You are on page 1of 1

PROSEDUR KES RUJUKAN UNIT BIMBINGAN DAN

KAUNSELING

CARTA ALIR PROSEDUR KES RUJUKAN GURU KELAS / MATAPELAJARAN


KEPADA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Guru
mengenal
pasti murid yang
perlu
dirujuk
berdasarakan
pemerhatian
dalam kelas

Gunakan borang kes


rujukan untuk tindakan
Guru
Bimbingan
&
Kaunseling

Guru
Bimbingan
memanggil
klien
melalui
borang
kebenaran keluar
kelas

Merekod melalui borang


rekod bimbingan individu /
kelompok
dan
buku
laporan kaunseling

Pengesahan
Guru Besar @
Pengetua
/
GPK HEM

Sesi
kaunseling
individu
/
kelompok
dijalankan
*
sesi
ke-2
atau
ditangguhkan