You are on page 1of 2

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KOI\,4PLEKS PENDIDIKAN. JALAN STAD IUM


05604 ALOR SETAR
KEDAH DARUL AI\4AN

No Tereror
No.

Fexs

LAr"rAN WEB

..KEDAH AMAN
MAKMUR

04-740 4000
04-740 4342
,1111',l!n

rce

gc,J

milpnke:alr

BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI,'

Ruj Kami :

Tarikh '
Semua Pengetua / Guru Besar
Sekolah- sekolah Negeri Kedah

BTPN(KDH)887315(291
30 JUN 2015

i7 nnr'ltnonru taaon

Tuan,

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMART SCHOOT


QUALIFICATION SIANDARDS (SSQS) TAHUN 2015
Tuan,

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian pendidikan Malaysia (KpM) akan


melaksanakan Penarafan Pembestarian sekolah menggunakan smaft school
Qualification Sfandards (SSQS) bagi memenuhi komitmen dalam pelan pembestarian
Pendidikan Sekolah dan pelaporan kepada Mesyuarat Jawatankuasa pemandu sekolah
Bestari, KPM yang dipengerusikan oleh Ketua setiausaha Kementerian pendidikan
Malaysia serta Mesyuarat Flagship coordination committe (FCC) yang dipengerusikan
oleh Ketua Setiausaha Negara.

Bersama-sama
?
Teknologi Pendidikan,

ini dipanjangkan surat arahan daripada pengarah Bahagian


KPM' KP(BTP-PPSB)8817/3/4 Jld 3(6) khusus ientang perkara

berkaitan untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

3.

Semua sekolah di negeri Kedah perlu mengisi penarafan SSeS 2015 mulai 6
Julai 2015 hingga 30 Ogos 2015 di urt
:

4.

Pentadbir SSQS (Guru rcr) di sekorah perru ke menu Log Masuk Admin unruk
mendapatkan senarai roken (tag) yang perlu diedarkan kepada Jetiap responden untuk
menjawab soal selidik penarafan
Log masuk Admin sekolah ialah
KODSEKOLAH dan kata laluan ialah KODSEKOLAH

ssos.

5 Pohon ker.iasama pihak tuan untuk memantau penarafan sses di sekorah tuan.
sebarang masalah yang dihadapi, pihak tuan boleh menghubungi pegawai reknologi
Pendidikan PKG dalam kelompok masing-masing atau En. Mono. iario bin Mohd Fua-d
Ooi, dan En. Ahmad Zaki bin yaakob, pegawai Teknologi pendidikan di Unit
Pembestarian Sekolah serta Pn. Zabidah bt salleh penolong pengarah unit
Pembestarian sekolah, Bahagian Teknologi pendidikan Negeri Kedlh di ialian : 047313446 t04-7313448
"IMALAYSlA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPATAN DtUT

Segala kerjasama dan perhatian pihak tuan menjayakan penarafan SSeS ini amat
dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian, harap maklum.

"

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(HAJIMoffiJAMTL BrN MD. NoH)


Timbalan PengaralPendidikan Negeri Kedah
b.p. P engarah fididikan Negeri Kedah
Jabatan Pen;li6ikan Negeri Kedah
sk: Semua Pusat Kegiatan Guru Negeri Kedah