred G2

Di Daerah
didaftarkan

Gred G1

Sebutharga

Kerja Undi &


`Requisition

36

1.4

1.5

Had Nilai Perolehan Kerja Kerajaan Bagi Kontraktor Yang


Mempunyai Ekuiti Tempatan Sahaja / Tempatan & Asing
a)

Syarikat kontraktor pembinaan dengan 100% ekuiti tempatan


boleh menyertai tender mengikut had nilai perolehan kerja
didalam gred dan kategori yang didaftarkan atau

b)

Syarikat tempatan gred G7 yang mempunyai ekuiti tempatan


sekurang-kurangnya 70% boleh menyertai tender melebihi 30
juta.

c)

Syarikat tempatan yang disenaraikan di Bursa Malaysia, iaitu


syarikat-syarikat yang ditubuhkan dan diperbadankan di
Malaysia oleh warganegara Malaysia dengan syarat pegangan
saham individu asing tidak melebihi tiga puluh peratus (30%)
dan Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja dianggotai
seratus peratus (100%) oleh warganegara Malaysia. Syarikat ini
boleh menyertai tender diantara RM30 juta sehingga RM50 juta.

d)

Syarikat usahasama yang diperbadankan di Malaysia (tidak kira


sama ada disenaraikan di Bursa Malaysia atau tidak) dengan
syarat pegangan ekuiti asing tidak melebihi empat puluh
sembilan peratus (49%) dan majoriti ahli Lembaga Pengarah,
pengurusan dan pekerja adalah warganegara Malaysia.
Syarikat ini boleh menyertai tender melebihi RM50 juta.

Penama Dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)


a)

b)

Hanya pegawai-pegawai syarikat yang dinamakan di dalam


SPKK dibenarkan untuk menandatangani dokumen kontrak
syarikat dan mengambil dokumen tawaran.
Hanya Penama-penama dalam sijil yang boleh menghadiri
lawatan tapak bagi Kerja Undi, Sebut Harga dan Tender.
Nota: Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai lain bagi
perkara 1.5 a) dn b) diatas.

2.0

TANGGUNGJAWAB SYARIKAT/PEMEGANG SIJIL PEROLEHAN


KERJA KERAJAAN
a)

Syarikat/Pemegang sijil tidak boleh meminjamkan, memajak,


memindahmilik, membenarkan atau menyebabkan apa-apa perkara
yang menyebabkan sijil ini digunakan oleh seseorang yang tidak
dinamakan untuk menggunakan sijil ini bagi tujuan mendapatkan
perolehan Kerajaan.

37

3.0

b)

Hanya pegawai-pegawai syarikat yang dinamakan di dalam SPKK


dibenarkan untuk menandatangani dokumen kontrak syarikat dan
mengambil dokumen tawaran serta menghadiri lawatan tapak bagi
Kerja Undi, Sebut Harga dan Tender. Syarikat juga tidak boleh
mewakilkan pegawai lain bagi perkara dinyatakan.

c)

Syarikat/Pemegang sijil hendaklah memastikan semua syarat-syarat


yang ditetapkan bagi mendapatkan sijil ini dipatuhi disepanjang
tempoh sahlaku sijil ini.

d)

Sebarang perubahan maklumat hendaklah dimaklumkan kepada


Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam
tempoh 30 hari dari tarikh perubahan tersebut itu berlaku

e)

Syarikat/Pemegang sijil hendaklah mematuhi semua arahan dan


ketetapan yang dikeluarkan oleh Kerajaan melalui Arahan
Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan dan Surat
Pekeliling CIDB yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

Syarat Syarat Am Permohonan SPKK


Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor boleh dibuat secara
online melalui laman web rasmi CIDB (www.cidb.gov.my) atau
mengemukakan borang permohonan di kaunter.
Permohonan hanya akan dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi
syarat-syarat berikut:
a) Mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang masih sah, dan
b) Memenuhi syarat Modal Berbayar atau Modal Terkumpul, Had
Kewangan dan Personel Teknikal kecuali bagi Gred G1 hendaklah
mempunyai Modal Berbayar atau Modal Terkumpul sekurangkurangnya RM10,000.00, dan
c) Syarikat kontraktor pembinaan yang ditubuh dan diperbadankan di
Malaysia, dan
d) Memenuhi syarat pensijilan bagi permohonan baru seperti berikut:
i. Memperolehi sijil penilaian SCORE sekurang-kurangnya 3 bintang
bagi kontraktor gred G5, G6 dan G7.
ii. Memperolehi sijil penilaian SCORE sekurang-kurang 2 bintang bagi
kontraktor gred G2, G3 dan G4.
iii. Memperolehi pensijilan ISO 9001:2008 yang masih sah bagi gred G7.
38

iv. Bebas dari sabitan tindakan tatatertib atau mahkamah semasa


mengemukakan permohonan.
e) Memenuhi syarat pemilikan ekuiti dalam syarikat lain, dan
i. Pemegang saham syarikat/individu yang telah memiliki SPKK tidak
boleh memiliki ekuiti melebihi 5% atau RM50,000.00 atau manamana yang terendah dalam mana-mana syarikat lain yang telah
mempunyai SPKK.
ii. Ahli Lembaga Pengarah, Ahli Pengurusan dan Pegawai Teknikal
syarikat yang telah memiliki SPKK tidak boleh wujud/didaftarkan
dalam mana-mana syarikat lain yang telah mempunyai SPKK.
Nota :

f)

Pengecualian diberi kepada konsortium, Koperasi dan GLC


(Ahli Lembaga)

Perubahan Ekuiti
i. Perubahan ekuiti tidak dibenarkan (samada melalui pindahmilik atau
tambah saham) yang mana jumlah saham yang dimiliki oleh
pemegang saham baru adalah melebihi 49% daripada modal
berbayar / terkumpul syarikat, ATAU
ii. Pemilik saham yang baru (samada orang perseorangan atau
syarikat) telah menjadi pemegang saham individu terbesar didalam
syarikat mengatasi pemegang saham utama (major shareholder)
sedia ada.

g) Perubahan saham tidak dibenarkan melalui pindahmilik atau tambahan


saham kecuali.
i. Pemegang saham baru (individu atau syarikat) tidak dibenarkan
memiliki jumlah saham terbesar (pemegang saham utama) untuk
tempoh 2 tahun bagi gred G2 hingga G7 manakala bagi gred G1
selama 5 tahun dari tarikh kelulusan perubahan saham diluluskan..
ii. Pemegang saham baru hendaklah memegang saham tidak melebihi
49% daripada modal berbayar / terkumpul syarikat, ATAU
iii. Pemilik saham yang baru (samada orang perseorangan atau
syarikat) tidak dibenarkan menjadi pemegang saham individu
terbesar didalam syarikat mengatasi pemegang saham utama (major
shareholder) sedia ada.
39

4.0

PERMOHONAN BARU SPKK


Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau
orang yang diberi kuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang
diberikuasa hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
4.1

Syarat-syarat permohonan
a)
b)
c)
d)
e)

4.2

Melengkapkan borang CIDB SSPK 1 RoC/2012 atau secara


atas talian di laman sesawang www.cidb.gov.my
Membayar fee proses sebanyak RM50
Mengemukakan dokumen sokongan seperti disenarai semak 1
atau 2 atau 3
Memenuhi Lampiran 2 bagi kewangan
Memenuhi syarat-syarat am permohonan SPKK seperti 3.0.

Masa Prosesan
Permohonan yang lengkap iaitu membayar fee proses dan
mengemukakan dokumen sokongan akan diproses dan keputusan
permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon selepas 10 hari
bekerja.

4.3

Fee Pendaftaran
Permohonan baru SPKK tidak dikenakan sebarang fee.

4.4

Tempoh Pendaftaran
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dikeluarkan berdasarkan bermula dari
tarikh kelulusan permohonan dan tarikh tamat adalah sama dengan
tarikh tamat Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

40

5.0

PERMOHONAN PEMBAHARUAN SPKK


Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau WPPU yang dilantik atau
orang yang diberikuasa. Permohonan yang dikemukakan orang yang
diberikuasa hendaklah dikemukakan bersama borang di Lampiran 15.
5.1

Syarat-Syarat Permohonan
a) Melengkapkan borang CIDB SSPK 1 RoC/2012 atau secara atas
talian di laman sesawang www.cidb.gov.my
b) Membayar fee proses sebanyak RM30
c) Mengemukakan dokumen sokongan seperti disenarai semak 1
atau 2 atau 3
d) Memenuhi Lampiran 2 bagi kewangan
e) Memenuhi syarat-syarat am permohonan SPKK seperti 3.0.
f) Permohonan boleh dikemukakan seawal-awalnya seratus dua
puluh (120) hari sebelum tarikh luput SPKK
g) Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah

5.2

Masa Prosesan
Permohonan yang lengkap iaitu membayar fee proses dan
mengemukakan dokumen sokongan akan diproses dan keputusan
permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon selepas 10 hari
bekerja.

5.3

Fee Pendaftaran
Permohonan pembaharuan SPKK tidak dikenakan sebarang fee.

5.4

Tempoh Sahlaku Sijil Perolehan Kerja Kerajaan


Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dikeluarkan berdasarkan bermula dari
tarikh fee bayaran Perakuan Pendahtaran Kontraktor dan tarikh
tamat adalah sama dengan tarikh tamat Perakuan Pendaftaran
Kontraktor.

5.5

Penilaian Semula Gred Pendaftaran Semasa Pembaharuan


CIDB berhak membuat penilaian semula Gred pendaftaran kontraktor
semasa pembaharuan kecuali penurunan kepada Gred G1. Gred
baru yang ditawarkan berdasarkan Undang-Undang dan penilaian
berdasarkan maklumat yang dikemukakan bersama-sama borang
permohonan. Gred baru yang ditawarkan tidak menjejaskan SPKK
(tidak terbatal)

41

6.0

Permohonan Kenaikkan Gred Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)


Permohonan untuk kenaikan gred SPKK hendaklah dibuat bersama-sama
dengan kenaikan gred PPK.
6.1

Syarat-Syarat Permohonan Kenaikan Gred SPKK


i.

Melengkapkan borang CIDB SSPK 1 RoC/2012 atau secara atas


talian di laman sesawang www.cidb.gov.my
ii. Membayar fee proses sebanyak RM30
iii. Mengemukakan dokumen sokongan seperti disenarai semak 1
atau 2 atau 3
iv. Memenuhi Lampiran 2 bagi kewangan
v. Memenuhi terma dan syarat SPKK
vi. Permohonan boleh dikemukakan tidak kurang seratus dua
puluh (120) hari sebelum tarikh luput SPKK
vii. Bebas daripada tindakan tatatertib / mahkamah
6.2

Masa Prosesan
Permohonan yang lengkap iaitu membayar fee proses dan
mengemukakan dokumen sokongan akan diproses dan keputusan
permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon selepas 10 hari
bekerja.

6.3

Fee Pendaftaran
Tiada sebarang fee pendaftaran dikenakan ke atas SPKK.

6.4

Tempoh Sahlaku Sijil Perolehan Kerja Kerajaan


Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dikeluarkan berdasarkan bermula dari
tarikh fee bayaran Perakuan Pendahtaran Kontraktor dan tarikh tamat
adalah sama dengan tarikh tamat Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

6.5

Permohonan Turun Gred SPKK


Mana-mana kontraktor yang memohon menurunkan Gred Perakuan
Pendaftaran Kontraktor (PPK) akan menyebabkan Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) akan
terbatal dengan sendirinya .Walau bagaimanapun Sijil Perolehan
Kerja Kerajaan boleh dipohon semula dengan syarat pemohon
hendaklah memenuhi/mematuhi syarat permohonan baru SPKK
iaitu SCORE dan (ISO 9001:2008 untuk G7 sahaja).
42

7.0

KEBENARAN KHAS SPKK


Kebenaran Khas Memasuki Tender Di Luar Pengkhususan/Kebenaran
Khas Menjalankan Kerja Melebihi Gred Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(Spkk) Pemohon perlu merujuk tatacara permohonan kebenaran khas
Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK).

8.0

PERUBAHAN MAKLUMAT SPKK


8.1.

Pemohon perlu mengemukakan borang SPKK 1 RoC/2012 bersamasama permohonan perubahan maklumat Perakuan Pendaftaran
Kontraktor bagi perkara berikut;
i.
ii.
iii.

8.2

Perubahan Nama Syarikat


Perubahan alamat berdaftar
Perubahan penama/Penandatangan Cek/Pekerja Teknikal

Fee proses perubahan maklumat SPKK


Setiap permohonan perubahan SPKK akan dikenakan bayaran fee
proses sebanyak RM30.00

8.3

Masa Prosesan
Permohonan yang lengkap iaitu membayar fee proses dan
mengemukakan dokumen sokongan akan diproses dan keputusan
permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon selepas 3 hari
bekerja.

8.4

Fee Pendaftaran
Tiada sebarang fee pendaftaran dikenakan ke atas SPKK.

8.5

Tempoh Sahlaku Sijil Perolehan Kerja Kerajaan


Sijil Perolehan Kerja Kerajaan dikeluarkan berdasarkan bermula dari
tarikh fee bayaran Perakuan Pendahtaran Kontraktor dan tarikh
tamat adalah sama dengan tarikh tamat Perakuan Pendaftaran
Kontraktor

9.0

Permohonan Perakuan Hilang / Rosak / Pendua


9.1.

Pengeluaran semula SPKK hilang/rosak


Salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai kehilangan/
kerosakan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan bayaran
43

sebanyak RM100.00 hendaklah dikemukakan sebelum SPKK baru


dikeluarkan bagi menggantikan SPKK yang hilang/rosak.
9.2

Salinan Pendua SPKK


Kontraktor yang memerlukan salinan pendua SPKK perlu
mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB
beserta dengan bayaran sebanyak RM20.00 sesalinan

10.0

Tindakan Tatatertib Ke Atas Pemegang Sijil Perolehan Kerja Kerajaan


(SPKK)
Berikut adalah jenis-jenis kesalahan melanggar syarat tender/kontrak yang
sekiranya dilakukan oleh kontraktor boleh diambil tindakan oleh CIDB ke
atas SPKK setelah menerima aduan daripada agensi yang menyelia projek.
a.

Pemalsuan atau Pindaan Maklumat/Dokumen


Menyertai Tender Atau Mendapat Kontrak

Bagi

Tujuan

Bagi tujuan menyertai tender atau mendapatkan kontrak, syarikat


kontraktor
telah
memalsukan
atau
meminda
apa-apa
maklumat/sijil/dokumen yang berkaitan perolehan Kerajaan.
b.

Menarik Diri Sebelum Keputusan Tender


Syarikat kontraktor yang menyertai perolehan Kerajaan seperti
tender/sebut harga/eBidding yang dikeluarkan oleh klien tetapi menarik
diri sebelum keputusan tender (kontrak belum ditawarkan) dalam
tempoh sahlaku tawaran.

c.

Menarik Diri Setelah Kontrak Ditawarkan


Syarikat kontraktor yang menyertai perolehan Kerajaan menarik diri
setelah kontrak ditawarkan oleh pihak klien.

d.

Sub-kontrak Tanpa Persetujuan Klien


Syarikat kontraktor menyerah hak atau assign kepada syarikat
kontraktor lain tugas membina dan menyiapkan keseluruhan atau
sebahagian daripada kerja pembinaan yang diperoleh tanpa
persetujuan terlebih dahulu daripada klien projek terbabit .

44

e.

Gagal mematuhi Obligasi


Syarikat kontraktor gagal mematuhi obligasi kontrak. Kesalahan di
bawah kegagalan mematuhi obligasi kontrak antaranya adalah seperti
berikut:
(i) Lewat
Syarikat kontraktor lewat membina dan menyiapkan kerja-kerja
pembinaan mengikut tarikh yang ditetapkan dalam kontrak.
(ii) Tidak menepati spesifikasi
Syarikat kontraktor gagal membina dan menyiapkan kerja-kerja
pembinaan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

f.

Penamatan Kontrak Bagi Kerja Yang Dipanggil secara tender


Syarikat kontraktor telah diberi notis penamatan kontrak oleh klien
projek atas salahlaku atau pelanggaran kontrak atau syarat yang
ditetapkan.

g.

Penamatan Kontrak Bagi


Sebutharga/Requisition

Kerja

Yang

Dipanggil

Secara

Syarikat kontraktor telah diberi notis penamatan kontrak oleh klien


projek atas salahlaku atau pelanggaran kontrak atau syarat yang
ditetapkan.
h.

Kontraktor Secara Sengaja Menyertai Perolehan Kerajaan Dalam


Tempoh Penggantungan
Syarikat kontraktor secara sengaja menyertai perolehan Kerajaan
samada (tender, sebutharga atau requisition) semasa dalam tempoh
penggantungan SPKK.

i.

Kesalahan lain Yang Berkaitan Dengan Syarat Tawaran Dan


Syarat Kontrak
Kesalahan lain merujuk kepada apa-apa salahlaku kontraktor selain
daripada yang dinyatakan dalam perkara a,b,c,d,e,f,g,h seperti di atas.
Nota : Tindakan Tatatertib sila rujuk di Lampiran 14
45

G PANDUAN PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU


USAHASAMA YANG TIDAK DIPERBADANKAN
Syarikat kontraktor konsortium atau usahasama yang tidak diperbadankan
dengan SSM dan telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek
pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB berdasarkan projek yang
dianugerah. Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan hanya sah untuk
melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran
tersebut sahaja.
1.0

Pendaftaran Kontraktor Konsortium atau Usahasama.


Secara amnya, terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor konsortium
atau usahasama dengan CIDB iaitu:(i)
(ii)

2.0

Kontraktor konsortium atau usahasama tempatan


Kontraktor konsortium / usahasama asing

Kontraktor Konsortium atau Usahasama Tempatan-Tempatan Dan


Tempatan-Asing
Kontraktor perlulah memenuhi kriteria seperti berikut:(i)

Projek
Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan
satu-satu projek

(ii)

Pendaftaran Sebagai Kontraktor


Tempatan-Tempatan: Salah satu Kontraktor tempatan perlu
berdaftar dengan CIDB mengikut gred
berdasarkan nilai projek yang hendak
dijalankan.
Tempatan-Asing

2.1.

: Kontraktor tempatan perlu berdaftar dengan


CIDB mengikut gred berdasarkan nilai projek
yang hendak dijalankan.

Syarat Permohonan
Syarat permohonan seperti berikut:i. Melengkapkan borang CIDB SSPK (1RoC)/2012
ii Membayar fee proses RM 50.00
iii. Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap
iv. Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran
sebagai kontraktor bagi rakan kongsi yang terlibat dengan
kerja-kerja pembinaan di tapak.
v Menyertakan borang L1/96
46

2.2.

Fee Pendaftaran
Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah
permohonan diluluskan, rujuk Lampiran 3.

2.3.

Masa Pemprosesan
Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan
dimaklumkan keputusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja
dari tarikh penyerahan permohonan.

3.0

Konsortium atau Usahasama Kontraktor Asing-Asing


Kontraktor perlulah memenuhi kriteria seperti berikut:(i)

Projek
Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan
satu-satu projek

(iii)

Pendaftaran Sebagai Kontraktor


Salah satu syarikat hendaklah diperbadankan di Malaysia (Borang 9 /
Borang 83) dan memenuhi syarat-syarat berikut :
(a) Mempunyai sumber kewangan minimum RM750,000.00.
(b) Menggajikan sekurang-kurangnya dua orang pemegang Ijazah
warga tempatan dalam bidang pembinaan, dimana salah seorang
berpengalaman melebihi lima tahun.

3.1.

Syarat Permohonan
Syarat permohonan seperti berikut:(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Melengkapkan Borang R3/2013


Mengemukakan pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM)
Mengemukakan Surat Tawaran Kerja rasmi.
Membayar fee proses RM50.00
Mengemukakan
fee
pendaftaran
RM5000.00
semasa
permohonan.
Mengemukakan Borang SCORE secara online / menggunakan
borang SCORE.
Menyertakan borang L1/96 (Borang Pemberitahuan Projek)
Semua pegawai teknikal dan pekerja di tapak bina perlu
mempunyai Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah.
47

4.0

Perubahan Butiran Kontrak (Perubahan melibatkan tarikh mula atau


siap kerja, Nilai kontrak dan sebagainya)
Pemohon perlu:a)
b)
c)
d)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang asal
Membayar Fee pendaftaran sebanyak RM100.00
Mengemukakan dokumen sokongan daripada klien
yang mengesahkan perubahan tersebut.

48

H PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR


ANTARABANGSA
Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah berdaftar
dengan CIDB dan akan melaksanakan/telah melaksanakan kerja pembinaan
di luar negara.

1.0

Syarat Permohonan
1.1

Pendaftaran Syarikat
a.
b.
c.
d.

2.0

Dokumen Sokongan
a.
b.
c.

d.

3.0

Mengemukakan Borang CIDB SSPK (1RoC)/2012


Membayar fee proses RM30.00
Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh
sekurang-kurangnya 3 tahun.
Status Pengkelasan adalah aktif

Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB


Salinan Sijil ISO 9001:2008
Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan
yang telah siap dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar
Negara.
Addendum (permohonan antarabangsa) - Sila Rujuk Bahagian
Antarabangsa CIDB.

Fee Pendaftaran
Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB, permohonan yang berjaya
hendaklah membayar fee pendaftaran berjumlah RM100.00 dan membawa
bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum Perakuan Pendaftaran yang
baru dikeluarkan.

4.0

Tempoh Pendaftaran
Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan
Pendaftaran tempatan sedia ada kecuali dibatal, digantung atau ditarik balik
oleh CIDB.

5.0

Masa Pemprosesan
Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan
keputusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh penyerahan
permohonan.
49

I
1.0

PANDUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING


PERAKUAN PENDAFTARAN SEMENTARA
Perakuan Pendaftaran Sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktor
asing bagi tender yang akan disertai sahaja
Kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender sebelum
memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB.
1.1

Syarat Permohonan
Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran
sementara untuk kontraktor asing adalah seperti berikut:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

1.2

Melengkapkan Borang R2/2013


Membayar fee proses RM50.00
Mengemukakan Iklan tender / surat jemputan daripada klien.
Mengemukakan maklumat pengalaman dalam bidang
pembinaan
Mempunyai sumber kewangan minimum RM750,000.00 /
bersamaan dengan nilai mata wang negara asal.
Mengemukakan maklumat personel teknikal syarikat.
Mengemukakan Fee Pendaftaran sebanyak RM500.00 jika
permohonan diluluskan.

Masa Prosesan
Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan
keputusan selepas tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh
penyerahan permohonan.

1.3

Syarat Pemegang Perakuan Pendaftaran Sementara


(a)
(b)

(c)
(d)

Perakuan tidak boleh dipindahmilik.


Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah
sehingga tamat sah laku tender tersebut atau tarikh yang
dilanjutkan.
Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender lain kecuali
tender yang dinyatakan dalam perakuan ini.
Jika kontraktor berjaya dalam tawaran tendernya, dia hendaklah
memohon untuk mendapatkan suatu Perakuan Pendaftaran
sebagai seorang kontraktor Asing berdaftar sebelum
memulakan apa-apa kerja. Sila rujuk 2.0 untuk permohonan
Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.

50

2.0

PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING


Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing hanya dikeluarkan kepada
kontraktor asing bagi menjalankan projek pembinaan seperti yang
dinyatakan didalam Perakuan tersebut.
Kontraktor Asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk
menjalankan apa-apa projek pembinaan melainkan setelah memperolehi
Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.
2.1 Syarat Permohonan
Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor Asing. adalah seperti berikut:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)
(g)
(h)

Melengkapkan Borang R3/2013


Mengemukakan pendaftaran syarikat dengan Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM)
Mengemukakan Surat Tawaran Kerja.
Mempunyai sumber kewangan minimum RM750,000.00.
Menggajikan sekurang-kurangnya dua orang pemegang Ijazah
warga tempatan dalam bidang pembinaan, serta mempunyai Kad
Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah. Salah seorang
pegawai tersebut hendaklah mempunyai pengalaman melebihi
lima tahun dalam industri pembinaan.
Membayar fee proses RM50.00
Mengemukakan Borang SCORE
Menyertakan borang L1/96 (Borang Pemberitahuan Projek)

2.2 Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing


Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee
pendaftaran kontraktor asing (rujuk Lampiran 3) dan hendaklah
dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan.
2.3. Masa Prosesan Dan Keputusan
Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan
keputusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh
penyerahan permohonan.

51

2.4 Syarat Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing


2.4.1 Syarat-syarat Am
(a) Perakuan ini tidak boleh dipindahmilik.
(b) Perakuan ini membenarkan pemegang Perakuan itu
menjalankan hanya projek yang dinyatakan dalam
Perakuan ini.
(c) Perakuan ini tidak membenarkan pemegang Perakuan itu
menyertai suatu tender bagi apa-apa kerja pembinaan atau
untuk menjalankan apa-apa kerja pembinaan yang lain.
2.4.2 Tempoh Sah Laku Perakuan
Perakuan ini sah sehingga tarikh tamat tempoh projek yang
dinyatakan dalam Perakuan ini.
2.4.3 Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Kontraktor Asing hendaklah mematuhi peruntukanperuntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri


Pembinaan Malaysia 1994 ( Akta), Peraturan-peraturan
yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma, syarat atau
sekatan yang dikenakan oleh Lembaga dari semasa
kesemasa.
Kontraktor Asing hendaklah mengemukakan apa-apa
maklumat yang dikehendaki oleh Lembaga dari semasa ke
semasa.
Jika oleh kerana apa-apa sebab tarikh penyiapan projek itu
dilanjutkan, kontraktor hendaklah memohon kepada
Lembaga dalam tempoh empat belas hari sebelum habis
tempoh kesahan Perakuan ini untuk melanjutkan kesahan
Perakuan ini. Permohonan ini hendaklah disokong dengan
dokumentar.
Kontraktor Asing hendaklah mempamerkan Perakuan
Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Lembaga atau suatu
salinan sah diperakui Perakuan itu oleh Lembaga ditempat
perniagaan.
Kontraktor Asing itu hendaklah mempamerkan nombor
pendaftarannya atas papan tanda disetiap tapak
pembinaan.

52

2.4.4 Tindakan Tatatertib


Pendaftaran Kontraktor Asing hendaklah dibatal, digantung atau
ditarik balik jika
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f)

(g)

(h)

2.5

Kontraktor Asing itu tidak mematuhi kehendak mana-mana


undang-undang bertulis lain;
Kontraktor Asing itu telah dihukum menjadi bankrap;
Petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor
asing itu telah diserahkan;
Kontraktor asing itu telah melanggar atau tidak mematuhi
mana-mana peruntukan Akta;
Kontraktor asing itu telah mendapat Perakuan dengan
membuat atau menyebabkan dibuat apa-apa akuan,
permerakuan atau representasi palsu atau fraud sama ada
secara bertulis atau selainnya;
Kontraktor asing itu telah meninggalkan apa-apa kerja
pembinaan yang diakujanji tanpa apa-apa sebab yang
munasabah;
Kontraktor asing itu didapati cuai oleh mahkamah atau
mana-mana lembaga penyiasatan yang ditubuhkan
dibawah mana-mana undang-undang bertulis berkaitan
dengan mana-mana kerja pembinaan yang telah
diakujanji; atau
Kontraktor asing telah melanggar, apa-apa terma dan
syarat Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor seperti
yang dinyatakan dalam perenggan 2.4.3.

Perubahan Maklumat Projek (Perubahan melibatkan tarikh mula


atau siap kerja, Nilai kontrak dan sebagainya)
Pemohon perlu:a)
b)
c)
d)

Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00


Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang
asal
Membayar fee pendaftaran sebanyak RM100.00
Mengemukakan dokumen sokongan daripada klien
yang mengesahkan perubahan tersebut.

53

Lampiran 1

IBU PEJABAT CIDB


Level 10, Menara Dato Onn, Putra World Centre (PWTC) No. 45 jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur
Tel: 03-4047 7000
Faks: 03-4047 7070
CIDB Wilayah Persekutuan
CIDB Kedah
CIDB Terengganu
CIDB Perlis
Lot 7 & 8, Kompleks
Tingkat 7, Menara Yayasan Islam
Kuala Lumpur
No. 10, Jalan Tuanku Syed Putra,
Tingkat Bawah,
Perniagaan Asas Jaya,
Terengganu,
Jalan Kangar-Alor Star,
Blok E, Lot 8,
Jalan Stadium,
Jalan Sultan Omar,
Seriab, 01000 Kangar,
Jalan Chan Sow Lin,
05100 Alor Setar,
20300 Kuala Terengganu,
Perlis.
55200 Kuala Lumpur
Kedah.
Terengganu.
Tel : 04-9781 243
Tel : 03-9281 6070
Tel : 04-733 1243
Tel : 09-624 5311
Faks : 04-9781 244
Faks : 03-9281 6079
Faks : 04-733 1175
Faks : 09-623 8973
CIDB Sarawak
CIDB Perak
CIDB Sabah
CIDB Pahang
Tingkat 1, Blok A
st nd
rd
Lot 5.02, Tingkat 5, Bangunan
Blok A, Tingkat 4
A1, Ground 1 ,2 & 3 Floor,
Kompleks CIDB,
KWSP, Jalan Greentown,
Bangunan KWSP
Jalan Seri Kuantan 2,
Jalan Sultan Tengah, Petra Jaya,
30450 Ipoh, Perak
88100, Kota Kinabalu,
Sri Kuantan Square,
93050 Kuching ,
Perak.
Sabah
25050 Kuantan, Pahang.
Sarawak.
Tel : 05-2423 488
Tel
:088-242 495
Tel : 09-517 8734/8953
Tel
:082-445 883/446 833
Faks : 05-2555 488
Faks :088-242 481
Fax : 09-517 8751
Faks :082-447 833/442833
CIDB Pulau Pinang
CIDB Sabah (Cawangan Tawau)
CIDB Melaka / N. Sembilan.
Tingkat 9,
Tingkat 1,
CIDB Johor
No. 31-1, Jalan TU 49A
Bangunan KWSP, No.3009
Wisma Gek Poh, Batu 1
Lot 2067, Batu 3,
Kompleks Kommersial Boulevard,
Off Lebuh Tenggiri 2,
Jalan Dunlop/Kuhara,
Jalan Tampoi,
Taman Tasik Utama,
Bandar Seberang Jaya,
Beg Berkunci No. 7,
81200 Johor Bahru,
75450 Ayer Keroh
13700 Seberang Jaya,
91009 Tawau,
Johor.
Melaka
Pulau Pinang.
Sabah
Tel : 07-234 4808
Tel
:06-232 8885
Tel : 04-390 2448
Tel
:089-777 841/842
Faks : 07-234 4807
Faks :06-232 8950
Faks : 04-390 7448
Faks :089-777 840
CIDB Selangor
CIDB Sarawak
Tingkat 5
CIDB Kelantan
CIDB Negeri Sembilan
(Cawangan Miri)
No. U7.2, Tingkat 7,
Wisma Perbadanan Kemajuan
D30, Lot 27076
Lot 1140, Block 9
Menara Perbadanan,
Pertanian Selangor (PKPS)
Persiaran Utama,
Miri Concession Land District
Jalan Tengku Petra Semerak,
Persiaran Perbandaran
Seremban 2,
Miri Water Front
15000 Kota Bharu,
Seksyen 14,
70300 Seremban,
98000 Miri,
Kelantan.
40675 Shah Alam,
Negeri Sembilan
Sarawak.
Tel : 09-744 4311
Selangor Darul Ehsan
Tel : 06-6016 311
Tel
: 085-417 431
Faks : 09-743 4311
Tel :03 5512 8600
Faks : 06-6017 311
Fax
: 085-417 432
Faks :03 5512 8620

54

Lampiran 2
JADUAL B : KRITERIA PENDAFTARAN KONTRAKTOR
1

Keupayaan
Menender/
Menjalankan
Kerja

Modal
Berbayar*/
Modal
Terkumpul**

Personel Teknikal
Kelulusan Individu

Pegawai Pengurusan Utama/


Wakil Peg. Pengurusan
Utama

Kad Pendaftaran Personel


Binaan

(RM)

(RM)

G7

Tiada Had

750,000.00

G6

Tidak melebihi
10 juta

500,000.00

1 kumpulan A
dan
1 kumpulan B
(salah seorang min 3 tahun
pengalaman)

G5

Tidak melebihi
5 juta

250,000.00

1 kumpulan A
atau
1 kumpulan B (min 5 tahun
pengalaman)

G4

Tidak melebihi
3 juta

150,000.00

1 kumpulan B

G3

Tidak melebihi
1 juta

50,000.00

Sijil kursus/pengalaman

G2

Tidak melebihi
500,000.00

25,000.00

Sijil kursus/pengalaman

G1

Tidak melebihi
200,000.00

10,000.00 Untuk
SPKK sahaja*

Sijil kursus/pengalaman

Gred

1 kumpulan A dan 1 kumpulanB


(kedua-dua min 5 tahun
pengalaman)
atau
2 kumpulan A
(salah seorang min 5 tahun
pengalaman)

2 tahun pengalaman
berkaitan pembinaan

Pegawai Pengurusan Utama,


Pegawai teknikal dan
personel binaan yang terlibat
dengan aktiviti pembinaan
ditapak bina

5,000.00

Nota:
Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau syarikat Bhd)
Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata
diambilkira dengan mencampurkan nilai tertinggi dalam setiap bulan dan dibahagi kepada 3)/ baki di buku simpanan /
kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB.
# Kumpulan A- Pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan dan berdaftar dengan badan
profesional.
Kumpulan B- pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan atau pemegang ijazah lain yang
mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan.
Kumpulan C - individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain
daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di
dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM,
politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya. (bagi gred G1/G2/G3)

55

Lampiran 3
BAYARAN FEE

JENIS

AMAUN

BORANG/KENYATAAN

1. Perkara

Disertakan bersama semasa permohonan:

a. Pendaftaran baru/semula PPK


b. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK)

1. Borang CIDB SSPK (1ROC)/2012


RM 50.00

2. Borang CIDB R2/95 atau borang CIDB R3/95

8 Usahasama
9 Pendaftaran Asing

a. Pembaharuan ( PPK & SPKK )

1. Borang CIDB SSPK (1ROC)/2012

b. Kenaikan gred/tambah
kategori/pengkhususan

2. Borang R6/95

c. Kebenaran khas

RM 30.00

d. Perubahan butir
2. FEE PENDAFTARAN
a. Perakuan Pendaftaran
Gred G7
Gred G6
Gred G5
Gred G4
Gred G3
Gred G2
Gred G1
b. Pendaftaran Perakuan
Sementara untuk Kontraktor
Asing
c. Pendaftaran Perakuan
Kontraktor Asing

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan


RM 1,400.00 setahun
RM 1,000.00 setahun
RM 700.00 setahun
RM 350.00 setahun
RM 150.00 setahun
RM 80.00 setahun
RM 20.00 setahun
RM 500.00

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan

RM 5,000.00

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan

d.Fee Perakuan Pendaftaran


Pembaharuan yang belum
Tamat adalah 50% daripada
Fee baru

Disertakan sebelum pengeluaran perkuan

3. Denda
Kelewatan memperbaharui

RM 200.00

Disertakan jika pembaharuan diterima oleh LPIPM kurang daripada


30 hari sebelum dari tarikh luput pendaftaran.

RM 100.00

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan baru untuk menggantikan


perakuan yang hilang/rosak

4. Pengeluaran Semula
Perakuan baru

5. Pengeluaran Salinan
Pendua

RM 20.00/satu

Disertakan semasa permohonan

56

Lampiran 4

RINGKASAN GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

Gred & Keupayaan


Menender/ Menjalankan Kerja

G1

Kategori

Pengkhususan

CE
PEMBINAAN
KEJURUTERAAN
AWAM

Sila rujuk Lampiran 5

B
PEMBINAAN
BANGUNAN

Sila rujuk Lampiran 5

ME
MEKANIKAL DAN
ELEKTRIKAL

Sila rujuk Lampiran 5

Tidak melebihi 200,000.00

G2

Tidak melebihi 500,000.00

G3

Tidak melebihi 1,000,000.00

G4

Tidak melebihi 3,000,000.00

G5

Tidak melebihi 5,000,000.00

G6

Tidak melebihi
10,000,000.00

G7

Tiada had

57

Ringkasan Bagi Pengkhususan Kategori Bangunan (B), Kejuruteraan Awam (CE), Mekanikal (ME) & Elektrik (ME)
PENGKHUSUSAN KATEGORI
BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
MEKANIKAL (ME)

Lampiran 5

PENGKHUSUSAN KATEGORI
ELEKTRIK (ME)

B01

IBS: Sistem konkrit pasang siap

CE01

Pembinaan jalan dan pavemen

M01

Sistem hawa dingin dan


pengedaran udara

E01

Sistem bunyi

B02

IBS: Sistem kerangka keluli

CE02

Pembinaan Jambatan dan jeti

M02

Sistem pencegahan dan


perlindungan kebakaran

E02

Sistem pengawasan dan


keselamatan

B03

Pemulihan dan pemuliharaan

CE03

Struktur merin

M03

Lift dan eskalator

E03

Sistem automasi bangunan

B04

Kerja-kerja pembinaan
bangunan

CE04

Empangan

M04

Sistem automasi bangunan

E04

Pemasangan voltan rendah

B05

Kerja cerucuk

CE05

Terowong dan sokong bawah

M05

Sistem untuk bengkel, kilang


kuari dan sebagainya

E05

Pemasangan voltan tinggi


sehingga 11KV

B06

Kerja pembaikan struktur


konkrit

CE06

Struktur saliran, pengaliran dan


kawalan banjir

M06

Sistem peralatan perubatan

E06

Sistem pencahayaan khas

B07

Hiasan dalaman

CE07

Landasan rel

M07

Sistem peralatan dapur

E07

Sistem telekomunikasi dalaman

B08

Pemasangan bahan kalis air

CE08

Sistem perlindungan dan


penstabilan cerun

M08

E08

Sistem telekomunikasi luaran

B09

Lanskap dalam bangunan

CE09

Saluran utama paip minyak atau


gas

M09

E09

Sistem pemasangan peralatan


perubatan

B10

Sistem paip air dalaman

CE10

Kerja cerucuk

M10

E10

Sistem bekalan kuasa tanpa


gangguan

B11

Pemasangan papan tanda pada


bangunan

CE11

Kerja Pembaikan struktur konkrit

M11

Pembinaan dan rawatan khusus

E11

Kerja am elektrik

B12

Kerja pemasangan kaca

CE12

Kerja penyiasatan tanah

M12

Loji khusus

E12

Papan tanda elektrik

B13

Pemasangan jubin

CE13

Pemasangan papan iklan

M13

Struktur pengerudian luar pantai

E13

Sistem telekomunikasi
perkhidmatan rel

B14

Kerja-kerja cat

CE14

Landskap diluar bangunan

M14

Sistem kawalan pencemaran

E14

Kabel rangkaian komputer

B15

Pemasangan bumbung

CE15

Pelantar minyak dan gas

M15

Kelengkapan mekanikal
pelbagai

E15

Lampu Landasan Lapangan


Terbang

B16

Kolam renang

CE16

Kerja-kerja penyenggaraan struktur


dibawah air

M16

Kren menara

E16

Lampu Jalan & Lampu Isyarat

B17

Kerja prestressing dan post


tensioning

CE17

Lapangan terbang

M17

Sistem Peralatan dobi

E17

Kabel Bawah Tanah Voltan


Rendah

B18

Kerja-kerja logam

CE18

Tebusguna tanah

M18

Sistem air panas

E18

B19

IBS: Sistem fomwork

CE19

Sistem pebetungan

M19

Pemasangan kelengkapan loji

E19

58

Sistem loji dandang dan


tekanan berapi
Sistem pemampatan dan
penjanaan berasaskan
mekanikal
Sistem pendingin untuk kuasa
penjanaan

Kabel Bawah Tanah Voltan


Tinggi sehingga 11KV
Kabel Bawah Tanah Voltan
Tinggi Melebihi 11KV sehingga
33KV

Ringkasan Bagi Pengkhususan Kategori Bangunan (B), Kejuruteraan Awam (CE), Mekanikal (ME) & Elektrik (ME)
PENGKHUSUSAN KATEGORI
BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
MEKANIKAL (ME)

Lampiran 5

PENGKHUSUSAN KATEGORI
ELEKTRIK (ME)

B20

Sistem paip gas dalam


bangunan

CE20

Sistem bekalan air

M20

Penyenggaraan am mekanikal

E20

Kabel Bawah Tanah Voltan


Tinggi Melebihi 33KV

B21

Pemasangan perancah

CE21

Pembinaan kejuruteraan awam

M21

Kerja-kerja kimpalan

E21

Talian Atas Voltan Rendah

B22

IBS: Sistem blok

CE22

Trek padang permainan sintetik

M22

Sistem Pam

E22

Kabel Talian Atas voltan tinggi


Sehingga 33KV

B23

IBS: Sistem kerangka kayu

CE23

Kerja prestressing dan post


tensioning

M23

Sistem SCADA dan Telemetri

E23

Kabel Talian Atas voltan tinggi


Melebihi 33KV

B24

Kerja penyenggaraan bangunan

CE24

Struktur menara

E24

Pemasangan Voltan Tinggi


melebihi 11KV Sehingga 33KV

B25

Penyambungan paip
persendirian ke pembetung
(sewerage)

CE25

Kerja-kerja meletup

E25

Pemasangan Voltan Tinggi


Melebihi 33KV

B26

Kerja-kerja meroboh

CE26

Struktur berukir (Sculptured


structures)

E26

Kerja-kerja mencantum Kabel


voltan rendah 1KV

B27

Perkhidmatan penyengaraan
sistem bekalan air atau sistem
pembetungan

CE27

Kerja penebatan haba/refractory

E27

Kerja-Kerja Mencantum Kabel


Sehingga 11KV

B28

Kerja-kerja ubahsuai

CE28

Acuan konkrit khusus

E28

Kerja-Kerja Mencantum Kabel


melebihi 11KV Sehingga 33KV

CE29

Pemasangan perancah

E29

Kerja-Kerja Mencantum Kabel


33KV Sehingga 66KV

CE30

Kerja-kerja pensatabilan tanah

E30

Kerja-Kerja Mencantum Kabel


Sehingga 132KV

CE31

Struktur laluan kabel bawah tanah

E31

Kerja-Kerja Mencantum Kabel


Tiada Sekatan Melebihi 132KV

CE32

Kerja penyenggaraan kejuruteraan


awam

E32

Janakuasa voltan rendah

CE33

Telaga tiub

E33

CE34

Kerja pemasangan konkrit


pratuang

E34

CE35

Ujian konkrit

E35

CE36

Kerja-kerja tanah

CE37

Kerja serombong stesen kuasa

59

Janakuasa Voltan Tinggi


Sehingga 33KV
Sistem Solar Fotovolta
(Photovoltic) Tersambung Grid
yang berkapasiti sehingga
72kW
Sistem Solar Fotovolta
(Photovoltaic) Tersambung
Grid berkapasiti melebihi 72 kW

Ringkasan Bagi Pengkhususan Kategori Bangunan (B), Kejuruteraan Awam (CE), Mekanikal (ME) & Elektrik (ME)
PENGKHUSUSAN KATEGORI
BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN KATEGORI
MEKANIKAL (ME)

CE38

Penyenggaraan sistem
pembetungan

CE39

Penyelengaraan sistem bekalan air

CE40

Kerja-kerja pengorekan dan


kawalan hakisan

CE41

Kerja membina takungan air

CE42

Kerja-kerja mengecat jalan

CE43

Perabot jalan

60

Lampiran 5

PENGKHUSUSAN KATEGORI
ELEKTRIK (ME)

Lampiran 6

Pengkhususan Kategori Bangunan (B),Kejuruteraan Awam (CE), Mekanikal & Elektrikal (ME)
PENGKHUSUSAN KATEGORI BANGUNAN (B)
KOD

PENGKHUSUSAN

KETERANGAN

B01

IBS: Sistem konkrit pasang


siap

Pembinaan bangunan dan loji yang


menggunakan komponen konkrit
pasang siap seperti tiang, rasuk,
lantai papak, dinding pratuang, panel
ringan dan komponen 3D (balconi,
tangga, `toilets pod dan `lift
chambers)

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B02

IBS: Sistem kerangka keluli

Pembinaan Bangunan dan loji yang


menggunakan struktur keluli samada
`hot-rolled atau `cold-rolled seperti
rasuk keluli, tiang keluli, kekuda
bumbung keluli dan `portal frame.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B03

Pemulihan dan
pemuliharaan

Kerja-kerja
Pemulihan
dan
pemuliharaan bangunan Warisan /
monumen bersejarah

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B04

Kerja-kerja Pembinaan
bangunan

Kerja-kerja Pembinaan
bangunan & Loji

apa-apa

Pengalaman / Personel
Teknikal ( Rujuk lampiran
10) / Sijil Kecekapan
Pengurusan

B05

Kerja cerucuk

Apa-apa kerja cerucuk termasuk


cerucuk konkrit di situ, konkrit
tetulang tuang dulu,
konkrit
prategasan
atau
pascategasan,
keluli, kayu, sistem berpaten dan
lain-lain

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B06

Kerja pembaikan struktur


konkrit

Kerja-kerja
pembaikan
struktur
konkrit dengan cara `pressure
grouting, guniting dan sebagainya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B07

Hiasan dalaman

Kerja-kerja
Hiasan
dalaman,
termasuk panel siling, sesekat, `builtin furniture/fittings, kemasan dinding
dan lantai

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B08

Pemasangan bahan kalis air

Pemasangan bahan kalis air untuk


`basement, bumbung, tembok dan
sebagainya.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

61

KEPERLUAN

KOD

PENGKHUSUSAN

KETERANGAN

B09

Lanskap dalam bangunan

Kerja-kerja
landskap (lembut &
kejur) di dalam bangunan.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B10

Sistem paip air dalaman

Pemasangan,
pembaikan
dan
penyenggaraan sistem paip air
dalam bangunan

Permit A (A1 atau A2) dari


SPAN (Orang). Sabah &
Sarawak Rujuk Lampiran 7

B11

Pemasangan papan tanda


pada bangunan

Pemasangan papan tanda


pada
apa-apa bangunan dan loji termasuk
tanda arah, direktori bangunan,
papan iklan, papan tanda perniagaan
dan lain-lain

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B12

Kerja pemasangan kaca

Kerja-kerja pemasangan kaca pada


bangunan termasuk bingkai logam,
kayu dan lain-lain

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B13

Pemasangan jubin

Kerja-kerja pemasangan jubin pada


bangunan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B14

Kerja-kerja cat

Kerja-kerja cat

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B15

Pemasangan bumbung

Kerja-kerja pemasangan atap


termasuk pemasangan penebat
haba

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B16

Kolam renang

Pembinaan kolam renang termasuk


perabot tidak termasuk sistem M&E

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B17

Kerja `Prestressing dan


post-tensioning

Kerja prategasan dan pascategasan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B18

Kerja-kerja logam

Kerja-kerja pemasangan jeriji (grille)


dan peneduh (awning)

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B19

IBS: Sistem formwork

Teknik pembinaan bangunan dan loji


yang menggunakan sistem formwork
tetap atau secara mekanikal seperti
slipform dan sebagainya.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

62

KEPERLUAN

KOD

PENGKHUSUSAN

KETERANGAN

B20

Sistem paip gas dalam


bangunan

Pemasangan sistem paip gas dalam


bangunan dan loji

Pendaftaran dengan
Suruhanjaya Tenaga
(Syarikat)

B21

Pemasangan perancah

Kerja-kerja pemasangan perancah/


Pemasangan penyenggaraan dan
merombak perancah

Sijil Pendaftaran
Pengendali Perancah
Dengan JKKP (Orang)

B22

IBS:Sistem blok

Pembinaan bangunan dan loji yang


menggunakan sistem blok seperti
`interlocking concrete masonry unit
(CMU), konkrit blok ringan dan
sebagainya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B23

IBS: Sistem kerangka kayu

Pembinaan bangunan dan loji yang


menggunakan sistem prefabrikasi
kerangka kayu seperti kekuda
bumbung kayu dan rangka kayu

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B24

Kerja penyenggaraan
bangunan

Kerja-kerja
bangunan

penyenggaraan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

B25

Penyambungan paip
persendirian ke
pembetung(sewerage)

Menjalankan apa-apa kerja yang


perlu untuk menyambungkan paip
sambungan
persendirian
ke
pembetung atau tempat rawatan
kumbahan

Permit B dari SPAN


(Orang) kecuali Sabah &
Sarawak

B26

Kerja meroboh

Kerja-kerja
meroboh
bangunan dan loji

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

B27

Kerja-kerja penyenggaraan
dan pembaikan sistem
bekalan air atau sistem
pembetungan

Bagi
menjalankan
kerja-kerja
perkhidmatan penyenggaraan bagi
sistem bekalan air atau sistem
pembetungan tetapi tidak melibatkan
pengendalian sistem tersebut

Permit D dari SPAN


(Syarikat) kecuali Sabah &
Sarawak

B28

Kerja-kerja ubahsuai

Kerja kerja tambahan, perubahan


atau pindaan kepada elemen-elemen
struktur atau arkitek/hiasan atau
mekanikal/elektrikal atau gabungan
atau kepada bangunan sediada

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

63

KEPERLUAN

apa-apa

PENGKHUSUSAN KATEGORI KEJURUTERAAN AWAM (CE)

KOD

PENGKHUSUSAN

DISKRIPSI

CE01

Pembinaan jalan dan


pavmen

Pembinaan, penyenggaraan
dan pembaikan jalan dan
pavmen termasuk bahu jalan
dan laluan pejalan kaki

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE02

Pembinaan jambatan dan


jeti

Pembinaan, penyenggaraan
dan pembaikan jambatan,
jejambat, jejantas dan
seumpamanya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE03

Struktur merin

Pembinaan
Pelabuhan,
pengkalan termasuk Dermaga,
jeti, pemecah ombak, aluran
masuk,
fender,
terminal
kontainer, terminal feri, gudang,
bangunan
pejabat,
pusat
pemeriksaan Imigresen dan
Kastam,
lapangan kendalian
kargo,
penumpang,
pusat
perniagaan, limbungan (dock),
lapangan
limbungan
(dock
yard), kelengkapan pemaliman
dan sebagainya.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE04

Empangan

Kerja-kerja membina empangan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE05

Terowong dan sokong


bawah

Kerja-kerja membina terowong


dan sokongan bawah tanah
(underpinning)

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE06

Struktur saliran, pengairan


dan kawalan banjir

Kerja-kerja
membina
dan
menyelenggara struktur saliran
dan pengairan seperti terowong,
terusan, parit, akueduk, paip,
pembetung, struktur kawalan
banjir seperti kolam penahan,
kolam takungan dan empangan,
struktur kawalan air seperti ban,
pintu air (flap gate, screwdown
gate, roller gate), ogee weir,
barrage, sistem mengepam,
ampangan
jajar
dan
sebagainya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

64

KEPERLUAN

KOD

PENGKHUSUSAN

DISKRIPSI

KEPERLUAN

CE07

Landasan rel

Pembinaan, pembaikan dan


penyenggaraan Landasan Rel,
Struktur sokongan dan aksesori.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE08

Perlindungan dan
penstabilan cerun

Kerja-kerja perlindungan,
penstabilan dan pembaikan
cerun termasuk `micropiling,
`ground anchoring, grouting,
retaining wall, dan lain-lain

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE09

Saluran utama paip minyak


atau gas

Pemasangan, penyenggaraan
dan pembaikan saluran utama
paip minyak atau gas

Pendaftaran dengan JKKP /


ST

CE10

Kerja-kerja cerucuk

Kerja-kerja menanam cerucuk


termasuk cerucuk konkrit di situ,
konkrit tetulang tuang dulu,
konkrit
prategasan
atau
pascategasan,
keluli,
kayu,
sistem berpaten dan lain-lain

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE11

Kerja pembaikan struktur


konkrit

Kerja-kerja pembaikan struktur


konkrit dengan cara `pressure
grouting,
guniting
dan
sebagainya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE12

Kerja penyiasatan tanah

Kerja
penyiasatan
dan
pengujian
tanah
untuk
menentukan
klasifikasi,
kekuatan dan kandungan tanah

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE13

Pemasangan papan iklan

Pemasangan apa-apa papan


iklan
termasuk
struktur
sokongan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE14

Landskap di luar bangunan

Kerja-kerja landskap lembut &


kejur termasuk pancuran air dan
taman rekreasi

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

CE15

Pelantar minyak dan gas

Kerja-kerja
pembinaan
dan
penyenggaraan pelantar minyak
dan gas termasuk kerja-kerja
yang berkaitan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

65

KOD

PENGKHUSUSAN

DISKRIPSI

KEPERLUAN

CE16

Kerja-kerja penyenggaraan
struktur di bawah air

Penyenggaraan dan pembaikan


apa-apa struktur di bawah air
seperti tiang pelantar minyak,
tiang jeti dan apa-apa struktur
yang dibina di bawah air

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE17

Lapangan terbang

Pembinaan lapangan terbang


termasuk bangunan terminal,
bangunan satelit, terminal kargo,
menara kawalan trafik udara,
landasan terbang, tempat letak
kapal terbang dan sebagainya.
Kontraktor
juga
diwajibkan
berdaftar
di
bawah
pengkhususan B04

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE18

Tebusguna tanah

Kerja-kerja tebusguna tanah


dengan membentuk daratan
baru dari dasar laut, sungai,
paya, permukaan berair dan
sebagainya bagi tujuan
pembinaan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE19

Sistem pembetungan

Menjalankan apa-apa
pembinaan, pemasangan atau
pengubahsuaian kepada manamana bahagian suatu sistem
pembetungan

Permit C dari SPAN (Sistem


Pembentongan)

CE20

Sistem bekalan air

Menjalankan apa-apa
pembinaan, pemasangan atau
pengubahsuaian kepada manamana bahagian suatu sistem
bekalan air

Permit C dari SPAN (Sistem


Bekalan Air) Sabah &
Sarawak Rujuk Lampiran 7

CE21

Pembinaan kejuruteraan
awam

Kerja-kerja pembinaan,
penyenggaraan dan pembaikan
apa-apa binaan kejuruteraan
awam

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Personel
Teknikal (Rujuk lampiran 10)

CE22

Trek padang permainan


sintetik

Kerja-kerja membuat trek dan


padang permainan sintetik.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

66

KOD

PENGKHUSUSAN

DISKRIPSI

CE23

Kerja `prestressing dan


`post-tensioning

Kerja menyedia dan memasang


produk konkrit menggunakan
kaedah
prategasan
dan
pascategasan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE24

Struktur menara

Kerja-kerja pembinaan dan


penyenggaraan struktur menara
telekomunikasi, stesen
pemancar, elektronik (pylon),
cerobong bagi tujuan pelepasan
asap, pengilangan dan
seumpamanya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE25

Kerja-kerja meletup

Kerja-kerja meletup batu bagi


menyediakan tapak pembinaan

Kad Juruletup daripada


PDRM

CE26

Struktur berukir (Sculptured


structures)

Kerja-kerja
pembinaan
dan
penyenggaraan tugu dan apaapa struktur berukir (sculptured
structures)
termasuk replika, patung, jirat
cina dan seumpamanya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE27

Kerja-kerja penebatan
haba/`refractory

Kerja-kerja
refractory

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE28

Acuan konkrit khusus

Sistem Acuan Khusus

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE29

Pemasangan perancah

Kerja-kerja memasang,
merombak dan menyelenggara
perancah

Sijil Pendaftaran Pengendali


Perancah dengan JKKP

CE30

Kerja-kerja penstabilan
tanah

Kerja-kerja penstabilan tanah


termasuk memampat, menyah
air dengan menambah bahanbahan kepada tanah bagi
memperbaiki
kekuatan
dan
durabiliti tanah untuk tapak
pembinaan.
Skop
kerja
termasuk
penggunaan
reinforced earth penyaliran
bawah tanah.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja / Sijil
Kecekapan Pengurusan

penebatan

67

KEPERLUAN

haba

KOD
CE31

PENGKHUSUSAN
Struktur laluan kabel bawah
tanah

DISKRIPSI
Kerja-kerja membina struktur
laluan kabel bawah tanah
termasuk lubang sesalur, peti
penyambung, lurang dan lainlain yang berkaitan bagi
pemasangan kabel elektrik,
telekomunikasi, penghantaran
data, pemancar dan
sebagainya. Teknik pembinaan
samada menggunakan kaedah
penggalian, penggerudian
(HDD) termasuk pipe jacking
atau lain-lain kaedah yang
bersesuaian.

KEPERLUAN
Surat Tawaran Kerja dan
Bukti Siap Kerja

CE32

Kerja-kerja penyenggaraan
kejuruteraan awam

Kerja-kerja
penyenggaraan
kejuruteraan awam

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE33

Telaga tiub

Pembinaan telaga tiub dan


sistem perpaipan untuk bekalan
air
termasuk
kerja-kerja
menggerudi

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE34

Kerja-kerja pemasangan
konkrit pratuang

Kerja-kerja pemasangan konkrit


pratuang, konkrit bertetulang
atau tanpa tulang tuang dahulu
untuk rasuk, bebendul jalan
pembentungan dan saliran

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE35

Ujian konkrit

Kerja-kerja ujian konkrit yang


tidak memberikan kesan pada
anggota konkrit.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE36

Kerja-kerja tanah

Kerja-kerja tanah seperti


memotong, menambak,
memindah, merata dan
mengorek tanah.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE37

Kerja-kerja serombong
stesen kuasa

Kerja-kerja
membuat
serombong stesen kuasa dan
sebagainya

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE38

Penyenggaraan sistem
pembetungan

Kerja-kerja penyenggaraan dan


pembaikan sistem pembetungan

Permit
D
dari
SPAN
(Syarikat) kecuali Sabah &
Sarawak

68

KOD

PENGKHUSUSAN

DISKRIPSI

KEPERLUAN

CE39

Penyenggaraan sistem
bekalan air

Kerja-kerja penyenggaraan dan


pembaikan sistem bekalan air

Permit
D
dari
SPAN
(Syarikat) kecuali Sabah &
Sarawak

CE40

Kerja-kerja Pengorekan
dan Kawalan hakisan

Kerja-kerja kawalan hakisan


sungai
dan
pantai
menggunakan seperti gyrone,
ban pantai, tembok laut, lapis
lindung(revertment),
geotube,
dan kerja pembaikan pantai
seperti
nourishment
dan
sebagainya.
Kerja-kerja
perlindungan muara sungai
seperti
struktur
pemecah
ombak(breakwater). Skop kerja
termasuk
pelebaran
dan
pendalaman sungai

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE41

Kerja membina takungan


air

Kerja kerja membina kolam


untuk tujuan takungan air bagi
industri prmbinaan.

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE42

Mengecat jalan

Kerja-kerja
mengecat
jalan
untuk membuat tanda-tanda
arah di atas jalan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

CE43

Perabot jalan

Kerja-kerja
membuat
pengadang,
susur
sawar,
penanda batuan, penunjuk arah
(signage)
dan
lain-lain
komponen perabot jalan

Surat Tawaran Kerja dan


Bukti Siap Kerja

69

PENGKHUSUSAN KATEGORI MEKANIKAL (ME)


Kod

Pengkhususan

Keterangan

M01

Sistem hawa dingin dan


pengedaran udara

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
penghawa dingin, pendingin bilik
sejuk dan sistem pengedaran udara

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja /
Sijil Kecekapan
Pengurusan

M02

Sistem pencegahan dan


perlindungan kebakaran

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
sistem bunyi amaran api, sistem
pencegah
dan
perlindungan
kebakaran.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja /
Sijil Kecekapan
Pengurusan

M03

Lift dan Eskalator

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan dan pembaikan lif,
eskalator, `travellators dn sistem
`conveyor.

Pendaftaran Dengan
JKKP (Syarikat)

M04

Sistem automasi bangunan

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
sistem automasi bangunan industri
dan sistem kawalan proses termasuk
sistem mikropemproses atau sistem
kawalan komputer untuk bangunan
dan sistem kawalan proses industri.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja /
Sijil Kecekapan
Pengurusan

M05

Sistem untuk bengkel,


kilang kuari dan sebagainya

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
peralatan bengkel, kilang, kuari
seperti kren, jentera pengangkat,
jentera pemecah dan loji penapis, alat
campuran asfalt dan lain-lain.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M06

Sistem peralatan perubatan

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
peralatan perubatan seperti sistem
pemampat
udara,
sistem
gas
perubatan, kerusi pergigian, sistem
hydrotherapy, pensteril dan autoklaf
dan lain-lain peralatan yang berkaitan
sejajar dengan fungsi perubatan.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M07

Sistem peralatan dapur

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
kelengkapan dan peralatan dapur
termasuk sistem gas petroleum cecair

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M08

Sistem loji dandang dan


tekanan berapi.

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan dan pembaikan loji
dandang, penukar haba, penyerap
pendingin `unfired pressure vessels.
Kontraktor waqjib berdaftar dengan
JKKP.

Pendaftaran Dengan
JKKP (Syarikat)

70

Keperluan

Kod

Pengkhususan

Keterangan
,
Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
pemampat
empar,
pemampat
salingan, kelincir, pemampat udara,
pemampat putar injap talian paip,
peniup, pemampat cecair gelang,
penjanaan diesel, fotovolta suria,
penjanaan turbin air dan sistem
hibrid.

M09

Sistem pemampatan dan


penjanaan berasaskan
mekanikal

M10

Sistem pendingin untuk


kuasa penjanaan

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan dan pembaikan turbin
gas terpacu pendingin

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M11

Pembinaan dan rawatan


khusus

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
batang
ekzos,
tangki,
reaktor,
pemisah
turas,
penggosok,
penyahidrat
penyejat,
pepaipan,
relau, pembagasan kersik dan
mengecat, penebatan panas dan
sejuk, sistem barsuar kimpalan dan
galas.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M12

Loji khusus

Pembinaan, penyenggaraan dan


pembaikan stesen pemampat, stesen
permeteran, stesen pengkalan atas
laut, loji penjanaan, loji memproses
gas, loji petrokimia, kilang penapis
minyak, sistem pengisian semula
bahan api untuk penerbangan `and
defuelling dan stesen petrol.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M13

Struktur pengerudian luar


pantai

Pembinaan, penyenggaraan dan


pembaikan
struktur
pengerudian
gerudi luar pantai termasuk pelantar
pengerudian

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M14

Sistem kawalan
pencemaran

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
peralatan
kawalan
pencemaran
termasuk rawatan udara, air, bunyi,
air buangan, sewage, sisa pepejal,
sungai dan kolam

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

71

Keperluan
Surat Tawaran Kerja
dan Bukti Siap Kerja

Kod

Pengkhususan

Keterangan

Keperluan

M15

Kelengkapan mekanikal
pelbagai

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
kelengkapan mekanikal pelbagai
seperti
loji
jentera
dan
loji
pembersihan pembuangan , sistem
penyampai rak bergerak, sistem
kelengkapan
kolam
renang
pemasangan alat angkat pintu
hidrolik, pintu air dan pemasangan
sistem gas petroleum cecair

Pengalaman / Personel
Teknikal (Rujuk lampiran
10)

M16

Kren menara

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan dan pembaikan kren
menara dan jentera pengangkat, kren
bagan,
kren
workshop,
Unit
pengangkat untuk menyelenggara
bangunan dan sebagainya.

Pendaftaran Dengan
JKKP (Orang)

M17

Sistem peralatan dobi

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
kelengkapan peralatan dobi.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M18

Sistem air panas

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
sistem air panas termasuk kerja-kerja
perpaipan.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M19

Pemasangan kelengkapan
loji

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan,
pembaikan
dan
perombakan kelengkapan loji seperti
loji
pembersih
kumbahan,
loji
penghancuran dan penapisan, loji
mencampur asfalt dan loji pembersih
air.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M20

Penyelengaraan am
mekanikal

Penyenggaraan am mekanikal

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

M21

Kerja-kerja kimpalan

Kerja-kerja
Kimpalan,
kimpalan
landasan Keretapi dan sebagainya

Sijil Kimpalan

M22

Sistem pam

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan,
pembaikan
dan
perombakan sistem pam pengairan
dan saliran serta pam penggalak

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

72

Kod

Pengkhususan

Keterangan

M23

Sistem SCADA dan


telemetri

Pemasangan,
pengujian,
penyenggaraan
dan
pembaikan
sistem supervisory Control and Data
Acquisition (SCADA) dan telemetri

73

Keperluan
Surat Tawaran Kerja
dan Bukti Siap Kerja

PENGKHUSUSAN KATEGORI ELEKTRIK (ME)

KOD

PENGKHUSUSAN

E01

Sistem bunyi

E02

KETERANGAN

KEPERLUAN

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan sistem siar raya,
sistem pandang dengar, sistem
persidangan, sistem intercom dan
seumpamanya.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

Sistem pengawasan dan


keselamatan

Pemasangan dan penyenggaraan


sistem kawalan keselamatan, sistem
pengawasan, penggera keselamatan,
pengawasan tempat meletak kereta
dan sistem kad laluan masuk,
CCTV,sistem penderia/pengesanan
dan sistem penggera pelantar.

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

E03

Sistem automasi
bangunan

Pemasangan dan penyenggaraan


sistem automasi bangunan,
perindustrian dan sistem kawalan
proses termasuk pemasangan dan
penyenggaraan mikro pemproses atau
sistem kawalan bangunan
berkomputer dan sistem kawalan
proses perindustrian.

Mempunyai Penjaga
jentera AO dan keatas

E04

Pemasangan voltan
rendah

Kerja-kerja pendawaian am dan


penyenggaraan voltan rendah tidak
melebihi 1KV dan pendawaian sistem
kawalan dan sistem perlindungan kilat

Kontraktor wajib
berdaftar dengan ST
Borang Q

E05

Pemasangan voltan tinggi


sehingga 11KV

Pemasangan dan penyenggaraan


kelengkapan voltan Tinggi
sehingga11KV.

Mempunyai Penjaga
jentera BO-2 11KV dan
ke atas

E06

Sistem pencahayaan khas

Pemasangan dan penyenggaraan


lampu stadium, lampu limpah, lampu
`high mast sistem laser, lampu
pentas, lampu kesan khas, bantuan
pandu
arah,
lampu
taman,
pencahayaan dalam air, pencahayaan
pelantar, pencahayaan loji petrokimia,
pencahayaan loji memproses gas,
pencahayaan kilang penapis minyak
dan sebagainya.

Mempunyai Penjaga
jentera AO dan keatas

74

KOD

PENGKHUSUSAN

KETERANGAN

E07

Sistem telekomunikasi
dalaman

Pemasangan,
pengujian
dan
penyenggaraan Kabel telefon, saluran
dalaman, sistem komunikasi beradio
dan sistem PABX

Sijil Kecekapan yang


dikeluarkan oleh
Telekom (Orang)

E08

Sistem telekomunikasi
luaran

Pemasangan,
pengujian
dan
penyenggaraan Kabel telekomunikasi
bawah tanah, talian atas lurang, dan
kabel dalam saluran paip bawah tanah

Sijil Kecekapan yang


dikeluarkan oleh
Telekom (Orang)

E09

Sistem pemasangan
peralatan perubatan

Pemasangan,
pengujian
dan
penyenggaraan meja dan lampu bilik
pembedahan,
sistem
panggilan
jururawat dan pengimejan perubatan

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

E10

Sistem bekalan kuasa


tanpa gangguan

Pemasangan dan penyenggaraan


sistem bekalan kuasa tanpa gangguan

Mempunyai penjaga
jentera AO dan keatas.

E11

Kerja am elektrik

Kerja Am Elektrik yang tidak


melibatkan kerja-kerja elektrik seperti
ditakrifkan dibawah Akta Bekalan
Elektrik 1990 dan Peraturan
peraturan Elektrik 1994 termasuk juga
pemasangan dan penyenggaraan
perkakasan dan peralatan genarating
plant tidak melebihi 1KV.

Mempunyai penjaga
jentera AO dan keatas.

E12

Papan tanda elektrik

Pemasangan Papan tanda Elektrik

Berdaftar dengan ST
borang S

E13

Sistem telekomunikasi
perkhidmatan rel

Pemasangan, pembaikan,
membaikpulih dan penyenggaraan
sistem persemboyanan dan
telekomunikasi perkhidmatan rel

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

E14

Kabel rangkaian komputer

Kerja-kerja pemasangan kabel


rangkaian untuk komputer termasuk
pembinaan dan pemasangan
kelengkapan IT

Surat Tawaran Kerja


dan Bukti Siap Kerja

75

KEPERLUAN

KOD

PENGKHUSUSAN

E15

Lampu landasan lapangan


terbang

Pemasangan dan penyenggaraan


lampu landasan lapangan terbang.

Mempunyai penjaga
jentera B0-2 dan ke atas

E16

Lampu jalan & lampu


isyarat

Pemasangan dan penyenggaraan


lampu jalan dan lampu isyarat.

Mempunyai penjaga
jentera A0 dan ke atas

E17

Kabel bawah tanah voltan


rendah

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan kabel bawah tanah
voltan rendah

Mempunyai penjaga
jentera sekatan AO dan
ke atas

E18

Kabel bawah tanah voltan


tinggi sehingga 11KV

Kerja-kerja
pemasangan
dan
penyenggaraan kabel bawah tanah
voltan tinggi sehingga 11KV

Mempunyai penjaga
jentera sekatan B0 11KV
dan keatas

Kerja-kerja
pemasangan
dan
penyenggaraan kabel bawah tanah
voltan tinggi melebihi 11KV sehingga
33KV

Mempunyai penjaga
jentera sekatan B0 33KV
atau Jurutera Elektrik
Kompeten 33kV ke atas

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan kabel bawah tanah
voltan tinggi melebihi 33KV

Mempunyai Jurutera
Elektrik Kompeten 33 kV
ke atas

E19

Kabel bawah tanah voltan


tinggi melebihi 11KV
sehingga 33KV

KETERANGAN

KEPERLUAN

E20

Kabel bawah tanah voltan


tinggi melebihi 33KV

E21

Talian atas voltan rendah

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan talian atas voltan
rendah

Mempunyai penjaga
jentera A1 ke atas

E22

Kabel talian atas voltan


tinggi sehingga 33KV

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan kabel talian atas
voltan tinggi sehingga 33KV

Mempunyai penjaga
jentera sekatan B1 dan
ke atas

E23

Kabel talian atas voltan


tinggi melebihi 33KV

Kerja-kerja pemasangan dan


penyenggaraan kabel talian atas
voltan tinggi melebihi 33KV

Mempunyai jurutera
Elektrik Kompeten 33 kV
ke atas

E24

Pemasangan voltan tinggi


melebihi 11KV sehingga
33KV

Pemasangan dan penyenggaraan


kelengkapan voltan tinggi melebihi
11KV sehingga 33KV

Mempunyai penjaga
jentera BO-2
(33KV) atau Jurutera
kompeten Elektrik 33KV
ke atas

76

KOD

PENGKHUSUSAN

E25

Pemasangan voltan tinggi


melebihi 33KV

E26

KETERANGAN

KEPERLUAN

Pemasangan Kelengkapan Voltan


Tinggi Melebihi 33KV

Mempunyai Jurutera
Elektrik Kompeten 33KV
keatas.

Kerja-kerja mencantum
kabel voltan rendah 1KV

Menjalankan Kerja-kerja mencantum


kabel dibawah 1KV

Mempunyai kompeten
orang pencantum kabel
(PK-1KV) keatas.

E27

Kerja-kerja mencantum
kabel sehingga 11KV

Menjalankan kerja-kerja mencantum


kabel sehingga 11KV

Mempunyai Kompeten
Orang Pencantum Kabel
(PK2 - 11KV) ke atas

E28

Kerja-kerja mencantum
kabel melebihi 11KV
sehingga 33KV

Menjalankan kerja-kerja mencantum


kabel melebihi 11KV sehingga 33KV

Mempunyai Kompeten
Orang Pencantum Kabel
(PK3 - 33KV) ke atas

E29

Kerja-kerja mencantum
kabel 33KV sehingga
66KV

Menjalankan kerja-kerja mencantum


kabel 33KV sehingga 66KV

Mempunyai Kompeten
Orang Pencantum Kabel
(PK4 - 66KV) ke atas

E30

Kerja-kerja mencantum
kabel sehingga 132KV

Menjalankan kerja-kerja mencantum


kabel sehingga 132KV

Mempunyai Kompeten
Orang Pencantum Kabel
(PK5 - 132KV) ke atas

E31

Kerja-kerja mencantum
kabel tiada sekatan
melebihi 132KV

Menjalankan kerja-kerja mencantum


kabel tiada sekatan melebihi 132KV

Mempunyai Kompeten
Orang Pencantum Kabel
(PK6 Tiada Sekatan)

E32

Janakuasa voltan rendah

Pemasangan dan penyenggaraan


perkakasan dan peralatan janakuasa
voltan rendah tidak melebihi 1KV

Mempunyai penjaga
jentera sekatan A4-2
dan Ke atas

E33

Janakuasa voltan tinggi


sehingga 33KV

Pemasangan dan penyenggaraan


perkakasan dan peralatan janakuasa
voltan tinggi sehingga 33KV

Mempunyai penjaga
jentera sekatan B4 atau
Jurutera Elektrik
Kompeten 33kV ke atas

77

KOD

PENGKHUSUSAN

KETERANGAN

E34

Sistem solar fotovolta


(Photovoltic) tersambung
grid yang berkapasiti
sehingga 72kW

Pemasangan sistem solar fotovolta


tersambung grid yang berkapasiti
sehingga 72kW

Mempunyai orang
berkompeten berikut:
1. Certificate of SEDA
Malaysia GridConnected Solar
Photovoltaic (GCPV)
Systems Design
SystemsTraining.
2. Certificate of SEDA
MALAYSIA GridConnected
Photovoltaic Systems
(GCPV) Course for
Wireman and
Chargeman

E35

Sistem solar fotovolta


(Photovoltaic)
tersambung grid
berkapasiti melebihi 72
kW

Pemasangan sistem solar fotovolta


tersambung grid yang berkapasiti
melebihi 72 kW.

Mempunyai orang
berkompeten berikut:
1. Certificate of SEDA
Malaysia GridConnected Solar
Photovoltaic (GCPV)
Systems Design
Training.
2. Jurutera Elektrik
Kompeten yang
berdaftar dengan
Lembaga Jurutera
Malaysia (BEM)
3. Certificate of SEDA
MALAYSIA GridConnected Photovoltaic
Systems (GCPV)
Course for Wireman and
Chargeman

78

KEPERLUAN

Lampiran 7

PENGKHUSUSAN YANG MELIBATKAN AGENSI KATEGORI B, CE & ME


Pengkhususan

Huraian

KOMPETEN

PERMIT/SIJIL/LESEN

B10

Pemasangan paip air dalaman

Permit A (A1 ATAU A2) SPAN (Semenanjung Malaysia)

B10

Pemasangan paip air dalaman

Sijil Jurugegas dari JKR Sarawak (untuk Sarawak)

B10

Pemasangan paip air dalaman

Lesen Tukang Paip dari Jabatan Air Negeri Sabah (Untuk Sabah)

B21

Pemasangan perancah

Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP

B25

Penyambungan paip ke paip


kumbahan

INDIVIDU

Permit B dengan SPAN (Semenanjung Malaysia)

CE20

Sistem bekalan air

Lesen penyambungan dan pemasangan paip daripada JKR Sarawak

CE20

Sistem Bekalan Air & Pemasangan


paip air dalaman

Lesen Tukang Pasang Sesalur (Untuk Sabah)

CE29

Pemasangan perancah

Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP

M16

Kren menara

Pendaftaran dengan JKKP

Pemasangan paip gas dalam


bangunan
Penyambungan Paip Persendirian ke
Pebentongan
Kerja-kerja penyenggaraan dan
pembaikan sistem bekalan air atau
sistem pembetungan

Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST)


Kelas A/B/C borang H

B20
B25
B27

Permit B dari SPAN kecuali Sabah & Sarawak


Permit D dari SPAN (Syarikat) kecuali Sabah & Sarawak
Pendaftaran dengan Jabatan Kesihatan Keselamatan Pekerjaan (JKKP)/
Suruhanjaya Tenaga kelas A/B/C Borang H

CE09

Saluran paip minyak atau gas

CE19

Sistem Pembetungan

CE20

Sistem bekalan air

Permit SPAN C1, C2, C3 ATAU C4 (Semenanjung Malaysia)

CE25

Kerja-kerja meletup batu

Kad Juruletup daripada PDRM

CE38

Penyenggaraan sistem pembetungan

Permit D dari SPAN (Syarikat) kecuali Sabah & Sarawak

CE39

Penyenggaraan sistem bekalan air

Permit D dari SPAN (Syarikat) kecuali Sabah & Sarawak

M03

Lift dan Eskalator

Pendaftaran dengan JKKP

M08

Sistem pemulihan haba

Pendaftaran dengan JKKP

SYARIKAT

79

Permit SPAN C1, C2, C3 ATAU C4 (Semenanjung Malaysia)

PENGKHUSUSAN YANG MELIBATKAN AGENSI KATEGORI ME


Pengkhususan

Huraian

KOMPETEN

PERMIT/SIJIL/LESEN

E03

Sistem Automasi Bangunan

Mempunyai Penjaga jentera AO dan keatas

E04

Sijil EIC (Kontraktor Pemasangan Elektrik Sarawak )

E06

Pemasangan voltan rendah


Pemasangan Voltan Tinggi Sehingga
11KV
Sistem Pencahayaan Khas

E07

Sistem telekomunikasi dalaman

Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom

E08

Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom

E11

Sistem telekomunikasi luaran


Sistem Bekalan Kuasa Tanpa
Gangguan
Kerja Am Elektrik

E15

Lampu Landasan Lapangan Terbang

Mempunyai penjaga jentera B0-2 dan ke atas

E16

Lampu Jalan & Lampu Isyarat

Mempunyai penjaga jentera A0 dan ke atas

E17

Kabel Bawah Tanah Voltan Rendah


Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi
sehingga 11KV
Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi
Melebihi 11KV sehingga 33KV
Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi
Melebihi 33KV
Talian Atas Voltan Rendah
Kabel Talian Atas voltan tinggi
Sehingga 33KV
Kabel Talian Atas voltan tinggi Melebihi
33KV
Pemasangan Voltan Tinggi melebihi
11KV Sehingga 33KV
Pemasangan Voltan Tinggi Melebihi
33KV
Kerja-kerja mencantum Kabel voltan
rendah 1KV
Kerja-Kerja Mencantum Kabel
Sehingga 11KV
Kerja-Kerja Mencantum Kabel
melebihi 11KV Sehingga 33KV

Mempunyai penjaga jentera AO dan ke atas

E05

E10

E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28

Mempunyai Penjaga jentera BO-2 11KV dan ke atas


Mempunyai Penjaga jentera AO dan keatas

Mempunyai penjaga jentera AO dan keatas.


Mempunyai penjaga jentera AO dan keatas.

Mempunyai penjaga jentera sekatan B0 11KV keatas

INDIVIDU

Mempunyai penjaga jentera sekatan B0 33KV atau Jurutera Elektrik


Kompeten 33kV ke atas
Mempunyai Jurutera Elektrik Kompeten 33 kV ke atas
Mempunyai penjaga jentera A1 ke atas
Mempunyai penjaga jentera sekatan B1 dan ke atas
Mempunyai jurutera Elektrik Kompeten 33 kV ke atas
Mempunyai penjaga jentera BO-2 (33KV) atau Jurutera kompeten Elektrik
33KV ke atas
Mempunyai Jurutera Elektrik Kompeten 33KV keatas.
Mempunyai kompeten orang pencantum kabel (PK-1KV) keatas.
Mempunyai Kompeten Orang Pencantum Kabel (PK2 - 11KV) ke atas
Mempunyai Kompeten Orang Pencantum Kabel (PK3 - 33KV) ke atas

80

PENGKHUSUSAN YANG MELIBATKAN KATEGORI ME


Pengkhususan
E29
E30

E31
E32
E33

Huraian

E34

Sistem Solar Fotovolta (Photovoltic)


Tersambung Grid yang berkapasiti
sehingga 72kW

E35

Sistem Solar Fotovolta (Photovoltaic)


Tersambung Grid berkapasiti melebihi
72 kW

E04

Pemasangan voltan rendah


(pendawaian)

E12

KOMPETEN

Kerja-Kerja Mencantum Kabel 33KV


Sehingga 66KV
Kerja-Kerja Mencantum Kabel
Sehingga 132KV
Kerja-Kerja Mencantum Kabel Tiada
Sekatan Melebihi 132KV
Janakuasa voltan rendah
Janakuasa Voltan Tinggi Sehingga
33KV

Papan tanda elektrik

PERMIT/SIJIL/LESEN
Mempunyai Kompeten Orang Pencantum Kabel (PK4 - 66KV) ke atas
Mempunyai Kompeten Orang Pencantum Kabel (PK5 - 132KV) ke atas
Mempunyai Kompeten Orang Pencantum Kabel (PK6 Tiada Sekatan)

INDIVIDU

Mempunyai penjaga jentera sekatan A4-2 dan Ke atas


Mempunyai penjaga jentera sekatan B4 atau Jurutera Elektrik Kompeten
33kV ke atas
Mempunyai orang berkompeten berikut:
1) Certificate of SEDA Malaysia Grid-Connected Solar Photovoltaic
(GCPV) Systems Design SystemsTraining.
2) Certificate of SEDA MALAYSIA Grid-Connected Photovoltaic
Systems (GCPV) Course for Wireman and Chargeman
Mempunyai orang berkompeten berikut:
1)
Certificate of SEDA Malaysia Grid-Connected Solar Photovoltaic
(GCPV) Systems Design Training.
2)
Jurutera Elektrik Kompeten yang berdaftar dengan Lembaga
Jurutera Malaysia (BEM)
3)
Certificate of SEDA MALAYSIA Grid-Connected Photovoltaic
Systems (GCPV) Course for Wireman and Chargeman
Pendaftaran kontraktor elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST)

SYARIKAT

81

Pendaftaran kontraktor papan tanda elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga


(ST)

Lampiran 8
PENGKHUSUSAN YANG DIPEROLEHI OLEH ORANG KOMPETEN ELEKTRIK
BIL

ORANG KOMPETEN

E03

E05

E06

E10

E11

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

E25

E32

E33

PENJAGA JENTERA AO/L1/L2

PENJAGA JENTERA A1

PENJAGA JENTERA A4-2

PENJAGA JENTERA BO-2

PENJAGA JENTERA BO-2 11KV

PENJAGA JENTERA BO-2 33KV

PENJAGA JENTERA BO/H2


11KV

PENJAGA JENTERA BO 33KV

PENJAGA JENTERA B1

10

PENJAGA JENTERA B4

11

JURUTERA ELEKTRIK 33 KV

ORANG KOMPETEN PENCANTUM KABEL


BIL

ORANG KOMPETEN
(PENCANTUM KABEL)

E28

E29

E30

E31

E32

E33

1
2
3
4
5
6

PK1-1KV
PK2-11KV
PK3-33KV
PK4-66KV
PK5-132KV
PK6-TIADA SEKATAN

Orang kompeten hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga / SESCO

82

Lampiran 9

PENGREDAN KONTRAKTOR ELEKTRIK

Pengkhususan

E04

Pendaftaran dengan
Suruhanjaya Tenaga (ST) Kelas

Gred CIDB

G1

G2

G3

G4 ke atas

Syarat pendaftaran yang dikeluarkan oleh SURUHANJAYA TENAGA (ST)


Nota: Pendawai yang dijawat dikehendaki bekerja sepenuh masa.

KELAS NILAI KERJA

KATEGORI PENDAWAI YANG PERLU DIJAWAT

BILANGAN

A - Kerja melebihi
RM 1 juta

a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan pengujian (PW4)


b) Pendawai Fasa Tiga (PW3)
c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

1
2
2

B - Kerja mencapai
RM 1 juta

a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan pengujian (PW4)


b) Pendawai Fasa Tiga (PW3)
c) Pendawai Fasa Tunggal (PW1)

1
1
1

C - Kerja mencapai
RM 500K

a) Pendawai Fasa Tiga + Endorsan pengujian (PW4)

D - Kerja mencapai
RM 100K

a) Pendawai Fasa Tunggal (PW2)

83

Lampiran 10
SENARAI KELULUSAN PEGAWAI TEKNIKAL DAN KELAYAKAN KATEGORI
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

JURUSAN AKADEMIK

KATEGORI

B.Sc. Civil/Dip. Civil


B.Sc Qs/Diploma Qs
B.Sc. Architecture/Dip. Architecture
B.Sc. HBP (House Building Planning)
B.Sc Town Planning
B.Sc. Mechanical/Dip. Mechanical
B.Sc. Electrical/ Dip. Electrical
B.Sc. Geology/Dip. Geology
B. Eng Geology
B.SC Applied Geology
B.Sc Wood Technology/Dip.Wood Tech.
B. Sc Const Management
B.Sc Building /Dip. Building
BSC Landscape Architecture
Diploma Landscape Archetecture
B.Sc. Petroleum Engineering
B.Sc. Chemical Engineering
Dip. Chemical Eng
B.Sc Marine Engineering
Bsc land Surveying/Dip. Land Surv.
B.Sc Mining/Dip. Mining
B.Sc. Valuation/Dip. Val
B.Sc Industrial Engineering
B Sc/ Diploma Rekabentuk Dalaman
Ijazah/Diploma Mekatronik
Ijazah/Diploma Mekanik Eng.
Ijazah/Diploma Komputer Eng.
Bach. Of Architecture
Bach. Of Engineering
Bach. Of Civil Engineering
Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK)
Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Sijil Akreditasi Tempatan Sahaja
Sijil Kecekapan Pengurusan CIDB (SKP)
Sijil Asas Kontraktor Binaan
Sijil Teknikal dari Politeknik / IKM / ILP/ IKBN /
ABM
Pengalaman dalam Bidang Pembinaan

B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
ME
ME
CE
CE
CE
B,CE
B,CE
B,CE
CE
CE
CE
ME
ME
CE
B,CE
CE
B,CE
CE
B
ME
ME
ME
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
B,CE
Berdasarkan Resume

****Nota : Setiap Pencapaian Akdemik dan kelulusan hendaklah dibuktikan dengan salinan
Transkrip atau Sijil dan Resume.

84

Lampiran 11
PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN
' CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) '

Kelayakan Tempoh Pembaharuan


Pendaftaran Berasaskan Keperluan Mata ( CCD )

TEMPOH PEMBAHARUAN
GRED PENDAFTARAN
1 TAHUN (mata
minimum wajib)

2 TAHUN (mata
minimum)

3 TAHUN (mata
minimum)

G1 DAN G2

10

20

30

G3 DAN G4

20

40

60

G5 DAN G6

30

60

90

G7

40

80

120

85

Lampiran 12
PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN
CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) '
SKIMA MATA CCD
NO

ACARA CCD

Konvensyen, Forum,
Seminar, Bengkel,
Syarahan, Lawatan
teknikal, Kursus,
latihan

KOD

e
2

Terlibat di dalam
Program-program
Pembangunan CIDB

PENERANGAN
Menghadiri konvensyen, persidangan,
forum, seminar, bengkel, kursus pendek
dan program yang berkaitan sebagai
peserta yang dianjurkan oleh CIDB dan
agensi kerajaan yang berkaitan
i. 2 hari atau lebih
ii. sepenuh hari
iii. separuh hari
Menghadiri konvensyen, persidangan,
forum, seminar, bengkel, kursus pendek
dan program yang berkaitan sebagai
peserta yang dianjurkan oleh pihak lain
yang diiktiraf oleh CIDB
i. 2 hari atau lebih
ii. sepenuh hari
iii. separuh hari
Lawatan teknikal / Misi Pelaburan
Antarabangsa yang dianjurkan oleh
CIDB atau pihak lain yang berkaitan
yang diiktiraf oleh CIDB
Pusat Latihan Bertauliah Kontraktor
(PLBK)
i. Kursus Pengurusan Kontraktor
(4/5 Hari
ii. Kursus Pengurusan Kontraktor
B28 (2 Hari)
Pusat Latihan Bertauliah (PLB)
i. Latihan Belia
Kursus keselamatan dan kesihatan
Pekerja (SICW)
Kursus Integriti
Program Akreditasi (Pekerja Tempatan)
i. Kursus & Akreditasi
ii. Akreditasi sahaja

Ahli Lembaga Pengarah CIDB

Jawatankuasa CIDB (kumpulan;


pakar/khas/gerak kerja dan sebagainya)

CIDB's Mediator, Adjudicator, etc


i. Penyertaan di dalam pertandingan
anjuran CIDB (MCIEA, PKM dan
seumpamanya)
ii. Membuka ruang pameran (Booth)
dalam program Anjuran CIDB
Penyertaan di dalam program penilaian
anjuran CIDB (SCORE, SHASSIC,
QLASSIC)
Kajiselidik (survey) industri pembinaan
oleh CIDB

e
f

86

MATA CCD

BUKTI / DOKUMEN

Sijil Kehadiran / Surat


Pengesahan
25
15
10

Sijil Kehadiran / Surat


Pengesahan
20
10
5
15

Surat Pengesahan

40

Sijil Kehadiran / SKP

25

SKP

40

SKK

10

Sijil Akuan Kehadiran

10

Sijil Pencapaian

40
15
20
(Setahun)
20
(Setahun)
20
10

Sijil Kecekapan
Kemahiran (SKK)
Surat Pengesahan &
Senarai Kehadiran
Surat Jemputan
Mesyuarat / Surat
Lantikan
Sijil Pentauliahan
Penilaian Akuan
Penyertaan

10

Surat Pengesahan

15

Sijil Penilaian

Sijil/Surat/lain-lain
dokumen

NO

ACARA CCD

Persembahan
ucaptama, kertas
kerja dan sebagainya

KOD

a
b
4

Berkhidmat kepada
profesion

b
5

Penerbitan buku atau


artikel / Penerbitan
artikel di dalam
jurnal, majalah atau
akhbar yang
berkaitan dengan
profesion
Sumbangan kepada
aktiviti persatuan
berkaitan pembinaan
Lain-lain

a
b
c
a

PENERANGAN
Penceramah, Pengerusi atau ahli panel
terlibat di dalam penyediaan dan
persembahan ucaptama atau kertas
kerja bagi persidangan, konvensyen,
forum, seminar, bengkel, kursus dan
sebagainya
Dianjurkan oleh CIDB
Dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf
oleh CIDB
Pemilik berdaftar kepada syarikat
pembinaan yang berkhidmat dengan
persatuan/pertubuhan pembinaan yang
diiktiraf oleh CIDB; samada di peringkat
kebangsaan atau negeri
i. Presiden
ii. Timbalan Presiden
iii. Ahli Jawatankuasa
iv. Ahli Biasa
Mewakili persatuan ke mana-mana
acara rasmi
Penerbitan buku berkaitan dengan
profesion 100 muka surat atau lebih
Penerbitan buku berkaitan dengan
profesion kurang dari 100 muka surat
Penerbitan buku berkaitan dengan
profesion kurang dari 30 muka surat
Menghadiri mesyuarat agong persatuan
pada peringkat kebangsaan, negeri dan
cawangan
Anugerah dan pengiktirafan Persijilan
oleh badan/institusi yang diiktiraf oleh
CIDB (cth: MCIEA, persijilan ISO 9001,
14001, 18001)
Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
(contoh: Khidmat Masyarakat berkaitan
bidang pembinaan dan seumpamanya)
Latihan Pratikal/Industri ( On Job
Traning)

87

MATA CCD

BUKTI / DOKUMEN

Surat Tawaran /
Surat Lantikan / Sijil
15
10
(setahun)

Surat Pengesahan
10
10
10
5
5

Surat Pengesahan

20
15

Surat Pengesahan /
Bahan Cetakan &
Penerbit

10
5

Surat Pengesahan &


Bukti Kehadiran

40

Sijil Pengiktirafan
Pensijilan

10
10

Surat/Akuan @ lainlain dokumen


pengesahan
Surat Tawaran &
Surat Penerimaan

Lampiran 13

Ekuiti Asing
1. Ekuiti asing dari kalangan negara-negara ASEAN adalah dibenarkan tetapi
tidak melebihi lima puluh satu peratus (51 %) dari jumlah modal berbayar atau
modal terkumpul.

2. Juga terpakai Bagi Perjanjian-perjanjian di bawah Perjanjian Perdagangan


Bebas (FTA) seperti berikut:
(a)

Malaysia-Australia ekuiti asing tidak melebihi 49%

(b)

ASEAN-Australia-New Zealand ekuiti asing tidak melebihi 49%

(c)

ASEAN-Korea ekuiti asing tidak melebihi 30%

(d)

ASEAN-China ekuiti asing tidak melebihi 30%

(e)

Malaysia Pakistan ekuiti asing tidak melebihi 49%

(f)

Malaysia Jepun ekuiti asing tidak melebihi 30%

(g)

Malaysia New Zealand ekuiti asing tidak melebihi 49%

(h)

Malaysia India Comprehensive Economic Cooperation Agreement


ekuiti asing tidak melebihi 51% bagi kontraktor Gred G7.

Nota : Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.

88

Lampiran 14

Senarai Hukuman Kesalahan Melanggar Syarat Tawaran dan Syarat Kontrak


Bagi Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)
Bil
Jenis Kesalahan
1 Pemalsuan atau pindaan
maklumat/dokumen bagi tujuan
menyertai tender atau mendapat
kontrak
2
3
4
5

6
7

Menarik diri sebelum keputusan


tender
Menarik diri setelah kontrak
ditawarkan
Sub-kontrak tanpa persetujuan klien
Gagal mematuhi obligasi kontrak
(Non-Performance)
i. Lewat
ii. Tidak menepati spesifikasi.
Penamatan kontrak bagi kerja yang
dipanggil secara tender
Penamatan kontrak bagi kerja yang
dipanggil secara sebutharga &
Requisition (kerja undi)
Kontraktor secara sengaja menyertai
perolehan kerajaan dalam tempoh
penggantungan

Hukuman
Gantung Pendaftaran dua (2) tahun.
Gantung Pendaftaran satu (1) tahun,
Gantung Pendaftaran dua (2) tahun,
Gantung Pendaftaran dua (2) tahun.
Amaran

Gantung Pendaftaran dua (2) tahun.


Gantung Pendaftaran 1 tahun
a. Tarik Balik Pendaftaran SPKK, dan
b. Lembaga Pengarah/Pemilik syarikat
disenarai hitam bagi tempoh 3 tahun.
Nota: Permohonan pendaftaran baru oleh
Lembaga Pengarah/Pemilik syarikat
hanya boleh dibuat/ dipohon setelah
tamat tempoh hukuman yang
ditetapkan.

Lain-lain kesalahan yang berkaitan


dengan syarat tawaran dan syarat
kontrak
Nota:

Amaran

i.

Tindakan/Hukuman bagi kesalahan di atas terpakai ke atas Sijil Perolehan Kerja


Kerajaan (SPKK) sahaja.

ii.

Tindakan tatatertib yang diambil oleh Jawatankuasa Tindakan Tatatertib CIDB


atas kesalahan seperti yang ditetapkan di dalam Akta 520 dan peraturanperaturan di bawahnya akan menjejaskan status SPKK sebagaimana keputusan
yang dibuat ke atas PPK.

89

Lampiran 15

LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA


PERAKUAN PERWAKILAN
Adalah saya .... sebagai Pegawai
Pengurusan Utama (PPU) / Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU) bagi Syarikat
... no. Perakuan Pendaftaran
Kontraktor / No. SSM .mengaku bahawa
saya telah mewakilkan urusan berikut:

Mengemukakan permohonan baru/pembaharuan/perubahan butir-butir maklumat


/Kebenaran Khas/Perakuan Pendaftaran Kontraktor/Sijil Perolehan Kerja
Kerajaan
Mengambil Perakuan Pendaftaran Kontraktor/Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
Lain-lain (nyatakan):

kepada :...
No. kad pengenalan :...
Saya juga mengaku bahawa perakuan ini dibuat atas kesedaran dan kerelaan saya dan
saya bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas pengakuan dan perwakilan
ini. Saya juga bersetuju akan melindungi CIDB dari sebarang tindakan yang berpunca
dari kesilapan atau tindakan saya.
PPU/WPPU

Wakil Syarikat:

Tandatangan : ..
Nama
:
No K/P
:
Tarikh
:
No. Tel
:....

Tandatangan :
Nama
:.
No K/P
:.
Tarikh
:.

Nota: Sila sertakan salinan Kad pengenalan bagi kedua penandatangan

90

Senarai Semak 1
SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD
Jadual 1 Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan (Perlu disahkan oleh Pengarah/Pengeluar Dokumen/Setiausaha Syarikat)
Permohonan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PPK)
Bil

Perkara

Permohonan Sijil Perolehan Kerja


Kerajaan (SPKK)

Baru

Pembaharuan/
Daftar Semula

Perubahan
Gred

Tambah
Kategori/
Pengkhususan

Baru

Pembaharuan/
Daftar Semula

Perubahan
Gred/Tambah
Kategori/

Pendaftaran
Antarabangsa

Bayaran fee proses (Jika pembayaran dibuat secara atas talian(online) sila
kemukakan resit bukti pembayaran tersebut)

Cetakan asal maklumat syarikat (company profile) daripada Suruhanjaya Syarikat


Malaysia (SSM) yang terkini

Borang Annual Return, 24 & 49 kepunyaan syarikat yang mempunyai ekuiti dalam
syarikat pemohon

Lesen Perdagangan Borang 1 (jika berdaftar Sarawak)

Lesen Perniagaan Borang B (jika berdaftar Sabah)

Salinan kad pengenalan PPU / WPPU dan teknikal personel

Salinan kad pendaftaran personel binaan bagi PPU/ WPPU dan teknikal personel

x
x
#
#

x
x
#
#

x
x
#
#

#
#
x
x

Salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang berkaitan dengan bidang pembinaan bagi semua


pegawai teknikal dan diiktiraf dari institusi kerajaan / Sijil Kemahiran/Pengalaman/
Resume beserta surat pelantikan dari syarikat lama sebagai bukti pengalaman
bekerja dalam bidang pembinaan

Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata caruman
KWSP/ SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini / baucer gaji terbaru bagi pekerja
syarikat yang berumur lebih 55 tahun bagi 3 bulan terkini.

10

Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. (Jika ada 3 tahun
terkini)

11

Sijil ISO (9001 : 2008) (Jika mohon Gred G7 SPKK)

12

Sijil Lulus kursus Integriti (wajib bagi pembaharuan kali pertama)

13

Mata CCD (sijil dan kursus) / Sijil Score/ Sijil ISO (9001/18001/14001) dll.

14

Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)

x
x
x
x

+
x
x
x

x
x
x
#

x
x
#

#
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

15

Salinan Sijil Pendaftaran Kontraktor (Status Aktif) dan telah berdaftar melebihi 3
tahun

16

Pentauliahan/pendaftaran daripada agensi (Lampiran 7)

17

Salinan Sijil Score

#
x

#
+

#
+

#
x

#
+

#
+

x
x

18

Kriteria Pendaftaran Kontraktor (Lampiran 2)

19

Senarai Kategori dan Pengkhususan (Lampiran 5)

Nota:
Nota:

() Wajib disertakan semasa permohon

(x)

(*) Wajib disertakan jika ada perubahan

( #)

Tidak perlu

( )

Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Pertama Kali

Jika berkenaan (mengikut kepada keperluan permohonan)

Jika permohonan dibuat secara serentak memadai satu salinan dokumen dalam senarai semak yang perlu dikemukakan.

91

(+) jika ada

Senarai Semak 2
FIRMA PEMILIKAN TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN ATAU PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD
Jadual 2 Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan (Perlu disahkan oleh Pemilik/Rakan Kongsi/Pengeluar Dokumen)
Permohonan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PPK)
Bil

Perkara

Permohonan Sijil Perolehan Kerja


Kerajaan (SPKK)

Baru

Pembaharuan/
Daftar Semula

Perubahan
Gred

Tambah
Kategori/
Pengkhususan

Bayaran fee proses (Jika pembayaran dibuat secara atas talian(online) sila
kemukakan resit bukti pembayaran tersebut)
Cetakan asal maklumat syarikat (company profile) daripada Suruhanjaya Syarikat
Malaysia (SSM)

Lesen Berniaga Borang B (jika berdaftar Sabah)

Sijil Pendaftaran Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP64) (jika berdaftar Sarawak)

Petikan Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (jika berdaftar Sarawak)

Lesen Perdagangan Borang 1 (jika berdaftar Sarawak)

1
2

Pendaftaran
Antarabangsa

Baru

Pembaharuan/
Daftar Semula

Perubahan
Gred/Tambah
Kategori/

#
#
#
#

x
x
x
x

x
x
x
x

#
#
#
#

x
x

x
x

#
#

#
#
*
*

#
#
*
*

x
x
#
#

#
#

#
#
*
*

#
#
#
#

x
x
x
x

x
x
x
x
x
#
x

x
x
#
x
+

x
x
x
x
x
#
x
+

x
x
x
#
x
#
x
x

x
x
#
x
x

x
x
x
x
x
#
x
+

x
x
x
#
x
#
x
+

x
x
x

x
x
x

Maklumat Kewangan (Semua / salah satu diantara berikut):-Salinan penyata bank akaun semasa 3 bulan terkini, atau
7

-Salinan baki terkini dari buku akaun simpanan,atau


-Salinan penyata simpanan tetap yang masih dalam tempoh sah laku dan tidak
dicagarkan, atau
-Surat pengesahan dari bank berhubung dengan kemudahan overdraft, jika ada, atau
-Saham ASB

Salinan kad pengenalan PPU atau WPPU dan teknikal personel

Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau WPPU dan teknikal personel

10

Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata caruman KWSP/
SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini / baucer gaji terbaru bagi pekerja syarikat yang
berumur lebih 55 tahun bagi 3 bulan terkini.

11

12

Salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang berkaitan dengan bidang pembinaan bagi semua


pegawai teknikal dan diiktiraf dari institusi kerajaan / Sijil Kemahiran / Resume beserta
surat pelantikan dari syarikat lama sebagai bukti pengalaman bekerja dalam bidang
pembinaan
Surat tawaran kerja & surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dan lain-lain (Jika ada 3
tahun terkini.)

13

Sijil ISO 9001:2008 (Jika mohon Gred G7 SPKK)

14

Sijil kursus Intergriti (wajib bagi pembaharuan kali pertama)

15

Mata CCD ( sijil kursus/sijil Score/Sijil ISO 9001/18001/14001 dll )

16

Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)

17

Salinan Sijil Pendaftaran Kontraktor (Status Aktif) dan telah berdaftar melebihi 3 tahun

18

Pengkhususan/pendaftaran daripada agensi (Lampiran 7)

19

Salinan Sijil Score

20

Salinan perjanjian perkongsian diantara rakan kongsi yang telah dimeteri setem

21

Senarai Kategori dan Pengkhususan ( Lampiran 5)

22

Kriteria Pendaftaran Kontraktor (Lampiran 2)

Nota:
Nota:

() Wajib disertakan semasa permohon

(x)

(*) Wajib disertakan jika ada perubahan

( #)

Tidak perlu

( )

Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Pertama Kali

Jika berkenaan (mengikut kepada keperluan permohonan)

Jika permohonan dibuat secara serentak memadai satu salinan dokumen dalam senarai semak yang perlu dikemukakan.

92

(+) jika ada

Senarai Semak 3
KOPERASI DAN LAIN-LAIN
Jadual 3 Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan (Perlu disahkan oleh Pengarah/Pengeluar Dokumen)
Permohonan Perakuan Pendaftaran
Kontraktor (PPK)
Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nota:
Nota:

Perkara

Bayaran fee proses (Jika pembayaran dibuat secara atas talian(online)


sila kemukakan resit bukti pembayaran tersebut)
Perakuan Pendaftaran
Perakuan Pindaan Pendaftaran
Undang-undang kecil
Senarai Anggota Lembaga Pengarah Terkini
Pendaftaran saham anggota (jika baru didaftarkan)
Lesen Perdagangan Borang 1 (Sarawak) terkini
Lesen Perniagaan Borang B (Sabah) terkini
Penyata Kewangan di audit terkini
Lesen Perdagangan Borang 1 (Sarawak)
Lesen Perniagaan Borang B (Sabah)
Salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang berkaitan dengan bidang pembinaan
bagi semua pegawai teknikal dan diiktiraf dari institusi kerajaan / Sijil
Kemahiran / Resume beserta surat pelantikan dari syarikat lama
sebagai bukti pengalaman bekerja dalam bidang pembinaan
Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata
KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini
Salinan kad pengenalan PPU atau WPPU dan teknikal personel
Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau WPPU dan teknikal
personel
Surat tawaran kerja & surat Akuan Siap Kerja/sebut harga (Jika ada 3
tahun terkini.)
Sijil ISO 9001:2008 (Jika Mohon Gred G7)
Sijil kursus Intergriti (wajib bagi pembaharuan kali pertama)
Mata CCD ( sijil kursus/sijil Score/Sijil ISO 9001/18001/14001 dll )
Sijil Pengurusan Kecekapan (SKP)
Salinan Sijil Pendaftaran Kontraktor (Status Aktif) dan telah berdaftar
melebihi 3 tahun
Pengkhususan/pendaftaran daripada agensi (Lampiran 7)
Sijil Score
Kriteria Pendaftaran Kontraktor (Lampiran 2)
Senarai Kategori dan Pengkhususan (Lampiran 5)
() Wajib disertakan semasa permohon

( x)

(*) Wajib disertakan jika ada perubahan

( #)

Tidak perlu

Permohonan Sijil Perolehan Kerja


Kerajaan (SPKK)
Perubahan
Pembaharuan/
Baru
Gred/Tamba
Daftar Semula
h Kategori/

Pendaftaran
Antarabangsa

Baru

Pembaharuan/
Daftar Semula

Perubahan
Gred

Tambah
Kategori/
Pengkhususan

#
#
#

#
#

#
#
#

#
#
#

#
#

#
#
#

#
#
#

#
#

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

#
#
#

#
#
#

#
#

#
#
#

#
#
#

#
#

#
#
#
x
#
#
#

#
#

#
#
#
#
#

#
x
x
x

#
x
x
x

x
x
x
#

#
x
x
#

#
x
x
#

#
x
x
#

x
x
x

x
x

#
x

#
+

#
+

#
x

#
+

#
+

x
x

( )

Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Pertama Kali

Jika berkenaan (mengikut kepada keperluan permohonan)

Jika permohonan dibuat secara serentak memadai satu salinan dokumen dalam senarai semak yang perlu dikemukakan.

93

(+) jika ada

CARTA ALIR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

TANGGUNGJAWAB
CARTA ALIR PENDAFTARAN
KONTRAKTOR
PERMOHONAN BARU, PEMBAHARUAN, PERUBAHAN GRED
DAN PENDAFTARAN SEMULA
MULA

PERMOHONAN DIBUAT

1
U
L
A

MENGHANTAR DOKUMEN
DAN BAYARAN

2
U
L
A

MENERIMA DOKUMEN
DAN BAYARAN

3
U
L
A

RAYUAN
8
L
A

SURAT

U
L
A

PENOLAKAN
DIKELUARKAN

PROSES DAN SYOR

U
L
A
GAGAL

DIKEMUKAKAN

PENGESAHAN
KEPUTUSAN

LULUS

SURAT KELULUSAN

U
L
A

DIKELUARKAN

5
U
L
A

Perkara:
1. Permohonan dibuat oleh
kontraktor melalui system
pendaftaran secara
online/kaunter. Bayaran
fee proses juga boleh
dibuat secara online.
Mencetak borang akuan
untuk dihantar beserta
dengan dokumen ke
alamat cawangan CIDB.

2. Mengemukakan dokumen
dan bayaran secara
online/dikaunter (jika belum,
dibuat semasa online) CIDB
dalam tempoh tidak kurang
21 hari dari tarikh
permohonan dihantar
secara online. Kegagalan
berbuat demikian akan
menyebabkan permohonan
yang telah dibuat akan
terbatal.Menerima salinan
resit bayaran yang dibuat
dikaunter

MENGEMUKAKAN BAYARAN

10

TERIMA BAYARAN PENDAFTARAN

11
0U

CETAK SIJIL

LA

12

SIJIL DI TERIMA

UL
A

OLEH
KONTRAKTOR
KI

TAMAT

8. Kontraktor perlu memenuhi


syarat penolakan dalam
tempoh 30 hari dari tarikh
surat penolakan. Jika gagal
berbuat demikian atau
rayuan telah melebihi 30
hari ianya dianggap sebagai
permohonan baru jika masih
berminat untuk berdaftar.

9. Kontraktor perlu
mengemukakan bayaran
dalam tempoh 30 hari dari
tarikh surat kelulusan. Jika
gagal berbuat demikian
kelulusan tersebut akan
terbatal selepas hari ke 30
jika masih berminat untuk
berdaftar ia perlu
mengemukakan
permohonan baru
12. menerima sijil pendaftaran
dari CIDB samada dikaunter
atau melalui pos

94

CIDB

Perkara:
3. Mengesahkan penerimaan
dokumen dengan menanda _/
dalam system pendaftaran
kontraktor.Pengeluaran resit
bayaran yang diterima jika dibuat
dikaunter

4. Memproses permohonan dan


membuat pengesyoran samada
lulus atau penolakan berdasarkan
permohonan dan dokumen yang
dikemukakan oleh pemohon

5. Mengesahkan status
permohonan yang disyorkan oleh
pegawai sebelum keputusan
tersebut di hantar kepada
pemohon.

6. Surat penolakan dikemukakan


kepada pemohon dengan
menyatakan sebab-sebab
penolakan samada secara online
atau melalui pos.

7. Surat lulus dikemukakan kepada


pemohon dengan menyatakan
keputusan permohonan yang
mengandungi gred, kategori serta
pengkhususan beserta fee
pendaftaran samada secara
online atau melalui pos.

10.Terima bayaran fee pendaftaran


dan mengeluarkan resit bayaran
11. Mencetak sijil pendaftaran untuk
diserahkan kepada kontraktor.

PERMOHONAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ATAS TALIAN

1. PERMOHONAN PEMBAHARUAN BOLEH DIBUAT DALAM TEMPOH 120 HARI SEBELUM TARIKH TAMAT
2. NO PERMOHONAN PEMBAHARUAN AKAN DIBERI SECARA AUTOMATIK PADA HARI PERTAMA SISTEM
PEMBAHARUAN DIKEMASKINI.
3. TEMPOH KEMASKINI HENDAKLAH DIBUAT TIDAK LEWAT DARI 7 HARI.
4. SETELAH DIKEMASKINI, PEMOHON HENDAKLAH MENEKAN BUTANG HANTAR SELEWAT-LEWATNYA
PADA HARI KETUJUH DAN MENCETAK BORANG YANG ADA DALAM SISTEM.
5. PEMOHON DIKEHENDAKI MEMBUAT BAYARAN DAN MENGEMUKAKAN DOKUMEN DIKAUTER CIDB
YANG DIPILIH SEBAIK SAHAJA PERMOHONAN DIHANTAR.
6. MANA-MANA PERMOHONAN YANG TIDAK MENGEMUKAKAN FEE PROSES DAN MENGEMUKAKAN
DOKUMEN SOKONGAN SELEPAS 21 HARI DARI TARIKH PERMOHONAN DIBUAT KE PEJABAT CIDB AKAN
MNYEBABKAN PERMOHONAN TERSEBUT TERBATAL DENGAN SENDIRINYA.
7. BAGI MENGELAKKAN DENDA RM200 DIKENAKAN, PEMOHON HENDAKLAH MENGEMUKAKAN
PERMOHONAN DAN MEMBAYAR FEE PROSES SERTA DOKUMEN SOKONGAN DI KAUNTER CIDB TIDAK
KURANG DARI 29 HARI SEBELUM TAMAT TEMPOH SIJIL.

GAMBARAJAH PERMOHONAN PEMBAHARUAN

Sistem dibuka untuk pembaharuan 120 hari (4bulan)


Sebelum tarikh tamat

Tarikh Tamat
Perakuan Pendaftaran
29 hari dari tarikh
Tamat Pendaftaran

Denda RM200 jika permohonan atau dokumen


Permohonan dikemukakan pada tempoh ini

95